2011'İN SON ÇEYREĞİNDE SEKTÖR2011'İN SON ÇEYREĞİNDE SEKTÖR

Tarih: 2012-03-08

Bilgi Teknolojileri Kurumu, 2011 yılı 4. çeyrek raporunu yayınladı. Buna göre, Referans Erişim ve Arabağlantı Teklifleri Türk Telekom ve mobil işletmecilerin 2006-2010 yılları arasında elde ettikleri net kar rakamlarına yer verilmektedir.

Türk Telekom ve mobil işletmecilerin 2010 yılı toplam net karı yaklaşık 3,91 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Sektör genelinde net kar toplamı ise yaklaşık 3,98 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. İşletmeci Yatırımları Türk Telekom ve mobil işletmecilerin 2005-2010 yılları arasındaki toplam yıllık yatırım miktarlarına ve 2011 yılı üç aylık yatırım bilgilerine yer verilmektedir. Toplam yıllık yatırım bilgilerine bakıldığında 2010 yılı sonunda bir önceki yıla kıyasla Türk Telekom'un yatırımında %9,51 oranında bir azalma görülmektedir. 2010 yılında mobil işletmecilerin yatırımlarında da azalma sözkonusu olup, Turkcell yatırımları %57,25 Vodafone yatırımları %32,99 Avea yatırımları ise %30,61 oranında azalmıştır. Üç aylık yatırım bilgilerine bakıldığında, 2011 yılı birinci çeyrekte Türk Telekom ve mobil işletmecilerin toplam yatırım miktarının yaklaşık 746 milyon TL, ikinci çeyrekte yaklaşık 884 milyon TL, üçüncü çeyrekte yaklaşık 938 milyon TL ve dördüncü çeyrekte 1,3 milyar TL olarak gerçekleştiği görülmektedir. Pazarda faaliyet gösteren diğer işletmecilerin 2011 yılı çeyrekler itibariyle yatırım bilgileri verilmektedir. Diğer işletmeciler tarafından 2011 yılı ilk çeyrekte yaklaşık 999 milyon TL, ikinci çeyrekte yaklaşık 145 milyon TL, üçüncü çeyrekte yaklaşık 161,9 milyon TL ve dördüncü çeyrekte ise yaklaşık 429,3 milyon TL yatırım gerçekleştirilmiştir. Diğer işletmecilerin 2011 ilk çeyrekte yatırım/gelir oranı %92,6, ikinci çeyrekte %12,5, üçüncü çeyrekte %13 ve dördüncü çeyrekte ise %32,3'dür. Pazarda faaliyet gösteren diğer işletmecilerin de 2011 yılı çeyrekler itibariyle yatırım bilgileri verilmektedir. Diğer işletmeciler tarafından 2011 yılı ilk çeyrekte yaklaşık 999 milyon TL, ikinci çeyrekte yaklaşık 145 milyon TL, üçüncü çeyrekte yaklaşık 161,9 milyon TL ve dördüncü çeyrekte ise yaklaşık 429,3 milyon TL yatırım gerçekleştirilmiştir. Diğer işletmecilerin 2011 ilk çeyrekte yatırım/gelir oranı %92,6 ikinci çeyrekte %12,5 üçüncü çeyrekte %13 ve dördüncü çeyrekte ise %32,3 dür.

