7. KİTAP GÜNÜ 3 ŞUBATTA BEKLİYORUZ. KADIN VE EDEBİYATI TARTIŞACAĞIZ....
 
SENDİKALAR KANUNUNDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLERSENDİKALAR KANUNUNDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Tarih: 2012-10-21

 

TBMM tarafından kabul edilen ve çalışma hayatında büyük değişiklikler getiren Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası, Cumhurbaşkanı’nın onaylaması halinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Sendikaya üyelikte ‘noter’ şartı kalkacak, toplu sözleşme için gerekli baraj da yüzde 10’dan yüzde 3’e inecek. Ancak 30’un altında işçi çalıştıran patronlar, sendikalı olan işçisini, rahatlıkla işten atabilecek. Ne sendikal tazminat ödeyecek ne de işe iadesini kabul edecek.

Söz Konunusu yasanın getirdiği temel değişiklikleri şu şekilde sıralayabiliriz.

İŞKOLLARI AZALDI
Mevcut yasada 28 olan işkolu sayısı, yeni yasayla 20’ye indirildi. 
28 işkolu şunlardı: Tarım ve ormancılık, avcılık ve balıkçılık; madencilik; petrol, kimya ve lastik; gıda sanayi; şeker; dokuma; deri; ağaç; kağıt, basın ve yayın; banka ve sigorta; çimento, toprak ve cam; metal; gemi; inşaat; enerji; ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar; kara taşımacılığı; demiryolu taşımacılığı; deniz taşımacılığı; hava taşımacılığı; ardiye ve antrepoculuk; haberleşme; sağlık; konaklama ve eğlence yerleri; milli savunma; gazetecilik; genel işlerde çalışan ve faaliyet gösteren işçi ve işveren sendikası kurulabiliyordu. 

Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık; madencilik ve taş ocakları; petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç; gıda sanayi; dokuma, hazır giyim ve deri; ağaç ve kağıt; iletişim; basın-yayın ve gazetecilik; banka, finans ve sigorta; ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar; çimento, toprak ve cam; metal; inşaat; enerji; taşımacılık; gemi yapımı ve deniz taşımacılığı; ardiye ve antrepoculuk; sağlık, sosyal hizmetler; konaklama ve eğlence işleri; savunma ve güvenlik ile genel işler olmak üzere 20 işkolu olacak.

Yeni düzenlemeyle işkolu sayısı 20’ye indirildi. Ancak Türkiye’de DİSK başta olmak üzere, Uluslar arası Çalışma Örgütü ile dünya sendika temsilcileri bu düzenlemenin Türkiye’de sendika gelişimini engelleyeceği gerekçesiyle karşı çıkıyor. Öyle ki, eski yasada bir sendikanın toplu sözleşme yetkisi alabilmesi için o iş kolunda çalışan işçilerin yüzde 10’unun sendikaya üye olması gerekiyordu. 

Ancak yeni düzenlemede sendikal baraj kalıcı olarak yüzde 3’e indirilmiş olsa bile; iş kollarının birleştirilmesi nedeniyle o işkolunda çalışan kişi sayısı artmış oldu. Böylece bir çok sendikanın üye yapması gereken işçi sayısı da yükselmiş oldu.

SENDİKAYA ÜYELİK NASIL OLACAK? 
- İşçi sendikalarına üye olmak için gerekli olan 16 yaş şartı, yeni düzenlemeyle 15’e indirildi. 
- Sendikaya üye olmak serbest olacak. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamayacak.
- Sendikaya üye olmak veya üyelikten çıkmak için noter şartı gerekmeyecek. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, noter şartının kaldırılmasının sendikal yaşam için ‘büyük bir devrim’ olduğunu vurguluyor. “İnsanlar, 7 gün 24 saat e-devlet ile sendika üyesi olabilecekler” diyor. 
- İşçi veya işverenler, aynı işkolunda ve aynı zamanda birden çok sendikaya üye olamayacak. Ancak aynı işkolunda ve aynı zamanda farklı işverenlere ait iş yerlerinde çalışan işçiler birden çok sendikaya üye olabilecek.

- Sendikaya üyelik, bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine, e-devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile e-devlet kapısı üzerinden kazanılacak. Üyelik başvurusu, sendika tarafından 30 gün içinde reddedilmediği takdirde, kabul edilmiş sayılacak. 

- Haklı bir neden gösterilmeden üyelik başvurusu kabul edilmeyenler, bu kararın kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde yetkili mahkemede dava açabilecek. Mahkemenin kararı kesin olacak. Mahkemenin davacı lehine karar vermesi halinde üyelik, ret kararının alındığı tarihte kazanılmış sayılacak.
- Üyelik aidatı, kuruluşların tüzüklerinde belirtilen usul ve esaslara göre genel kurul tarafından belirlenecek.
- Aidatı kesmeyen veya kesmesine rağmen 1 ay içinde ilgili işçi sendikasına ödemeyen işveren, bildirim şartı aranmaksızın aidat miktarını bankalarca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faiziyle birlikte ödemekle yükümlü olacak.

