7. KİTAP GÜNÜ 3 ŞUBATTA BEKLİYORUZ. KADIN VE EDEBİYATI TARTIŞACAĞIZ....
 
ARAŞTIRMACILAR İÇİN ÖNERGE!ARAŞTIRMACILAR İÇİN ÖNERGE!

Tarih: 2014-09-04

AK Parti, kamuoyunda Torba Kanun Tasarısı olarak bilinen 'İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı kaldığı yerden görüşmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı.

Meclis Genel Kurulu, 7 Eylül Pazar günü toplanarak torba kanun tasarısının görüşmelerine başlayacak. Meclis, 7-8-9 Eylül tarihlerinde gündemde öncelikli olan konuları görüştükten sonra 1 Ekim'e kadar tatil olacak.

Torba Kanun Tasarısı’nda araştırmacılar ile ilgili de hazırlık yapıldığı medya da yer aldı. Araştırmacıların bugüne kadar ki hak kayıplarının bir kısmını en azından bundan sonra telafi edilmesi amacı ile kısa adı ADYED olan Araştırmacılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğince hazırlanan metin Derneğimizce Araştırmacı üyelerimiz için düzenlenmiş hali “önerge ve gerekçe” aşağıda sunulmuştur.

5.Eylül.2014 Cuma gününden itibaren tüm araştırmacı arkadaşlarımızın hazırlanan metne ad ve soyadlarını yazarak, gerekçe ile birlikte metnin sonunda yer alan milletvekillerinin mail adreslerine göndermeleri hepimizin menfaatine olacaktır.

Arzu eden Araştırmacı arkadaşlarımız aşağıda bulunan linki tıklayarak milletvekillerinin faks no.larına ulaşarak söz konusu metni faks olarak da yollayabilirler.  http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/mvtelefon.liste

Araştırmacı arkadaşlar, bir sefer de olsa kendiniz ve çocuklarınız için bir şey yapınız ve söz konusu önergeyi milletvekillerine gönderiniz.

 

 

 

Sayın Vekilim,


TBMM gündeminde olan ve görüşülmekte olan torba Kanunda "4046 sayılı Kanunda yer alan hüküm gereğince, özelleştirilen kurumlardaki üst yöneticiler Araştırmacı olarak atanmaktadır. Bunların kariyerlerine uygun olarak, mühendis veya mimar gibi unvanlara atanabilmesi için yeni bir önerge verilmiş ve bu önerge kabul edilmiştir. 

4046 sayılı Kanuna eklenen geçici madde uyarınca, bu düzenleme şuan çalışmakta olan araştırmacılar için de uygulanacaktır. Bunlardan 30 gün içinde başvuranlar, bu haktan yararlanacaktır."hükmü mevcuttur.

TBMM Görüşülen torba yasanın 111'nci maddesinin; 4046 Sayılı Kanun veya 6223 Sayılı yetki Kanunu çerçevesinde çıkarılan KHK'lerle Araştırmacı Kadro unvanına atanan/atanmış sayılan Araştırmacıları kapsayacak;

"Araştırmacı kadrosunda bulunanlar istekleri halinde en son görev yaptıkları kadro unvanlarına, kariyerlerine uygun, mühendis, mimar vb. unvanlara başvuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde dönebilirler.

Araştırmacılar, araştırmacı kadrolarına atanmadan önce ifa ettikleri görev unvanı ile kazanılmış hakları ve statüleri de dikkate alınarak, eski durumlarına uygun boş kadrolara atanırlar. Ataması yapılan Araştırmacı kadroları iptal edilmiş sayılır. Kadrosuzluk nedeniyle atama yapılamayan Araştırmacı kadrolarında göreve devam etmek zorunda kalanlara 3600 ek gösterge 5000 makam ve görev tazminatı verilir, 375 sayılı KHK’nin Eki I sayılı cetvelden çıkartılarak II sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenir." şekilde düzenlenmesi, 

Yukarıda ifade edilen önerge metninin tarafınızca da desteklenerek torba Kanunun 111'inci Maddesinin bu şekli ile yasalaşması halinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Araştırmacı kadro unvanında görev yapanları kapsayacak ve 4046 Sayılı Kanun ve 2011 yılında 6223 Sayılı yetki Kanunu çerçevesinde çıkarılan KHK'lerle oluşan mağduriyetler ve kaybedilen statü ve mali haklar yeniden kazanılacaktır. 

