UZMANLARIN DURUMUUZMANLARIN DURUMU

Tarih: 2010-06-10

YENİ KANUN TASARISINA GÖRE UZMANLARIN DURUMU Türk Telekom’da İdari veya Teknik Uzman olarak görev yaparken, özelleşmeden sonra başka kurumlara uzman ünvanıyla nakil olan arkadaşlarımızdan, yeni yasa tasarısında UZMAN’lara tanınan haklardan yararlanıp yararlanamayacaklarını soran çok sayıda mail ve telefon almaktayız. Tasarı, Devlet Memurları Kanuna “Uzman İstihdamı” başlığı altında ilavesi öngörülen Ek Madde 40’da düzenlenmektedir. Bu maddeye göre; 1)Uzmanlık Kariyer bir meslektir. Göreve Uzman yardımcısı olarak başlanır. Uzman Yardımcısı olmak için en az 4 yıllık Yüksek Okul (Çalıştığı Kurumun Uzman Yardımcısı istihdamı için gerekli olan bölümlerden) Mezunu olmak. Mesleğe ÖSYM’nin yapacağı özel yazılı ve sözlü giriş sınavını kazanarak başlamak gerekmektedir. 2)Uzman Yardımcısı en az üç yıllık staj döneminde olumlu tezkiye almak şartıyla hazırladıkları uzmanlık tezleri, Tez Jürisi tarafından uygun görülenler Uzman olabilmektedir. Uzman olabilmek için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgarî C düzeyinde not alma gerekmektedir. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun kadrolara atanırlar. 3)Uzmanlar, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskân, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları ile Devlet Su İşleri, Karayolları, Orman, Basın Yayın ve Enformasyon, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor, Maden Tetkik ve Arama genel müdürlükleri, Yükseköğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Özel Çevre Koruma Kurumu başkanlıkları merkez teşkilatında ana hizmet birimlerinde istihdam edilebilecektir. istisnai olarak da İçişleri, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskân, Sağlık ile Tarım ve Köyişleri bakanlıklarının taşra teşkilatlarında Uzman çalıştırılabilecektir. 4)Uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı, taşrada görevlendirilme esasları ile uzman ve uzman yardımcılarıyla ilgili diğer hususların, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak kurumlarınca hazırlanacak yönetmelikle düzenleneceği öngörülmektedir. 5) Yasa Tasarısının madde gerekçesinde de; “- Kanunun yayımı tarihinde görev yapmakta olan uzman yardımcısı, uzman ve başuzmanların, almakta oldukları, her türlü ödemeler toplamı net tutarının, bu Kanunla yeni ihdas edilen uzmanlar için belirlenen ek 40 ıncı maddenin (D) fıkrasına göre her türlü ödemeler toplamı net tutarından daha fazla olması hâlinde, bunların malî hakları, bu Kanunun yayımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre belirlenmeye devam edilecektir. Anılan personelin ücretleri dondurulmayacak, bunlar kadrolarında kaldıkları müddetçe bu Kanunun yayımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri çerçevesinde ücret almaya devam edecektir. - Kanunun yayımı tarihinde görev yapmakta olan uzman yardımcısı ve uzmanların, almakta oldukları, her türlü ödemeler toplamı net tutarının, ek 40 ıncı maddenin (D) fıkrasına göre her türlü ödemeler toplamı net tutarından daha düşük olması hâlinde, bunların malî hakları yeni ücret miktarına yükseltilecektir. Ayrıca, sicil sistemi kaldırıldığından, kazanılmış hakların korunması ilkesinden hareketle, Kanunun yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmün uygulanacağı hükme bağlanmış, altı yıldan daha az süreyle doksan ve daha yukarı sicil notu ortalaması bulunanlar için kademeli bir düzenleme öngörülmüştür.” Hükmüne yer verilmiştir. Yasa Tasarısının ilgili maddesi ve gerekçesi dikkate alındığında, Türk Telekom’da idari Uzman ve Teknik Uzman kadrolarıyla istihdam edilen, Devlet Personel Başkanlığınca da başka kurumlara “Uzman” olarak nakledilen arkadaşlarımızın bu yasa hükmünden yararlanmaları mümkün görülmemektedir. Ancak Türk Telekom’a 2004 yılında işe Uzman Yardımcısı olarakalınan arkadaşlarımızdan, kariyer Uzman istihdam eden kurumlara “Uzman Yardımcısı” olarak nakledilen arkadaşlarımızın yasa tasarısında belirtilen haklardan yararlanabilirler. Türk Telekom’da Uzman Yardımcısı iken, başka kurumlara farklı ünvanlarla nakledilen arkadaşlarımızı , naklen gittikleri kurumlarda uzman yardımcısı çalıştırılıyor/çalıştırılacak olması kaydıyla, ancak açacakları davaları kazanmaları halinde Uzman Yardımcısı, bilahare de Uzman olarak atanabileceklerini düşünüyoruz.
Bu Haber 4676 defa okunmuştur.
POSTA ÇALIŞANLARININ MÜCADELE TA
KDK´NIN YEŞİL PASAPORT GÖRÜŞÜ
657´DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
MEMUR SUÇLARINDA HAGB KARARI
FETO’NUN HAKİMLERİ VE TELEKOM DA
ARAŞTIRMACILARIN MAAŞLARI YANLIŞ
YARGI DA ŞOK TESPİT
MEMURLAR; GÖREV, SORUMLULUK, YAS
HER YÖNÜYLE MEMURLARDA İZİN
SAATLİK İZİNLER YILLIK İZİNDEN D
YAYIN YASAKLARI VE BİZ
ARAŞTIRMACILARDA KISMİ İYİLEŞTİR
ARAŞTIRMACILARI UMUTLANDIRAN GEL
DAVALARA KİM BAKACAK?
ÖLEN ABONE İPTALİNDE KOLAYLIK
YARGITAY HAKLILIĞIMIZI ONAYLADI
İŞYERİNDE BİLGİSAYAR İLE YAPILAN
ATİLLA KART’IN TELEKOMLA HUKUK S
GENEL SAĞLIK SİGORTASI SORULAR
ANKARA 11. İŞ MAHKEMESİNİN KARA
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!