ARAŞTIRMACILARDA KISMİ İYİLEŞTİRME(?)ARAŞTIRMACILARDA KISMİ İYİLEŞTİRME(?)

Tarih: 2014-02-20

TBMM’nin 19 Şubat 2014 Çarşamba günü  gerçekleştirilen 64. Birleşiminde araştırmacıların durumu görüşüldü. Önce Konuya ilişkin TBMM tutanaklarının ilgili bölümünü bilginize sunacağız, daha sonra da çok kısa olarak bu düzenlemenin ne getirdiğini anlatmaya çalışacağız…

TBMM TUTANAKLARI

42'nci madde üzerinde üç adet önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin çerçeve 42 nci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesinin birinci fıkrasına "Laboratuvarları" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu" ibaresinin ve aynı geçici maddenin sonuna ise aşağıdaki fıkranın, eklenmesini arz ve teklif ederiz.

"Müdür yardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlerde bulunup; kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması veya kapatılması, özelleştirme uygulamaları kapsamında ilgili kuruluşların kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliklerinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesi nedenleriyle 657 sayılı Kanuna tabi "Araştırmacı" unvanlı kadrolara atanan veya atanmış sayılanların, bu kadroda bulundukları sürece, anılan Kanunun 152 nci maddesi uyarınca ödenmekte olan zam ve tazminatları ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde öngörülen ek ödemelerinin belirlenmesinde, genel idare hizmetleri sınıfında yer alan aynı dereceli "müdür yardımcısı" kadro unvanı için öngörülmüş olan zam ve tazminatlar ile ek ödeme oranları esas alınır. Bu fıkra hükümleri, 657 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen fark tazminatı verilmek ve ek ödemeleri döner sermaye bütçesinden ödenmek suretiyle 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 13 üncü maddesi kapsamında yer alan "Araştırmacı" kadrosunda bulunanlar hakkında da uygulanır ve bunlara 209 sayılı Kanuna göre ayrıca ek ödeme yapılmaz."

Mustafa Elitaş Kayseri, Durdu Mehmet Kastal Osmaniye, Fatih Şahin Ankara, Tülay Kaynarca İstanbul, İdris Şahin Çankırı, Mustafa Akış Konya

CHP bu maddeyle ilgili, ancak araştırmacıları ilgilendirmeyen bir önerge vermiş, ama konuyla ilgisi olmadığı için bu önerge ve ona ilişkin görüşmeler buraya alınmamıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin çerçeve 42 nci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.

Mustafa Kalaycı Konya, Mehmet Günal Antalya , Yusuf Halaçoğlu Kayseri, Mesut Dedeoğlu Kahramanmaraş Özcan Yeniçeri Ankara

"Müdür yardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlerde bulunup; kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması veya kapatılması, özelleştirme uygulamaları kapsamında ilgili kuruluşların kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliklerinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesi nedenleriyle 657 sayılı Kanuna tabi "Araştırmacı" unvanlı kadrolara atanan veya atanmış sayılanların, bu kadroda bulundukları sürece, anılan Kanunun 152 nci maddesi uyarınca ödenmekte olan zam ve tazminatları ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde öngörülen ek ödemelerin belirlenmesinde, genel idare hizmetleri sınıfında yer alan aynı dereceli "şube müdürü" kadro unvanı için öngörülmüş olan zam ve tazminatlar ile ek ödeme oranları esas alınır."

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET ARSLAN (Kars) -Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükûmet katılıyor mu?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI İDRİS GÜLLÜCE (İstanbul) - Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN - Sayın Halaçoğlu?

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) - Gerekçe...

