7. KİTAP GÜNÜ 3 ŞUBATTA BEKLİYORUZ. KADIN VE EDEBİYATI TARTIŞACAĞIZ....
 
POSTA SEKTÖRÜNDE YENİ İDARİ YAPTIRIMLAR…POSTA SEKTÖRÜNDE YENİ İDARİ YAPTIRIMLAR…

Tarih: 2014-06-13

Posta sektöründe uygulanacak idari yaptırımlar belirlendi.

Posta sektöründe uygulanacak idari yaptırımlar ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Posta Sektöründe İdari Yaptırımlar Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kurum tarafından posta sektöründe uygulanacak idari yaptırımlara ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği yönetmelik, posta sektörüne ilişkin ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya ilgili mevzuata aykırılık halinde uygulanacak idari para cezalarıyla diğer yaptırım ve tedbirlere ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Hizmet sağlayıcısının, kullanıcılara yaptığı bilgilendirmelerin yanlış olması, hizmetin kısıtlanmasına veya durdurulmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi, şeffaflığın sağlanması ve bilgilendirmeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi, kullanıcı mağduriyetinin giderilmesine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmemesi, kullanıcı şikayetleri çözüm mekanizmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde 2'sine kadar idari para cezası uygulanacak.

Hizmet sağlayıcısının, hizmet sunumunu ispatlayan belge düzenlemesine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde söz konusu hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde 1'ine kadar idari para cezası verilecek.

Evrensel posta hizmet yükümlüsü veya evrensel posta hizmet sağlayıcısının evrensel posta hizmetini belirlenen ulusal veya uluslararası standartlara uygun olarak yürütmemesi halinde söz konusu hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde 1'ine kadar idari para cezası uygulanacak.

- Kişisel veri ve bilgilerin korunmasına ilişkin ihlaller -

Hizmet sağlayıcısının, kişisel veri ve bilgilerin gizliliğinin korunmasına ilişkin yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde ilgili hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde 3'üne kadar idari para cezası uygulanacak. Hizmet kalitesine ilişkin yükümlülüklerini mücbir sebep halleri veya Kurul tarafından kabul edilen haklı nedenler olmaksızın ihlal etmesi halinde söz konusu hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde 2'sine kadar idari para cezası verilecek.

- Bilgi ve belgelerin süresinde verilmemesi -

Kurum tarafından talep edilen ve mevzuat gereği verilmesi gereken bilgi ve/veya belgelerin hizmet sağlayıcısı tarafından süresi içinde verilmemesi halinde hizmet sağlayıcısı uyarılacak veya ilgili hizmet sağlayıcısına bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüz binde 3'ü, bilgi ve/veya belgenin tekrar istenmesine rağmen süresi içinde verilmemesi halinde ise hizmet sağlayıcısının bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüz binde 3'ünün 2 katından az olmamak üzere yüzde 1'ine kadar idari para cezası uygulanacak.

- Milli güvenliğe aykırılık -

Hizmet sağlayıcısının milli güvenliğe aykırı faaliyette bulunduğunun yetkili makamlarca tespiti ve Kuruma bildirimi halinde söz konusu hizmet sağlayıcısının yetkilendirmesi iptal edilecek. Milli güvenliğe aykırı davranışın hizmet sağlayıcısının çalışanlarından kaynaklandığının yetkili makamlarca tespiti ve Kuruma bildirimi halinde hizmet sağlayıcısı ihlalin sonlandırılması ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda uyarılacak ya da hizmet sağlayıcısının posta hizmeti faaliyetlerinin 3 aydan az olmamak üzere 6 aya kadar durdurulacak veya hizmet sağlayıcısının yetkilendirmesi iptal edilecek. Kurumun, mevzuatta belirtilen diğer idari yaptırımları uygulama hakkı saklı kalacak.

- Kamu düzeninin ihlali -

Hizmet sağlayıcısı veya çalışanları tarafından kamu düzeninin ihlal edildiğinin Kurum ya da yetkili makamlarca tespiti halinde hizmet sağlayıcısı ihlalin sonlandırılması ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda uyarılacak ya da posta hizmeti faaliyetlerinin 3 aydan az olmamak üzere 6 aya kadar durdurulacak ya da hizmet sağlayıcısının yetkilendirmesi iptal edilebilecek. Kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmemesi halinde idari para cezasına ilişkin hükümler saklı kalmak üzere hizmet sağlayıcısı kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için uyarılacak ya da hizmet sağlayıcısının posta hizmeti faaliyetlerinin 3 aydan az olmamak üzere 6 aya kadar durdurulmasına karar verilecek veya hizmet sağlayıcısının yetkilendirmesi iptal edilecek.

