REKABET KURULU: İNTERNETTE  REKABET YOKREKABET KURULU: İNTERNETTE REKABET YOK

Tarih: 2012-05-17

 

Rekabet Kurumu bir süre önce 2012 Rekabet Raporu’nu açıklamıştı.  Raporun yayınının üzerinden   iki aya yakın bir süre geçmesine rağmen, bu rapor kamuoyunda yeterince  tartışılmadı.

Oysa, ciddi tespitlerde bulunan uygulanabilir öneriler ortaya koyan  bu rapor, sektöre yönelik yayın yapan medyada, internet sitelerinde her yönüyle tartışılmalı idi.

Raporda rekabet açısından 11 farklı sektör ve endüstriye ilişkin mevcut durum değerlendirmesi ve öneriler yer alıyor. Bu sektörleren birisi de  Genişbant İnternet Erişim Piyasası. Raporda  Genişbant İnternet Erişimi Piyasası’na 8 sayfa ayrılmış.

Raporda şu bilgilere yer verilmiş;

“Genişbant internet erişimi pazarının daha rekabetçi hale gelmesi ile kişi ve kurumların bilgiye daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde erişeceği, genişbant yatırımlarının artacağı ve genel olarak işletmelerin maliyetlerinde tasarruf ve ekonominin büyümesine önemli katkı sağlanabileceği beklenmektedir. Konuyla ilgili olarak yapılan tahminlerde gelişmekte olan ülkelerde genişbant  penetrasyonundaki %10 oranında artışın yurtiçi hasılaya %1,38’lik bir katkı sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır.”

Raporda internet kullanıcı sayısının  2011 yılı ikinci çeyreği itibarıyla - mobil kullanıcılar da dahil - 11 milyona ulaştığı bilgisine yer veriliyor. Bu abonelerin büyük çoğunluğunun Türk Telekom’un sahip olduğu bakır kablo ağı altyapısı üzerinden (xDSL teknolojisi ile) hizmet aldığına işaret eden Rekabet Kurumu, 2011’in ikinci çeyreğinde genişbant internet abonelerinin %60,7’sinin bu bağlantı çeşidini kullanmakta olduğunu vurguladı. Pazarın genel durumu ise şöyle ifade edildi:

•Kablo ve mobil şebekeler hariç diğer şebekelerin altyapısını kullanarak hizmet veren internet servis sağlayıcıların (İSS) pazar paylarına bakıldığında, Türk Telekom’un bağlı ortaklığı TTNET’in %86,42 pay ile pazar lideri olduğu görülüyor.
•Türkiye’de 2011 yılının ikinci çeyreğinde mobil internet hariç genişbant abonelerinin %92’si xDSL teknolojisini kullanmaktayken, bu oran 2010 yılının Temmuz itibarıyla Avrupa Birliği’nde %78 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde AB ülkelerinde ortalama kablo internet bağlantı oranı %16 iken, Türkiye’de kablo internet hizmetinin sabit genişbant içindeki payı 2011 yılının ikinci çeyreğinde %5’tir. 
•Ülkemizde yerleşik işletmecinin pazar payındaki düşüş sürmesine rağmen hâlâ AB ortalamasının çok üstündedir. AB ülkelerinde genişbant hizmetlerinde yerleşik işletmecilerin ortalama payı %44 iken Türkiye’de %84 seviyelerinde seyretmektedir.
•Sabit genişbant internet aboneliklerinin hızlara göre dağılımına bakıldığında 2 Mbit/sn ile 10 Mbit/sn arasındaki sabit genişbant aboneliğin AB ortalaması %58 iken bu oranın Türkiye’de %77’ye çıktığı, buna karşılık 10 Mbit/sn üzeri aboneliğin AB ortalaması %29 iken Türkiye’de yalnızca %5 olduğu görülmektedir.
•Genişbant internet erişimi piyasasında Türk Telekom ile kablo TV şebekesini elinde bulunduran ve kamu iktisadi teşebbüsü olan Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme A.Ş. (Türksat) faaliyetlerini dikey bütünleşik yapı içinde sürdürmektedir. Bu bağlamda ülkemizde bakır kablo altyapısında tekel olan Türk Telekom bu altyapı üzerinden bağlı ortaklığı olan TTNET aracılığıyla internet erişim hizmeti, benzer şekilde Türksat da kablo TV şebekesi üzerinden internet erişim hizmeti sunmaktadır. 
•Telekomünikasyon altyapılarının inşasının oldukça yüksek tutarlarda yatırımları gerektirmesi sebebiyle mevcut şebekelere alternatif şebekelerin ortaya çıkması ekonomik açıdan mümkün gözükmemektedir. Kendi altyapılarını kurmaları ilk aşamada ekonomik anlamda mümkün olmayan, fakat internet hizmeti sunmak isteyen teşebbüsler ise Türk Telekom’un bakır kablo altyapısına erişmek suretiyle söz konusu faaliyette bulunabilmektedirler. Ancak söz konusu alternatif işletmecilerin pazar paylarının oldukça düşük kaldığı ve altyapı sahibi teşebbüs üzerinde belirli bir alıcı gücü oluşturamadıkları görülmektedir.

