6. KİTAP GÜNÜ 6 OCAKTA BEKLİYORUZ. Konuğumuz: Cengiz Önal TARAKÇIOĞLU
 
PTT ANONİM ŞİRKET OLUYORPTT ANONİM ŞİRKET OLUYOR

Tarih: 2013-03-06

 

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.'nin kuruluşu, yapılanması ve faaliyet konularına ilişkin usul ve esasları düzenleyen tasarı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Tasarı; ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli, tüm kullanıcılar için karşılanabilirbir ücretle, etkin, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde sunulmasını sağlamak üzere posta sektörünün serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaflığı sağlanmış bir sektör oluşturulması ve bu sektörde düzenleme ve denetimin gerçekleştirilmesi ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin kuruluşu, yapılanması, faaliyet konuları ve hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, posta sektörüne ilişkin olarak; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca belirlenecek politika ve stratejilere uygun olarak kullanıcılara, güvenilir, kesintisiz ve karşılanabilir bir ücretle posta hizmetleri verilmesi için gerekli düzenlemeleri yapacak. 
Tarifelerin onaylanması, izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin yöntemler ile tarifelerin alt ve üst sınırlarıyla bunların uygulama usul ve esaslarını belirleyecek. Görevlerini yerine getirirken, gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden istemeyecek veya yerinde inceleme yapacak.
Posta gönderilerinin kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimini kapsayan posta hizmetleri, hizmet sağlayıcılarınca yerine getirilecek.
Barışta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin posta hizmetleri, evrensel posta hizmet yükümlüsünün tekelinde olacak.
Reklam, tanıtım, broşür gibi maddelerin ilavesi suretiyle ağırlığın aşılması veya değişik promosyon ve iskonto usulleri uygulanarak ücret limitinin dışına çıkılması, posta tekelinin ihlali sayılacak.

"İçeriği araştırılamayacak"
Posta tekelini ihlal edenler, belirlenen posta ücretinin 10 katı tutarında meblağı evrensel posta hizmet yükümlüsüne tazminat olarak ödeyecek.
Hizmet sağlayıcıları ile posta hizmetlerinde çalışanlar veya herhangi bir şekilde posta hizmetleriyle ilgili bilgiye sahip olanların; bu bilgileri ve posta hizmetleri ile ilgili ilişkileri açığa vurmaları, gönderileri açmaları, içlerinde ne olduğunu araştırmaları, üçüncü kişilere bilgi vermeleri, gönderileri zapt veya yok etmeleri yasak olacak.
Posta gönderileri kanunla yetkili kılınan merciler dışındaki kişilerce alıkonulamayacak, açılamayacak ve içeriği araştırılamayacak.
Hizmet sağlayıcıları tarafından posta hizmetleri karşılığında kullanıcılardan alınan ücret, vergi, harç ve her türlü tahsilat ile hesaplarda yanlışlık yapıldığının tespit edilmesi halinde, eksik alınan paralar tahsil edilecek veya fazla alınan paralar iade edilecek.

Yetkilendirilmiş olmak gerekecek
Posta hizmeti verilebilmesi veya bunun için gerekli altyapının kurulup işletilebilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca yetkilendirilmiş olmak gerekecek.

PTT, bu düzenleme çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışında posta hizmetlerini yürütmeye ve gerekli altyapıyı kurmaya yetkili olacak. PTT'nin bu yetkiye ilişkin hak ve yükümlülükleri, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'nca imzalanacak görev sözleşmesi ile belirlenecek.
Yetki belgesi, sahipleri dışında kullanılamayacak. Ancak, yetki belgesi Kurumun onayı ile yetki belgesi alma şartlarını taşıyanlara devredilebilecek.

