EK ÖDEME DAVALARIMIZEK ÖDEME DAVALARIMIZ

Tarih: 2014-06-16

Derneğimiz üyelerini bilgilendirmek amacıyla “Ek Ödeme” konulu davaların süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Derneğimiz avukatlarının açıklamaları, önerileri ile Yönetim Kurulumuzun aynı konudaki düşüncelerini üyelerimiz ve eski çalışma arkadaşlarımız ile paylaşmak istedik.

Aşağıda yeralan açıklamalarda varsa anlaşılmadık hususlar ile yine varsa önerilerinizi derneğimizin telekomculardernegi@gmail.com adresine lütfen mesaj yazınız.

Mesajlarınıza mutlaka cevap verilecektir.

TELEKOMCULAR DERNEĞİ

 

Telekomcular Derneği Yönetim Kuruluna,

Derneğiniz bünyesinde üye olarak bulunan arkadaşlar yararına denge tazminatı istemli olarak Ankara İş Mahkemelerinde dava açmıştık.

Ankara İş Mahkemeleri nezdinde dava açtığımız dönemde gerek İdare Mahkemelerince tesis edilen görevsizlik kararları gerek Danıştay 5. Daire Başkanlığının idari yargının görevsizliğine ilişkin kararları gerek Uyuşmazlık Mahkemesinin adli yargının görevliliğine ilişkin kararları (Uyuşmazlık Mahkemesi halen adli yargının görevliliğine ilişkin karalar tesis etmektedir) gerekse Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 18.11.2009 tarihli 2009/9-507 E. ve 2009/520 K. Kararları göz önüne alındığındadavalı Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin 14.11.2005 tarihi itibariyle özel hukuk kişisi olması karşısında üyeler adına adli yargı nezdinde davaları ikame edilmiştir.

Ancak birçok emsal kişi tarafından yüksek yargı kararları ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 18.11.2009 tarihli 2009/9-507 E. ve 2009/520 K. Sayılı kararı doğrultusunda adli yargı nezdinde aynı istemli davalar görülürken başka bir örnek uyuşmazlığa ilişkin olarak Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu 07.04.2011 tarihli 2011/205 Kararında yer alan “bazı kamusal ayrıcalıklara ve yükümlülüklere sahip olması nedeniyle davalı şirketin, herhangi bir özel hukuk tüzel kişisinden farklı bir hukuki statü içinde bulunduğu anlaşılmaktadır.” gerekçesiyle İdari Yargının görevliliğine hükmetmiştir.( Kararın yayınlanması Haziran 2011 dir. )

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu bu yönde GÖRÜŞ DEĞİŞTİREREK karar tesis etmesinin yanında Uyuşmazlık Mahkemesi istikrarlı biçimde hiçbir görüş değişikliğinde bulunmadan, 2008/434 E. ve  2009/209 K., 2009/272 E. ve 2010/129 K., 2010/56 E. ve 2010/157 K., 2010/67 E. ve 2010/245 K., 2010/137 E ve 2011/18 K., 2012/495 E. ve 2012/417 K., 2013/199 E. ve 2013/302 K., 2014/147 E. Ve 2014/196 K. Sayılı ilamlarında dava konusu emsal uyuşmazlıklarda adli yargının görevliliğine hükmetmiş ve hükmetmektedir.

Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 18.11.2009 tarihli 2009/9-507 E. ve 2009/520 K. İlamında belirttiği “Devlet Personel Dairesi Başkanlığı'na bildirilmemiş ve özelleştirmeden sonra da iş yerinde çalışmaya devam eden gerek kapsam içi, gerekse kapsam dışı personel ile ilgili uyuşmazlıklarda adli yargı görevlidir.” görüşü doğrultusunda;

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal uyuşmazlığa ilişkin 20.02.2012 tarihli 2011/50707 E. ve 2012/4753 K. Sayılı İLK İÇTİHADINDA davanın reddine karar veren Ankara 18. İş Mahkemesinin kararını ESAS İNCELEMESİ YAPILMASI GEREKTİĞİNDEN bozmuştur. Anılan içtihat Yargıtay 9. Ve 22. Hukuk Dairelerince görüş olarak benimsenmiştir.