Raporda, Türkiye elektronik haberleşme pazarında sabit ve mobil işletmecilerin oluşturduğu toplam trafik miktarına ve dağılımına yer verilmektedir. 2004 yılından itibaren yıllık trafik miktarlarına bakıldığında, toplam trafiğin durağan bir eğilim izlediği, ancak 2008 yılında artışa geçtiği görülmektedir. Diğer taraftan, toplam trafiğin dağılımına bakıldığında yıllar itibariyle mobil arama trafik miktarı artarken sabit arama trafik miktarının düştüğü görülmektedir. 2010 yılında, bir önceki yıla göre toplam trafik miktarı % 12,9 artarak 149,4 milyar dakikayı geçerken, bu trafik miktarının yaklaşık %84'ünü mobil trafik oluşturmaktadır. 2010 yılı başından tibaren üçer aylık dönemler halinde sabit ve mobil toplam trafik miktarları verilmektedir. 2011 yılı dördüncü çeyrekte toplam mobil trafik miktarı 38,48 milyar dakika olurken, sabit trafik miktarı ise 5,33 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki üç aylık döneme göre mobil arama trafik miktarı yaklaşık %0,8 oranında, sabit arama trafik miktarı ise yaklaşık %3,7 oranında artmıştır. 2010 yılı dördüncü çeyrekte yaklaşık 38,78 milyar dakika olan toplam trafik miktarı, 2011 yılı dördüncü çeyrekte yaklaşık 43,82 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. Türkiye telekomünikasyon pazarında sabit ve mobil işletmecilerin oluşturduğu trafiğin yönlere göre dağılımı üçer aylık dönemler halinde kıyaslanmaktadır. Şekilde görüleceği üzere, trafiğin büyük bir kısmını (%82,6) mobilden mobile giden trafik oluşturmaktadır. Söz konusu trafik mobil işletmecilerin kendi şebekelerinde gerçekleşen ve aynı zamanda diğer mobil şebekelere doğru yapılan aramalardan oluşmaktadır. Toplam arama trafiği üçer aylık dönemler itibariyle kıyaslandığında, 2011 yılı dördüncü çeyrek döneminde bir önceki döneme göre mobilden mobile arama trafik payı ve sabitten sabite doğru trafiğin toplam içindeki payının arttığı görülmektedir. 2011 yılı dördüncü üç aylık dönemde mobilden mobile trafik miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %17,1 oranında artarken, sabitten sabite arama trafik miktarı yaklaşık %12,05 oranında azalış göstermiştir. Bir önceki dönemle kıyaslandığında ise mobilden mobile trafik miktarı %0,96 oranında artarken, sabitten sabite trafik miktarı %5,44 oranında artmıştır. 2011 dördüncü çeyrek dönem itibariyle Türk Telekom, mobil işletmeciler ve sektördeki diğer işletmecilerin istihdam ettiği çalışan sayılarına yer verilmektedir. Türk Telekom'un çalışan sayısı 24.424, mobil işletmecilerin toplam çalışan sayısı 7995 ve diğer işletmecilerin çalışan sayısı 4146 olarak gerçekleşmiştir. 2011 birinci çeyrekte sektörde toplam çalışan sayısı 37.677, ikinci çeyrekte 38.237, üçüncü çeyrekte 37.189 ve dördüncü çeyrekte 36.565'dir. Sektördeki toplam istihdam değerlerinin yüzdesel dağılımına yer verilmektedir. Sektör çalışanlarının %66,80'ni Türk Telekom'da, %21,87'si mobil sektörde ve %11,33'ü diğer hizmet alanlarında çalışmaktadır. Sektördeki toplam çalışan sayısının 2011 yılı dördüncü çeyrek itibariyle eğitim durumuna göre dağılımı verilmektedir. Buna göre sektörde en fazla lisans seviyesinde çalışan bulunmakta (%36,30), bunu yüksekokul ve lise seviyesindeki çalışanlar izlemektedir. Sektördeki toplam çalışan sayısının kadın erkek dağılımı verilmektedir. Buna göre 2011 yılı dördüncü çeyrek itibariyle sektörde toplam çalışanların %76,9'unu erkek, %23,1'ini ise kadın çalışanlar oluşturmaktadır. Sabit hat penetrasyonu, mobil telefon kullanımındaki artışın da etkisiyle düşme eğilimindedir. 