7. KİTAP GÜNÜ 3 ŞUBATTA BEKLİYORUZ. KADIN VE EDEBİYATI TARTIŞACAĞIZ....
 
ÖZELLEŞTİRMELER NE SAĞLADI? ÖZELLEŞTİRMELER NE SAĞLADI?

Tarih: 2013-09-26

46 milyar dolarlık özelleştirme gelirleri ne oldu?

Özel­leş­tir­me ça­lış­ma­la­rı, 1984 yı­lın­da ka­mu­ya ait ya­rım kal­mış te­sis­le­rin ta­mam­lan­ma­sı ve­ya ye­ri­ne ye­ni bir te­sis ku­rul­ma­sı ama­cı ile özel sek­tö­re dev­ri uy­gu­la­ma­la­rı ile baş­la­dı.

Bu ta­rih­ten 2002 yı­lı­na ka­dar da cid­di bir özel­leş­tir­me ya­pı­la­ma­dı.

55 MİL­YAR DO­LAR GE­LİR

1985-2002 yıl­la­rı ara­sın­da­ki özel­leş­tir­me ge­li­ri sa­de­ce 8.1 mil­yar do­lar iken, 2003-2013 ara­sı dö­nem ha­zi­ran iti­ba­riy­le, tam 46.3 mil­yar do­lar ge­lir el­de edil­di.
Kı­sa­ca­sı ilk özel­leş­tir­me uy­gu­la­ma­sın­dan gü­nü­mü­ze ka­dar yak­la­şık 55 mil­yar do­lar­lık özel­leş­tir­me ge­li­ri el­de edil­di ve bu ge­li­rin yak­la­şık 46 mil­yar do­la­rı AKP Hü­kü­me­ti dö­ne­min­de sağ­lan­dı.
Bu­gü­ne ka­dar 203 ku­ru­luş­ta his­se se­ne­di ve­ya var­lık sa­tış/de­vir iş­le­mi ya­pıl­dı ve bu ku­ru­luş­lar­dan 193’ün­de hiç ka­mu pa­yı kal­ma­dı.

BORÇ KA­PAN­MA­DI

Özel­leş­tir­me ge­lir­le­ri ya­sa­ya gö­re Ha­zi­ne­’nin iç ve dış borç öde­me­le­rin­de kul­la­nıl­mak üze­re Ha­zi­ne he­sap­la­rı­na in­ti­kal et­ti­ril­mek zo­run­da­dır.
Ha­zi­ran 2013 iti­ba­riy­le iç ve dış borç öde­me­le­rin­de kul­la­nıl­mak üze­re 34.8 mil­yar do­lar Ha­zi­ne­’ye ak­ta­rıl­dı.
An­cak bu­na rağ­men iç ve dış borç azal­ma­dı art­tı.
2002 so­nu iti­ba­riy­le Ka­mu Sek­tö­rü iç ve dış borç sto­ku 191.1 mil­yar do­lar iken, 2013 Tem­muz so­nu iti­ba­riy­le 290.7 mil­yar do­lar ol­du.
Kı­sa­ca­sı AKP dö­ne­min­de Ha­zi­ne­’ye iç ve dış borç öde­me­si için ak­ta­rı­lan 35 mil­yar do­lar­lık özel­leş­tir­me ge­li­ri­ne rağ­men, borç sto­ku tam 100 mil­yar do­lar ar­tış gös­ter­di.
Borç sto­ku­nun azal­ma­yıp art­ma­sı­na mı üzü­le­lim yok­sa pa­ha bi­çi­le­mez ka­mu iş­let­me­le­ri­nin ve taşınmaz­la­rın yok pa­ha­sı­na sa­tıl­ma­sı­na mı?

Bu Haber 1017 defa okunmuştur.
KALAŞİNKOF DA ÖZELLEŞİYOR
TCDD DE ELDEN GİDİYOR
MALİYE BAKANI: VARLIK SATIŞI ART
TELEKOM YETKİLİLİLERİ HESABA ÇEK
VARLIK FONU, PTT’Yİ SATIŞ HAZIRL
ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜ DE YABANCILAR
ÖZELLEŞTİRME SEKTÖRÜ (!) İYİYE G
TELEKOM´DAN GİTME ZAMANI
VARLIK FONU’NA BÜYÜK DEVİR
KÂR EDEN ŞİRKETİ SATTILAR
ÖZELLEŞTİRMENİN YENİ BAŞKANI: AH
ÖZELLEŞTİRME SAHTEKARLARINA MAHK
TP ÖZELLEŞTİRİLDİ
ÖZELLEŞTİRME POLİTİKASI AGRESİFL
ŞEKER STRATEJİK AMA TELEKOM DEĞ
ÖZELLEŞTİRME TORBADAN ÇIKARILDI!
SAADET´TEN ÖZELLEŞTİRME TEPKİSİ
ÖZELLEŞTİRME TORBASI GELİYOR…
195 KURULUŞTA KAMU PAYI KALMADI
MİLLİ PİYANGO NEDEN HALKA ARZ ED
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!