GEÇMİŞ BİTTİ ŞİMDİ DE GELECEK SATILIYORGEÇMİŞ BİTTİ ŞİMDİ DE GELECEK SATILIYOR

Tarih: 2014-07-30

Ma­li­ye Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek mut­lu bir çeh­rey­le müj­de­yi ver­di. Özel­leş­tir­me­ler­le bu yıl 7 mil­yar do­lar­dan faz­la ge­lir (?) el­de edi­le­cek­miş. Za­ten he­de­fin ço­ğu da tut­tu­rul­muş. Ge­çen yıl 12.5 mil­yar do­lar­lık özel­leş­tir­me ya­pıl­mış. Bu­gü­ne ka­dar özel­leş­tir­me­ler­den el­de edi­len pa­ra 58.5 mil­yar do­lar­mış, Ha­zi­ne­’ye ak­ta­rı­lan tu­tar da 40,7 mil­yar do­la­ra ulaş­mış. Her­hal­de, ai­le­den ka­lan ma­lı mül­kü sa­tıp, mi­ras­ye­di gi­bi büt­çe yö­net­ti­niz şek­lin­de ge­le­bi­le­cek eleş­ti­ri­le­rin önü­nü kes­mek için de “ö­zel­leş­tir­me­ler sa­de­ce ge­lir odak­lı­” de­ğil­dir de­miş.

İNANÇ VE İMAN

Bu kö­şe­nin ya­za­rı “Ser­best Pi­ya­sa Eko­no­mi­si­”n­den ya­na­dır. Bu­nun an­la­mı eko­no­mi­de üç şe­ye, sı­ra­sıy­la 1. Fi­yat is­tik­ra­rı­na 2. Ser­best­leş­me­ye ve 3. Özel­leş­tir­me­ye inan­mak de­mek­tir. Ben de bun­la­ra ina­nı­yo­rum ama iman et­mi­yo­rum. İnanç (be­li­ef) ile iman (fa­ith) ara­sın­da önem­li bir fark var­dır. İna­nan, inan­cı­nı sor­gu­lar ve inan­cı yü­zün­den yan­lış yo­la sap­mış­sa doğ­ru yo­la yö­ne­lir. İman eden ki­şi, ima­nı­nı sor­gu­la­maz ve ima­nı yü­zün­den yan­lış yö­ne sap­mış­sa yö­nü­nü doğ­rul­ta­maz.

VE­RİM­Lİ­LİK İÇİN RE­KA­BET OR­TA­MI OLUŞ­MA­LI­DIR

Özel­leş­tir­me, dev­le­tin sa­hip ol­du­ğu ik­ti­sa­di iş­let­me­le­ri, özel ki­şi­le­re dev­ret­me­si de­mek­tir. Bu de­vir, ku­ral ola­rak en faz­la pa­ra­yı ve­re­ne iş­let­me­yi sat­ma şek­lin­de olur. Ta­lip çık­mı­yor­sa, dev­le­ti za­rar­dan kur­tar­mak için pa­ra­sız da ya­pı­la­bi­lir. Amaç ül­ke­nin sa­hip ol­du­ğu kay­nak­la­rın kul­la­nıl­ma ve­ri­mi­ni art­tır­mak­tır. Özel­leş­tir­me­den ge­len pa­ra­nın, bu ya­tı­rım­lar için dev­le­tin geç­miş­te al­dı­ğı iç ve dış borç­la­rı öde­me­de kul­la­nıp fa­iz yü­kün­den kur­tul­ma­sı da işin çabasıdır.

HER GÖR­DÜ­ĞÜN ÖZEL­LEŞ­TİR­ME, ÖZE­LLEŞ­TİR­ME DE­ĞİL­DİR

Mil­li Pi­yan­go İda­re­si 2.775 mil­yar do­la­ra özel­leş­ti­ril­di. Bu, bir özel­leş­tir­me de­ğil “im­ti­ya­z” sa­tı­şı­dır. Re­ka­bet için Mil­li Pi­yan­go te­ke­li­ni kal­dır­mak ye­ter­di. Öde­nen pa­ra, Mil­li Pi­yan­go­’nun “ya­tı­rım­la­rı­na/var­lık­la­rı­na­” de­ğil, şans oyun­la­rı oy­nat­ma im­ti­ya­zı­na öden­miş­tir. Di­ğer bir de­ğiş­le, Mil­li Pi­yan­go’nun dü­ne ka­dar yap­tı­ğı bi­ri­kim de­ğil, ge­le­cek­te dev­le­te sağ­la­ya­bi­le­ce­ği ge­lir­ler “pe­şi­n de­ğe­re­” kır­dı­rıl­mış­tır.

ÖZEL­LEŞ­TİR­ME İHA­LE­LE­Rİ­NE HEP FE­SAT KA­RI­ŞIR

The Eco­no­mist der­gi­sin­de yer alan bir araş­tır­ma­ya gö­re, İn­gil­te­re­’den Por­te­ki­z’­e, Çi­n’­den AB­D’­ye ka­dar dün­ya­nın her ye­rin­de özel­leş­ti­ri­len ka­mu var­lık­la­rı, son­ra­dan an­la­şıl­mış ki, me­ğer “u­cu­za git­mi­ş”. Bu­nun se­be­bi de özel­leş­tir­me iha­le­le­ri­nin ço­ğu­na fe­sat ka­rış­ma­sıy­mış.

 

Son söz: İm­ti­ya­zı ki­ra­la, iş­let­me­yi sat.

 

Ege Cansen – sozcu.com.tr

Bu Haber 938 defa okunmuştur.
KALAŞİNKOF DA ÖZELLEŞİYOR
TCDD DE ELDEN GİDİYOR
MALİYE BAKANI: VARLIK SATIŞI ART
TELEKOM YETKİLİLİLERİ HESABA ÇEK
VARLIK FONU, PTT’Yİ SATIŞ HAZIRL
ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜ DE YABANCILAR
ÖZELLEŞTİRME SEKTÖRÜ (!) İYİYE G
TELEKOM´DAN GİTME ZAMANI
VARLIK FONU’NA BÜYÜK DEVİR
KÂR EDEN ŞİRKETİ SATTILAR
ÖZELLEŞTİRMENİN YENİ BAŞKANI: AH
ÖZELLEŞTİRME SAHTEKARLARINA MAHK
TP ÖZELLEŞTİRİLDİ
ÖZELLEŞTİRME POLİTİKASI AGRESİFL
ŞEKER STRATEJİK AMA TELEKOM DEĞ
ÖZELLEŞTİRME TORBADAN ÇIKARILDI!
SAADET´TEN ÖZELLEŞTİRME TEPKİSİ
ÖZELLEŞTİRME TORBASI GELİYOR…
195 KURULUŞTA KAMU PAYI KALMADI
MİLLİ PİYANGO NEDEN HALKA ARZ ED
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!