CEVAPSIZ SORULARCEVAPSIZ SORULAR

Tarih: 2010-11-10

CEVAPLANDIRILAMAYAN SORU ÖNERGELERİ.
MHP İzmir Milletvekili Sayın Şenol Bal, 10.08.2010 Tarihinde , Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın Cevaplandırması isteğiyle bir dizi Yazılı Soru Önergesi vermişti.
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım bu soruların bir kısmını 18.10.2010 Tarihinde yazılı olarak cevapladı.
Soru Önergeleri ve Bakanın Cevapları aşağıda bilginize sunulmuştur. Derneğimizin yorumları da mavi renkli yazılarla cevapların altına eklenmiştir.
7/15762 SAYILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
 Bilindiği üzere;  Türk Telekomünikasyon A.Ş. 14.11.2005 tarihi itibariyle  % 55’ i özelleştirilerek Lübnan kökenli yabancı bir şirket olan Oger Telekomünikasyon A.Ş.’ ye devredilmiştir. O zamanki Türk Telekomünikasyon Üst Kurulu şimdiki adı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Oger Telekom arasında Telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin Danıştay 1. Dairesi’nin de onayladığı bir İmtiyaz Sözleşmesi imzalanmış ancak, Oger Telekom yetkilisi tarafından İmtiyaz Sözleşmesinin altına Danıştay ve Telekomünikasyon Üst Kurulu karalarına aykırı olarak “38/2 maddeye her türlü haklarımızın saklı olduğunu beyan ederiz. Buna ilişkin beyanlarımız daha sonra bildirilecektir”şeklinde şerh düşmüştür.
Bu İmtiyaz Sözleşmesinin imzalanmasından sonra yürütmeyi durdurma ve iptali istemi ile Danıştay 13. Dairesine dava açılmış ve 13.12.2006 tarih ve E.2006/164 K.2006/4733 sayılı kararı ile şerh esastan iptal edilmiştir.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun 17.02.2010 tarih ve 2010/4 sayılı raporunda; şerhin Danıştay Kararı ile iptal edilmesine rağmen mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmediğinin tespit edilmiş ve sorumlular hakkında inceleme yapılması ifade edilmiştir.
SORULAR:
  1-Bakanlığınızca; ilgili kuruluş olan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK) ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Oger Telekom) arasında yeni bir şerhsiz Türk Telekom imtiyaz sözleşmesi imzalanmış mıdır?
  2-Danıştay 13. Dairesinin 2006’ da ki bu kararının, Türk Telekomünikasyon Üst Kuruluna tebliğinden sonraki 30 gün içinde uygulanması 2577 sayılı İYUK hükümleri uyarınca yasal bir zorunluluk değil midir?
  3-Bir hukuk devleti isek, mahkeme kararlarının uygulanmaması suç değil midir? Bu durum TCK’nın görevi, ihmal ve görevi kötüye kullanmak suçlarını oluşturmamakta mıdır? Yaklaşık 5 yıldır Danıştay Kararını uygulamayan Telekomünikasyon Üst Kurulu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu  (BTK) ve Türk Telekom Yönetim Kurulunda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi adına altın hisseyi temsil eden kamu görevlileri ve diğer sorumlu kamu görevlileri hakkında idari soruşturma ve adli yargı süreci başlatılmış mıdır?
  4-Türk Telekom’un  % 55’ ini satın alan Oger Telekom, Danıştay Kararı doğrultusunda yeni bir şerhsiz sözleşme imzalamazsa, Türk Telekom hisselerini tekrar geri alacak mıdır?
  5-Şerhsiz yeni bir sözleşme imzalanmazsa 21 yıllığına imzalanan bu imtiyaz sözleşmesi sone erdiğinde sözleşmenin 38/2 maddesine istinaden çıkacak olası bir uyuşmazlıkta uluslar arası ikili anlaşmanın 8. Maddesi hükümleri uyarınca Oger Telekom, ICSID’e (Uluslar arası Ticari Tahkim Mahkemesi) başvurduğunda iç hukuktan kaynaklanan hiçbir kararın dikkate alınmayacağı tarafınızdan bilinmemekte midir? Bu durum Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin menfaatine aykırı değil midir?
