OLUMLU BİR DANIŞTAY KARARI.OLUMLU BİR DANIŞTAY KARARI.

Tarih: 2012-03-14

Web sitemizde 18.11.2011 Tarihinde yayınladığımız bir haberle;  Danıştay 11. Dairesi ‘nin23.5.2011 Tarih ve E: 2010/8426, K: 2011/3350 sayılı kararıyla, Türk Telekomünikasyon A.Ş. İş Mevzuatına Tabi (Kapsam Dışı )  Olan Personelin Ücret ve Çalışma Esaslarının 9.10.2001 günlü 303 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değişik 15. maddesinin iptaline karar verdiğini duyurmuştuk.(Haber İçin Tıklayınız.)

Ancak, süre aşımı konusunda hukukçuların farklı görüşte olması nedeniyle, bu konuda ne yapacaklarını soran arkadaşlarımıza, net bir fikir bildirememiştik. Nitekim 2001-2007 tarihleri arasında noksan ödenen ikramiyelerinin ödenmesi talebiyle Türk Telekom aleyhine İdare Mahkemelerine dava açan bazı arkadaşlarımızın talepleri süre aşımı nedeniyle reddedilmişti.  

Ancak Danıştay 11. Daire Başkanlığının, bu konuda emsal olabilecek 2011/3405 Esas  ve   2011/5519 Karar No.lu kararı  13.03.2012 Tarih ve  28232 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 Söz konusu kararla Danıştay ; Kadroları Sağlık Bakanlığına devredilen personelin mali haklarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun'un 5'inci maddesinin 6'ncı fıkrasına ilişkin olarak uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi amacıyla yayımlanan Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 1.8.2005 gün ve 15307 sayılı "Sağlık Birimlerinin Devri" konulu Genel Yazısının 9'uncu maddesinin, Danıştay Onbirinci Dairesinin 10.3.2008 gün ve E:2006/6044, K:2008/2354 sayılı kararı ile iptali üzerine, 1.8.2005 tarihinden itibaren eksik yapılan ek ödemelerin hesaplanarak tazminat olarak ödenmesi istemiyle açılan davada, dava konusu işlemin iptaline, ek ödemelerin idareye başvuru tarihinden itibaren yasal faizi ile ödenmesine dair İzmir İkinci İdare Mahkemesi Hakimliğinin 24.12.2009 gün ve E:2009/1272, K:2009/2008 sayılı kararına karşı yapılan itiraz başvurusu kabul edilerek anılan kararın süre aşımı nedeniyle bozulması yolundaki İzmir Bölge İdare Mahkemesinin 27.10.2010 gün ve E:2010/1457, K:2010/4674 sayılı kararının hukuka aykırı olduğuna  karar verdi.

Kararda;

 “İdare Hukuku ilkelerine göre, iptal kararları, iptali istenilen işlemi tesis edildiği tarih itibariyle ortadan kaldırarak, o işlemin tesisinden önceki hukuki durumun geri gelmesini sağlar. Bir genel düzenleyici işlemin iptal edilmesi durumunda, verilen yargı kararının, sadece o davayı açanı değil, bu genel düzenleyici işlem ile ilgili diğer kişileri de etkileyeceği kuşkusuzdur. İptal kararı ile bu düzenleyici işleme dayanılarak yapılan işlemlerin doğurduğu etki ve sonuçlar ortadan kalkar. Bu nedenle iptal edilen bir düzenleyici işlemden dolayı, menfaati ihlal edilen veya kişisel hakkı etkilenen kişinin, verilen iptal kararının doğurduğu sonuçlardan yararlanmak amacıyla idareye başvurabileceği tabiidir.

