NAKİL TELEKOM PERSONEL MAAŞINAKİL TELEKOM PERSONEL MAAŞI

Tarih: 2008-11-08

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:20 Nisan 2006 / 26145 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10303 Ekli “406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Ek 29 uncu Maddesi ve 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa Bağlı (E) İşaretli Cetvelin 64 üncü Sırasına Göre Yapılacak Ödemelere İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/3/2006 tarihli ve 4940 sayılı yazısı üzerine, 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun eki (E) Cetvelinin 64 üncü sırasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/4/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI BAŞBAKAN BAKANLAR KURULU 406 SAYILI TELGRAF VE TELEFON KANUNUNUN EK 29 UNCU MADDESİ VE 2006 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUNA BAĞLI (E) İŞARETLİ CETVELİN 64 ÜNCÜ SIRASINA GÖRE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN KARAR Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Kararla, Türk Telekom hisselerinin devri sonucu kamu payının yüzde ellinin altına düştüğü tarihten itibaren yüzseksen günlük aylıksız izin süresi içinde kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilenler ile aylıksız iznin bitiminden sonra Türk Telekomun tabi bulunduğu mevzuata ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Ek 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre akdedilen sözleşmeye göre çalışmaya devam edenlerden hisse devir tarihinden itibaren en geç beş yıl içinde iş sözleşmesi herhangi bir nedenle sona eren nakle tabi personelden Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlere, bildirildikleri tarihten yeni kurumlarında göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşına kadar geçecek süreye ilişkin olarak aylık, ücret, varsa ikramiye ve ücrete bağlı diğer mali haklar ile yeni kurumlarında göreve başlayacakları tarihe kadar geçecek süredeki harcırah, sağlık giderleri, cenaze giderleri ve ölüm yardımının ödenmesine ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir. Dayanak MADDE 2 - (1) Bu Karar, 406 sayılı Kanunun Ek 29 uncu maddesi ve 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli cetvelin 64 üncü sırasında yer alan hükme dayanılarak hazırlanmıştır. Türk Telekom Tarafından Personele Yapılacak Ödemeler MADDE 3 - (1) Türk Telekom hisselerinin devri sonucu kamu payının yüzde ellinin altına düştüğü tarihten itibaren yüzseksen günlük aylıksız izin süresi içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilen nakle tabi personelden asli ve sürekli görevlerde çalışmakta olanlar ile kapsamdışı personel ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personelin bildirim tarihindeki unvanları esas alınarak Yönetim Kurulunca 15/4/2004 tarihi itibarıyla bu unvana göre belirlenmiş olan ücret ve varsa aynı tarihteki bir aya isabet eden ikramiye tutarı dahil diğer mali haklarına, 15/2/2006 tarihine kadar bildirilenler için 15/4/2004 tarihinden bildirim tarihine kadar, 15/2/2006 tarihinden sonra bildirilenler için 15/4/2004 tarihinden 15/1/2006 tarihine kadar geçen süre içinde kamu görevlilerine yapılan artış oran ve/veya miktarları uygulanmak suretiyle tespit edilecek tutar, Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihten yeni kurumlarında göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşına kadar geçecek sürede yapılacak ücret olarak dikkate alınarak Türk Telekom tarafından ödenir. (2) Hisse devir tarihi itibarıyla asli ve sürekli görevlerde çalışmakta olanlar ile kapsamdışı personel ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personelden aylıksız iznin bitiminden sonra Türk Telekomun tabi olduğu mevzuata ve 406 sayılı Kanunun Ek 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre akdedilen sözleşmeye göre çalışmaya devam edenlerden hisse devir tarihinden itibaren en geç beş yıl içinde iş sözleşmesi sona erip Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlerin, Türk Telekom hisselerinin devir tarihindeki kadro veya pozisyon unvanları esas alınarak Yönetim Kurulunca 15/4/2004 tarihi itibarıyla bu unvana göre belirlenmiş olan ücret ve varsa aynı tarihteki bir aya isabet eden ikramiye tutarı dahil diğer mali haklarına, bu tarihten iş sözleşmelerinin sona erdiği yılın 15 Ocak tarihine kadar geçen süre içinde kamu görevlilerine yapılan artış oran ve/veya miktarları uygulanmak suretiyle tespit edilecek tutar, Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihten yeni kurumlarında göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşına kadar geçecek sürede yapılacak ücret olarak dikkate alınarak Türk Telekom tarafından ödenir. (3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen personelden Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlerin her biri için yukarıda belirtildiği şekilde hesap edilecek tutar, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarının uygulanmasında esas alınmak üzere, ilgili