SORULAR-CEVAPLARSORULAR-CEVAPLAR

Tarih: 2010-12-06

 İDARİ YARGI MI- ADLİ YARGI MI ? SORULAR-CEVAPLAR. 
Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü’nün 2010/56 Esas ve 2010/157 Karar Sayılı,05.07.2010 Tarihli kararı hakkında sizi daha önce bilgilendirmiştik.
Söz konusu kararda Özetle: “İş Mevzuatına tabi kapsam dışı personel olarak çalışmakta iken kurumun özelleştirilmesi nedeni ile memur olarak ataması yapılan Davacının, maaş nakil ilmühaberinin 4046 Sayılı Yasanın 22. Maddesine uygun olarak düzenlenmemesi sonucunda hak kaybına uğradığını ileri sürerek maaş nakil ilmühaberinin yeniden düzenlenmesi ve maddi zararının faizi ile birlikte tazmin edilmesine karar verilmesi istemiyle açtığı davanın ADLİ YARGI yerinde çözümlenmesi gerekir.” Diyordu.
Bu karara istinaden yaptığımız açıklamada da;
“Bundan sonra, Maaş Nakil İlmühaberinin Düzeltilmesi ve geçmişe yönelik alacakların talebine ilişkin olarak Türk Telekom’a karşı,İdare Mahkemelerinde açılacak davaların kazanılma ihtimali azalmıştır. Dolayısıyla Türk Telekom’a dilekçe vermenin de, oradan alınacak cevabın da bir anlamı kalmamıştır.
BUGÜNDEN SONRA MAAŞ NAKİL İLMUHABERİNİN DÜZELTİLMESİ İÇİN İDARİ YARGIDA DAVA AÇILMAMALIDIR.” Demiştik. Nitekim birçok ilde birçok İdare Mahkemesi görevsizlik kararı vermeye başlamıştır.
Söz konusu kararı ele geçirir geçirmez yayınladık ve bayram öncesi açıklama yaptık. Bu açıklamayı yaparken amacımız, bayram ziyaretleri sırasında konunun duyulmasını sağlayarak, dava açmada acele edebilecek arkadaşlarımızın konudan haberdar olmalarını sağlayarak, acele etmelerinin ve sonuçta mağdur olmalarının önüne geçmekti.
O tarihten bu güne kadar, konuyla ilgili olarak çok fazla soruyla muhatap olduk.
Bu soruları  belli başlıklar altında toplayarak cevaplandırıp tereddüt duyulan konuları açıklamak zarureti hasıl oldu:
SORU 1: Türk Telekom’a dilekçe vermedim. İş Mahkemesinde dava açarken de Türk Telekom’a dilekçe vermem gerekir mi?
CEVAP 1: İş Mahkemesine dava açarken Türk Telekom’a dilekçe verme zorunluluğunuz yoktur. Doğrudan dava açabilirsiniz.
SORU 2: Türk Telekom’a karşı İdari Yargıda dava açmamam gerekiyorsa Uyuşmazlık Mahkemesi kararı, halen çalışmakta olduğum kurum aleyhine İdare Mahkemesinde dava açmama da engel mi?
CEVAP 2:  Uyuşmazlık mahkemesi kararı Türk Telekom aleyhine açılan maaş nakil ilmühaberinin düzenlenmesi ve maddi hakların tazmininde davanın İDARİ YARGIDA DEĞİL ADLİ YARGIDA GÖRÜLMESİ gerektiği ile ilgilidir. Çalıştığınız kurum aleyhine İdari Yargıda dava açmanız ayrı bir hukuki konudur.
SORU 3: Halen çalışmakta olduğum kuruma karşı dava açmak yoluna gidersem ne yapmam gerekir?
CEVAP 3: Maaşınızın düzeltilmesi istemiyle çalıştığınız kuruma idari müracaatınızı yapmalı, kurumca ret cevabı verildiği takdirde cevap tarihinden 60 gün içinde İdare Mahkemesi nezdinde iptal davası açmanız gerekmektedir.

