MEB’DE EK ÖDEME KARMAŞASIMEB’DE EK ÖDEME KARMAŞASI

Tarih: 2011-11-02

Milli eğitim Bakanlığında Ek Ders Ücreti yerine uygulamaya konulan Ek Ödeme eleştirilerle birlikte yürürlüğe girdi.

Sendikalar; ek ödeme oranlarının her bir statüdeki tek bir oran yerine merkez ve taşra ayrımı yapılmak ve taşranın da kendi arasında Ankara-İstanbul-İzmir, Büyükşehir belediyesi bulunan iller ve diğer iller şeklinde üçlü bir ayrıma tabi tutulmasının; eşit işe eşit ücret ilkesine aykırılık teşkil ettiğini, aynı işi yapan, aynı görevi ifa eden, aynı statüdeki kamu görevlilerinin kendi aralarında görev yaptıkları coğrafi alan yönünden bu türden bir ayrıma tabi tutulmaları en başta Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu, bu düzenlemenin, çalışanlar arasındaki iç barışı bozacağını belirterek konuyu yargıya taşıdılar.

Ek ödemeye ilişkin usul ve esaslarda, özelleştirme kapsamındaki kurum ve kuruluşlardan naklen atanan personelin ek ödemesinin fark tazminatı hesabında dikkate alınacağı belirtilmiştir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE YAPILACAK EK ÖDEMEYE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç:

Madde 1. (1) Bu Usul ve Esaslar, 25.08.2011 tarihli ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42’ nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatı kadrolarında fiilen çalışan personele yapılacak ek ödemenin usul, esas ve oranlarını tespit amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2. (1) Bu Usul ve Esaslar, kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile öğretmen kadrolarında bulunanlar (örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretmen ünvanlı kadrolardaki yöneticiler dahil) hariç olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında fiilen çalışan personel ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen öğretmenleri kapsar.

Ek ödeme oran ve miktarları

Madde 3.(1) Bu Usul ve Esaslar kapsamına giren personele, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil) ekli cetvellerde yer alan oranların uygulanması suretiyle hesaplanan miktarlarda ek ödeme yapılır.

Ek ödemenin usul ve esasları

Madde 4. (1) Ek ödeme aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

 a)  Bu Usul ve Esaslar kapsamında bulunan personele döner sermaye gelirlerinden yapılan üretimi teşvik pirimi ve ücret ödemelerinin net tutarı, ek ödemenin aylık net tutarından mahsup edilir.

b) Mahsup edilecek ödemelerden her ay düzenli olarak peşin yapılan ödemeler, o aya ait ek ödemeden mahsup edilir. Bu durumda mahsup edilemeyen tutarın bulunması halinde bir sonraki ay ek ödemesi ile ilgilendirilmez.

Peşin olarak yapılmayan veya bir aydan daha fazla aralıklarla yapılan ödemeler, ödenmelerini izleyen ilk ek ödeme tutarından mahsup edilir. Mahsup edilmesi gereken ödemelerin tamamının mahsubunun yapılamaması halinde mahsup edilemeyen kısımlarını izleyen aylardaki ek ödeme tutarlarından mahsubuna devam olunur.

Memuriyetin sona ermesi halleri ile başka yerlere atanma halinde, mahsup edilemeyen tutarların bulunması durumunda mahsup işlemine devam olunmaz.

Mahsup edilmesi gereken ödemelerin yapıldığı yerlere geçici veya vekaleten görevlendirmelerde, mahsup işlemi geçici görev veya vekalet görevi süresince yapılır.

c)  Ek ödemenin hak edilmesinde ve ödenmesinde bu Usul ve Esaslarla belirlenen haller dışında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylığa ilişkin hükümleri uygulanır. Ek ödeme, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

ç)  Başka bir göreve vekalet edenlere, vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek ödemenin asli kadroları için öngörülen ek ödemeden fazla olması halinde vekalet ettikleri kadro için öngörülen oranlar, vekalet görevi başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı surece ödenir.

Ancak bu ödemenin yapılabilmesi için vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan şartları (sınav şartı hariç) taşıması zorunludur.

Diğer taraftan mobil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim seminer ve kurs nedenleriyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere, vekalet ettikleri göreve ait ek ödeme yapılmaz.

e.) Ek ödeme, özelleştirme kapsamındaki kurum ve kuruluşlardan naklen atanan personelin, 24.11.1994  sayılı ve 4046 sayılı Kanunun 22’ nci maddesi kapsamında ödenen fark tazminatı hesabına dahil edilir.

f) Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen öğretmenlere bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak ek ödeme kadrolarının bulunduğu birimlerce ödenir.

 g) Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğünde görevli personele 30 puan ilave ek ödeme yapılır.

ğ) Personele yapılacak ek ödeme toplamı hiçbir şekilde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200 ünü geçemez.

h) Bu Usul ve Esaslar kapsamında ek ödeme yapılan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca ek ödeme yapılmaz.

Yürürlük

Madde 5- (1) Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak hazırlanan bu Usul ve Esaslar 14/09/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6- (1) Bu Usul ve Esasları Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Bu Haber 2685 defa okunmuştur.
POSTA ÇALIŞANLARININ MÜCADELE TA
KDK´NIN YEŞİL PASAPORT GÖRÜŞÜ
657´DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
MEMUR SUÇLARINDA HAGB KARARI
FETO’NUN HAKİMLERİ VE TELEKOM DA
ARAŞTIRMACILARIN MAAŞLARI YANLIŞ
YARGI DA ŞOK TESPİT
MEMURLAR; GÖREV, SORUMLULUK, YAS
HER YÖNÜYLE MEMURLARDA İZİN
SAATLİK İZİNLER YILLIK İZİNDEN D
YAYIN YASAKLARI VE BİZ
ARAŞTIRMACILARDA KISMİ İYİLEŞTİR
ARAŞTIRMACILARI UMUTLANDIRAN GEL
DAVALARA KİM BAKACAK?
ÖLEN ABONE İPTALİNDE KOLAYLIK
YARGITAY HAKLILIĞIMIZI ONAYLADI
İŞYERİNDE BİLGİSAYAR İLE YAPILAN
ATİLLA KART’IN TELEKOMLA HUKUK S
GENEL SAĞLIK SİGORTASI SORULAR
ANKARA 11. İŞ MAHKEMESİNİN KARA
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!