DİKKAT... DİKKAT... DERNEĞİMİZDEN ÖDÜLLÜ MAKALE YARIŞMASI....
 
TELEFONSUZ İNTERNET TÜKETİCİNİN ALEYHİNE …TELEFONSUZ İNTERNET TÜKETİCİNİN ALEYHİNE …

Tarih: 2013-10-19

Telefonsuz internet geldi tüketicinin aleyhine işledi.

2010 yı­lın­da in­ter­net kul­la­nı­cı­la­rı için ‘sa­bit te­le­fon­suz in­ter­net dö­ne­mi­’ baş­la­dı. Ya­lın ADSL uy­gu­la­ma­sı Re­ka­bet Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan 18 Şu­bat 2009’da alı­nan ka­rar­la gün­de­me gel­miş­ti. Bu ka­rar­da Türk Te­le­ko­m’­un üç ay Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri ve İle­ti­şim Ku­ru­mu­’na (BTK) baş­vu­ru­da bu­lu­nul­ma­sı hük­me bağ­lan­mış­tı. Te­le­fo­na sa­bit üc­ret öde­mek is­te­me­yen tü­ke­ti­ci­yi bu de­fa da şir­ket­ler vur­du. Şir­ket­ler, te­le­fon hat­tı olan ev­le­re 40 TL’­ye bağ­la­nan in­ter­ne­ti “ya­lın in­ter­ne­t” ol­du­ğu için 50-55 TL’­ye bağ­la­ma­ya baş­la­dı. Hal böy­le olun­ca tü­ke­ti­ci cep­he­sin­de ma­li­yet­ler­de de­ği­şen bir şey ol­ma­dı.

Sa­bit üc­ret ge­ri gel­di

Tü­ke­ti­ci­ler in­ter­net hiz­me­ti al­mak için sa­bit te­le­fon hiz­me­ti­ne al­mak zo­run­day­dı. Açı­lan da­va­lar so­nu­cun­da in­ter­net için sa­bit te­le­fon ol­ma­sı ge­rek­li­li­ği mah­ke­me ka­ra­rı ile kal­dı­rıl­dı. Sa­de­ce in­ter­net hiz­me­ti al­mak için kul­lan­dık­la­rı sa­bit hat­la­rı ka­pa­tan­lar şim­di­de “ya­lın in­ter­net eri­şim be­de­li­” adı al­tın­da sa­bit üc­ret öde­mek zo­run­da kal­dı. Sa­bit te­le­fon­la­ra ge­len 10 ila 20 TL ara­sın­da­ki sa­bit üc­re­tin ye­ri­ni alan “ya­lın in­ter­net hiz­me­ti be­de­li­” ve­ya “ya­lın in­ter­net eri­şim üc­re­ti­” ise 10 TL ila 15 TL ara­sın­da de­ği­şi­yor.

Vatandaş telefon hizmetini kaybetti

BTK‘nın 2010 yılında aldığı kararın ardından şirketler yalı internet hizmetini 2011’de sunmaya başladılar. Ancak birçok servis sağlayıcı telefon hizmetiyle birlikte sınırsız konuşma veriyordu. 15 ila 20 TL arasında sabit ücret ödeyen aboneler ücretsiz konuşma imkânı ediniyordu. Yalın internette ise sabit ücret devam ederken bu kez de aboneler ücretsiz konuşma fırsatında mahrum edildi.

Bu Haber 1971 defa okunmuştur.
BTK UYARDI... AMAN DİKKAT!
AVM´LERDE SMALLCELL DÖNEMİ
TT. BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ BİRLEŞİYO
FACEBOOK VE ZİHİN OKUMA TEKNOLOJ
EMO 2016 RAPORU
İLGİNÇ BİR RÖPORTAJ
EPDK´DAN SİBER SALDIRILAR
4,5G´ DE YERLİLİK KRİTERLERİ
4,5 G 1 YAŞINDA YERLİLİK NE ALEM
WHATSAPP BU TELEFONLARDA ÇALIŞMA
BİLİŞİM VADİSİ 100 BİN KİŞİYE İŞ
TRT MÜLAKATI TBMM GÜNDEMİNDE
TURKCELL´İN NET KARINDA BÜYÜK DÜ
VODAFONE SAMSUNG İŞBİRLİĞİ
TÜRK HACKER ALMANYA’DA YAKALANDI
PTT’YE 2500 YENİ PERSONEL ALINAC
YA İSTİKRAR OLMASAYDI
OHAL´LE GELEN BÜYÜK SERVET TRANS
YERLİ ARAMA MOTORU ´FİYASKOO´ ÇI
“GELİYOO” PAZARA GİRDİ
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!