İNTERNET ERİŞİMİ HEM PAHALI HEM DE DÜŞÜK KALİTELİ!

Raporun piyasadaki rekabet sorunlarıyla ilgili bölümünde, “Türkiye genişbant internet erişim hizmetleri pazarında genel olarak rekabet seviyesinin düşük olduğu, alternatif teknolojilerin henüz etkin şekilde kullanılamadığı ve tüketiciler tarafından düşük kalitede hizmete yüksek bedel ödenmek zorunda kalındığının iddia edildiği bir piyasa yapısı gözlendiği belirtilerek, “Yerleşik operatör Türk Telekom/TTNET, AB ortalamalarının çok üzerinde bir payla pazarda hakim durumdadır. Bunun bir yansıması olarak, bir OECD çalışmasına göre; Türkiye’de internet erişimi OECD ülkelerine göre ortalamada daha düşük hızda ve daha yüksek fiyatlardan sunulmaktadır.” denildi. Piyasada saptanan rekabet sorunları ise şöyle sıralandı:
“Uygulamaya bakıldığında alternatif işletmecilerin genişbant altyapısına erişim hususlarında çeşitli sorunlarla karşılaştıkları görülmektedir. Söz konusu sorunların bir kısmının dikey bütünleşik yapıdaki yerleşik teşebbüs olan Türk Telekom’un davranışlarından, bazılarının ise gerekli düzenlemelerin uygulanmasındaki eksikliklerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Kablo TV şebekesinin hâlâ kamunun kontrolünde kalması ve söz konusu şebekeye ilişkin var olan hukuki sorunlar sebebiyle bu şebekenin bakır kablo altyapısına karşı güçlü bir rakip olarak gelişemediği görülmektedir. Kablo TV şebekesine yeterli yatırım yapılarak kapsama alanı genişletilememektedir. Rekabetin gelişmesinin önündeki başlıca sorunlardan biri olarak görülen Türk Telekom’un davranışlarına hem BTK, hem de Rekabet Kurumu tarafından müdahale edilmektedir. Bu bağlamda Rekabet Kurulu’nun genişbant internet pazarında ortaya çıkan erişim sorunlarına ilişkin başvuruları ele aldığı çok sayıda kararı bulunmaktadır. Söz konusu başvuruların genellikle 4054 sayılı Kanun’un 6’ıncı maddesi kapsamında, Türk Telekom’un toptan genişbant internet erişimi piyasasındaki gücünü kötüye kullanması çerçevesinde ele alındığı görülmektedir.”