CEVAPLAR:
  Türk Telekom ile Telekomünikasyon Kurumu arasında 14 Kasım 2005 tarihinde imzalanan Telekomünikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesine ilişkin İmtiyaz Sözleşmesi’nin sonuna eklenen şerhin iptali talebiyle Türk Haber-Sen tarafından, Telekomünikasyon Kurumu aleyhine dava açılmıştır. Söz konusu davaya Türk Telekom da davalı kurum yanında müdahil olmuştur. Danıştay 13 Dairesi 13.12.2006 tarih ve E.2006/164, K.2006/4733 sayılı karar ile dava konusu şerhin iptaline karar verilmiştir.
  Danıştay 13. Dairesi’nin kararı, Danıştay İdare Kurulu’nun E.2007/1426 sayılı dosyasına kayden temyizen incelenmekte olduğundan ve esası şerhin iptali sonucunu doğuracak şekilde karara bağlanan bu konuda tesis edilecek olan İmtiyaz Sözleşmesi’nin şerhsiz olarak imzalanması işlemi şekli bir işlem olarak değerlendirilmiş ve bu süreçte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı tarafından temyizin sonuçlanarak iptal kararının kesinleşmesi beklenmiştir. Söz konusu davaya ilişkin Danıştay İdari Daire Kurulu’nun 25.03.2010 tarih ve E.2007/1426 K.2010/513 sayılı Kararı ile temyiz isteminin reddine karar verilmesini müteakip bir ay içinde imtiyaz sözleşmesi şerhsiz bir şekilde imzalanmıştır. 
5 Sorudan yalnızca birine cevap verilmiştir. Diğer Sorulara Cevap verilmemesi Manidardır. Sayın Bakanın açıklamasına göre, Nisan 2010 ayı içerisinde Şerhsiz İmtiyaz Sözleşmesi imzalanmasına rağmen, Gerek BTK gerekse Türk Telekom bu konuda bir açıklama yapmamıştır. Oysa Türk Telekom hisseleri Borsa’da işlem görmektedir. SPK Yasasına göre,  Borsada işlem gören şirketlere ilişkin özel durum bilgilerinin Kamuoyunu Aydınlatma Platformuna bildirilmesi gerekir. Ama Türk Telekom Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na bu konuda bir bildirimde bulunmamıştır.
7/15763 SAYILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
Türk Telekom’un Kamunun elinde bulunan hisselerin satışı son günlerde gündemdedir.
SORULAR:
  1-Söz konusu hisseler satılacak mıdır?
  2-Türk Telekom’un % 55 hissesini devir alan (Oger) piyasa fiyatının %10 fazlasını vererek hisseleri almak istediği; yolunda kamuoyunda bir tereddüt vardır. Böyle bir satış söz konusu olabilir mi?
  3-Söz konusu hisselerin satışında hükümet nasıl bir yol izlemeyi düşünüyor?
CEVAPLAR:
   Oger Telecom, Türk Telekom da kalan Hazine payının satışı halinde hisselere talip olabileceklerini Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na, Hazine Müsteşarlığı’na ve Bakanlığı-mıza yazılı olarak bildirmişlerdir.
   Ancak 406 sayılı Kanun “Değer tespiti sonuçları ile satışa sunulacak hisselerin ne kadarının ve hangi satış yöntemiyle satılacağına, çalışanlar ve küçük tasarruf sahiplerine ayrılan % 5 ‘lik payın ne oranda satılacağına, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının görüşü ve Ulaştırma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir….Hisse satışı; arz, blok satış, yurtiçi ve/veya yurt dışı sermaye piyasalarında satış, borsada borsa usul ve esasları çerçevesinde satış, menkul kıymetler yatırım fonları ve/veya menkul kıymetler yatırım ortaklarına satış suretiyle yapılır” hükmünü amirdir.
   Dolayısıyla, Türk Telekom’da herhangi bir hisse satışına karar verilmesi halinde izlenecek yol haritası Kanunla belirlenmiş olup, Kanunla izin verilen usul ve esaslar dışında bir yöntemle hisse satışı yapılması mümkün değildir.
