DANIŞTAY KARARI (K.DIŞI İKR.)DANIŞTAY KARARI (K.DIŞI İKR.)

Tarih: 2011-10-18

DANIŞTAYIN KAPSAM DIŞI PERSONELİN İKRAMİYESİ İLE İLGİLİ KARARI.
Danıştay 11. Dairesi 23.5.2011 Tarih ve E: 2010/8426, K: 2011/3350 sayılı kararıyla, Türk Telekomünikasyon A.Ş. İş Mevzuatına Tabi (Kapsam Dışı )  Olan Personelin Ücret ve Çalışma Esaslarının 9.10.2001 günlü 303 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değişik 15. maddesinin iptaline karar verdi.
Böylece, Türk Telekom’da 2001-2007 tarihleri arasında Kapsam Dışı olarak görev yapan ve ikramiyelerini kapsam içinden alan arkadaşlara bu dönemde noksan ödenen ikramiyelerini alma imkanı doğdu.
Bu konuda dava açan arkadaşlarımızın büyük bölümü açtıkları davaları kaybetmişti.
Söz konusu Danıştay Kararının verilmesi,  Derneğimiz üyesi bir arkadaşımızın, 2002 yılında açtığı bir davaya dayanmaktadır. Uyuşmazlıkta; başta, İdare Mahkemesi görevsizlik kararı verdi, dosya Danıştay’a gönderildi. Danıştay 11. Dairesi davayı reddetti. Arkadaşımızın temyiz başvurusu üzerine, konu  Danıştay İdare Davaları Daireleri  Kuruluna gitti. Kurulun, 11. Dairenin kararını bozması üzerine, Türk Telekom Karar düzeltme istedi. Türk Telekom’un Karar düzeltme isteğini, Danıştay İDDK red etti. Uyuşmazlık,  11. Daireye yeniden döndü. Danıştay 11. Dairesi 23.5.2011 Tarih ve E: 2010/8426, K: 2011/3350 sayılı kararıyla, yönetmeliğin iptali istenen hükümlerini, hukuka aykırı bularak iptal etti.
Söz konusu Danıştay Kararı şöyle;
“ …… 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nda  4502 ve 4673 sayılı kanunlarla yapılan düzenlemeler sonucunda Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin hukuki yapısı ile istihdam edilecek personelin statüleri  ücret  ve emeklilik hakları belirlenmiş olması nedeniyle, davalı idarece bu yeni yapılanma nedeniyle hizmetin özelliği ve ihtiyaç durumuna göre istihdam edilecek personele yönelik olarak yasa ile verilen yetki çerçevesinde ücret belirlemesi  yapılabileceği,  bu çerçevede kapsam dışı ve kapsam içi statüde çalışacak olan personel ücretlerinin tespit edileceği açıktır.
 Ancak bu şekilde saptanan ücret ile ücrete bağlı ödemelerin bir bütün olması nedeniyle, aksine yasal bir düzenleme olmadıkça personelin aldığı çıplak ücret miktarına göre belirlenen ek ödemelerin tespitinde ücrete esas kadro ve pozisyondan farklı bir kadro veya pozisyona ilişkin ücretin esas alınmasına olanak bulunmamaktadır. Dolayısıyla kişi çıplak ücretini kapsam içi statüden alıyorsa bu ücret kapsam dışı statüden alıyorsa da bu statü için saptanmış olan çıplak ücretine göre ek ödemelerin verilmesi gerektiğinden, dava konusu Türk Telekomünikasyon A.Ş.  İş Mevzuatına Tabi  (Kapsam Dışı ) olan Personelin Ücret ve Çalışma Esaslarının 9.10.2001 günlü, 303 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değişik 15. maddesi ile kapsam içinde yer alan unvanlarda bulunanlardan, çalışma yer ve şartları nedeniyle kapsam dışı tutulan personelin, ücrete bağlı olarak yapılan ödemelerinde kapsam içi aynı unvan ve aynı kıdem dilimi için belirlenen aylık çıplak ücretin esas alınacağının öngörülmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Davalı idare tarafından, unvanı kapsam içi olup, çalışma yeri nedeniyle kapsam dışı çalışan personelle aynı statüde olan diğer personel arasındaki ücretlerde hakkaniyeti sağlamak için düzenlenme yapıldığı belirtilmekte  ise de, bu hususun personelin ücretlerinin düşürülmesine neden olamayacağı açıktır.
Nitekim anılan Esasların 15. maddesi  davalı idare icra kurulunun 10.4.2007 günlü 127 sayılı kararı ile yeniden değiştirilmiş ve “Kapsam içinde yer alan unvanlarda bulunanlardan, çalışma ve yer şartları nedeniyle kapsam dışı tutulan çalışanların, ücrete bağlı olarak yapılan ödemelerinde, kendi aylık çıplak ücreti esas alınır” kuralı getirilmiştir. 
Bu durumda hukuka aykırı bulunan Çalışma Esaslarının 15. maddesi nedeniyle başvuru tarihinden itibaren yoksun kalınan ek ödeme farkının da tazmini gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle Türk Telekomünikasyon A.Ş. İş Mevzuatına Tabi (Kapsam Dışı )  Olan Personelin Ücret ve Çalışma Esaslarının 9.10.2011 günlü 303 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değişik 15. maddesinin İPTALİNE, idareye başvuru tarihinden itibaren yoksun Kalınan ek ödeme farkının yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesine, dava  ve temyiz aşamasında davacı tarafından karşılanan  163.83-TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, karar düzeltme aşamasında davalı idare tarafından karşılanan 62.30-TL yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 30 (otuz)  gün içerisinde Danıştay İdare Dava Daireleri Kuruluna  temziyen başvurulabileceğinin taraflara duyurulmasına 23.05.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.”
Kararın tamamını okumak için TIKLAYINIZ.
ŞİMDİ NE OLACAK;
Bir kısım Kapsam Dışı Personelin, ilave tediyelerinin (ikramiye) Kapsam içi ücretleri üzerinden hesaplanmasına dayanak alınan, “ Türk Telekomünikasyon A.Ş. Kapsam Dışı  Personel Yönetmeliğinin Ücret ve Çalışma Esaslarına, 9.10.2001 günlü 303 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile eklenen, değişik 15. Madde” iptal edildiği için, 2001-2007 arasında  ikramiyelerini noksan alan, teknisyen, tekniker ve memur pozisyonundaki, Kapsam Dışı statüdeki  arkadaşlarımızın (Gerek başka kurumlara geçenler, gerekse emekli olanlar) bu dönemde noksan aldıkları ikramiye tutarlarını, yukarıdaki Danıştay kararı ilgi tutularak, Türk Telekom’a başvurup talep edecek, Türk Telekom bu isteği red ederse, idare mahkemesine 60 gün içinde dava edilecektir.
Yönetmelik iptali düzenleyici bir işlem olduğundan, genele şamildir, ilgisi olan herkes bu  haktan yararlanabilir. Bu konuda bir süre yoktur. Yönetmeliğin iptal edildiğinin öğrenildiği andan itibaren Türk Telekom’a başvurulmalıdır. Ancak genel zaman aşımı süresi bu olayda da geçerlidir.*
Öte yandan, bu konuda dava açıp davaları reddedilen arkadaşlar, Danıştay’ın bu kararını ileri sürerek iade-i muhakeme (yeniden yargılama) kararı alınması talebiyle, ilgili mahkemeye başvurabilirler.
399 Sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli arkadaşlar, bu mahkeme kararından yararlanamazlar.  Ancak; 14.11.2005 tarihinden sonra 1.tip veya 2.tip sözleşme (İş Sözleşmesi) ile Türk Telekomda çalışmış iseler, Sözleşme imzaladıkları tarihle sözkonusu esasların değiştirildiği 10.04.2007 tarih arasındaki kısmı talep edebilirler.   
Karar temyiz ve karar düzeltme aşamasını geçmesine rağmen, Türk Telekom tarafından, tekrar temyiz edildiğinin de bilinmesinde yarar var.
NOT: Davayı açan arkadaşımız isminin açıklanmasını istemediği için, ismini açıklamıyoruz. Ancak, 9 yıl süren uzun bir hukuki mücadeleden büyük bir başarı ile çıkan ve bu mücadeleyi herhangi bir avukatın hukuki desteği olmadan, sürdüren arkadaşımızı TEBRİK EDİYORUZ.
*) Zaman aşımının gerek başlangıcı, gerekse süresi konusunda farklı hukukçulardan farklı  cevaplar aldık. Bu konuyu araştırmaya devam ediyoruz.