2011 yılı sonu itibariyle 15,21 milyon sabit telefon abonesi bulunan Türkiye'de penetrasyon oranı yaklaşık %20,6 seviyelerine düşmüştür. Bununla birlikte, Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğünün 3,97 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, sabit telefon hizmetleri pazarında Türkiye'nin önemli bir kesimine ulaşıldığını söylemek mümkündür. Sabit telefon hizmetleri sunan STH işletmecilerinin 2011 yılı dördüncü çeyrek itibariyle kullanıcı bilgilerine yer verilmektedir. Söz konusu dönemde taşıyıcı ön seçimi kullanıcı sayısı 313.663, taşıyıcı seçimi kullanıcı sayısı ise 260.306 olarak gerçekleşmiştir. Diğer yöntemlerle bu işletmecileri kullanarak arama yapan kullanıcı sayısı ise 366.306 kişidir. Sabit telefon hizmeti sunan işletmeciler ön ödemeli kartlar ile de kullanıcılara arama hizmetleri sunmaktadır. 2011 dördüncü çeyrekte toplam satılan ön ödemeli kart adedi 2.475.068 olup, kart satışı adedine göre işletmecilerin pazar payları  verilmektedir. Kart satış adedine göre en yüksek paya sahip işletmeciler arasında sırasıyla MEG Danışmanlık, MLT Telekomünikasyon, İkon İletişim, Millenicom, Superonline ve Vodafone Net yer almaktadır. Sabit Pazarda Gelirler, sabit pazarda Türk Telekom'un yıllık gelirlerinin dağılımına yer verilmektedir. 2005 yılında toplam gelirlerin %80,1'ini oluşturan PSTN gelirlerinin, 2010 yılında toplam gelirlerdeki payı % 60,5'e düşmüştür. Erişim gelirleri 2005 yılında toplam gelirin %6,7'sini oluştururken, 2010 yılında toplam gelirlerdeki payı %27,1'e çıkmıştır. 2010 yılında kiralık devre gelirleri, toplam sabit gelirlerin %6,9'u iken, arabağlantı, yerel ağ paylaşımı, yurtdışı hesaplaşma ve teleks-teleteks gelirlerinin oluşturduğu diğer gelirler toplam sabit gelirlerin %5,5'ini oluşturmaktadır.

Raporda, STH işletmecilerinin toplam gelirleri ile Türk Telekom'un toplam telefon hizmetlerine ait gelirlerine göre pazar paylarına yer verilmektedir. Söz konusu gelirlere göre STH işletmecilerinin ve Türk Telekom'un pazar payları 2010 yılı dördüncü çeyreğinde sırasıyla %11 ve %89 iken, 2011yılının dördüncü üç aylık döneminde sırasıyla %9 ve %91 olarak gerçekleşmiştir. Sabit telefon trafik miktarı ve oranların dağılımına yer verilmektedir. Üçer aylık dönemlerde trafikte yaşanan gelişmeler, bir önceki yılın aynı döneminde %88,1 olan şebeke içi trafiğin toplam trafikteki payının 2011 yılı dördüncü üç aylık dönemde %84,9 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bununla birlikte bir önceki üç aylık dönemde toplam trafiğin %13,2'sini oluşturan mobile doğru trafik 2011 yılının son çeyreğinde toplam trafiğin %12,2'sini teşkil etmiştir. 2010 yılı dördüncü üç aylık dönemde yaklaşık 5,24 milyar dakika olan Türk Telekom'un ses trafiği, 2011 yılı son üç aylık döneminde %12,1 oranında azalarak 4,61 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılının üçüncü çeyreği ile karşılaştırıldığında Türk Telekom trafiğinin %3,1 oranında arttığı görülmektedir. 