DANIŞTAYDA GÖREV BÖLÜMÜDANIŞTAYDA GÖREV BÖLÜMÜ

Tarih: 2011-05-01

DANIŞTAY DAİRELERİNİN GÖREVLERİ YENİDEN BELİRLENDİ.
 
Resmi Gazete’nin 29 Nisan 2011 tarihli 27919 sayılı nüshasında yayınlanan DANIŞTAY KARARI ile Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İşbölümü yeniden belirlendi. Kararın üyelerimizi ve sektörü ilgilendiren bölümler aşağıda gösterilmiştir:
Resmî Gazete Sayı : 27919
DANIŞTAY KARARI
Danıştay Genel Kurulundan:
Esas No : 2011/13
Karar No : 2011/13
Danıştay Genel Kurulu 25/4/2011 günü toplandı.
2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4’üncü maddesiyle değiştirilen 27’nci maddesi ve 6110 sayılı Kanunun Geçici 1’inci maddesi gereğince, “Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İşbölümünün” aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
Buna göre:
1- Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlere ilişkin uyuşmazlıkların Üçüncü, Dördüncü, Yedinci ve Dokuzuncu dairelerde görülmesine.
……………..
2- Kamu görevlilerine ait mevzuattan doğan uyuşmazlıkların İkinci, Beşinci, Onbirinci ve Onikinci Dairelerde görülmesine. Bu uyuşmazlıklardan;
A- Onbirinci Dairede:
a-) Emeklilik ve emekli sandığı mevzuatından,
b-) Kamu görevlilerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu dışındaki kanunlarla düzenlenmiş olan parasal haklarına ilişkin işlerden,
kaynaklanan davaların ve temyiz başvurularının çözümlenmesine,
B- Onikinci Dairede:
a-) Kamu görevlilerinin, göreve alınma, adaylık, göreve son verme (Emeklilik işlemleri hariç), ilerleme, yükselme, rütbe terfii, çalışma saatleri, izinler, vekalet görevi, ikinci görev, ders görevi, disiplin işlemleri ile sayılan bu işlemlere dayalı tazminat taleplerinden,
 
b-) Özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalanların yeniden işe alınmaları ve bu hususa ilişkin düzenlemelerden,
c-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesi kapsamında çalışanlarla ilgili işlemlerden,
kaynaklanan davaların ve temyiz başvurularının çözümlenmesine,
C- İkinci Dairede:
a-) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve bu bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruşlarında görevli kamu personeline ilişkin mevzuattan (Kamu konutları ve harcırah mevzuatı dahil),
 
b-) Kamu görevlilerinin sicillerine ilişkin işlerden,
c-) Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinden,
 
ç-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda düzenlenmiş olan parasal haklara ilişkin işlerden,
d-) 969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca, bu Kanun kapsamında bulunan personele yapılan ödemelerden,
e-) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Ek 13’üncü maddesi uyarınca, Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında çalışan memurlar ile diğer personele yapılan ek ödemelerden,
f-) Anılan dört bakanlık ile bu bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarında görevli kamu görevlileri mevzuatından doğan ve Danıştay Onbirinci ve Onikinci Dairelerinin görevleri dışında kalan işlerden,
kaynaklanan davaların ve temyiz başvurularının çözümlenmesine,
D- Beşinci Dairede:
a-) Yüksek öğretim kurumları öğretim elemanları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Orman, Milli Eğitim, Tarım ve Köyişleri Bakanlıkları ile bu Bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarında görevli olanlar hariç olmak üzere; Başbakanlık ve diğer bakanlıklar ile bu bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarında görevli kamu personeline ilişkin mevzuattan (Kamu konutları ve harcırah mevzuatı dahil),
 
b-) Özelleştirme uygulamaları ile ilgili kamu görevlilerine ilişkin mevzuattan,
c-) Aile hekimliği ile ilgili personele ilişkin tüm uyuşmazlıklardan (Sözleşme yapma, feshetme, ihtar verilmesi ve parasal konular dahil),
 
d-) Kamu görevlileri mevzuatından doğan ve Danıştay İkinci, Onbirinci ve Onikinci Dairelerinin görevleri dışında kalan işlerden,
kaynaklanan davaların ve temyiz başvurularının çözümlenmesine,
3- Altıncı Dairede:
………
4- Ondördüncü Dairede:
………..
5- Sekizinci Dairede:
……….
d-) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları mevzuatından,
……….
6- Onuncu Dairede:
Vergi davalarına bakan dava daireleri hariç, diğer dava dairelerinin görevi dışında kalan uyuşmazlıklara ilişkin davaların ve temyiz başvurularının çözümlenmesine,
7- Onüçüncü Dairede:
a-) Rekabetin Korunması Hakkında Kanundan,
b-) Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundan,
……….
e-) Telsiz Kanunundan,
f-) Elektronik Haberleşme Kanunundan,
g-) Telgraf ve Telefon Kanunundan,
ğ-) Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanundan,
…………
v-) …….
doğan uyuşmazlıklardan, Danıştayın diğer dava dairelerinin görevleri dışında kalan davaların ve temyiz başvurularının çözümlenmesine,
8- Onbeşinci Dairede:
…….
b-) Mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilen idari para cezalarından,
c-) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan (İdari para cezası ve diğer idari yaptırımlar),
…………….
9- Vergi mahkemeleri arasında görev ve yetki uyuşmazlıklarında ve bağlantılı davalarda merci tayininin, uyuşmazlığın esasını çözümlemekle görevli vergi dava dairesince yapılmasına,
10- İdare mahkemeleri arasında görev ve yetki uyuşmazlıklarında ve bağlantılı davalarda merci tayininin, uyuşmazlığın esasını çözümlemekle görevli idari dava dairesince yapılmasına,
11- Daha önce başka dairelerde görülmekte olup da dairesi değiştirilen dava dosyalarının, ayrıca bir karar verilmesine gerek olmadan mevcut halleriyle ilgili dairelere devredilmesine; işbölümü kararı sonrası Danıştaya gelecek olanlar (Karar düzeltme ve yargılamanın yenilenmesi talepleri dahil) ile kanun yollarına konu edilerek bozulan dava dosyalarının işbölümü kararıyla görevleri belirlenen dairelerce sonuçlandırılmasına,
 
12- Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına ve yayımını izleyen ay başından itibaren uygulanmasına,
oybirliği ile karar verildi.

Bu Haber 3040 defa okunmuştur.
POSTA ÇALIŞANLARININ MÜCADELE TA
KDK´NIN YEŞİL PASAPORT GÖRÜŞÜ
657´DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
MEMUR SUÇLARINDA HAGB KARARI
FETO’NUN HAKİMLERİ VE TELEKOM DA
ARAŞTIRMACILARIN MAAŞLARI YANLIŞ
YARGI DA ŞOK TESPİT
MEMURLAR; GÖREV, SORUMLULUK, YAS
HER YÖNÜYLE MEMURLARDA İZİN
SAATLİK İZİNLER YILLIK İZİNDEN D
YAYIN YASAKLARI VE BİZ
ARAŞTIRMACILARDA KISMİ İYİLEŞTİR
ARAŞTIRMACILARI UMUTLANDIRAN GEL
DAVALARA KİM BAKACAK?
ÖLEN ABONE İPTALİNDE KOLAYLIK
YARGITAY HAKLILIĞIMIZI ONAYLADI
İŞYERİNDE BİLGİSAYAR İLE YAPILAN
ATİLLA KART’IN TELEKOMLA HUKUK S
GENEL SAĞLIK SİGORTASI SORULAR
ANKARA 11. İŞ MAHKEMESİNİN KARA
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!