YASALAR-ARAŞTIRMACILAR.YASALAR-ARAŞTIRMACILAR.

Tarih: 2011-06-30

Fazlı KÖKSAL

Özelleştirmelerle birlikte personel rejimimize yeni bir unvan girdi: ARAŞTIRMACI. Bu unvan özelleştirilen kurumlardaki Müdür Yardımcısı ve daha üst unvanlı personeli kamu kurumlarına aktarmak için bulunan bir formüldü. Araştırmacılarla ilgili düzenlemeler içeren 4046 sayılı yasayı, Türk Telekom’un özelleştirilmesi sırasında 406 Sayılı Yasanın Ek Geçici 29. Maddesinde 3/7/2005 tarih 5398 sayılı Yasayla yapılan değişiklik takip etti .

Değişiklikler bununla sınırlı kalmadı, 11/6/2008    tarih ve 5767 sayılı kanunla 2954 sayılı TRT Kuruluş Kanuna eklenen geçici 11. madde ile TRT’de kadroları iptal edilen Uzman ve üstü kadrolarda görev yapanların Araştırmacı yapılmasının yasal zemini oluşturuldu. TRT’de görev yapan yaklaşık 250 kişi Araştırmacı olarak atandı. Bunlardan bir kısmı (yaklaşık 100 kişi) daha sonra Strateji Uzmanı kadrolarına aktarıldı.

TRT Kuruluş Kanunda yapılan bu değişikliğin iptali için Ana Muhalefet Partisi Anayasa Mahkemesine başvurdu. Anayasa Mahkemesi yasa değişikliğini Anayasaya uygun bulunca, 13/02/2011-6111 Sayılı Kanunla 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 91. Maddesinde değişiklik yapıldı. Kadrosu Kaldırılan Memurların Devlet Personel Başkanlığınca Başka Kurumlara atanma şartları düzenlendi. Kadrosu kaldırılan Müdür ve daha üst unvanlı personelin de Araştırmacı kadrolarına atanması hükme bağlandı.

Araştırmacı kadrosu, personel rejiminin her sıkıştığı konuda can simidi olarak görülmeye başlandı. Son olarak, 10.03.2011 tarih ve 6191 sayılı Kanunla  926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Kanununa Ek Geçici 32. Madde eklenerek, Askeri Şura Kararı gereği Türk Silahlı Kuvvetlerinden atılan personelin Kamu Kuruluşlarında istihdamının esasları ve bu konuda Devlet Personel Başkanlığının yapacağı işlemler düzenlendi. TSK’dan ilişkisi kesilen personelin de kamu kurumlarına ARAŞTIRMACI olarak atanmasının önü açıldı. 

Bu yasaların tamamında da Araştırmacılarla ilgili düzenlemeler yapılmasına karşılık, bu yasalarda yalnızca iki ortak yön var:

ARAŞTIRMACI Ortak unvanının kullanılması.
Araştırmacıların görev yetki ve sorumluluklarının net olarak belirlenmemesi. 

FARKLILIKLAR. 

1-Araştırmacıların Yeni Kurumundaki Başlangıç Maaşının  Hesaplanması:

Bu konuda beş yasa beş farklı uygulama öngörmektedir.

a) 406 Sayılı Kanunun Ek Geçici 29. Maddesine göre, Türk Telekom’dan başka kurumlara nakledilecek tüm personelin nakil maaşları; Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki unvanları esas alınarak Yönetim Kurulunca 15.4.2004 tarihi itibarıyla bu unvana  göre  belirlenmiş  olan  ücret  ve  diğer  malî  haklarına  bu  tarihten Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihine kadar geçen süre içinde  kamu görevlilerine yapılacak artış oran ve/veya miktarları uygulanmak suretiyle bulunacak tutar dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

b) 4046 Sayılı Kanunun 22. Maddesine göre Özelleşen Kurumlardan başka kamu kurumlarına aktarılan personelin maaşları hesaplanırken sözleşmeli personel ile iş kanunlarına tâbi personele, Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları sözleşme ücreti, ücret (fazla mesai ücreti hariç), ikramiye, bankacılık tazminatı, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarının sabit bir değer olarak esas alınması öngörülmüştür.