personelin atandığı kamu kurum veya kuruluşuna Türk Telekom tarafından bildirilir. (4) Hisse devir tarihi itibarıyla 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvele tabi Personelden başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlerin, bildirim tarihinden yeni kurumlarında göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşına kadar geçecek süredeki aylık, ücret, ikramiye ve diğer mali hakları hisse devir tarihindeki kadro unvanları esas alınarak Türk Telekom tarafından ödenir. (5) Kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlerin, Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihten yeni kurumlarında göreve başladıkları tarihe kadar geçecek süre içinde gerçekleşen tedavi giderleri, personelin hasta sevk kağıdının Türk Telekom tarafından düzenlenmesi ve sevk zincirine uyulması kaydıyla her yıl yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Bütçe Uygulama Talimatı esasları dikkate alınarak Türk Telekom tarafından ödenir. (6) Kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlerin Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihten yeni kurumlarında göreve başladıkları tarihe kadar geçecek süre içinde gerçekleşen harcırah giderleri, personelin hisse devir tarihindeki kadro ve pozisyonları dikkate alınarak yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirlenen gündelik miktarlarından az olmamak kaydıyla hisse devir tarihindeki Türk Telekom harcırah mevzuatı dikkate alınarak Türk Telekom tarafından ödenir. Türk Telekoma Yapılacak Ödemeler MADDE 4 - (1) Türk Telekom tarafından 3 üncü maddeye göre yapılan ödemeler Hazine tarafından aşağıdaki esas ve usuller çerçevesinde karşılanır. a) Türk Telekomun merkez ve taşra birimlerince yapılan ödemeleri kontrol etmek amacıyla, merkezde ve illerde Maliye Bakanlığından iki, Türk Telekomdan iki olmak üzere dörder kişilik komisyonlar kurulur. Komisyon başkanlığını Maliye Bakanlığı adına Defterdar tarafından görevlendirilen personelden biri yapar ve oyların eşit olması halinde başkanın taraf olduğu görüş kararlaştırılmış olur. b) Türk Telekom tarafından iller bazında yapılan ödemeler merkeze bildirilmeden önce komisyon tarafından incelenir. Komisyonlar, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarına ait üçer aylık dönemlerde yapılan ödemelerin 3 üncü maddede belirtilen esaslara uygun olup olmadığı, maddi hata bulunup bulunmadığı, ödeme belgesine eklenen belgelerin Türk Telekom mevzuatına uygun olup olmadığı yönünde en geç on gün inceleme yapıp durumu bir tutanağa bağlar. Yapılan ödemelere ilişkin icmal cetvellerinin tutanaklarla uygunluğu sağlandıktan sonra tutanaklar ile icmal cetvelleri Türk Telekoma gönderilir. Türk Telekom tarafından üçer aylık dönemler halinde ödemesi yapılan tutara ilişkin düzenlenen fatura ekine, icmal cetvelleri ile tutanaklar eklenerek dönemi takip eden yirmi gün içinde Ankara Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne intikal ettirilir. Türk Telekom tarafından düzenlenen fatura, icmal cetvelleri ve komisyonlar tarafından düzenlenen tutanaklar ödeme emri belgesine eklenerek bedeli, on gün içinde Ankara Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünce Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde Türk Telekoma ödenir. İş Kaybı Tazminatı MADDE 5 - (1) Türk Telekom hisselerinin devri sonucu kamu payının yüzde ellinin altına düştüğü tarihten itibaren bir yıl içinde, 4857 sayılı İş Kanununa göre çalışanların iş sözleşmelerinin haklı neden olmaksızın işveren tarafından feshedilmesi veya 4857 sayılı İş Kanununa göre, emeklilik dışında haklı nedenlerle kendileri tarafından feshedilmesi sonucunda işsiz kalanlara, 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen iş kaybı tazminatı ödemesi ve diğer hizmetlere ilişkin giderler Türkiye İş Kurumu tarafından ödenir. Yapılan ödemeler, Maliye Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu tarafından müştereken belirlenecek esaslara göre üçer aylık dönemler halinde Ankara Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünce Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumuna ödenir. Yürürlük MADDE 6 - (1) Bu Karar hükümleri 14/11/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 7 - (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Bu Haber 8525 defa okunmuştur.
BİR TELGRAFIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
HAYALİ CİHAN DEĞER
BALKANLARDA BİR AŞK HİKAYESİ
1990´LI YILLARDA BATMAN&ac
ADANA, ÇEKİL ARADAN
NUTUK´TA TELGRAF VE TELGRAFÇILAR
TEKNOLOJİ TARİHİNDEN EN ÖNEMLİ 9
POSTA VE TELEKOMÜNİKASYONDA İLKL
ANTALYA TELGRAFHANESİ GERÇEĞİ
NOSTALJİ; PTT SPOR KULÜBÜ
PTT TARİHİNİN İLK BÜYÜK YOLSUZLU
KUTLUCA (KUŞÇALI) TELGRAFHANESİ
POSTANE İŞGALLERİ III
POSTANE İŞGALLERİ (2)
POSTANE İŞGALLERİ (I)
FOTOĞRAFLARLA NOSTALJİ
İZMİR TELEFON ŞİRKETİNİN DEVLETL
İZ BIRAKAN PTT’CİLER 4: ORHAN V
PTT-TELEKOM TARİHİNDEN FOTOĞRAFL
PTT-TELEKOM TARİHİNDEN FOTOĞRAFL
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!