Milli güvenlik, kamu düzeninin ihlali ve kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmemesi sebepleriyle yetkilendirmesi iptal edilen hizmet sağlayıcıları, bu hizmet sağlayıcılarının hisselerinin en az yüzde 20'sine sahip ortakları ile tüzel kişiliği idareye yetkili kişiler ve bunlar tarafından kurulmuş şirketler iptal sebepleri göz önünde bulundurularak 3 yıla kadar yeniden yetkilendirilmeyecek.

İdari yaptırım uygulanması öngörülen hizmet sağlayıcısının faaliyete yeni başlamış olması halinde bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

- Cezalar 1 ay içinde ödenecek -

İdari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde Kuruma ödenecek. Bu süre içinde ödenmeyen idari para cezaları, Kurumun bildirimi üzerine ilgili vergi dairesince Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun hükümlerine göre tahsil edilecek. Tahsil edilen idari para cezalarının yüzde 20'si, 6475 sayılı Kanun uyarınca bütçeye evrensel posta hizmeti gelirleri adı altında gelir kaydedildikten sonra kalan kısmın yüzde 50'si Kurum hesaplarına aktarılacak, yüzde 50'si ise genel bütçeye gelir kaydedilecek.

İdari para cezasının tebliğini müteakip 1 ay içinde defaten ödenmesi halinde yüzde 25 indirim yapılacak. Hizmet sağlayıcısı idari para cezasının tebliğinden itibaren 1 ay içinde para cezasının biri peşin olmak üzere bir yıl içinde 4 eşit taksitte ödemek için Kuruma başvurabilecek. Hizmet sağlayıcısının talebi üzerine nihai karar Kurul Başkanı tarafından verilecek. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idari para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilecek. Bir fiil ile birden fazla yükümlülüğün ihlal edilmesi halinde bu ihlaller için sadece idari para cezası öngörülmüşse, en ağır idari para cezası verilecek.

- İdari yaptırımların uygulanması -

Hizmet sağlayıcısının ihlal sonucunda elde ettiği gelir veya sebep olduğu zarar, yönetmelikte o ihlal için belirlenen üst sınırdan daha yüksek ise hizmet sağlayıcısının bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde 3'üne kadar idari para cezası uygulanabilecek.

İdari para cezası uygulanan bir hizmet sağlayıcısı tarafından, söz konusu idari para cezasına ilişkin kararın ilgilisine tebliğinden itibaren 3 yıl içinde aynı yükümlülüğün ihlal edilmesi durumunda söz konusu ihlal için hizmet sağlayıcısının bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde 3'üne kadar idari para cezası uygulanacak.

Zararın varlığı, haksız ekonomik kazancın varlığı, tekerrürün varlığı, hizmet sağlayıcısına son 5 yılda uygulanan idari yaptırımlar, iyi niyetin varlığı cezaların belirlenmesinde ağırlaştırıcı veya hafifletici sebep olarak göz önünde bulundurulacak.

İdari para cezalarını ve yaptırımları uygulamaya yetkili olan Kurul, yetkisinin bir bölümünü çerçevesini belirleyerek icraya devredebilecek. Yönetmelik kapsamındaki ihlaller için idari yaptırım uygulanmadan önce hizmet sağlayıcısı Kurul tarafından bir defaya mahsus uyarılacak. Uyarı yapılırken tekerrür süresi dikkate alınacak. Tekerrüre esas sürenin dolması halinde aynı madde kapsamında tekrar uyarıda bulunulabilecek.

Hizmet sağlayıcısının ilgili mevzuat ihlallerine ilişkin yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kurul, yönetmelikteki genel hükümler çerçevesinde idari yaptırım kararları alacak

Bu Haber 1573 defa okunmuştur.
PTT TAŞERON İŞÇİLERİ İŞTEN Mİ ÇI
BTK CEO’LARI ÖĞRENCİLERLE BULUŞT
TÜRK TELEKOM’DAN ŞAŞIRTAN KİRALI
3 BANKA TELEKOM´U YAKIN İZLEMEYE
O.MUZAFFER AYVALI YAZDI:CASUS Gİ
KAPTANER, KÜLTÜR A.Ş. GENEL MÜDÜ
BTK UZMAN YARD. SINAVI BAŞVURULA
SGK HİZMET DÖKÜMÜ NASIL ALINIR?
PTT İLE KATAR´A E-İHRACAT YOLU A
BİLGİSAYARINIZDA VİRÜS VAR MI?
VODAFONE´UN 2017 YILI
TURKCELL 2017´NİN ENLERİNİ AÇIKL
BTK´NIN BAYLOCK RAPORU
AÇMA KAPAMA ÜCRETİ KALKTI
KİT´LERDE TAŞERON SORUNU
2017 YILINA DAMGA VURAN OLAYLAR
DOANY; TELEKOM´UN İMTİYAZI
İPHONE´LARI KASITLI YAVAŞLATAN A
O.UĞUROĞLU FLASH TV. GENEL KOORD
2017´nin EN ÇOK SATAN KİTAPLAR
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!