c) 657 Sayılı DMK’nun 91. Maddesinde de, kadroları iptal edildiği için başka kamu kurumlara aktarılan memurların maaşları hesaplanırken eski kadrolarına ait en son ayda aldığı malî haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler (Fazla çalışma ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti ve nöbet ücreti hariç)toplamının net tutarının esas alınacağı belirtilmiştir.

d) 2954 sayılı TRT Kuruluş Kanununa eklenen geçici 11. Maddesinde ise: “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihteki unvanları esas alınarak 15/1/2008 tarihi itibarıyla bu unvana göre belirlenmiş olan ücret (fazla mesai ücreti hariç) ve özel hizmet tazminatı toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); atandığı yeni kadronun ücret (fazla mesai ücreti hariç) ve özel hizmet tazminatı ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, fark kapanıncaya kadar herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayrıca tazminat olarak ödenir.” Hükmü yer almaktadır. Bir Başka ifadeyle 2008 yılının Temmuz-Eylül Aylarında atanan personele, Ocak 2008 ayındaki maaşlarının ödenmesi öngörülmüştür.

e) 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Kanununun Ek Geçici 32. Maddesinde de; Yargı denetimine kapalı idari işlemler veya Yüksek Askerî Şûra kararları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenlerden isteyenlerin ve kamu kurumlarında halen çalışanların kamu kurum ve kuruluşlarının araştırmacı unvanlı kadrolarına atanabileceği, bunlara statüsüne göre bu Kanun hükümleri uyarınca karargâhta görevli emsali sınıf, rütbe ve kıdemdeki subay veya astsubaya ödenmekte olan aylık ve diğer mali hakların (tayın bedeli ve fiilen çalışma karşılığı yapılan ödemeler hariç) ödeneceği hükmü getirilmiştir.  

Bu farklılıklar bazı adaletsizlikleri de beraberinde getirmiştir;

a) DPB’ca Türk Telekom’dan başka kurumlara aktarılan personelin maaşları 406 Sayılı Kanunun Ek Geçici 29. Maddesi yerine, diğer özelleştirmelerde uygulanan 4046 Sayılı Kanunun 22. Maddesinde belirtildiği üzere DPB’na bildirildiği tarihteki maaşı veya 657 Sayılı Kanunun 91. maddesindeki gibi eski kurumundaki son maaşına göre hesaplansaydı, 399 Sayılı KHK’ye sözleşmeli olarak çalışmakta iken, Türk Telekomla 2. Tip İş sözleşmesi akteden personel, nakledildikleri kurumda Türk Telekomda aldıkları ücreti alacaklar ve mağduriyetleri önlenecekti.

b) Özelleştirilen Kurumlardaki personel DPB’na bildirildikten sonra da özelleşen kurumlarında çalışmaya devam etmekte, ancak, DPB’na bildirildikten sonra Devlet Memurlarına yapılan zamlardan yararlanamamaktadırlar. Bunu bir örnekle açacak olursak; 01.02.2011 tarihinde DPB’na İstihdam Fazlası olarak bildirilen bir TEDAŞ Müdürünün , görevinden  20.03.2011 tarihinde ayrıldığını ve Mart maaşını TEDAŞ’tan aldığını varsayalım. DPB’na bildirim tarihi itibariyle ek tazminat oranı %95’tir. Maaş nakil ilmühaberinin hesaplanmasında bu oran esas alınmıştır. Maliye Bakanlığının 25.02.2011 tarihli tebliği ile KİT’lerde Müdür olark görev yapanların Ek Tazminat oranı %185’e çıkarılmıştır. Bu kişiye, 4046 Sayılı Kanunun 22. Maddesi uygulandığı için maaş nakil ilmühaberi %95 üzerinden hesaplanmıştır. Oysa özelleştirmelerde de 657 Sayılı Kanunun 91. maddesinde olduğu gibi eski Kurumunda aldığı son maaş dikkate alınsaydı Maaş Nakil İlmühaberinde özel hizmet tazminat oranı %95 değil, %185 olarak hesaplanacaktı.

c) Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenlerden kamu kurumlarında çalışanlar, Araştırmacı olarak atanmaları halinde, kendi emsali fiilen çalışan subayın maaşını almaya başlayacaklardır ki, bu da, anılan kamu personelin maaşlarında çok ciddi artış demektir. Diğer araştırmacıların, bir bölümü son aldıkları maaşın altında ücretlerle atanırken, TSK Personel yasasının Ek Geçici 32. Maddesine göre atananların büyük bölümlerinin son maaşlarının üzerinde bir maaşla atanmaları da başka bir farklılık yaratmaktadır.

d) Araştırmacı olarak atanan TRT Personeli de 2008 yılının ikinci yarısı için yapılan iyileştirmelerden yararlandırılmamışlardır.

2-Araştırmacıların Maaşlarının Dondurulması :

4046 Sayılı Kanun, 657 Sayılı Kanun, 2954 Sayılı Kanun ve 926 Sayılı Kanun araştırmacıların maaşları konusunda da farklı uygulamalar getirmiştir.
4046 Sayılı Kanunun 22. Maddesinde de, 2954 Sayılı Kanunun Ek geçici 11. Maddesinde ve 657 Sayılı Kanunun 91. Maddesinde, Araştırmacıların ilgili yasaya göre hesaplanan nakil maaşlarının dondurulacağı, nakil maaşları ile araştırmacı kadrosu arasında oluşan farkın tazminat olarak ödeneceği, fark kapanınca kadrolarının karşılığı maaşı alacakları hükme bağlanmıştır. Buna karşın, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek Geçici 32. Maddesine göre Araştırmacı olarak atananların, atamadan sonra da Aylıklarının, emsalleri esas alınarak her yıl kademe ilerlemesine, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulacakları hükme bağlanmıştır. Bir başka ifadeyle Özelleştirme veya Kadrolarının iptal edilmesi nedeniyle Araştırmacı olarak atananların maaşları dondurulurken 926 Sayılı Kanuna göre atananların maaş artışlarından yararlandırılmaktadır. Bu da Araştırmacı unvanlı personel arasında farklı uygulama yapılması sonucunu doğurmaktadır.

3-Araştırmacıların Şahsa Bağlı Haklarının Sınırlandırılması
Araştırmacı olarak atananlarınDevlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadrolarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı bir bütün olarak, göreve başladıkları tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere üç yıl süre ile saklı tutulacağı ve şahsa bağlı haktan yararlanılan süreler 5434 sayılı Kanunun ek 68 inci ve ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin hesabında dikkate alınacağı, hükme bağlanmasına karşılık, 657 Sayılı Kanuna göre Kadroları iptal edildiği için Araştırmacı olarak atananların böyle bir haktan yararlanacakları konusunda Yasada bir hüküm bulunmamaktadır.

Buna Karşılık, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Ek Geçici 32. Maddesine göre Araştırmacı olarak atananların Aylıklarının, emsalleri esas alınarak her yıl kademe ilerlemesine, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulacakları hükme bağlandığından, şahsa bağlı haklarında herhangi bir kayıpları bulunmamaktadır.
TRT Kuruluş Kanununda da; “En son görev yapılan kadroya ilişkin olarak ek gösterge ve/veya makam tazminatını hak edemeyen personelin atandığı yeni kadroda geçirdiği süreler, 5434 sayılı Kanunun ek 68 inci ve ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin hesabında dikkate alınır.” Şeklinde bir hüküm konularak, Araştırmacıların Emeklilikleri sırasındaki hak kaybı önlenmiştir.

