GÖRÜŞLERİNİZİ BEKLİYORUZGÖRÜŞLERİNİZİ BEKLİYORUZ

Tarih: 2012-11-08

Dernek Tüzüğümüzün 6 Yıllık uygulaması sonucunda, Tüzüğümüzde Derneğin faaliyetlerini istediği gibi yapmasını engelleyen bazı eksiklikler olduğunu gözlemledik.

Bu nedenle 8 Aralık Tarihinde gerçekleşecek Genel Kurulumuzda Tüzük Değişikliği yapmayı da gündeme aldık.

Aşağıda değiştirmeyi düşündüğümüz Tüzük Maddeleri yer almaktadır.

Çıkarılacak kelime ve cümleleri üstü çizili olarak gösterdik. İlave etmeyi düşündüğümüz kelime ve cümleleri de kırmızı harfle belirttik.
Maddelerin altında da değişiklik gerekçelerini mavi harflerle belirttik.
Derneğimiz üyelerinden ve Derneğimizin tabii üyesi olduğunu düşündüğümüz  2006’yılından önce Türk Telekom’da hizmet vermiş tüm arkadaşlarımızı Tüzük hakkında görüş belirtmeye davet ediyoruz.

Görüşlerinizi facebook grubumuzda belirtebileceğiniz gibi, telekomculardernegi@gmail.com e-posta adresimize de bildirebilirsiniz.


…………………………………………………………..

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-Dernek; Türk Telekom ve PTT personeli,  Özelleştirme nedeniyle başka kamu ve kuruluşuna naklen gecen eski Türk Telekom personeli ile emekli PTT ve  Türk Telekom mensubunu mensuplarının; hak ve menfaatlerinin korunması, aralarında birlik ve beraberlik ruhunun geliştirilmesi, telekomünikasyon ve bilişim sektöründeki  gelişmelerin izlenmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının özelleştirilmesinin sonuçlarının değerlendirilmesi, kamuoyunun özelleştirme, telekomünikasyon ve bilişim konularında  bilinçlendirilmesi,  çeşitli etkinliklere katılımlarının sağlanması ve bu amaçla diğer sivil toplum kuruluşları ile müşterek faaliyetlerde bulunulması amacı ile kurulmuştur.

Kurucu üyeler derneğin daimi delegesidir. Yüz kızartıcı bir suç işlemedikleri sürece Genel Kurul üyeliğinden çıkarılamazlar. Kurucular T.C. uyrukludur

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, araştırma sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak,

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,  görsel ve elektronik ortamda hazırlanacak web sitesi, CD rom,e- dergi v.b. yayınlar yapmak.

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal ve misafirhane  açmak, sosyal ve kültürel tesisler   kurmak,  bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

16-  Amaç doğrultusunda, davalar açmak, hukuk bürolarıyla anlaşmak, hukuki danışmanlık almak,

17- Telekomünikasyon şirketlerin Genel Kurullarında görüş beyan etmek amacıyla hisse senedi almak, satmak,

18- Telekomünikasyon, Bilişim, Özelleştirme  konularında  ve  bu konularla doğrudan veya dolaylı  ilgili diğer konularda  yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek,

19- PTT ve Türk Telekom  eski personeli ve emeklileri nin çocuklarına burs temin etmek,giyim,iaşe, kitap vb yardımlarda bulunmak.

20- Üyelerimizin iş hayatında karşılaştıkları sorunları çözmek  için girişimlerde bulunmak, gerekirse hukuki destek vermek,

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal ve kültürel ,ekonomik alanda faaliyet gösterir.

GEREKÇE

Maddedeki  ilaveler, derneğe daha geniş bir çalışma alanı oluşturmak, hizmetleri hiçbir hukuki sorunla karşılaşmadan gerçekleşmek amacıyla yapılmak istenmektedir.


Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, dernek üyeliğinden istifa edenler bir yıl geçmeden derneğe yeniden üye olamazlar . Ayrıca yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır,  sonuç yazıyla veya  e-posta ile  başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

 

GEREKÇE

Bazı üyelerimiz 6 yıllık süreçte defalarca istifa etmiş ve  yeniden üye olmuştur.  Bu durum  aidatlarını düzenli ödeyen arkadaşlarımıza karşı bir haksızlık teşkil etmekte, ayrıca  gereksiz yazışmalara neden olmaktadır.  Bu nedenle dernek üyeliğinden istifa edenler bir yıl geçmeden derneğe yeniden üye olamazlar . Hükmü getirilmesi uygun olacaktır. Üyelik kabullerinin yazıyla bildirilmesi de gereksiz posta masrafına yol açtığından kararın e-postayla bildirilmesi önerilmektedir.


Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı (posta, e-posta, SMS) olarak yapılan ikazlara rağmen üyelik aidatını geçerli bir mazaret ileri sürmeden  altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6- Dernek aleyhinde faaliyet ve beyanda bulunmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

GEREKÇE

Pek çok derneğin tüzüğünde yer alan “Dernek aleyhinde faaliyet ve beyanda bulunmak,” şartının üyelikten çıkarma gerekçeleri arasına ilave edilmesi uygun olacaktır. Aidat ödemesi bir üyenin asıl yükümlülüğüdür. Ancak bazı üyelerimizin geçerli mazaretleri olabilmektedir, bu nedenle bir istisna getirilmesi uygun olacaktır. Ayrıca durumun yazıyla bildirilmesi derneğe ciddi bir mali külfet getireceği gözetilerek SMS ve e-posta ile yapılan aidat ödeme bildirimleri yeterli olacaktır.  

Genel kurul;


1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3  2 yılda bir, Aralık ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel kurula çağrı ve toplantı usulü Dernekler kanunu ve yönetmeliğindeki kurallara uygun olarak yerine getirilir.

GEREKÇE

Geçtiğimiz  6 yıllık süreçte 3 yıllık Genel Kurul süresinin çok uzun olduğu görülmüştür. Bu sürenin uzunluğu nedeni ile bir kez olağanüstü genel kurul yapılmak zorunda kalınmış , Yönetim Kurulumuzun faaliyette bulunduğu süredenin ilk iki yılında önemli icraatler yapılmasına karşın son bir yılda çok ciddi bir faaliyet sergilenememiştir. Bu nedenlerle Genel Kurul süresinin 2 yıla indirilmesi uygun olacaktır.


Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8 Genel kurulda aidat borcu olmayan her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

GEREKÇE

Tüzükte oyun şahsen veya vekaleten kullanılması konusunda açıklık olmadığından bu  eksiklik giderilmek istenmiştir. Aidat yükümlülüğünü yerine getirmeyen üyelerin oy vermesi nin uygun olmadığı düşünülmektedir.


Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10-Yönetim kurulu, yedi asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim Kurulu Genel Kurulca seçilen  onbir asil ve dokuz  yedek üyeden oluşur.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sosyal işler sekreteri, sayman ve üye’yi  üyeleri belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Ankara dışında bulunan  yönetim kurulu üyeleri  toplantıya video konferens, telekonferans  yöntemlerliyle de katılabilirler. Bu durum toplantı tutanağına işlenir. Bu üyeler  Dernek merkezine geldiklerinde imzalarını tamamlarlar.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak. Temsilcileri belirlemek.

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11- Dernek Bünyesinde iktisadi işletme kurmak, iktisadi işletmeyi yönetmek.

12-Dernek üyelerinin hukuki sorunların çözümü için hukuk büroları ve/veya avukatlarla sözleşme yapmak

13- Dernek Bünyesinde gerekli konularda çalışma komisyonları kurmak, bu komisyonların rapor ve önerilerini değerlendirerek hayata geçirmek.

11-14- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Yönetim kurulu üyelerinin  görevleri

Dernek Başkanı ; Yönetim kurulunu sevk ve idare eder.  Derneği temsil eder. Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır ve toplantılara başkanlık eder.

Dernek Başkan Yardımcısı; Dernek Başkanına yardımcı olur. Dernek Başkanının bulunmadığı yer ve zamanlarda Başkana vekalet eder.

Genel Sekreter; Derneğin yazışmalarını takip eder,  Karar Defteri, Üye Kayıt Defteri ve Evrak Kayıt Defterini tutar.  Başkan ve/veya  Başkan Yardımcısının olmadığı zamanlarda onlara vekalet eder.

Sosyal İşler Sekreteri;  Seminer, toplantı, gezi , sergi vb etkinlikleri  koordine  eder. Düzenlenen etkinliklerin sekretaryasını yürütür.