2010 ve 2011 yılı çeyrekler itibariyle STH işletmecileri ve Türk Telekom'un şehiriçi trafiğine ait payları karşılaştırılmaktadır. Bir önceki üç aylık dönemde sözkonusu trafikten %7,15 oranında pay alan STH işletmecilerinin 2011 yılı dördüncü üç aylık dönemdeki payı %7,78 olarak gerçekleşmiştir. Türk Telekom'un payı ise bir önceki üç aylık dönemde %92,85 iken, bu üç aylık dönemde %92,22'ye düşmüştür. STH işletmecileri ve Türk Telekom'un şehirlerarası trafik miktarındaki payları 2010 yılı birinci çeyreğinden itibaren karşılaştırılmaktadır. Buna göre 2011 yılı son üç aylık döneminde şehirlerarası arama trafik miktarındaki STH işletmecilerinin pazar payı %14,66, Türk Telekom'un ise %85,34 olarak gerçekleşmiştir. STH işletmecilerinin ve Türk Telekom'un başlattıkları mobile doğru çağrı trafiğine ilişkin pazar payları karşılaştırılmaktadır. STH işletmecilerinin 2010 yılının dördüncü üç aylık döneminde söz konusu pazardan aldığı pay %25,14 iken, 2011 yılının son üç aylık döneminde aldıkları pay %32,54 olarak gerçekleşmiştir. Türk Telekom'un pazar payı ise aynı dönemler için %74,86'dan %67,46'ya düşmüştür. STH işletmecilerinin ve Türk Telekom'un yurt dışına doğru çağrı başlatma trafiğine ait pazar payları karşılaştırılmaktadır. 2010 yılının dördüncü üç aylık döneminde söz konusu pazarın %70,82'ine sahip olan Türk Telekom'un payı 2011 yılı dördüncü üç aylık dönemde %69,75'e düşerken, 2010 yılının dördüncü çeyreğinde pazarın %29,18'ine sahip olan STH işletmecilerinin payı 2011 dördüncü çeyreğinde %30,25'e çıkmıştır. İşletmeci bazında ön ödemeli ve faturalı 3G abonelerinin dağılımına yer verilmektedir. 2011 yılı son üç aylık dönemi itibariyle faturalı 3G abone oranının Avea'da %44,18, Turkcell'de %36,84 ve Vodafone'da ise %28,66 olduğu görülmektedir. Bazı Avrupa ülkeleri ile Türkiye'deki 2G ve 3G mobil abone oranları karşılaştırılmaktadır. Avrupa'da mobil abonelerin %30,1'i 3G abonesi iken, 2009 yılı Temmuz ayından bu yana hizmet sunumuna başlanan Türkiye'de bu oran yaklaşık %48 seviyelerine ulaşarak AB ortalamasını geçmiştir. Mobil işletmecilerinin üçer aylık dönemlere göre toplam abone sayıları verilmiştir. 2011 yılının dördüncü üç aylık döneminde, önceki üç aylık döneme göre abone sayıları bakımından Avea'da %1,8, Vodafone'da %1,1 Turkcell'de ise %0,3 oranında artış gerçekleşmiştir. Üç aylık dönemler içinde taşınan numara sayılarına yer verilmektedir. 2011 yılıdördüncü üç aylık dönemde taşınan numara sayısı bir önceki üç aylık döneme göre %1,9 oranında azalarak yaklaşık 3,4 milyon olarak gerçekleşmiştir. 5 Mart 2012 itibariyle toplam taşınan numara sayısı 40 milyonu geçmiştir. Numara taşınabilirliği ile mobil işletmecilere gelen net abone sayılarına üçer aylık dönemler halinde yer verilmektedir. Mobil numara taşınabilirliği (MNT) hizmeti ile 2011 yılı dördüncü üç aylık dönemde Avea yaklaşık 116 bin, Vodafone yaklaşık 56 bin abone kazanırken, Turkcell ise yaklaşık 171 bin abone kaybetmiştir. Mobil işletmecilerin abone sayılarına göre pazar paylarına yer verilmektedir. 2011yılı dördüncü üç aylık dönem itibariyle abone sayısına göre Turkcell'in %52,87, Vodafone'un %27,59, Avea'nın ise %19,54'lük paya sahip olduğu görülmektedir. 2011 yılı için mobil işletmecilerin abone kayıp oranlarına yer verilmektedir. Abone kayıp oranı, farklı tarifeler, hizmet çeşitliliği ve hizmet kalitesi açısından yoğun rekabet yaşanan mobil telekomünikasyon hizmetleri sektöründe yaygın olarak kullanılan bir göstergedir. 2011 yılı Aralık ayı itibariyle Turkcell, Vodafone ve Avea'nın abone kayıp oranları sırasıyla %2,85, %3,6 ve %4,23 olarak gerçekleşmiştir. Mobil işletmecilerin 2011 yılı dördüncü çeyrek itibariyle abone profiline (2G, 3G toplam) yer verilmektedir. Oransal olarak en fazla faturalı aboneye Avea'nın sahip olduğu ve Avea'nın abonelerinin %44'ünün faturalı abonelerden oluştuğu görülmektedir. Avea'yı %33,8 ile Turkcell ve %31,9 ile Vodafone takip etmektedir. Ön ödemeli ve faturalı abonelerin mobil işletmeci bazında dağılımına yer verilmektedir. 