Rekabet Kurulu’nun piyasadaki rekabet sorunlarıyla ilgili kararlarından örnekler de veren raporun “değerlendirme ve öneriler” bölümünde, bu alandaki rekabet sorunlarının ortadan kaldırılmasıyla genel olarak yatırımlarda artış, internet kullanımının yaygınlaşması, erişim kalitesinde artış ve erişim fiyatlarının düşmesi beklentisi olduğunun altı çizildi. Rekabet Kurumu ayrıca Türkiye’de sektörel mevzuatın Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlu olarak şekillenmesine rağmen bu düzenlemeleri yürürlüğe koyma ve uygulama aşamalarında yaşanan bazı gecikme ve belirsizliklerin genişbant internet erişimine ilişkin rekabetin gelişimini yavaşlattığına dikkat çekti. 
ÖNERİLER
Kablo TV altyapısının iyileştirilerek DSL’ye alternatif olarak geliştirilmesi önem arz etmektedir. Gerekli yatırımların yapılması ve etkinliğin sağlanması açısından kablo TV altyapısının ve işletmeciliğinin özelleştirilmesinin de bir seçenek olarak ele alınabileceği düşünülmektedir. Bu şekilde kablo TV altyapısının geliştirilmesiyle öncelikle pazarda rekabet artacak, şirket gelirlerinde bir artış yaşanabilecek ve tüketiciye televizyon, internet, ses iletimi gibi birçok alanda yeni seçenekler sunulabilecektir.
Özellikle şebekenin son kullanıcıya ilişkin kısmı itibarıyla kazı ve inşaat maliyetleri oldukça yüksek olan fiber optik teknolojisi ve altyapısının yaygınlaşması için yatırımcılara net ve açık bir düzenleyici çerçevenin sunulmasının ve söz konusu hususa ilişkin yatırımları destekleyici ve aynı zamanda pazardaki rekabet artırıcı çalışmalara hız verilmesinin yerinde olacağı görülmektedir. Zira fiber optik erişim ile ortaya çıkan yüksek bant aralıkları, ses, görüntü ve veri hizmetlerinin yakınsaması neticesinde oluşan “çoklu oyun” ortamının gelişmesini, yeni pazarların oluşmasını ve var olan pazarların yapılarının değişmesini sağlayacaktır.
•Genişbant internet erişimi piyasasında öncül düzenlemelerin etkili bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Bu bağlamda, halen Türkiye’de en yaygın genişbant erişim şekli olan bakır kablo üzerinden erişime ilişkin pazarlarda etkin piyasa gücüne sahip işletmeci konumunda olan Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin sahip olduğu altyapıyı alternatif servis sağlayıcıların erişimine açmasına yönelik şeffaf, belirli ve zamanında uygulanan düzenlemelerin yapılması önem arz etmektedir. Zira kendi altyapılarını kurmaları ilk aşamada mümkün olmayan, fakat internet hizmeti sunmak isteyen işletmecilerin ancak bu şekilde piyasadaki rekabetçi yapının gelişimine katkıda bulunabilecekleri görülmektedir.
•Bu piyasada faaliyet gösteren yerleşik işletmecinin alternatif altyapıların gelişmesini ve bunlarla rekabeti engellemeye yönelik davranışlarının önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu şekilde hem alternatif altyapıların mevcut altyapıya gerçek bir rakip olması hem de piyasadaki belirliliğin artırılarak alternatif işletmecilerin yatırım güdülerinin desteklenmesi sağlanabilecektir.
•Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Rekabet Kurumu arasındaki işbirliği ve koordinasyonun etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, pazarın rekabetçi bir yapıya kavuşmasında önem taşımaktadır. İki kurum arasında var olan işbirliği düzeyinin geliştirilmesiyle pazarda faaliyet gösteren işletmeciler açısından daha şeffaf bir düzenleme ortamı ve daha etkin bir denetim mekanizması oluşturulabilecektir.

RAPORUN GENİŞBANT İNTERNET  BÖLÜMÜNÜ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bu Haber 2698 defa okunmuştur.
TÜRK TELEKOM’U KEŞKE SATMASAYDIK
TELEKOM ŞEHİRLERİ NE KADAR AKILL
BANKACILIK SİSTEMİ TIKANDI MI?
İNNOVA TAZMİNATA MAHKUM OLDU
TELEKOM YİNE BORÇLANDI
T.TELEKOMUN KURUMSAL İLKELER NOT
T.TELEKOM´DAN YIKILAN BİNA AÇIKL
TELEKOMUN BİNASI DA PARASI DA ÇÖ
TÜRK TELEKOM YİNE BORÇLANDI
ENİS ÖKSÜZ´ÜN TÜRK TELEKOM
TÜRK TELEKOM´UN ZEHİR ZIKKIM ÖYK
TÜRK TELEKOM YENİ ŞİRKET KURUYOR
BDDK; BANKALARA OTAŞ´I TAK
TELEKOM’UN YABANCI ORTAKLARI KAP
TELEKOM ÇALIŞANINI TANIMAYA MI B
BAKAN YANILTILDI MI
BAKANA SORULAMAYAN SORULAR
2,5 YILDIR TELEFON BEKLİYOR
TÜRK TELEKOM HAKKINDA ARAŞTIRMA
DERENİN TAŞI, DERENİN KUŞU
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!