7. KİTAP GÜNÜ 3 ŞUBATTA BEKLİYORUZ. KADIN VE EDEBİYATI TARTIŞACAĞIZ....
 
TKGM’NÜN  657’YE AYKIRI GENELGESİTKGM’NÜN 657’YE AYKIRI GENELGESİ

Tarih: 2012-01-24

25.10.2010 tarih 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yeniden teşkilatlandırılıp düzenlenmişti. Söz konusu yasanın uygulamasına ilişkin olarak  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2012/2 Sayılı ve 1724 Genelge Numaralı ve “ Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Genelge” başlıklı bir Genelge yayınladı.

Bu Genelgenin Uzman, Tekniker, Teknisyen, Araştırmacı, Programcı, Bilgisayar İşletmeni ve Memurların yetki, görev ve sorumluluklarını belirleyen 22. Maddesi açıkça 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa aykırı hükümler içermektedir.

Sözkonusu Genelge hükmü şöyle;

“BEŞİNCİ BÖLÜM

Tapu Müdürlükleri Personelinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

Uzman, Tekniker, Teknisyen, Araştırmacı, Programcı, Bilgisayar İşletmeni, Memur

MADDE 22- (1) Uzman, Tekniker, Teknisyen, Araştırmacı, Programcı, Bilgisayar İşletmeni, Memurun yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Müdür veya yetkili müdür yardımcısı tarafından havale edilen akitli ve akitsiz işlemlere yönelik talepleri ve yazışmaları ilgili mevzuata uygun olarak hazırlamak, işlemin tamamlanmasından sonra tescilini yapmak, evrakları mevzuatına uygun olarak dosyasına yerleştirip Arşiv Memuruna teslim etmek,

b) Belirli formlarla gelen ve bilgisayar manyetik ortamına aktarılması gereken bilgilerin giriş ve kontrol işlerini gerçekleştirmek, verilerden elde edilen bilginin doğruluğunu izlemek, veri girişindeki hataları Müdürün veya yetkili Müdür Yardımcısının bilgisi dahilinde düzeltmek,

c) Müdür tarafından görevlendirilmesi veya iş bölümü yapılması halinde;

1) Tapu Sicil Tüzüğünde belirtilen ana ve yardımcı siciller ile diğer defterleri tutmak,

2) Mevzuat gereği periyodik olarak gönderilmesi gereken ikinci nüsha tapu senetlerinin, ipotek belgelerinin, evrak ve diğer belgelerin ilgili yerlere düzenli olarak gönderilmesi ile istatistiksel bilgilerin web sayfası üzerinden girilmesini sağlamak,

3) Döner sermaye işlemlerini mevzuata uygun olarak yerine getirmek,

4) Müdürlük mutemetlik işlerini mali mevzuata uygun olarak yürütmek, Taşınır Mal Yönetmeliğince kayıt kontrol görevini yapmak,

5) Müdürlük yazışmalarını düzenli olarak ve zamanında hazırlamak, yazılı ve elektronik ortamda kayıtlarını tutmak,

6) Mahkemeler ve diğer kurum ve kuruluşlarca istenen kayıtları doğru olarak ve zamanında hazırlamak,

7) Müdürlüğün telefon, faks, fotokopi çekilmesi, evrak kaydı, yazışmalarının yapılması gibi hizmetlerini yerine getirmek,

8) Kullandığı araç gereçlerin ve makinelerin periyodik bakım ve temizliğini yapmak,

9) İcra Müdürlükleri ve diğer kurumlarca gönderilen resmi yazılara ilişkin işlemleri yapmak, cevaplarını süresinde hazırlamak,

ç) Tapu Müdürünün ve Tapu Sicil Müdür Yardımcısının izin, rapor, geçici görev gibi herhangi bir nedenle görevinin başında bulunmaması halinde mülki amirin onayı ile müdürlüğe vekâlet etmek,

d) Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

(2) Tekniker, Teknisyen, Araştırmacı, Uzman, Programcı, Bilgisayar İşletmeni, Memur görevlerinden dolayı Müdür Yardımcısına ve Müdüre karşı sorumludur.”

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı yetki, görev ve sorumlulukları hakkındaki 2012/2 sayılı genelgenin, Tapu Müdürlüklerindeki personelin yetki, görev ve sorumlulukları kısmının 22. maddesinde sayılan, Uzman, Tekniker, Teknisyen, Araştırmacı, Programcı, Bilgisayar İşletmeni, Memur gibi farklı statülerdeki tüm personelin aynı hizmetleri yapmakla görevlendirmeleri yasaya ve usule aykırıdır.

