ÖZEL HİZMET TAZMİNATI HAKKIÖZEL HİZMET TAZMİNATI HAKKI

Tarih: 2009-02-26

DERNEĞİMİZE GÖNDERİLEN SORU : Arkadaşlar iyi çalışmalar diliyorum.Haziran 2006 da Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne teknisyen olarak göreve başladım.Sizlere bir konuyu sormak istiyorum Telekomda 399 sözleşmeli olarak II sayılı cetvelden maaş alırken özel hizmet tazminatı almıyorduk.Atandığımız kurumda 657 ler özel hizmet tazminatı almaktadır.Ayrıca bizlere verilen maaş bordrosunda 300 ytl gibi bir rakamı sanki alıyormuşuz gibi bordroda gösteriyorlar.Aynı aile yardımı,ek özel hizmet tazminatı gibi geriye dönük kazandığımız tazminatlar gibi bunuda geriye dönük alabilirmiyiz. 5398 sayılı kanunun 8 maddesinde I cetvelden maaş alanların özel hizmet tazminatı 3 yıl süreyle donar deniliyor.II cetveldekiler yani bizler telekomda zaten almıyorduk.Ayrıca I Cetvelden maaş alanlar için kanunda tazminatlar kısmında özel hizmet tazminatı geçiyor.II cetvelden maaş alan sözleşmeliler içinse 'tüm zam ve tazminatlar' geçiyor.Özel hizmet tazminatından hiç bahsedilmiyor.Sizlerde biliyosunuz aile yardımı kanunda geçmediğinden o paraları aldık.Acaba 'tüm zam ve tazminatlar' demekle kanun özel hizmet tazminatınıda mı kastediyor eğer onu kastetmiyorsa geriye dönük bu tazminatıda almamız gerekiyor. bizlere yardımcı olup bir açıklama getirirseniz sevindirisiniz.Email adresime cevap yazabilirseniz mutu olurum.Arkadaşlar hepinizi selamlıyor.Saygılarımı sunuyorum.Kolay gelsin. SORUNUN ÖZETİ: Telekom’da 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personel olarak çalışırken “özel hizmet tazminatı” almayan personelin atandıkları kurumda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi çalışanların “özel hizmet tazminatı” aldıkları, Telekom’dan geçen personelin de maaş bordrosunda sanki “özel hizmet tazminatı” alıyormuş gibi düzenleme yapıldığı, bu koşullarda Telekom’dan geçen personelin özel hizmet tazminatını ayrıca ve geriye dönük olarak alma hakkı olup olmadığı soruluyor. Bu sorunun yanıtı, 406 sayılı yasa ve bu yasanın atfıyla uygulanması söz konusu olan 4046 sayılı yasanın maaş dondurulmasına dair hükümlerinin incelenmesine bağlıdır. 406 sayılı Telgraf ve Telefon Yasası’nın halen yürürlükte olan Ek Madde 29’un ikinci ve üçüncü fıkralarında şu hüküm bulunmaktadır; ek madde 29; (ikinci fıkra) Liste halinde bildirilen personel, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığı tarafından başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilir ve söz konusu personel hakkında anılan madde hükümleri uygulanır. Ancak, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Özelleştirme Fonundan karşılanması öngörülen ödemeler Hazine tarafından karşılanır ve kapsam dışı personelden nakil hakkından vazgeçenler hakkında 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanmasındaki süreler yazılı olarak beyanda bulunanlar için beyan tarihinden, hizmetine ihtiyaç bulunmayanlar için ise kararın kendilerine tebliğ tarihinden başlayarak on gün olarak esas alınır. (2) (üçüncü fıkra) Birinci fıkra kapsamına giren personelden, sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar ve kapsam dışı personel statüsünde çalışanlar hakkında, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrası hükümlerinin uygulanmasında, Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki unvanları esas alınarak Yönetim