Davacı tarafından 25.5.2009 tarihinde yapılan başvuru, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 1.8.2005 gün ve 15307 sayılı "Sağlık Birimlerinin Devri" konulu Genel Yazısının 9. maddesinin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, Danıştay Onbirinci Dairesince verilen iptal kararının kendi hukuki durumunu da etkilemesi nedeniyle yapılmış bir başvuru olup, davacının, söz konusu iptal kararına da değinerek yaptığı bu başvurunun, genel ve düzenleyici nitelikteki bir idari işlemin iptali yolundaki kararın, o düzenleme ile ilgili herkes için hüküm ifade edeceği gerçeğinden hareketle ve o düzenleyici işlem nedeniyle daha önce menfaati ihlal edilmiş bir kişi olarak, iptal kararının doğurduğu hukuki sonuçlardan yararlandırılması istemiyle yapıldığının ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 10. maddesi kapsamında yapılan bir başvuru niteliğinde olduğunun kabulü gerekmektedir.”

Denilmektedir.

Bu Karar, Kapsam Dışı Personelin ikramiyelerine nihai olarak bakacak olan Danıştay 11. Dairesince alınmış olması, son derece önemlidir. Dolayısıyla 2001-2007 yıllarında ikramiyeleri noksan ödenen  Kapsam Dışı personelin önündeki süre aşımı itirazını yok etmektedir.

Dolayısıyla;

Bir kısım Kapsam Dışı Personelin, ilave tediyelerinin (ikramiye) Kapsam içi ücretleri üzerinden hesaplanmasına dayanak alınan, “ Türk Telekomünikasyon A.Ş. Kapsam Dışı  Personel Yönetmeliğinin Ücret ve Çalışma Esaslarına, 9.10.2001 günlü 303 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile eklenen, değişik 15. Madde” iptal edildiği için, 2001-2007 arasında  ikramiyelerini noksan alan, teknisyen, tekniker ve memur pozisyonundaki, Kapsam Dışı statüdeki  arkadaşlarımızın (Gerek başka kurumlara geçenler, gerekse emekli olanlar) bu dönemde noksan aldıkları ikramiye tutarlarını, yukarıdaki Danıştay kararı ilgi tutularak, Türk Telekom’a başvurup talep edecek, Türk Telekom bu isteği red ederse(Veya 60 gün içerisinde cevap vermeyerek zımmen red ederse) idare mahkemesine 60 gün içinde dava açmaları gerekmektedir.

Dikkat edilmesi gereken hususları şu şekilde sıralayabiliriz;

1) Olay Türk Telekom özelleşmesinden önceki döneme dayandığından, Uyuşmazlık Mahkemesinin konuya ilişkin kararlarları da dikkate alınarak, bu konudaki davalar İdare Mahkemesine açılmalıdır.

2) Gerek başka kurumlara geçen gerekse Emekli olan Kapsamdışı Personel de bu davaları açabilir.

3) 399 Sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli arkadaşlar, bu mahkeme kararından yararlanamazlar.  Ancak; 14.11.2005 tarihinden sonra 1.tip veya 2.tip sözleşme (İş Sözleşmesi) ile Türk Telekomda çalışmış iseler, Sözleşme imzaladıkları tarihle sözkonusu esasların değiştirildiği 10.04.2007 tarih arasındaki kısmı talep edebilirler. 

Bu Haber 7220 defa okunmuştur.
POSTA ÇALIŞANLARININ MÜCADELE TA
KDK´NIN YEŞİL PASAPORT GÖRÜŞÜ
657´DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
MEMUR SUÇLARINDA HAGB KARARI
FETO’NUN HAKİMLERİ VE TELEKOM DA
ARAŞTIRMACILARIN MAAŞLARI YANLIŞ
YARGI DA ŞOK TESPİT
MEMURLAR; GÖREV, SORUMLULUK, YAS
HER YÖNÜYLE MEMURLARDA İZİN
SAATLİK İZİNLER YILLIK İZİNDEN D
YAYIN YASAKLARI VE BİZ
ARAŞTIRMACILARDA KISMİ İYİLEŞTİR
ARAŞTIRMACILARI UMUTLANDIRAN GEL
DAVALARA KİM BAKACAK?
ÖLEN ABONE İPTALİNDE KOLAYLIK
YARGITAY HAKLILIĞIMIZI ONAYLADI
İŞYERİNDE BİLGİSAYAR İLE YAPILAN
ATİLLA KART’IN TELEKOMLA HUKUK S
GENEL SAĞLIK SİGORTASI SORULAR
ANKARA 11. İŞ MAHKEMESİNİN KARA
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!