- Ancak Yargıtay 9. Hukuk belirtilen İLK İÇTİHADINDAN YAKLAŞIK 3,5 AY SONRA 11.06.2012 tarihli 2012/13660 E. ve 2012/20242 K. Sayılı kararında ilk içtihadından dahi yaklaşık 1 yıl önce  verilen Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu kararına atıf yaparak ADLİ YARGININ GÖREVSİZ OLDUĞUNA hükmetmiştir. GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİNE DAYALI anılan içtihat Yargıtay 9. Ve 22. Hukuk Dairelerince görüş olarak benimsenmiştir.

- Adli yargının görevsizliğine ilişkin 11.06.2012 tarihli İKİNCİ İÇTİHADINDAN YAKLAŞIK 4 AY SONRA Yargıtay 22. Hukuk Dairesi yine görüş değişikliğine giderek 08.10.2012 tarihli 2012/22046E. ve 2012/21316 K. Sayılı ilamında, BİRİNCİ İÇTİHADINDA OLDUĞU GİBİ ADLİ YARGI GÖREVLİLİĞİNE HÜKMEDEREK “….davalı kurumdan işletmesel kararların getirtilerek, denetime elverişli bilirkişi  raporu aldırılmak suretiyle ESAS İNCELEMESİ YAPILMASI gereğinden” bozmuştur. GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİNE DAYALI anılan 3. içtihat Yargıtay 9. Ve 22. Hukuk Dairelerince görüş olarak benimsenmiştir.

- Nihayet Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin adli yargının inceleme yapması gereğini belirten kararından yani ÜÇÜNCÜ VE SON İÇTİHADINDAN YAKLAŞIK 2,5 AY SONRA ve adli yargının görevliliğine ilişkin Hukuk Genel Kurulundan 3 yıl sonra verdiği 26.12.2012 tarihli 2012/9-1518 E. ve 2012/1388 K. Sayılı ilamında ADLİ YARGININ GÖREVSİZ OLDUĞUNA hükmetmiştir. Hukuk Genel Kurulunun 3 yıl gibi süre içinde görüş değiştirmesi rastlanan bir durum değildir.

Yukarıda anlattığımız hukuki süreç adli ve idari yüksek yargının sık aralıklarla görüş değiştirdiğini ve emsal durumda olan hak sahiplerinin hak arama özgürlüğünü kullanırken dolaylı engellerle karşılaştıklarını gözler önüne sermektedir. 

2006 yılının ortalarından itibaren davalı kurumdan ayrılarak kamuya geçiş yapan birçok kişi yaklaşık olarak 7,5 - 8 yıldır davalı şirkete karşı önce idari yargıda sonra adli yargıda dava ikame etmişler ancak; münferiden olan istisnalar hariç olmak üzere esas açısından hiçbir karar alamamışlardır. İdare Mahkemeleri ve İş Mahkemelerinin sürekli olarak görevsizlik kararları tesis etmeleri emsal durumda olan hak sahiplerinin Türk Telekomünikasyon A.Ş.ne sürekli vekâlet ücreti ödemelerine sebep olmuştur.

YUKARIDA İFADE ETTİĞİMİZ GİBİ UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN 2007 YILINDAN BUGÜNE HİÇBİR GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTMEDEN İSTİKRARLI BİÇİMDE ADLİ YARGININ GÖREVLİLİĞİNE HÜKMEDEREK DOSYALARI KESİN OLARAK İTİRAZI OLMAYAN BİÇİMDE İŞ MAHKEMELERİNE GÖNDERMESİ ÜYE ARKADAŞLARIN TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. NEZDİNDE BİRİKMİŞ ALACAKLARINI ALABİLMESİNİN ÖNÜNDEKİ YARGININ USUL HUKUKU ENGELLERİNİ KALDIRMAKTADIR.