4-Araştırmacı olarak atanacakların unvanları.
Araştırmacı kadrolara atanacaklarda alt unvan; Özelleştirilen Kurumlardan nakledilenlerde Müdür Yardımcısı, 657 Sayılı Kanuna göre Kadroları iptal edilenlerde Müdür, TRT yasasına göre yapılan uygulamada Uzman olarak belirlenirken, TSK Personel yasasına Araştırmacı olarak atananlarda herhangi bir unvan tespit edilmemiş Yargı Kararı olmaksızın TSK ile ilişiği kesilen herkesin ARAŞTIRMACI olarak atanmasına imkan verilmiştir. Böylece, ARAŞTIRMACI unvanı ; lise dengi okul mezunu Astsubay Çavuş’un da, binlerce personeli yıllarca yöneten Genel Müdür’ün de atanabildiği torba bir unvan haline getirilmiştir.

EK DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Türk Telekom Personelinin Başlangıç Maaşlarının Hesaplanması.
Türk Telekom’un özelleştirilmesi sonucu başka kurumlara aktarılan personelin Nakil Maaşının hesaplanması, yalnızca Araştırmacılar için değil, tüm personel için sorunludur. Yeni Kuruma aktarılırken Unvan olarak Hisse Devir Tarihindeki (15.11.2005) unvan alınmasına karşılık, maaşlar 15.4.2004 tarihi itibarıyla bu unvana  göre  belirlenmiş  olan  ücret  ve  diğer  malî  haklarına  bu  tarihten Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihine kadar geçen süre içinde  kamu görevlilerine yapılacak artış oran ve/veya miktarları uygulanmak suretiyle bulunmaktadır. Bu karmaşık yapı, tüm ücret hesaplamalarında hatalar yapılmasına yol açmakta, başka Kurumlara aktarılan Türk Telekom personelinin bu konuya ilişkin davalar açmasına yol açmaktadır.  Yasanın açık hükmüne rağmen Türk Telekom Denge Tazminatlarını nakil maaşlarına eklememiştir. Yargı’nın birbiri ile çelişen görevlilik/görevsizlik kararları, muhatap ve yetkili mahkeme konusunda çelişkili kararlar, konuyu grift hale getirmektedir. Davalar 2006 yılında açılmaya başlamasına rağmen, mahkemeler hâlâ çelişkili kararlar vermektedir. Özellikle 399 Sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken 2. Tip sözleşme imzalayan , bir süre Türk Telekom’da çalışıp daha sonra Kamuya geçen personelin ikramiyeleri nakil maaşında dikkate alınmadığı için  mağduriyetleri had safhadadır. Bu personelin maşları önemli ölçüde azalmıştır. Bu karmaşadan tek kârlı çıkanlar Avukatlar olmaktadır. Yasalar arasındaki farklılık olmasa, Türk Telekom’dan naklen geçen personelin de Türk Telekom’dan aldıkları son ücretler esas alınsaydı bu hukuki karmaşa asgariye inerdi.

Ücret Dondurulması Üzerine Birkaç Söz.
Özelleştirilen Kurumlardan başka Kamu Kuruluşlarına nakledilen tüm personelin, Kadroları iptal edilip Araştırmacı olarak atananların maaşları dondurulmaktadır. Atanılan kamu kuruluşlarındaki ücret dengesizliğinin artmasını önlemek ve o kurumdaki iş barışını bozmamak için alınan bu tedbir, ataması yapılan kişi için işkenceye dönüşmektedir. Bilindiği üzere, memurlara verilen zamlar genelde enflasyon miktarına göre tespit edilmektedir. Enflasyon özelleştirilen kuruluşlardan gelenleri ve Araştırmacıları etkilememekte midir? Yıllarca insanları aynı sabit ücrete mahkum etmek bir haksızlık değil midir? Burada bir orta yol bulunabilir. Devletin tespit ettiği yıllık artış oranları nakil maaşlarına olmasa da, personelin atandıkları kadronun maaşlarına tatbik edilebilir.  

