ARAŞTIRMACI VE UZMANARAŞTIRMACI VE UZMAN

Tarih: 2010-11-07

DPB (DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI) NIN, ARAŞTIRMACILARIN VE UZMANLARIN HANGİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ.

Türk Telekom’un özelleştirilmesi sonucu başka kamu kurumlarına nakledilen arkadaşlarımızın pek çoğu, bilgi ve uzmanlık sahası dışındaki işlerde istihdam edilmekte/edilmek istenmektedir.

Devlet Personel Başkanlığı’nın Araştırmacı Ünvanlı kadroda görev yapan personelin hangi birimlerde görevlendirilebileceğine ilişkin 04.02.2009 gün ve 1015 sayılı, keza Araştırmacı ve Uzman ünvanlı personele nöbet hizmeti verilip verilemeyeceğine ilişkin 3.4.2009 gün ve  5687 sayılı görüşleri aşağıda bilginize sunulmuştur. 

Rektörlük emrinde Araştırmacı unvanlı kadroda görev yapmakta olan ilgilinin Daire Başkanı emri dışında diğer birimlerde görevlendirilmelerinin mümkün olup olmadığı hk. 04/02/2009-1015

         Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü emrinde Araştırmacı unvanlı kadroda görev yapmakta olan ilgililerin ihtiyaç olması halinde Daire Başkanı emri dışında diğer birimlerde görevlendirilmelerinin mümkün olup olmadığı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
         Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 45 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz.” hükmü yer almaktadır.
         Diğer taraftan, 08/10/2003 tarihli ve 25253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 24/11/1994 tarihli ve 4046 Sayılı Kanun Çerçevesinde Nakledilecek Personel Hakkında Tebliğ’in 7 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; “Araştırmacı” unvanlı kadroya atanan personelin Üniversitelerde Rektörlükçe uygun görülecek Daire Başkanı emrinde görevlendirileceği ifade edilmiş; dördüncü fıkrasında; “Araştırmacı unvanlı personelin görevleri; Kurumun veya görevli olduğu birimin görev ve hizmetleri ile ilgili konularda verilecek görevleri ifa etmek, kurumun veya görevli olduğu birimin görevleri hakkında araştırma, inceleme yapmak ve bu konuları değerlendirerek sorunlara çözüm yollarını belirlemek, rapor yazmak, koordinasyon ve danışmanlık yapmak, bu konularla ilgili toplantı ve etkinliklere katılmak, araştırma programlarını hazırlamak, Kalkınma Planları ve Yıllık Programlar ile kuruma verilen görevler hakkında araştırma yapmak ve verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.” hükmüne; 12 nci maddesinde ise; “ Bu Tebliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye Başkanlık yetkilidir.” hükmüne yer verilmiş; “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde ise; mezkur Tebliğ’de geçen “Başkanlık” ibaresinin Devlet Personel Başkanlığını ifade edeceği belirtilmiştir.
         Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü emrinde Araştırmacı unvanlı kadroda görev yapmakta olan ilgililerin ihtiyaç olması halinde Daire Başkanı emri dışında diğer birimlerde görevlendirilmeleri hususunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hükme uyulması ve ilgili personelin en az Daire Başkanlığına veya hiyerarşik bakımdan Daire Başkanlığına denk birimde bu birimin en üst yöneticisi emrinde görevlendirilmesi kaydıyla bahsi geçen Kurumun takdirinde bulunduğu mütalaa edilmektedir.

Özet:Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca atanan Uzman (Özelleştirme) ve Araştırmacı (Özelleştirme) unvanlı personele nöbet hizmeti verilip verilemeyeceği hk. 03/04/2009-5687