   Diğer taraftan, Türk Telekom’ da Hazine’ye ait % 31.68 oranındaki hissenin satışına ilişkin alınmış bir Bakanlar Kurulu Kararı bulunmamaktadır.
Ancak, Sayın Bakanın, Oger Telekom’un Türk Telekom’un %20 hissesine daha talip olduğu yolunda açıklamaları medyada yer almış, biz de bu konuyu aşağıdaki yazılarla kamuoyuna duyurmuştuk.
http://telekomculardernegi.org.tr/haberdetayi.php?aid=953
http://telekomculardernegi.org.tr/haberdetayi.php?aid=1071
7/15766 SAYILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
Türk Telekom’un özelleşmesine onay veren Danıştay, söz konusu sözleşmelerde başta imtiyaz sözleşmesi olmak üzere,
SORULAR:
  1- Uluslar arası ticari tahkime izin vermiş midir?
  2-Türk Telekom’un % 55’ini alan şirketle ayrı bir uluslar arası tahkim sözleşmesi yapılmış mıdır?
  3- Eğer yapıldıysa bu sözleşmenin unsurları nelerdir?
CEVAPLAR:
  14.11.2005 tarihinde Oger’ e  devredilen Türk Telekom’un % 55 ‘inin blok olarak özelleşti-rilmesine yönelik yapılan ihale sonucu 4 adet sözleşme imzalanmıştır.Bunlardan Hisse satış sözleşmesi; Hazine Müsteşarlığı, Ojer Telekomünikasyon  A.Ş ve Saudi Oger Limited arasın-da, Hissedarlar Sözleşmesi; Hazine Müsteşarlığı,  Türk Telekom ve Ojer Telekomünikasyon A.Ş arasında Hisse Rehin Sözleşmesi; Hazine Müsteşarlığı ile Ojer Telekomünikasyon A.Ş arasında ve İmtiyaz  Sözleşmesi ise; Türk Telekom ile Telekomünikasyon Kurumu arasında imzalanmıştır.
  Anılan sözleşmelerden Hisse Satış Sözleşmesi ile Hissedarlar Sözleşmesinde Uluslar arası Tahkim hükümleri yer almakta olup, Türk Telekom’un  % 55’ini alan şirketle ayrı bir Uluslar arası tahkim sözleşmesi yapılmamıştır.
  Öte yandan, Türk Telekom’un özelleştirilmesi imza sürecinde Danıştay’ın da görüşü alınmış olan İmtiyaz Sözleşmesi’nin  “İhtilafların Halli” başlıklı 46’ncı maddesinde  “Bu İmtiyaz Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabi olup, ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri görevli ve yetkilidir ” hükmü yer almaktadır. Bahsi geçen İmtiyaz Sözleşmesi’nde herhangi bir tahkim şartı bulunmamaktadır.
7/15768 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
SORULAR:
  1- 14.11.2005 tarihinde özelleşen Türk Telekomünikasyon A.Ş. imtiyaz sözleşmesi ve hisse devir sözleşmesi dışında kaç adet sözleşme imzalamıştır?
  2-Başta imtiyaz sözleşmesi olmak üzere diğer sözleşmeler niçin kamuoyuna açıklanmamaktadır?
  3-Söz konusu sözleşmelerde Türk Telekom’un % 55’ini alan firmanın yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini hangi kamu kurumu denetlemektedir? Denetim yapılıyorsa, ne kadar sürede bir denetim yapılmaktadır?
   4-Yapılan denetimin sonuçları niçin kamuoyu ile paylaşılmamaktadır?
CEVAPLAR:
  14.11.2005 tarihinde Oger’e devredilen Türk Telekom’un  % 55 ‘inin blok olarak özelleştirilmesine yönelik ihale sonucunda; Hisse Satış Sözleşmesi, Hissedarlar Sözleşmesi, Hisse Rehini Sözleşmesi ve İmtiyaz Sözleşmesi olmak üzere 4 adet sözleşme imzalanmıştır.