ir Garip Unvan: ARAŞTIRMACI.
ARAŞTIRMACI unvanı personel rejiminin en acayip uygulamasıdır. Bankamatik memurluğun yeni adıdır. Beyin israfıdır. Konusunda uzman binlerce (yakın bir gelecekte belki onbinlerce) kamu personelinin bilgi birikimlerinin göz ardı edilmesidir. 
Belki ilk önce, özelleştirmelerin önünü açmak, özelleştirilen kurumlardaki yöneticilerin kamu kuruluşlarında istihdamını sağlamak için oluşturulmuş bir model iken, zaman içerisinde kadrolaşmanın bir yöntemi haline getirildi.
ARAŞTIRMACI: Astsubay Çavuşun da, Uzmanın da, Müdürün de, Genel Müdürün de ortak unvanı olan bir torba kadroya dönüştürüldü.  
Araştırmacıların, görev yetki ve sorumlulukları Yasalarla belirlenmediği için, kime bağlı olacakları, hangi işi yapacakları konusunda farklı uygulamalar ve sorunlar oluştu.

Araştırmacılarla ilgili düzenleme yapan beş farklı yasadaki farklı uygulamalar, bu unvandaki personel arasında eşitsizlikler yarattı.
Kazanılmış özlük haklarında ciddi gerilemelere yol açtı.
Eğer bu sorunlar çözülmezse, ARAŞTIRMACI unvanlı kamu görevlileri mutsuz, umutsuz olmaya devam edecek, kamu erki bu kamu görevlilerinden gerektiği gibi yararlanamayacak, açtıkları davalar Hukuk Sistemimizi tıkayacaktır.
Bu sorun o kadar grift hale gelmiştir ki, yasalardaki bu farklılıkları hukuki yollarla çözmek hem çok zordur. Hem de çok uzun bir süreç gerektirmektedir. Sorunun tek çözüm yolu vardır: YENİ BİR YASAL DÜZENLEME…

Araştırmacıların ve Araştırmacıların üye oldukları Sivil Toplum Kuruluşlarının  bu konular üzerine çok kafa yorması, neler yapılacağı konusunda kararlar alıp birlikte hareket etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Biz Telekomcular Derneği olarak, bu konuda üzerimize düşen her şeyi yapmaya, konuya ilgi duyan tüm Sivil Toplum Kuruluşları ve Her Platform ile işbirliğine hazırız.
Değerlendirmelerimde hata ve noksanlıklar tabii ki vardır. Sorunların tespitini ve çözüm yollarını birlikte geliştireceğiz. Bu konudaki görüş, öneri ve eleştirilerinizi bekliyoruz.        

 

 

 
Bu Haber 13717 defa okunmuştur.
POSTA ÇALIŞANLARININ MÜCADELE TA
KDK´NIN YEŞİL PASAPORT GÖRÜŞÜ
657´DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
MEMUR SUÇLARINDA HAGB KARARI
FETO’NUN HAKİMLERİ VE TELEKOM DA
ARAŞTIRMACILARIN MAAŞLARI YANLIŞ
YARGI DA ŞOK TESPİT
MEMURLAR; GÖREV, SORUMLULUK, YAS
HER YÖNÜYLE MEMURLARDA İZİN
SAATLİK İZİNLER YILLIK İZİNDEN D
YAYIN YASAKLARI VE BİZ
ARAŞTIRMACILARDA KISMİ İYİLEŞTİR
ARAŞTIRMACILARI UMUTLANDIRAN GEL
DAVALARA KİM BAKACAK?
ÖLEN ABONE İPTALİNDE KOLAYLIK
YARGITAY HAKLILIĞIMIZI ONAYLADI
İŞYERİNDE BİLGİSAYAR İLE YAPILAN
ATİLLA KART’IN TELEKOMLA HUKUK S
GENEL SAĞLIK SİGORTASI SORULAR
ANKARA 11. İŞ MAHKEMESİNİN KARA
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!