Hukuk İşleri Sekreteri:  Derneğin ve üyelerin hukuki sorunları ile ilgilenir. Bu konuda yapılacak görüşmeleri ve toplantıları koordine eder. 

Sayman; Derneğin  gelir ve giderlerini, üye aidatlarını takip eder. Demirbaş Defteri, İşletme Hesabı Defteri (Bilanço Usulüne geçilmesi halinde Yevmiye Defteri, Defteri Kebir )  ve Alındı Belgesi Kayıt Defterini tutar. Vergi ve harçları yatırır. Banka hesaplarını takip eder.

Yönetim Kurulu Üyeleri , Başkanın vereceği görevleri yürütür.

GEREKÇE

En kapsamlı değişiklik bu maddede öngörülmektedir. Derneğe yöneltilen en önemli eleştirilerden birisi, yönetim kurulunda her unvandan temsilci bulunmamasıdır. Yönetim Kurulu üye sayısı  artırılarak çeşitli  unvanlardan üyelerimizin  ve taşradaki üyelerimizin yönetim kurulunda olması sağlanmak istenmektedir.  Üye sayısı artırılarak geçmiş dönemlerde  2-3 yönetim kurulu üyesine yüklenen yük hafifletilmek istenmiştir.
Hem yönetim kurulu üye sayısı artırılarak, hem de yönetim kuruluna video konferans- telekonferans vb. yöntemlerle katılınması sağlanarak, Ankara Dışındaki üyelerimizin de yönetim kurulunda temsili hedeflenmiştir.

Yönetim kurulunun fiilen yaptığı ancak Tüzükte sayılmayan bazı hükümler de Yönetim Kurulunun görevleri arasına ilave edilmiştir.
Öte yandan, Yönetim kurulundaki görevlilerin hangi işleri yapacakları  Tüzükte yer almadığından, bazı arkadaşlarımız ortada kalan tüm işleri üstlenmek zorunda kalmıştır. Hem görev tanımlarını yaparak hangi işi hangi yönetim kurulu üyesinin yapacağını netleştirmek amacıyla görev tanımı yapılmış ayrıca faaliyetlerin daha sağlıklı yürütülmesi için hukuk işleri sekreterliği ve sosyal işler sekreterliği  ihdas edilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür.


Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 20 YTL, aylık olarak ta 10 YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Üyelerden  alınacak giriş ödentisini  ve   aylık aidatı tespit etmeye yönetim kurulu  yetkilidir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Diğer gelirler.

GEREKÇE

Derneğin gelirlerinin yeterli hale gelmesi halinde aidatlarda değişiklik yapılabilmesini ve emeklilere farklı aidat miktarları uygulanabilmesi için bazı derneklerde yapılan aidatların yönetim kurulunca belirlenmesi uygulamasına  Derneğimizce de geçilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür.

Bu Haber 1475 defa okunmuştur.
BYS´DEN ALACAKLI OLABİLİRSİNİZ
KADIN ve EDEBİYATI TARTIŞACAĞIZ
BAŞKANIMIZIN YENİ YIL MESAJI
2018´İN İLK KİTAP GÜNÜ 6 OCAK´TA
TELGRAFÇI HAMDİ´Yİ ANIYORUZ
MEVLİD KANDİLİNİZ KUTLU OLSUN
DAVETLİSİNİZ
ESKİ BAKAN´DAN DERNEĞİMİZE
KARA GÜNLER OLMASIN
ÖDÜL TÖRENİNE DAVETLİSİNİZ
MAKALE YARIŞMAMIZ SONUÇLANDI
KİTAP SÖYLEŞİ ve İMZA GÜNÜ
DÖRDÜNCÜ KİTAP GÜNÜ 14 EKİMDE
OKUYORUZ-OKUTUYORUZ
BİR KİTAP GÜNÜ ETKİNLİĞİ DAHA GE
3. KİTAP GÜNÜNE BEKLİYORUZ
İL TEMSİLCİMİZ OLMAK İSTER MİSİ
TÜRK TELEKOM VE ÖZELLEŞTİRMESİ
ZORUNLU BİR AÇIKLAMA
BÜYÜK KAMPANYAYA BİR KATKI DA Bİ
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!