            4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca Genel Müdürlüğünüze atanan Uzman(özelleştirme) ve Araştırmacı(Özelleştirme) unvanlı personele 351 sayılı Kanun ve bu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak yürürlüğe konulan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğine göre nöbet hizmeti verilip verilemeyeceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22’nci maddesinin 1 inci fıkrasında özelleştirme programına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) ilgili kuruluş veya idare tarafından istihdam fazlası personel belirlenmesi ya da bu kuruluşların kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiye edilmesi halinde; bu kuruluşlarda programa alınma tarihi itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak veya sözleşmeli statüde çalışmakta olanlar ile iş kanunlarına tâbi olarak görev yapmakla birlikte toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmayan personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli Başkanlığımız aracılığıyla yapılmaktadır.
Diğer taraftan, 08/10/2003 tarihli ve 25253 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun Çerçevesinde Nakledilecek Personel Hakkında Tebliğin 28/09/2005 tarihli değişik 7’nci maddesinin üçüncü fıkrasında ise,
"Araştırmacı" unvanlı kadroya atanan personel;
A) Merkez Teşkilatında: Danışma birimlerinde Daire Başkanı, danışma birimi bulunmayan kurumlarda ise yardımcı birimlerde Daire Başkanı, Daire Başkanı bulunmaması halinde Şube Müdürü 
B)Taşra Teşkilatında:
a) Taşra Teşkilatı Bölge Kuruluşlarında: Atama teklifi yapılan İl'de; Bölge Müdürlüğüne bağlı İl Müdürlüğü bulunması halinde İl Müdürü, İl Müdürlüğü bulunmaması halinde ise Şube Müdürü veya Başmühendis,
b) Taşra Teşkilatı İl Kuruluşlarında: İl Müdürü, Defterdar, Cumhuriyet Başsavcısı,
c) Taşra Teşkilatı İlçe Kuruluşlarında: İlçe Müdürü, Defterdarlıkça uygun görülecek Müdür, Cumhuriyet Başsavcısı,

C) Üniversitelerde: Rektörlükçe uygun görülecek Daire Başkanı,
emrinde görevlendirilir.

Araştırmacı unvanlı personelin görevleri; Kurumun veya görevli olduğu birimin görev ve hizmetleri ile ilgili konularda verilecek görevleri ifa etmek, kurumun veya görevli olduğu birimin görevleri hakkında araştırma, inceleme yapmak ve bu konuları değerlendirerek sorunlara çözüm yollarını belirlemek, rapor yazmak, koordinasyon ve danışmanlık yapmak, bu konularla ilgili toplantı ve etkinliklere katılmak, araştırma programlarını hazırlamak, Kalkınma Planları ve Yıllık Programlar ile kuruma verilen görevler hakkında araştırma yapmak ve verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.” denilmektedir. Ayrıca Uzman unvanlı personelin de bu düzenlemeye paralel olarak Kurumunuzda uzmanlık gerektiren hizmetlerde görevlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca Genel Müdürlüğünüze atanan Uzman (Özelleştirme) ve Araştırmacı (Özelleştirme) unvanlı personelin yukarıda belirtilen görevlerin ifası için normal mesai saatleri dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine uygun olarak çalıştırılması mümkün olmakla birlikte, burada belirtilenler dışındaki hizmetlerin ifası için görevlendirilmelerinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir

 

 


Bu Haber 6077 defa okunmuştur.
POSTA ÇALIŞANLARININ MÜCADELE TA
KDK´NIN YEŞİL PASAPORT GÖRÜŞÜ
657´DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
MEMUR SUÇLARINDA HAGB KARARI
FETO’NUN HAKİMLERİ VE TELEKOM DA
ARAŞTIRMACILARIN MAAŞLARI YANLIŞ
YARGI DA ŞOK TESPİT
MEMURLAR; GÖREV, SORUMLULUK, YAS
HER YÖNÜYLE MEMURLARDA İZİN
SAATLİK İZİNLER YILLIK İZİNDEN D
YAYIN YASAKLARI VE BİZ
ARAŞTIRMACILARDA KISMİ İYİLEŞTİR
ARAŞTIRMACILARI UMUTLANDIRAN GEL
DAVALARA KİM BAKACAK?
ÖLEN ABONE İPTALİNDE KOLAYLIK
YARGITAY HAKLILIĞIMIZI ONAYLADI
İŞYERİNDE BİLGİSAYAR İLE YAPILAN
ATİLLA KART’IN TELEKOMLA HUKUK S
GENEL SAĞLIK SİGORTASI SORULAR
ANKARA 11. İŞ MAHKEMESİNİN KARA
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!