SORU 4: Çalışmakta olduğum kuruma karşı İdari Yargıda dava açtığım takdirde sonuçları ne olabilir?
CEVAP 4: Danıştay’da kesinleşen bu konuyla ilgili kazanılmış bir İdare Mahkemesi kararı bulunmaktadır. Ancak idare hukuku ilkeleri gereği müracaatınız önceki dönem için maddi hak kazanamama ihtimaliniz bulunmaktadır. Bu husus hukuki açıdan tartışmalıdır. Davayı kazanırsanız, Denge Tazminatını, dava tarihi dönem sonrasındaki maaşınıza ilavesini sağlatırsınız.
SORU 5: İdare Mahkemesinde Türk Telekom aleyhine açtığım Denge Tazminatı davasını kazandım. Ne yapmam gerekir?
CEVAP 5: Türk Telekom bu kararı 30 gün içinde uygulamak, Maaş Nakil İlmuhaberinizi düzeltmek zorunda. Uygulanmadığı takdirde  Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Türk Telekom temyize gitmezse karar kesinleşmiş demektir. Temyize giderse, Danıştay’ın vereceği kararı beklemeniz gerekir.Kararın sonuçlarının tamamen lehinize olması halinde geçmişe yönelik alacaklarınızla ilgili ayrıca müracaat hakkınızın bulunma ihtimali vardır.
SORU 6: “Uyuşmazlık Mahkemesi kararları kesindir ama yalnızca o dava ile ilgilidir, diğer mahkemeler için bağlayıcı değildir” gibi söylentiler dolaşmaktadır.  Yine İdare Mahkemesinde dava açabileceğimiz, Danıştay 5. dairesinin kararında direnebileceği, aynı doğrultuda kararlar verebileceği söyleniyor. Ne dersiniz?
CEVAP 6: Türk Telekom İdare Mahkemelerde açılan davalarda söz konusu Uyuşmazlık Mahkemesi kararını dosyalara sunuyor. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi Uyuşmazlık Mahkemesi kararı üzerine verilen onlarca görevsizlik kararları var. Bu sebeple İdari Yargının tavrının, Uyuşmazlık Mahkemesi kararına uymak yönünde gelişmeye başladığı belli olmuştur.
SORU 7: Halen İdare Mahkemelerince verilen görevsizlik kararlarının hukuki süreci nasıl gelişecektir? İdare Mahkemesinde Türk Telekom aleyhine açtığım Denge Tazminatı davasında, Mahkeme görevsizlik kararı verdi. Ne yapmalıyım?
CEVAP 7: Mahkeme görevsizlik kararı verdiğinde ya dosyanızı adli yargıya gönderme kararı da verir, ya da sadece görevsizlik kararı verir. Dosyanızı adli yargıya göndermeye karar vermezse, görevsizlik kararı kesinleşince adli yargıda dava açacaksınız. O görevsizlik kararını veren mahkemenin kaleminden karara kesinleşme şerhi verdirmeyi unutmayın ve kararı saklayın. Görevsizlik kararı nedeniyle ilgilinin temyize gitme hakkı da bulunmaktadır. Mahkeme görevsizlik kararı verdiği için, Türk Telekom sizden vekalet ücretini talep edecek. Onu ödeyeceksiniz. Temyize gidince kaybetseniz dahi, bir daha vekalet ücreti ödemeyeceksiniz. Temyiz için yalnızca 73.90-TL ( 2010 yılı için ) temyiz harcı ve yaklaşık 60-70 TL posta masrafı ödeyeceksiniz. Uyuşmazlık Mahkemesi kararı nedeniyle temyizde görevsizlik kararının bozulması çok düşük ihtimal. Ancak kararın bozulması halinde görevsizlik kararını veren İdare Mahkemesi bozma kararına uyarsa dava esas yönünden görüşülecektir. Ancak görevsizlik kararını veren İdare Mahkemesi görevsizlik kararında direnirse dava Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunda görüşülecektir.

