7. KİTAP GÜNÜ 3 ŞUBATTA BEKLİYORUZ. KADIN VE EDEBİYATI TARTIŞACAĞIZ....
 
KİM BU BECERİKLİ ABDULLAH?..KİM BU BECERİKLİ ABDULLAH?..

Tarih: 2013-12-28

Medyada onunla ilgili neredeyse her gün bir haber yer almakta. Ondan söz edilmekte. İlişkileri, icraatları, yatırımları, bağlantıları dikkat çekmekte. Bizlerde sık sık sizlerle paylaşmaktayız. Onunla ilgili son köşe yazısı araştırmacı usta gazeteci Uğur Dündar’dan. Yorumsuz sunuyoruz.  

KİM BU BECERİKLİ ABDULLAH?..

Sev­gi­li okur­la­rım, Çağ­daş top­lum­lar­da ka­mu dü­ze­ni­ni yar­gı sağ­lar. Eğer yar­gı­da­ki dü­zen sar­sı­lır­sa, ka­mu dü­ze­ni de sar­sı­lır, hat­ta ka­os or­ta­mı olu­şur.

Son iki üç gün­de yar­gı­da ya­şa­nan­la­ra ba­kar mı­sı­nız?
Sav­cı, 100 mil­yar do­lar­lık bir yol­suz­luk ope­ras­yo­nun­da 41 ki­şi­nin gö­zal­tı­na alın­ma­sı talimatını ve­ri­yor, em­ni­yet tak­mı­yor! Sav­cı bu kez jan­dar­ma­yı dev­re­ye sok­mak is­ti­yor ama operasyonu ya­pa­ma­dan so­ruş­tur­ma dos­ya­sı elin­den alı­nı­yor. Bu­nun üze­ri­ne sav­cı “so­ruş­tur­ma yap­mam en­gel­le­ni­yor, de­lil­ler ka­rar­tı­lı­yor, şüp­he­li­le­re kaç­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­cak or­tam hazır­la­nı­yo­r” di­ye fer­yat edi­yor. Baş­sav­cı ise sav­cı­nın hu­kuk­suz­luk yap­tı­ğı­nı, yö­net­me­lik­le­re uy­ma­dı­ğı­nı ve ken­di­si­ni bil­gi­len­dir­me­di­ği­ni söy­lü­yor. Bu­nun üze­ri­ne Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu (HSYK) “ül­ke­yi yö­ne­ten­ler de yar­gı ta­ra­fın­dan de­net­le­ne­bil­me­li­di­r” di­ye özet­le­ne­bi­le­cek ze­hir zem­be­rek bir me­tin ya­yın­lı­yor.
HSYK bu açık­la­ma­sıy­la sav­cı­nın gö­re­vi­ni yap­ma­sı­nın en­gel­len­di­ği id­di­ası­na des­tek ve­ri­yor.
Ay­rı­ca “ül­ke­yi yö­ne­ten­ler yar­gı ta­ra­fın­dan de­net­le­ne­bil­me­li­di­r” ifa­de­siy­le de, he­sap ver­me sı­ra­sı­nın ik­ti­da­ra ve onun ba­şın­da­ki Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­a gel­di­ği­ni işa­ret edi­yor.
Çok geç­me­den bu sar­sın­tı­nın ne­de­ni an­la­şı­lı­yor.
Zi­ra Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın oğ­lu Bi­la­l’­in, şüp­he­li ola­rak ifa­de ver­me­ye çağ­rıl­dı­ğı or­ta­ya çı­kı­yor.