Üye arkadaşların davaları Ankara İş Mahkemelerinden Ankara İdare Mahkemelerine, Ankara İdare Mahkemelerinin de görevsizlik kararı sebebiyle Uyuşmazlık Mahkemesine, Uyuşmazlık Mahkemesinin istikrarlı kararlarıyla yeniden Ankara İş Mahkemelerine intikal etmiştir ve etmektedir.

Kısaca özetlemeye çalıştığımız süreçte, Yüksek Yargının Usul Hukuku "engelleri" ne ( sürekli görevsizlik kararları ) rağmen üye arkadaşların birçoğu açısından davaları yeniden İş Mahkemelerine taşınmıştır. Ancak Ankara'da 18 adet bulunan İdare Mahkemeleri Başkanlıklarından 16 tanesi dosyalarını Uyuşmazlık Mahkemesine göndermesine karşılık 2 tane İdare Mahkemesi Danıştay 5. Daire Başkanlığının nihai içtihadı olan süre aşımından dava reddi gereği kararına uygun olarak davaların reddine karar vermiştir.

Bu sebeplerle ADLİ YARGI SÜRECİNİN YENİDEN BAŞLAMIŞ OLMASI NEDENİYLE MAAŞ FARKLARI YANSIMASI ARKADAŞLAR AÇISINDAN GECİKEBİLECEĞİNDEN, DANIŞTAY 5. DAİRESİNCE DE KABUL EDİLEN KİŞİNİN KENDİ KURUMUNA KARŞI DAVA AÇMASI YOLU BULUNMAKTADIR.  Halen çalışılan kurumun dava edilmesi birikmiş alacak sağlamamakla birlikte KİŞİNİN BUNDAN SONRAKİ MAAŞLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNİ KARAR ALTINA ALMAKTADIR. Birikmiş Alacaklarının bir kısmını Türk Telekom’dan tahsil edecek arkadaşların sürecin bitmesine kadar mağduriyetlerinin bir nebze giderilmesi için bu yargı yolunun kullanılabileceğini ifade etmek isteriz. 

KÖKLEŞMİŞ BU YARGI KARALARI NEDENİYLE, EMSAL KARARLAR İNCELENDİĞİNDE ANKARA İDARE MAHKEMELERİNİN 4-5 AYLIK SÜRE İÇİNDE KİŞİ LEHİNE KARAR VERDİĞİ GÖRÜLMEKTEDİR. 

Kendi kurumuna karşı dava açmak isteyen arkadaşların ekte gönderdiğimiz dilekçe örneğini kendi durumlarına uygun biçimde doldurarak halen çalıştıkları kurumlarının genel evrak servisine vermeleri ve evrak tarih-sayı numarasını Derneğinize bildirmeleri gerekmektedir.

Reddedilen veya 30 gün içinde cevap verilmeyen dilekçelere karşı 60 günlük yasal süre olmasına karşılık ivedi biçimde yetkili İdare Mahkemesi nezdinde dava açacağımızı saygılarımla bildiririm.

İyi dileklerimizle,

YILMAZ & ÖZGÜMÜŞ

   Hukuk Bürosu

 

Avukatlarımızın açıklamalarından sonra Yönetim Kurulu’muzun değerlendirmeleri aşağıda sunulmuştur;

-Yönetim Kurulumuzun yaklaşık 2,5 yıl süren dava süreçleri, yaşanılanlar ve bugüne kadar ki tespitleri ile ilgili söyleyecek çok sözü elbette ki vardır. Ancak arkadaşlarımızın devam etmekte olan davalarının selameti açısından bir süre daha sabredip, susmak, kamuya açık, herkesimin takibinde olan bizler için mecburiyetten öte görevimizin gereğidir. Mevcut imkanlar dahilinde üyelerimiz için elimizden gelenin daima en iyisini sağlamaya çalıştığımızın bilinmesini isteriz.