MAHKEMEDEN JET KARAR 
- İşçi ve üye sayılarının tespitinde maddi hata ve süreye ilişkin itirazları mahkeme, 6 iş günü içinde duruşma yapmaksızın, kesin olarak karara bağlayacak. Bunların dışındaki itirazlar için mahkeme, duruşma yaparak karar verecek ve karar temyiz edildiği takdirde, Yargıtay tarafından 15 gün içinde kesin olarak karara bağlanacak.
- Kendisine yetki şartlarına sahip olmadığı bildirilen işçi sendikası, 6 iş günü içinde yetkili olup olmadığının tespiti için dava açabilecek. Mahkeme açılan davayı o işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde 3'ünü üye kaydeden işçi sendikaları ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işverene de bildirecek. Mahkeme davayı 2 ay içinde sonuçlandıracak. İtiraz, karar kesinleşinceye kadar yetki işlemlerini durduracak.

TAŞERON İŞÇİLER DE SENDİKALI OLACAK
- Bir iş yerinde yardımcı işlerde çalışan işçiler de iş yerinin girdiği işkolunda kurulu bir sendikaya üye olabilecek. Bu düzenlemeyle hem özel sektörde hem de kamuda çalışan milyonlarca taşeron işçi de daha kolay sendikalı olabilecek.

ÜYELİKTEN AYRILMA-ÇIKARILMA 
- Sendika üyesi işçi, yine e-devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunarak üyelikten ayrılabilecek. E-devlet kapısı üzerinden yapılan çekilme bildirimi, elektronik ortamda eş zamanlı olarak bakanlığa ve sendikaya ulaşacak.
- Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden itibaren 1 ay sonra geçerlilik kazanacak. Çekilenin 1 aylık süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni üyelik, bu sürenin bitiminde kazanılmış sayılacak.
- Sendika üyeliğinden çıkarılma kararı, genel kurulca verilecek. Çıkarılma kararına karşı üye, 30 gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecek.
- SGK'dan yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alarak işten ayrılan işçilerin sendika üyeliği sona erecek. Ancak çalışmaya devam edenler ile sendika veya şubelerinin yönetim, denetleme ve disiplin kurallarındaki görevleri sırasında yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alanların üyeliği, görevleri süresince ve yeniden seçildikleri sürece devam edecek.

İŞSİZ KALAN NE OLACAK?
- Sendikalı bir işçi, işsiz kalırsa 1 yıl süreyle sendika üyeliği devam edecek.
- Askere giden işçinin üyeliği ise, bu süre boyunca ‘askıda’ kalacak. 

PATRON AYRIM YAPAMAYACAK
- İşveren, sendikaya üye işçileriyle üye olmayanlar ya da farklı sendikaya üye olanlar arasında, çalışma şartları veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayrım yapamayacak.
- İşçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılamayacak veya farklı işleme tabi tutulamayacak.

KOBİ’LERE SENDİKALI İŞÇİYİ ATMA KOLAYLIĞI 
- Yasanın en tartışmalı maddelerinden birini, sendikal faaliyetler nedeniyle işten atılan işçilerin alacağı tazminat maddesi oluşturdu. Üçlü Danışma Kurulu’nda yer almamasına karşın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ilk kez çalışma yaşamına ilişkin bir yasa hazırlığında, açıktan sahnede yer aldı. Türkiye İşveren Sendikaları’nın (TİSK), yasada ILO normlarının esas alınması gerektiği tavrına karşın, TOBB sendikal baraj ile sendikal tazminat konusunda yaptığı lobiyle, işçi aleyhine taleplerini kabul ettirmiş oldu. 
Öyle ki yapılan düzenlemeyle, 30 kişinin altında işçi çalıştıran patronlar, sendikal faaliyette bulundukları için işçileri işten attıklarında ‘sendikal tazminat’ ödemeyecekler. Zaten çalışma yasasında ‘işe iade’ tazminatı da ödemeyen bu işyerlerine, ‘sendikal tazminat’ da ödememe kolaylığı getirildi. 

*DİSK ve TÜRK-İş’in itiraz ettiği bu düzenlemeye ILO başta olmak üzere uluslar arası sendika örgütleri de karşı çıkıyor. 
- 30 kişinin üzerinde işçi çalıştıran işyerlerinde, sendikal nedenle işten atılan işçi mahkemeye gidecek. Mahkeme, bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere ‘sendikal tazminata’ hükmedilecek. 
- İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiği iddiasıyla açılacak davada, feshin nedenini ispat yükümlülüğü işverene ait olacak. Feshin işverenin ileri sürdüğü nedene dayanmadığını iddia eden işçi, feshin sendikal nedene dayandığını ispatla yükümlü olacak.