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

Araştırmacı unvanlı kadrolara atanmış olanların mali haklarının yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin çerçeve 42 nci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesinin birinci fıkrasına "Laboratuvarları" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu" ibaresinin ve aynı geçici maddenin sonuna ise aşağıdaki fıkranın, eklenmesini arz ve teklif ederiz.
"Müdür yardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlerde bulunup; kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması veya kapatılması, özelleştirme uygulamaları kapsamında ilgili kuruluşların kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliklerinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesi nedenleriyle 657 sayılı Kanuna tabi "Araştırmacı" unvanlı kadrolara atanan veya atanmış sayılanların, bu kadroda bulundukları sürece, anılan Kanunun 152 nci maddesi uyarınca ödenmekte olan zam ve tazminatları ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde öngörülen ek ödemelerinin belirlenmesinde, genel idare hizmetleri sınıfında yer alan aynı dereceli "müdür yardımcısı" kadro unvanı için öngörülmüş olan zam ve tazminatlar ile ek ödeme oranları esas alınır. Bu fıkra hükümleri, 657 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen fark tazminatı verilmek ve ek ödemeleri döner sermaye bütçesinden ödenmek suretiyle 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 13 üncü maddesi kapsamında yer alan "Araştırmacı" kadrosunda bulunanlar hakkında da uygulanır ve bunlara 209 sayılı Kanuna göre ayrıca ek ödeme yapılmaz."

Tülay Kaynarca (İstanbul) ve arkadaşları

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AHMET ARSLAN (Kars) - Takdire bırakıyoruz.

BAŞKAN - Hükûmet katılıyor mu?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI İDRİS GÜLLÜCE (İstanbul) - Katılıyoruz efendim.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - Gerekçe…

BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe:

6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmiş olan ve söz konusu yetki kanunu kapsamına girmediği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesince iptal edilen geçici 11 inci madde hükmünün yeniden düzenlenmesini öngören maddede, mevcut madde hükmüne uyum sağlanması ile Araştırmacı unvanlı kadrolara atanmış olanların mali haklarının yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.

Şimdi Ne oldu;

Bu yasa değişikliği ile Araştırmacılar; İş Güçlüğü, İş Riski,  temininde güçlük zamları ile özel hizmet tazminatlarını ve 375 sayılı KHK’ye göre ödenen ek ödemelerini müdür yardımcısı maaşına göre alacaklar…

Bu düzenleme, 2006-2007’de başka kurumlara geçen Müdür Yardımcısı ve Müdür düzeyindeki araştırmacılar için bir rahatlama getirse de; diğer arkadaşlarımızda ciddi bir iyileştirme yapmamaktadır…

Ve bu düzenlemenin, olumsuz diğer bir yönü de, Araştırmacıların Müdür Yardımcısı ile denkliği yasal olarak tescil edilmiştir…

Herşeye rağmen; bu sorunun çözümü için, bize destek olmak için uğraşan CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, bazı CHP ve MHP Milletvekileri ile Türk Telekom Bursa eski İl Müdürü, Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk’e teşekkürü bir borç biliriz…

 

Bu Haber 5256 defa okunmuştur.
POSTA ÇALIŞANLARININ MÜCADELE TA
KDK´NIN YEŞİL PASAPORT GÖRÜŞÜ
657´DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
MEMUR SUÇLARINDA HAGB KARARI
FETO’NUN HAKİMLERİ VE TELEKOM DA
ARAŞTIRMACILARIN MAAŞLARI YANLIŞ
YARGI DA ŞOK TESPİT
MEMURLAR; GÖREV, SORUMLULUK, YAS
HER YÖNÜYLE MEMURLARDA İZİN
SAATLİK İZİNLER YILLIK İZİNDEN D
YAYIN YASAKLARI VE BİZ
ARAŞTIRMACILARDA KISMİ İYİLEŞTİR
ARAŞTIRMACILARI UMUTLANDIRAN GEL
DAVALARA KİM BAKACAK?
ÖLEN ABONE İPTALİNDE KOLAYLIK
YARGITAY HAKLILIĞIMIZI ONAYLADI
İŞYERİNDE BİLGİSAYAR İLE YAPILAN
ATİLLA KART’IN TELEKOMLA HUKUK S
GENEL SAĞLIK SİGORTASI SORULAR
ANKARA 11. İŞ MAHKEMESİNİN KARA
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!