Irk, renk, cinsiyet, din, mezhep nedeniyle ayrım yapılmayacak
Posta hizmetlerinin sunulmasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle herhangi bir ayrım yapılmaması, evrensel posta hizmetinin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan düzenlemelerde ilke olarak gözönüne alınacak.
Evrensel posta hizmeti; 2 kilograma kadar olan posta gönderilerinin, 20 kilograma kadar olan posta koli veya kargolarının, basılmış kağıtların, görme özürlülere özgü yazıların kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimini kapsayacak.
Görme özürlülere özgü yazı içeren gönderiler, özel hizmet ücretleri hariç, posta ücretinden muaf olacak.Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısının yasalaşması halinde, PTT'de memur ve 3992a tabi sözleşmeli personel istihdamına son verilecek.

Personel idari hizmet sözleşmesi ile çalıştırılacak
Kanun tasarısının personelin statüsünü belirleyen 27. maddesi şu şekildedir:

"PTT personeli, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilir."

Bu hükme göre, tasarının yasalaştığı tarihten itibaren kuruma yeni alınacak personel, kurumla akdedeceği bir hizmet sözleşmesi ile çalışacaktır.

Kuruma yeni alınacak sözleşmeli personel, kpss'ye girenler arasından seçilecek
Kamu Personeli Seçme Sınavına katılanlar arasından seçilecek olan sözleşmeli personelin; işe alma, unvan, sayı, atama, görevlendirme, eğitim, terfi, görevde yükselme, disiplin, izin, görevden alma, sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi veya sona erdirilmesine ilişkin hususlar Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenecektir.

Mevcut personel aynı statüsüyle göreve devam edebilecek
Kurumda şuan;

a) 657'a tabi memur,
b) 399'un I sayılı cetveline tabi memur,
c) 399'un II sayılı cetveline tabi sözleşmeli personel,
ç) İş sözleşmesi ile görev yapan işçiler,

olmak üzere 4 statüde personel görev yapmaktadır.

Bu personel, kurulacak yeni şirkete devir olacaktır. Buna dair tasarının geçici 4. maddesi hükmü şu şekildedir: "Mülkiyeti mülga T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğüne ait ...borçları ile personeli, tescil ve ilanı müteakip PTT'ye devredilmiş sayılır."

Ptt'ye devir edilen mevcut personele sözleşme önerilecek
Tasarı yasalaştıktan sonra, yönetim kurulu idari hizmet sözleşmesi ile çalıştıracağı personelin ücretlerini ilan edecektir. Ücretlerin tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl sürecince, yukarıda belirtilen 4 statüdeki personelden isteyenler idari hizmet sözleşmesi ile çalıştırılabilecektir. Ancak idari hizmet sözleşmesi ile çalıştırılmak sadece personelin isteğine bırakılmamıştır, idare de uygun görmelidir. İdarenin uygun görmedikleriyle, idari hizmet sözleşmesi imzalanmayacaktır.

İdari hizmet sözleşmesi ile çalışmak istemeyenler, mevcut statüleri ile çalışmaya devam edecek. Yani 657'e tabi memur ise 657'e tabi memur olarak çalışmaya devam edecek.

Mevcut personel, sözleşme imzalamaz ise görevde yükselemeyecek
Mevcut statüleri ile PTT'de çalışmaya devam eden personel görevde yükselme suretiyle unvan değiştirebilecektir. Ancak idari hizmet sözleşmesiyle çalıştırılmayı kabul etmesi şartıyla...

Emekli olanlara fazla ikramiye
Tasarıyla Posta Kanunu'nun yürürlükten kaldırılması öngörülüyor.

PTT'nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nu kapsamındaki mal ve hizmet alımlarında, yasanın 3. maddesinde belirlenen 2 milyon 300 bin liralık limit şartı geçerli olmayacak.

Evrensel posta hizmet yükümlülüğü, görev sözleşmesi imzalanıncaya kadar, PTT tarafından yürütülecek.

Mülkiyeti Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'ne ait taşınır ve taşınmazlar, her türlü araç, gereç, malzeme, yazılım ve donanımlar, her türlü sözleşmeler ve kredi anlaşmaları, her türlü fikri ve sınai haklarla sair hak, alacak ve borçları ile personeli, tescil ve ilanı müteakip PTT'ye devredilmiş sayılacak.