* KADEMELİ BARAJ
- İşkolu barajı yüzde 10'dan yüzde 3'e; işyeri barajı ise işletmelerde yüzde 50'den yüzde 40'a inecek. Ancak işkolu barajı yeni kurulacak sendikalar için yüzde 3 olacak. Halen Ekonomik ve Sosyal Konsey üyesi olan Türk-İş, Hak-İş ve DİSK içinse kademeli geçiş dönemi uygulanacak ve bunlar için de baraj 2018 yılından itibaren yüzde 3 olacak. 

* 3 ŞARTI YERİNE GETİREN YETKİ ALACAK
- İşçi sendikasının bir iş yerinde toplu sözleşme yetkisi alabilmesi için, kurulu bulunduğu iş kolunda çalışan işçilerin en az yüzde 3'ünü üye yapması gerekecek. Bunun yanı sıra toplu iş sözleşmesi yapılacak işyerinde çalışan işçilerin yarısından 1 fazlasının sendikalı olması şart olacak. Üçüncü olarak da sendikanın o işyerindeki işçilerin yüzde 40’ını üyesi yapmış olması gerekecek. 
- Bir işkolunda çalışan işçilerin yüzde 3'ünün tespitinde, bakanlıkça her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanan istatistikler esas alınacak. Bu istatistiklerde, her bir işkolundaki toplam işçi sayısı ile işkollarındaki sendikaların üye sayıları yer alacak. Yayımlanan istatistik, toplu iş sözleşmesi ve diğer işlemler için yeni istatistik yayımlanıncaya kadar geçerli olacak. Yetki belgesi almak üzere başvuran veya yetki belgesi alan işçi sendikasının yetkisini, daha sonra yayımlanacak istatistikler etkilemeyecek.
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,, yetkili sendikanın belirlenmesinde ve istatistiklerin düzenlenmesinde kendisine gönderilen üyelik ve üyelikten çekilme bildirimleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan işçi bildirimlerini esas alacak.

GREV VE LOKAVT YASAKLARI 
- Mevcut yasada olduğu gibi can ve mal kurtarma ile defin işlerinde, mezarlıklarda, petrokimya işlerinde, bankacılık hizmetlerinde, Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca doğrudan işletilen işyerlerinde, kamu kuruluşlarınca yürütülen itfaiye ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde, hastanelerde grev ve lokavt yapılamayacak
- Bakanlar Kurulu, genel hayatı önemli ölçüde etkileyen doğa olaylarının gerçekleştiği yerlerde bu durumun devamı süresince yürürlükte kalmak kaydıyla gerekli gördüğü iş yerlerinde grev ve lokavtı yasaklayabilecek. Yasağın kalkmasından itibaren 60 gün içinde 6 işgünü önce karşı tarafa bildirilmek kaydıyla grev ve lokavt uygulamasına devam edilecek.

- Başladığı yolculuğu yurtiçindeki varış yerlerinde bitirmemiş deniz, hava ve kara ulaştırma araçlarında grev ve lokavt yapılamayacak.
- Karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev ya da lokavt genel sağlığı veya ulusal güvenliği bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu uyuşmazlıkta grev ve lokavtı 60 gün süreyle erteleyebilecek.
- Erteleme süresinin sonunda anlaşma sağlanamazsa, 6 işgünü içinde taraflardan birinin başvurusu üzerine uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulunca çözülecek, aksi takdirde işçi sendikasının yetkisi düşecek.

DİĞER HUSUSLAR

Bu yasa değişikliğinden en büyük darbeyi, herhangi bir konfederasyona üye olmayan sendikalar yiyecek. Şu anda toplu sözleşme yetkisi almış olan bu sendikalar bu yetkilerini kaybedecek.

Yasanın getirdiği önemli bir değişiklik de, Sendikaların bağımsız denetim firmalarınca denenetiminin zorunlu hale getirilmesi..

Bu Haber 27235 defa okunmuştur.
PTT’DE SKANDAL HARCAMALAR
PTT TAŞERON İŞÇİLERİ İŞTEN Mİ ÇI
BTK CEO’LARI ÖĞRENCİLERLE BULUŞT
TÜRK TELEKOM’DAN ŞAŞIRTAN KİRALI
3 BANKA TELEKOM´U YAKIN İZLEMEYE
O.MUZAFFER AYVALI YAZDI:CASUS Gİ
KAPTANER, KÜLTÜR A.Ş. GENEL MÜDÜ
BTK UZMAN YARD. SINAVI BAŞVURULA
SGK HİZMET DÖKÜMÜ NASIL ALINIR?
PTT İLE KATAR´A E-İHRACAT YOLU A
BİLGİSAYARINIZDA VİRÜS VAR MI?
VODAFONE´UN 2017 YILI
TURKCELL 2017´NİN ENLERİNİ AÇIKL
BTK´NIN BAYLOCK RAPORU
AÇMA KAPAMA ÜCRETİ KALKTI
KİT´LERDE TAŞERON SORUNU
2017 YILINA DAMGA VURAN OLAYLAR
DOANY; TELEKOM´UN İMTİYAZI
İPHONE´LARI KASITLI YAVAŞLATAN A
O.UĞUROĞLU FLASH TV. GENEL KOORD
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!