Bu unvanlardan Tekniker ve Teknisyen, 657 sayılı DMK 36. maddesinde, Teknik Hizmetler Sınıfında sayılmıştır. Teknik Hizmetler Sınıfına Mensup olanlar ile Genel İdari Hizmetler Sınıfında olanlar nasıl aynı iş tanımına tabi tutulabilirler?

Bu kadrolarda çalışan personelin, sınıflarına  uygun olmayan iş tanımlarıyla tanımlanan işlerde çalıştırılmaları , başta 657 sayılı yasanın 45. maddesindeki “ Hiçbir memur sınıfının dışında bir işte görevlendirilemez ” ilkesine aykırıdır. Bu şekilde bir görevlendirilme yapılırsa bu açıkça Anayasanın angaryayı yasaklayan hükmü ile de çelişmektedir.

“Müdürlük mutemetlik işlerini mali mevzuata uygun olarak yürütmek”, Mahkemeler ve diğer kurum ve kuruluşlarca istenen kayıtları doğru olarak ve zamanında hazırlamak” ve “Müdürlüğün telefon, faks, fotokopi çekilmesi, evrak kaydı, yazışmalarının yapılması gibi hizmetlerini yerine getirmek,” gibi iş tanımları Teknisyen ve Tekniker için yapılamayacağı gibi Uzman ve Araştırmacılar için de yapılamaz.  Bu görevler memuriyete giriş kademesindeki memurların ve hatta bazıları yardımcı hizmetler sınıfına mensup personelin yapacağı işlerdir.

Yine Araştırmacı kadroları, özelleştirilen kurumlardan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne geçen personeli kapsamaktadır. Bu personel,  naklen geldikleri kurumlarda Müdür ve üstü unvanlardaki personeldir. Kesinlikle Müdür Yardımcılarının emrinde çalıştırılamaz, teknikerin, teknisyenin, programcının, bilgisayar işletmenin ve memurun yapacağı işlerle görevlendirilemez.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün bu genelgesi; 657 Sayılı Kanuna aykırı olduğunu savunduğumuz, kazanılmış hakları yok saydığını belirttiğimiz DPB tebliğinin bile gerisine düşmüştür.

TKGM Bu uygulaması ile resmen yasalara aykırı bir uygulama başlatmıştır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2012/2 sayılım genelgesinin 22. maddesi açıkça Anayasaya  ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa, hatta özelleştirmeden gelen personeli mağdur eden Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine bile aykırıdır. 

Bu durumda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde  çalışan arkadaşlarımız, idari yargıya başvurarak söz konusu genelgenin yasaya aykırı hükümlerini iptal ettirmeleri gerekmektedir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü söz konusu genelgede Anayasayı, 657 Sayılı Kanunu ve Devlet Personel Başkanlığının görüşlerini bile dikkate almayarak çok açık bir hukuk ihlali sergilemiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü, yayınladığı bu genelge nedeniyle kınıyor ve bu açık hukuk ihlalini gidermeye davet ediyoruz. 

Bu Haber 9168 defa okunmuştur.
POSTA ÇALIŞANLARININ MÜCADELE TA
KDK´NIN YEŞİL PASAPORT GÖRÜŞÜ
657´DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
MEMUR SUÇLARINDA HAGB KARARI
FETO’NUN HAKİMLERİ VE TELEKOM DA
ARAŞTIRMACILARIN MAAŞLARI YANLIŞ
YARGI DA ŞOK TESPİT
MEMURLAR; GÖREV, SORUMLULUK, YAS
HER YÖNÜYLE MEMURLARDA İZİN
SAATLİK İZİNLER YILLIK İZİNDEN D
YAYIN YASAKLARI VE BİZ
ARAŞTIRMACILARDA KISMİ İYİLEŞTİR
ARAŞTIRMACILARI UMUTLANDIRAN GEL
DAVALARA KİM BAKACAK?
ÖLEN ABONE İPTALİNDE KOLAYLIK
YARGITAY HAKLILIĞIMIZI ONAYLADI
İŞYERİNDE BİLGİSAYAR İLE YAPILAN
ATİLLA KART’IN TELEKOMLA HUKUK S
GENEL SAĞLIK SİGORTASI SORULAR
ANKARA 11. İŞ MAHKEMESİNİN KARA
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!