-2006 ve 2007 yıllarında DPB’nca başka kuruma aktarılan arkadaşlarımızın büyük bölümünün maaşları çalışmakta oldukları kurumlarda emsalleri ile eşitlenmiş olduğundan kendi kurumlarına dava açmanın anlamı kalmamıştır.

-2008, 2009 ve 2010 yıllarında DPB’nca başka kuruma aktarılan arkadaşlarımızın maaş nakil ilmühaberlerinin mutlaka yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu arkadaşlarımızın mutlaka çalışmakta oldukları kuruma müracaatları, sonucuna göre dava açmaları menfaatlerine olacaktır.

-Kendi kurumuna dava açma arzusunda olan her arkadaşımızın durumu ayrı ayrı değerlendirilerek, arkadaşlarımızın menfaatlerine olduğu takdirde dava açma yoluna gidilecektir.

-Bir kere daha hatırlatmak isteriz ki, üyelerimizin davalarını takip eden YILMAZ & ÖZGÜMÜŞ Hukuk Bürosu avukatı arkadaşlar davalar sürecinde her ne kadar mahkemelerde üye arkadaşlarımızı temsil etseler de, onlar derneğimizin sözleşmeli avukatlarıdır. Dolayısı ile üyelerimizin muhatabı her zaman olduğu gibi her konuda Yönetim Kurulumuzdur. Üyelerimiz davalar ile ilgili soru ve taleplerini derneğimize bildirmeleri gerekmektedir.

-Kendi kurumuna EK ÖDEME hususunda dava açmaya istekli olup açıklamalarımıza ilgi duyan ancak konu ile ilgili soruları olan arkadaşlarımız derneğimizin telekomculardernegi@gmail.com adresine yazabilirler. Mutlaka kendilerine cevap verilecektir.

-Nitekim daha önce bu konuda mail yolu ile bilgi verilen üyelerimizden, Derneğimize soru ve düşünceleri ile ilgili olarak mesajlar gönderilmektedir. Gelen mesajların tamamı değerlendirilmekte olup arkadaşlarımıza gerekli açıklamalar gönderilecektir.  

-Talep olması halinde konuya ilgi duyan arkadaşlarımızın katılımı ile derneğimiz merkezinde yapılacak toplantıda avukat arkadaşlarımız katılımcılara ayrıntılı bilgi vereceklerdir. Toplantı tarihi daha sonra bildirilecektir.

Üyelerimizin ve tüm eski çalışma arkadaşlarımızın bilgilerine sunulur…

 

TELEKOMCULAR DERNEĞİ

 

 

Bu Haber 3653 defa okunmuştur.
BYS´DEN ALACAKLI OLABİLİRSİNİZ
KADIN ve EDEBİYATI TARTIŞACAĞIZ
BAŞKANIMIZIN YENİ YIL MESAJI
2018´İN İLK KİTAP GÜNÜ 6 OCAK´TA
TELGRAFÇI HAMDİ´Yİ ANIYORUZ
MEVLİD KANDİLİNİZ KUTLU OLSUN
DAVETLİSİNİZ
ESKİ BAKAN´DAN DERNEĞİMİZE
KARA GÜNLER OLMASIN
ÖDÜL TÖRENİNE DAVETLİSİNİZ
MAKALE YARIŞMAMIZ SONUÇLANDI
KİTAP SÖYLEŞİ ve İMZA GÜNÜ
DÖRDÜNCÜ KİTAP GÜNÜ 14 EKİMDE
OKUYORUZ-OKUTUYORUZ
BİR KİTAP GÜNÜ ETKİNLİĞİ DAHA GE
3. KİTAP GÜNÜNE BEKLİYORUZ
İL TEMSİLCİMİZ OLMAK İSTER MİSİ
TÜRK TELEKOM VE ÖZELLEŞTİRMESİ
ZORUNLU BİR AÇIKLAMA
BÜYÜK KAMPANYAYA BİR KATKI DA Bİ
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!