7. KİTAP GÜNÜ 3 ŞUBATTA BEKLİYORUZ. KADIN VE EDEBİYATI TARTIŞACAĞIZ....
 
BİRİLERİ YİNE YAŞADI!BİRİLERİ YİNE YAŞADI!

Tarih: 2014-01-07

Özelleştirilmek istenen Milli Piyango İdaresi yerine 'Üst kurul' kurulacak.

Lisans satışı yoluyla özelleştirilmesi için ihale süreci başlatılan Milli Piyango İdaresi’nin yerine “üst kurul” kurulacak. Kurul, özel sektör eliyle yürütülecek şans oyunlarının denetimini yapacak.

Mil­li Pi­yan­go İda­re­si­’nin (MPİ) özel­leş­ti­ril­me­si­nin ar­dın­dan Tür­ki­ye ye­ni bir üst ku­rul­la ta­nı­şa­cak.Şans Oyun­la­rı Dü­zen­le­me Ku­ru­lu is­mi­nin ve­ril­me­si dü­şü­nü­len üst ku­rul, MPİ’­nin özel­leş­ti­ril­me­siy­le bir­lik­te şans oyun­la­rı ala­nın­da olu­şa­cak de­ne­tim boş­lu­ğu­nu dol­du­ra­cak. Üst ku­ru­lun ku­rul­ma­sı için tek­nik ça­lış­ma­la­ra baş­lan­dı­ğı bil­di­ril­di.

Ge­re­kir­se ce­za ve­re­cek

Şans Oyun­la­rı Üst Ku­ru­lu, şans oyun­la­rı­nın özel­leş­tir­me son­ra­sın­da ya­sa­la­ra uy­gun şe­kil­de iş­le­ti­lip iş­le­til­me­di­ği­ni gö­zet­le­ye­cek. Ge­rek­ti­ğin­de dü­zen­le­me­ye iliş­kin ku­ral­la­rın oluş­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak olan üst ku­rul, de­ne­tim­le­rin­de ha­ta tes­pit et­ti­ğin­de ce­za­i yap­tı­rım­lar uy­gu­la­ya­cak.

Üst ku­rul, mev­cut şans oyun­la­rı­nın ya­nı sı­ra ye­ni şans oyun­la­rı­na li­sans ve­ril­me­si ko­nu­sun­da da yet­ki kul­la­na­bi­le­cek. Ku­rul ay­rı­ca çe­ki­liş izin­le­ri, sa­yı­sal oyun oy­na­ma sa­at­le­ri, ik­ra­mi­ye öde­me­le­ri için ku­ral oluş­tu­rul­ma­sı, cep te­le­fo­nu ve in­ter­net üze­rin­den ya­pı­lan ya­sa dı­şı do­lan­dı­rı­cı­lık fa­ali­yet­le­ri­nin ta­ki­bi alan­la­rın­da dü­zen­le­me ve de­net­le­me fa­ali­yet­le­ri­ni yü­rü­te­cek.

Özel­leş­tir­me İda­re­si, ‘şans oyun­la­rı­nın plan­lan­ma­sı, ter­ti­bi ve çe­ki­liş­le­ri­nin dü­zen­len­me­si hak­kı’nı 10 yıl sü­rey­le li­sans dev­ri yön­te­miy­le 13 Şubat’ta  özel­leş­ti­re­cek.

10’un­cu üst ku­rul ola­cak 

Şans oyun­la­rı için ye­ni bir üst ku­rul oluş­tu­rul­ma­sıy­la bir­lik­te 9 olan üst ku­rul sa­yı­sı 10’a ula­şa­cak. Ha­len üst ku­rul sta­tü­sün­de; Rad­yo ve Te­le­viz­yon Üst Ku­ru­lu (RTÜK), Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri ve İle­ti­şim Ku­ru­mu (BTK), Ser­ma­ye Pi­ya­sa­sı Ku­ru­lu (SPK), Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­mu (BDDK), Ener­ji Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mu (EPDK), Ka­mu İha­le Ku­ru­mu (KİK), Re­ka­bet Ku­ru­mu (RK), Tü­tün ve Al­kol Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mu (TAPDK) ile Ka­mu Gö­ze­ti­mi, Mu­ha­se­be ve De­ne­tim Stan­dart­la­rı Ku­ru­mu (KGK) gö­rev ya­pı­yor.

 

Bu Haber 1167 defa okunmuştur.
KALAŞİNKOF DA ÖZELLEŞİYOR
TCDD DE ELDEN GİDİYOR
MALİYE BAKANI: VARLIK SATIŞI ART
TELEKOM YETKİLİLİLERİ HESABA ÇEK
VARLIK FONU, PTT’Yİ SATIŞ HAZIRL
ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜ DE YABANCILAR
ÖZELLEŞTİRME SEKTÖRÜ (!) İYİYE G
TELEKOM´DAN GİTME ZAMANI
VARLIK FONU’NA BÜYÜK DEVİR
KÂR EDEN ŞİRKETİ SATTILAR
ÖZELLEŞTİRMENİN YENİ BAŞKANI: AH
ÖZELLEŞTİRME SAHTEKARLARINA MAHK
TP ÖZELLEŞTİRİLDİ
ÖZELLEŞTİRME POLİTİKASI AGRESİFL
ŞEKER STRATEJİK AMA TELEKOM DEĞ
ÖZELLEŞTİRME TORBADAN ÇIKARILDI!
SAADET´TEN ÖZELLEŞTİRME TEPKİSİ
ÖZELLEŞTİRME TORBASI GELİYOR…
195 KURULUŞTA KAMU PAYI KALMADI
MİLLİ PİYANGO NEDEN HALKA ARZ ED
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!