Bu Haber 8870 defa okunmuştur.
POSTA ÇALIŞANLARININ MÜCADELE TA
KDK´NIN YEŞİL PASAPORT GÖRÜŞÜ
657´DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
MEMUR SUÇLARINDA HAGB KARARI
FETO’NUN HAKİMLERİ VE TELEKOM DA
ARAŞTIRMACILARIN MAAŞLARI YANLIŞ
YARGI DA ŞOK TESPİT
MEMURLAR; GÖREV, SORUMLULUK, YAS
HER YÖNÜYLE MEMURLARDA İZİN
SAATLİK İZİNLER YILLIK İZİNDEN D
YAYIN YASAKLARI VE BİZ
ARAŞTIRMACILARDA KISMİ İYİLEŞTİR
ARAŞTIRMACILARI UMUTLANDIRAN GEL
DAVALARA KİM BAKACAK?
ÖLEN ABONE İPTALİNDE KOLAYLIK
YARGITAY HAKLILIĞIMIZI ONAYLADI
İŞYERİNDE BİLGİSAYAR İLE YAPILAN
ATİLLA KART’IN TELEKOMLA HUKUK S
GENEL SAĞLIK SİGORTASI SORULAR
ANKARA 11. İŞ MAHKEMESİNİN KARA
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!