* * *

Pe­ki ya sav­cı­nın gö­zal­tı­na alın­ma­sı­nı is­te­di­ği di­ğer­le­ri?
İç­le­rin­de “AKP dö­ne­mi zen­gin­le­ri­” di­ye­bi­le­ce­ği­miz bir­çok ün­lü işa­da­mı var.
Po­li­sin ope­ras­yon yap­ma­mak­ta di­ren­me­si­ne kar­şın, yar­gı­nın mal var­lık­la­rı­na ted­bir koy­du­ğu AKP dö­ne­mi zen­gin­le­rin­den bi­ri de, “Be­ce­rik­li Ab­dul­la­h” ola­rak anı­lan Ab­dul­lah Tiv­nik­li…
Ge­liş­me­ler önü­müz­de­ki gün­ler­de Ab­dul­lah Tiv­nik­li adı­nı sık sık du­ya­ca­ğı­mı­zı gös­te­ri­yor.
TBMM’­de ik­ti­da­ra yö­ne­lik so­ru­la­rıy­la et­ki­li mu­ha­le­fet ya­pan si­ya­set­çi­ler­den bi­ri olan CHP İzmir Mil­let­ve­ki­li Dr. Ay­tun Çı­ray, ye­ni öner­ge­siy­le, çok ya­kın­da gün­de­mi sar­sa­cak bir ban­ka­cı­lık skan­da­lı­na ve iliş­ki­ler ağı­na dik­ka­ti çe­ki­yor.
Çı­ray öner­ge­sin­de, Ku­veyt Türk Ban­ka­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ab­dul­lah Tivnikli­’nin ka­ran­lık iliş­ki­ler için­de ola­bi­le­ce­ği­ni id­di­a edi­yor ve so­ru­yor:
“Tiv­nik­li Ban­ka­cı­lık Ya­sa­sı­’nı ih­lal et­ti mi? Ay­rı­ca kim bu adam?”
So­ru­la­rı­nı Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ali Ba­ba­ca­n’­a yö­nel­ten Çı­ray, Ku­veyt Türk Ban­ka­sı Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ab­dul­lah Tiv­nik­li ile di­ğer yö­ne­ti­ci­le­rin Ban­ka­cı­lık Ka­nu­nu­’nun 50. Mad­de­si’­ni çiğ­ne­dik­le­ri­ni öne sü­rü­yor.
Zi­ra ka­nu­nun bu mad­de­si, ban­ka­la­rın ken­di yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­nin ser­ma­ye­si­nin yüz­de 25’i ya da faz­la­sı­na sa­hip ol­duk­la­rı şir­ket­le­re ‘her ne şe­kil­de olur­sa ol­su­n’ kre­di aç­ma­la­rı­nı ya­sak­lı­yor.
An­cak Çı­ray, Ku­veyt Tür­k’­ün ken­di Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Tiv­nik­li­’nin yüz­de 30 ora­nın­da do­lay­lı or­ta­ğı ol­du­ğu Dic­le Ener­ji Ya­tı­rı­m’­a kre­di ver­di­ği­ni id­di­a edi­yor ve Ba­ba­ca­n’­a “Bu iş­lem hu­ku­ki mi­dir? De­ğil­se BDDK ve sav­cı­lık bu ko­nu­da iş­lem yap­mış mı­dır?” di­ye so­ru­yor.

* * *

Ab­dul­lah Tiv­nik­li­’nin Türk Te­le­ko­m’­un sa­tı­şın­da Lüb­nan­lı Mu­ham­med Ha­ri­ri­’nin tem­sil­ci­li­ği­ni yap­tı­ğı ve da­ha son­ra Türk Te­le­ko­m’­da Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si ol­du­ğu bi­li­ni­yor.
Türk Te­le­ko­m’­un sa­tı­şı ha­tır­lan­dı­ğın­da ise akıl­la­ra, CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kılıçdaroğlu’nun, o dö­nem­de Grup Baş­kan Ve­ki­li ola­rak ver­di­ği so­ru öner­ge­si ge­li­yor.
Kı­lıç­da­roğ­lu o öner­ge­sin­de ik­ti­da­ra “Ku­rum­lar ver­gi­si ora­nı­nı ne­den Türk Te­le­ko­m’­u özelleştir­me­den ön­ce in­dir­me­di­niz de, özel­leş­tir­me bit­tik­ten son­ra in­dir­di­niz? Bu­nun karşılığında kim ne ka­dar çı­kar sağ­la­dı? Sağ­la­nan bu çı­kar, bi­ri­le­ri­nin ser­ma­ye pa­yı ola­rak mı dü­şü­nül­müş­tür?” di­ye so­ru­yor.