Kurulunca 15.4.2004 tarihi itibarıyla bu unvana göre belirlenmiş olan ücret ve diğer malî haklarına bu tarihten Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihine kadar geçen süre içinde kamu görevlilerine yapılacak artış oran ve/veya miktarları uygulanmak suretiyle bulunacak tutar dikkate alınır. Bu hükümlere göre, nakille ilgili süreçte 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Yasanın 22.maddesi hükümleri uygulanacaktır. Anılan 4046 sayılı yasanın 5398 sayılı yasa ile değişik 22.maddesinin beşinci fıkrasında, Madde 22; (beşinci fıkra) Bu madde hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen sözleşmeli personel ile iş kanunlarına tâbi personele, Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları sözleşme ücreti, ücret (fazla mesai ücreti hariç), ikramiye, bankacılık tazminatı, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); nakledildiği kurum veya kuruluştaki kadro veya pozisyonlara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları (ek tazminat ve bankacılık tazminatı dâhil), makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, sözleşme ücreti, ücret, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi, döner sermaye payı ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları kurumdaki kadro unvanı veya pozisyonlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, başka kurumlara geçenlere fark tazminatı ödenmesine son verilir… denilerek, fark tazminatı hesaplamasında hangi unsurların dahil, hangilerinin hariç olacağı açıkça ortaya konulmuştur. Buna göre, fark tazminatına dahil ödemeler ayrıntılı olarak sayılması ile yetinilmeyip sadece “fazla mesai ücreti ile fiilen yapılan ders karşılığı alınan ücret” hariç tutularak, bunlar dışındaki tüm ödemelerin fark tazminatı hesaplamasında dikkate alınması ortaya konulmuştur. Bu yasal düzenlemenin önceki halinde çeşitli kurumlarda ödenen döner sermaye ve üretimi teşvik primi ödemeleri fark tazminatı hesabı dışında tutulmaktayken, 2003 yılında yapılan değişiklikle, tıpkı fazla çalışma ücreti gibi fiili çalışmaya bağlı olarak ödenen bu ödemeler dahi fark tazminatının hesaplamasına dahil edilmiştir. Bu konuda açılan davalar da olumsuz sonuçlanmıştır. Sonuç olarak; 4046 sayılı yasanın 22.maddesinin beşinci fıkrasında yer alan hüküm sebebiyle gidilen kurumda özel hizmet tazminatı uygulaması var olsa da gidilen kadro aylığı ile Telekom aylığı arasındaki fark kapanıncaya kadar bundan yararlanmak söz konusu olamayacaktır. Maaş bordrosunda bu tutar ödeniyormuş gibi işlem yapılması ise kurum muhasebesi ile ilgili bir uygulama olabilir ve yukarıda anlatılan yasal durumu değiştirecek nitelikte bir sorun değildir. HUKUK SERVİSİ
Bu Haber 8998 defa okunmuştur.
BİR TELGRAFIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
HAYALİ CİHAN DEĞER
BALKANLARDA BİR AŞK HİKAYESİ
1990´LI YILLARDA BATMAN&ac
ADANA, ÇEKİL ARADAN
NUTUK´TA TELGRAF VE TELGRAFÇILAR
TEKNOLOJİ TARİHİNDEN EN ÖNEMLİ 9
POSTA VE TELEKOMÜNİKASYONDA İLKL
ANTALYA TELGRAFHANESİ GERÇEĞİ
NOSTALJİ; PTT SPOR KULÜBÜ
PTT TARİHİNİN İLK BÜYÜK YOLSUZLU
KUTLUCA (KUŞÇALI) TELGRAFHANESİ
POSTANE İŞGALLERİ III
POSTANE İŞGALLERİ (2)
POSTANE İŞGALLERİ (I)
FOTOĞRAFLARLA NOSTALJİ
İZMİR TELEFON ŞİRKETİNİN DEVLETL
İZ BIRAKAN PTT’CİLER 4: ORHAN V
PTT-TELEKOM TARİHİNDEN FOTOĞRAFL
PTT-TELEKOM TARİHİNDEN FOTOĞRAFL
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!