SORU 8: İş Mahkemesinde dava açarsak kazanma şansımız var mıdır?
CEVAP 8: Hukuk’ta matematik gibi 2x2=4 Demek mümkün değildir. Bu nedenle kesin kazanılır deme imkanımız yok. Ancak, Türk Telekom aleyhine açılacak davaların İş Mahkemelerinde açılması UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARI SEBEBİYLE şart gözüküyor.
SORU 9: İş Mahkemesinde açılacak dava ne davasıdır? Neden İş Mahkemeleri görevli hale gelmiştir.?
CEVAP 9: İş Mahkemesinde açılacak dava maaş ilmühaberinin tespiti ve doğmuş alacağın varlığı halinde tazmin edilmesi davasıdır. Uyuşmazlık Mahkemesi kararının özü özelleştirilen kurumun %50+1 hissesinin özel kişiliğe geçmesi halinde o kuruluşun kamu kurumu vasfını kaybederek özel tüzel kişilik haline gelmesine dayanmaktadır. Uyuşmazlık Mahkemesi bu sebeple kamu kurumu vasfını yitiren Türk Telekom’a karşı Adli Yargının, (iş mahkemelerinin) görevli olması gerektiğine karar vermiştir.
SORU 10: İş Mahkemesi süreci nasıl gelişecektir? Dava konusunun Adli Yargıda görülecek olmasının avantajları var mıdır?
CEVAP 10: İş Mahkemelerinde görülen davalarda davacının maaş ilmühaberinin tespitinin sağlanması ve Telekomda çalıştığı süre içinde Denge Tazminatından mahrum bırakıldığı tutarların bilirkişi marifetiyle hesaplanarak faiziyle birlikte davacı lehine hükme bağlanması aşamaları gerçekleşir. Temyiz, onama-bozma kararları, direnme-karara uyma, kararların sonuçları ve yargılama usulleri gibi aşamalar hukuk usulü kanununa tabidir. Denge Tazminatı konusunun adli yargıda görülecek olması davacılara maaş ilmühaberinin tespiti kararı ile birlikte geçmiş dönem mahrum kalınan alacak tutarlarının da tazmini imkanı sağlayacaktır. Yargılamalar evrak üstünden değil açık duruşmalar yoluyla gerçekleştirilecektir.
SORU 11:  Türk Telekom’a dilekçe verdim. Cevabı henüz gelmedi. Bir İşlem yapmam gerekiyor mu?
CEVAP 11: İş Mahkemesinde açılacak davalarda, idari müracaat gereği dilekçe vermek gerekmediğinden, dilekçe vermenin de dilekçeye alınacak cevabın da bir önemi kalmamıştır. Ama ben yine de İdare Mahkemesinde şansımı denemek istiyorum ısrarınız var ise, Türk Telekom’un dilekçenize cevap vermesi halinde, cevabı teslim aldığınız tarihi  takip eden 60 gün içinde,  cevap gelmezse; Türk Telekom’a verdiğiniz dilekçe tarihinden itibaren (60+60) 120 gün içinde idare Mahkemesine dava açmanız gerekir. İdare Mahkemesine dava açma niyetindeyseniz yine de bunu yasal sürenin sonuna kadar yapmayın. Türk Telekom’un Danıştay’a yaptığı karar düzeltme başvurusu bu süre içinde sonuçlanabilir. Ancak karar yüksek ihtimalle kararın bozularak idari yargının görevsizliği hususunda olacaktır.

Bu Haber 6536 defa okunmuştur.
POSTA ÇALIŞANLARININ MÜCADELE TA
KDK´NIN YEŞİL PASAPORT GÖRÜŞÜ
657´DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
MEMUR SUÇLARINDA HAGB KARARI
FETO’NUN HAKİMLERİ VE TELEKOM DA
ARAŞTIRMACILARIN MAAŞLARI YANLIŞ
YARGI DA ŞOK TESPİT
MEMURLAR; GÖREV, SORUMLULUK, YAS
HER YÖNÜYLE MEMURLARDA İZİN
SAATLİK İZİNLER YILLIK İZİNDEN D
YAYIN YASAKLARI VE BİZ
ARAŞTIRMACILARDA KISMİ İYİLEŞTİR
ARAŞTIRMACILARI UMUTLANDIRAN GEL
DAVALARA KİM BAKACAK?
ÖLEN ABONE İPTALİNDE KOLAYLIK
YARGITAY HAKLILIĞIMIZI ONAYLADI
İŞYERİNDE BİLGİSAYAR İLE YAPILAN
ATİLLA KART’IN TELEKOMLA HUKUK S
GENEL SAĞLIK SİGORTASI SORULAR
ANKARA 11. İŞ MAHKEMESİNİN KARA
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!