* * *

Ti­ca­ri fa­ali­yet­le­ri araş­tı­rıl­dı­ğın­da Ab­dul­lah Tiv­nik­li­’nin “be­ce­rik­li­” la­ka­bı­nı bo­şu­na hak et­me­di­ği gö­rü­lü­yor.
Tiv­nik­li­’nin AKP dö­ne­mi zen­gin­le­riy­le fark­lı alan­lar­da fa­ali­yet gös­te­ren bir­çok şir­ket­te
or­tak­lı­ğı bu­lu­nu­yor.
Bun­la­rı ve iliş­ki­le­ri­ni say­sam ba­şı­nız dö­ner.
O ne­den­le şim­di­lik dik­kat­le­ri­ni­zi, sa­de­ce Ku­veyt Türk Ban­ka­sı­’na çe­ki­yo­rum.
Ku­veyt Türk Ban­ka­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­rin­den Na­dir Al­pas­lan, Cumhurbaşkanlığı Ge­nel
Sek­re­ter Yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vi­ni yü­rü­tü­yor. Di­ğer üye Dr. Ad­nan
Er­te­m’­in ise, bir sü­re Baş­ba­kan­lık Müs­te­şar Yar­dım­cı­lı­ğı yap­tı­ğı bi­li­ni­yor. Üs­te­lik Al­pas­lan ile Er­tem ara­sın­da eniş­te ka­yın­bi­ra­der iliş­ki­si de bu­lu­nu­yor.

Sev­gi­li okur­la­rım,
CHP Mil­let­ve­ki­li Çı­ray, so­ru öner­ge­si ile Başbakanlıktan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­na gi­den ve Tivnik­li­’de dü­ğüm­le­nen bir iliş­ki­ler ağı­na işa­ret edi­yor.
Bu bil­gi­ler­den yo­la çı­ka­rak, Ab­dul­lah Tiv­nik­li ve Ku­veyt Türk Ban­ka­sı isim­le­ri­ni önü­müz­de­ki gün­ler­de sık­ça du­ya­ca­ğı­mız an­la­şı­lı­yor.
Hem Ay­tun Çı­ra­y’­ın öner­ge­si, hem de so­ruş­tur­ma­dan yan­sı­yan bil­gi­ler, “Be­ce­rik­li Ab­dul­la­h” ile Ku­veyt Türk Ban­ka­sı­’nın rüş­vet, yol­suz­luk ve ka­ra pa­ra ope­ras­yo­nu­nun ki­lit isim­le­ri ara­sın­da yer al­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor.

 

UĞUR DÜNDAR – SÖZCÜ

 

Abdullah Tivnikli ile ilgili daha önce sitemizde yer alan haberlerden bazılarını okumak için başlıkların üzerini tıklayınız.

 

KİM BU ABDULLAH TİVNİKLİ?

TELEKOM 15 YIL SONRA DEVLETTE

BASINDA ABDULLAH TİVNİKLİ…

DİCLE ELEKTRİK’DE ABDULLAH TİVNİKLİ’NİN

A. TİVNİKLİ’NİN MALLARINA TEDBİR KARARI!

Bu Haber 1932 defa okunmuştur.
TELEKOM ŞEHİRLERİ NE KADAR AKILL
BANKACILIK SİSTEMİ TIKANDI MI?
İNNOVA TAZMİNATA MAHKUM OLDU
TELEKOM YİNE BORÇLANDI
T.TELEKOMUN KURUMSAL İLKELER NOT
T.TELEKOM´DAN YIKILAN BİNA AÇIKL
TELEKOMUN BİNASI DA PARASI DA ÇÖ
TÜRK TELEKOM YİNE BORÇLANDI
ENİS ÖKSÜZ´ÜN TÜRK TELEKOM
TÜRK TELEKOM´UN ZEHİR ZIKKIM ÖYK
TÜRK TELEKOM YENİ ŞİRKET KURUYOR
BDDK; BANKALARA OTAŞ´I TAK
TELEKOM’UN YABANCI ORTAKLARI KAP
TELEKOM ÇALIŞANINI TANIMAYA MI B
BAKAN YANILTILDI MI
BAKANA SORULAMAYAN SORULAR
2,5 YILDIR TELEFON BEKLİYOR
TÜRK TELEKOM HAKKINDA ARAŞTIRMA
DERENİN TAŞI, DERENİN KUŞU
TELEKOM´DAN YÖNETİM DEĞİŞ
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!