2010 yılı ilk çeyrekten 2011 yılının son üç aylık dönemine kadar ön ödemeli abonelerin işletmeci bazında dağılımı incelenmektedir. 2011 yılı dördüncü üç aylık dönemi itibariyle ön ödemeli abonelerde Turkcell'in %54,1 Vodafone'un %29, Avea'nın ise %16,9 pazar payına sahip olduğu görülmektedir. Faturalı abonelerin dağılımında ise Turkcell'in %50,7, Avea'nın %24,4, Vodafone'un %25 pay aldığı görülmektedir. Mobil Trafik Hacmi 2011 yılı son çeyrekte toplam mobil trafik hacmi 38,48 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı dördüncü üç aylık dönemi trafik bilgileri bir önceki üç aylık dönemle kıyaslandığında toplam trafiğin %0,8 oranında arttığı, geçen senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında ise %16,7 oranında arttığı görülmektedir. İşletmeci bazında incelendiğinde ise Turkcell'in trafiğinin bir önceki döneme göre yaklaşık %0,4 oranında azaldığı, Avea'nın trafik hacminin yaklaşık %2, Vodafone'nun trafik hacminin ise yaklaşık %1,8 oranında arttığı görülmektedir. Geçen senenin aynı dönemine göre kıyaslandığında Turkcell'in trafik hacminde %9,9, Vodafone'un trafik hacminde %21,4 ve Avea'nın trafik hacminde %25,3 oranında artış olduğu görülmektedir. Mobil trafik hacmindeki bu değişim dönemler itibariyle verilmektedir. Mobil işletmecilerinin dönemler itibariyle toplam mobil trafiğinden aldıkları pazar payları gösterilmektedir. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla trafiğe göre Avea'nın pazar payı %21,82'den %23,43'e, Vodafone'nun payı %30,28'den %31,50'ye yükselmiş, Turkcell'in pazar payı ise %47,90'dan %45,07'ye düşmüştür. Bir önceki dönemle kıyaslandığında ise, Turkcell'in pazar payının %45,64'ten %45,07'ye düştüğü, Avea'nın pazar payının %23,15'ten %23,43'e ve Vodafone'un pazar payının ise %31,21'den %31,50'ye yükseldiği görülmektedir. Toplam mobil şebeke içi trafik miktarı 2011 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki üç aylık döneme göre %0,2 oranında artarak 25.468 milyon dakika, diğer mobil işletmecilere doğru trafik miktarı ise %2,9 oranında artarak 10.735 milyon dakika olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı dördüncü çeyrek döneminde (Ekim - Kasım - Aralık) mobil şebekesinden en fazla trafik gönderilen ve alınan ilk beş ülkeye yer verilmektedir. Bu üç aylık dönemde en çok trafik gönderilen ülkeler Almanya, Bulgaristan, Azerbaycan, Rusya ve İngiltere olmuştur. Mobil şebekesine en fazla çağrı gönderen ülkeler ise Almanya, Suudi Arabistan, İngiltere, Fransa ve Hollanda şeklinde sıralanmaktadır. 

Bu Haber 1626 defa okunmuştur.
BİLİŞİMİN EN İYİLERİ
OGER 22 MİLYAR TEMETTÜ ALDI
SİBER ZORBALIK YAYGINLAŞIYOR
NETAŞ´IN 50. YILI
TURKCELL UKRANYANIN 4G İHALESİNE
TURKCELL DİYALOG MÜZESİNE ÖDÜL
CEP VE İNTERNETTE YENİ DÖNEM
TURKCELL’İ ALKIŞLIYORUZ.
GSM OPERATÖRLERİNE KIYAK MI?
GSM OPERATÖRLERİ VERGİ Mİ KAÇIRI
2017´DE DURDURULAN SİBER SALDIRI
BTK ve TÜRKÇE DUYARLILIĞI
PARMAK İZİ DE ÇALINABİLİYOR
KOBİLER VE BİLİŞİM KONGRESİ
BAŞLANGIÇ ÇOK İYİ! PEKİ, SONRASI
TURKCELL FAİZSİZ BANKACILIĞA GİR
ŞİFRENİZİ GÜVENLİ Mİ SANIYORSUNU
VODAFONE´DA AKILLI ŞEBEKE
VODAFONE´UN İŞGÜZARLIĞI MI?
TUİK 2017 BİLİŞİM ARAŞTIRMASI
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!