  Telekomünikasyon Kurumu ile Türk Telekom arasında imzalanan İmtiyaz Sözleşmesi; Telekomünikasyon Kurumunun  “Görev, GSM Görev ve İmtiyaz Sözleşmelerinin ikili akit olması ve 24 (c) maddesi çerçevesinde söz konusu sözleşmelerin aleni olamayacağına” ilişkin 22.01.2003 tarihli ve 2003/27sayılı Kurul Kararı uyarınca, aleni kabul edilmemekte-dir.
  Türk Telekom’un  % 55’ ini alan Oger firması Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca yapılan ihale sonucunda imzalanan Hisse Satış Sözleşmesine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmiş olup bu konuda bir sorun bulunmamaktadır.
Ulaştırma Bakanlığına Sorulan Sorular çok net, ancak alınan cevaplar kaçamak.
1) Hisse Satış Sözleşmesinde ticari sır mahiyetinde hükümler olduğu için, O’nun gizli olmasını anlayabiliriz. Ancak Kamu adına BTK’nın Telekomünikasyon İşletme hakkının devredildiği Ticari Sır niteliğinde tek bir cümle bulunmayan imtiyaz ve görev sözleşmeleri neden gizli olur. Anlaşmanın taraflarından birisi kamudur. Kamunun yaptığı iş ve işlemleri kamuoyunun bilme hakkı vardır. Tüm GSM İmtiyaz Sözleşmeleri 2003’den önce imzalandığı ve Telekomünikasyon Kurumu’nun web sitesinde yayınlandığı için konuya ilgi duyan herkeste bu sözleşmeler vardır. TK’nın gizlilik kararından sonra imzalanmış tek İmtiyaz Sözleşmesi vardır :Türk Telekom İmtiyaz Sözleşmesi. Yani TK bu kararı yalnızca Türk Telekom İmtiyaz Sözleşmesi için mi almıştır? Gizli olan nedir? Gizlenmek istenen Nedir?
2) “Söz konusu sözleşmelerde Türk Telekom’un % 55’ini alan firmanın yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini hangi kamu kurumu denetlemektedir? Denetim yapılıyorsa, ne kadar sürede bir denetim yapılmaktadır?” sorusu neden cevaplandırılmamıştır. Yoksa 4 yıldır Oger Telekom’un yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği denetlenmemiş midir?  “Türk Telekom’un  % 55’ ini alan Oger firması Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca yapılan ihale sonucunda imzalanan Hisse Satış Sözleşmesine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmiş olup bu konuda bir sorun bulunmamaktadır.” Sonucuna nasıl varılmıştır. Bizim elimizdeki bulgular, Türk Telekom’un istihdam ve yatırım konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmediği yolundadır. Türk Telekom’un gayrimenkul satması İmtiyaz Sözleşmesi hükümlerine aykırı değil midir?
DERNEK OLARAK, BU CAN ALICI SORU ÖNERGELERİNİ HAZIRLAYAN SAYIN ŞENOL BAL’A TEŞEKKÜR EDERİZ
.

Bu Haber 3002 defa okunmuştur.
TÜRK TELEKOM’U KEŞKE SATMASAYDIK
TELEKOM ŞEHİRLERİ NE KADAR AKILL
BANKACILIK SİSTEMİ TIKANDI MI?
İNNOVA TAZMİNATA MAHKUM OLDU
TELEKOM YİNE BORÇLANDI
T.TELEKOMUN KURUMSAL İLKELER NOT
T.TELEKOM´DAN YIKILAN BİNA AÇIKL
TELEKOMUN BİNASI DA PARASI DA ÇÖ
TÜRK TELEKOM YİNE BORÇLANDI
ENİS ÖKSÜZ´ÜN TÜRK TELEKOM
TÜRK TELEKOM´UN ZEHİR ZIKKIM ÖYK
TÜRK TELEKOM YENİ ŞİRKET KURUYOR
BDDK; BANKALARA OTAŞ´I TAK
TELEKOM’UN YABANCI ORTAKLARI KAP
TELEKOM ÇALIŞANINI TANIMAYA MI B
BAKAN YANILTILDI MI
BAKANA SORULAMAYAN SORULAR
2,5 YILDIR TELEFON BEKLİYOR
TÜRK TELEKOM HAKKINDA ARAŞTIRMA
DERENİN TAŞI, DERENİN KUŞU
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!