Kaldırılan Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nün leh ve aleyhine açılmış ve açılacak davalarda ve icra takiplerinde PTT taraf olarak kabul edilecek.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nde 4-C'li olarak ve mevcut statülerinde PTT'de istihdamına devam olunan personelle işçi statüsünde istihdam edilen personel, istemesi halinde Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde yeni düzenleme kapsamında sözleşmeli personel statüsüne geçirilebilecek.

Emekliliğe hak kazanan, ancak şaş haddinden emekliliğine bir yıldan daha az süre kalanlar hariç, yaş haddinden emekliliğine en fazla 3 yıl kalanlar yüzde 25, 3 yıldan fazla 5 yıldan az kalanlar yüzde 30, 5 yıl ve daha fazla kalanlar emekli ikramiyelerini yüzde 40 fazlasıyla alacak.

Emekli aylığı bağlanması şartlarına 2013 yılı sonuna kadar sahip olacaklara, bu hakkı kazandıkları tarihten itibaren üç ay içinde emeklilik başvurusunda bulunmaları halinde emekli ikramiyeleri yüzde 40 fazlasıyla ödenecek.

Bakanlar Kurulu tarafından yurtiçi ve yurtdışı haberleşme gönderileriyle ilgili ağırlık ve ücret belirleninceye kadar, önceki mevzuatın ilgili hükümleri uygulanmaya devam edilecek.

PTT AŞ'nin ilk Genel Kurulu oluşuncaya kadar Bakanlık, kurulun görevlerini yapacak ve yetkilerini kullanacak.

 

TBMM gündemine alılınan PTT A.Ş. kanununun yasalaşması ile arkasından gelecek olan özelleştirmenin kaçınılmaz olacağı görülmektedir. Sürecin ülkemiz ve çalışanlar için hayırlar getirmesinin mümkün olamayacağı gerçeğini en iyi bizler biliyoruz. Çünkü yıllarını Türk Telekom’a vermiş olan bizler bu senaryoyu ve sonuçlarını 2006 dan bu yana hep beraber fazlası ile yaşadık.

PTT A.Ş. oluşumu ve arkasından gelecek özelleştirme, ülkemiz ve çalışanlar aleyhine olumsuz düzenlemeler ile yaptırımların yer aldığı, bugüne kadar değişik kesimlerce hep eleştirilen Türk Telekom A.Ş. operasyonunun güncellenmiş versiyonu olacaktır.

TELEKOMCULAR DERNEĞİ

Bu Haber 1942 defa okunmuştur.
ANLAT DERDİNİ TELEKOMCULAR DERN
SANAL FALCILAR MAHKEMELİK OLDU
57BİN YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET V
İLK SMS 25 YIL ÖNCE GÖNDERİLMİŞT
TURKCELL´İN ENSAR VAKFI DAVASI
WhatsApp´a DÖRT YENİ ÖZELLİK
YÜCEL´LERİN BABALARI VEFAT
TORBA KANUN YÜRÜRLÜKTE
RAMAZAN ÖRS VEFAT ETTİ
BİLİŞİM ÖĞRETMENLERİNİN FEDAKAR
TÜKETİCİ DANIŞMANINIZ DİYOR Kİ;
İBRAHİM CEPHE VEFAT ETTİ
SUPERONLİNE FİBER 3 MİLYON KONUT
TBV: WIKIPEDİA YASAĞI ZARAR VERİ
MURAT MURATOĞLU´NUN MUHTEŞEM YAZ
SAKLIKENT KANYONU.
BANKALARIN FAİZ KARTELİNE CEZA
A.KADİR KEKLİK VEFAT ETTİ
EMRİN OLUR MUHTEREM SENDİKACI
MAVİ BALİNA OYNAYAN İBRAHİM İNTİ
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!