Saygılarımla arz ederim.                                                            
                                                                                                                              imza

                                                                                                                          Adı soyadı

                                                                                                                          Araştırmacı

 

Dağıtım:                                                                                                                                                                                          

TBMM BAŞKANLIĞINA,                                                                                                                                      

BAŞBAKANLIĞA,

BAKANLIKLARA,

81 İL MİLLETVEKİLLERİNE,

MECLİS KOMİSYON BAŞKANLIKLARINA VE ÜYELERİNE TÜM SİYASİ PARTİ GRUP

BAŞKANLIKLARINA,

 

 

GEREKÇE ;

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapmakta iken son yıllarda yapılan düzenlemelerle 4046 Sayılı Kanun ve 6223 Sayılı Yetki Kanunu çerçevesince 2011 yılında çıkarılan KHK'lerle mağdur edilen ve statü kaybına uğratılan Araştırmacı Kadrolarına atanan personel aleyhlerine oluşan ücret adaletsizliği ve dengesizliği, statü kaybının giderilmesi, oluşan mağduriyetlerin önlenmesi, Araştırmacıların Özlük ve mali haklarının TSK'den ayrılıp Araştırmacı kadrolarına atananlar gibi eski kadro ve unvanları temel alınarak belirlenmesi veya TRT Teşkilat yasasında olduğu gibi Strateji Uzmanı olarak atanmaları, eski görevlerine dönmek isteyenlerin en son görev yaptıkları kadro unvanlarına, kariyerlerine uygun mühendis mimar vb. veya en son görev yaptıkları kadro unvanlarına dönmeleri veya KHK'ler öncesi Kadro unvanlarına iade edilmeleri, Geçmişte yaptıkları görev unvanlarına göre kazanılmış özlük haklarının geri verilmesi, ayrıca, Araştırmacı özlük haklarının iyileştirilmesi maiyetinde çalışan ve halen kendileri ile aynı veya daha yüksek ek göstergesi olan memur ve şeflerin bir üst görev için motivasyonunu artıracağı gibi kamu hizmetlerinin de daha etkin ve verimli sunulmasına katkı sağlayacaktır. 

Araştırmacıların bir kısmı da Bakanlıkların Merkez Teşkilatında ve Bağlı Kurumlarında Birim sorumlusu olarak çalışmakta, emrinde çalışan mühendisin ek göstergesi 3600, istatistikçi ve sosyal çalışmacının ek göstergesi 3000. Araştırmacının ek göstergesi 2200. Yani Araştırmacılar emrinde çalışanlardan daha düşük bir ek göstergeye sahip. 663 sayılı KHK' ile Araştırmacı olarak atanmış sayılan personel, Bakanlık Merkez ve Taşra ve Bağlı Kurumlar Merkez ve Taşra Teşkilatında Şube Müdürlüklerine atanması gerekirken atanmamışlar." Bu durum, çalışma barışını bozduğu gibi kamu hizmetinin daha etkin ve verimli sunulmasında olumsuzluklara neden olmaktadır.

Bunun yanında 17.01.2014 tarihli ve 6514 sayılı Özel Kanun ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ek bir madde eklenmiş ve Araştırmacılarının KHK öncesi mali hakları kısmen verilmiştir. 20.02.2014 tarihli ve 6525 sayılı "Müdür yardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlerde bulunup; kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması veya kapatılması, özelleştirme uygulamaları kapsamında ilgili kuruluşların kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliklerinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesi nedenleriyle 657 sayılı Kanuna tabi “Araştırmacı” unvanlı kadrolara atanan veya atanmış sayılanların, bu kadroda bulundukları sürece, anılan Kanunun 152'nci maddesi uyarınca ödenmekte olan zam ve tazminatları ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde öngörülen ek ödemelerinin belirlenmesinde, genel idare hizmetleri sınıfında yer alan aynı dereceli “müdür yardımcısı” kadro unvanı için öngörülmüş olan zam ve tazminatlar ile ek ödeme oranları esas alınır. 

Bu fıkra hükümleri, 657 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen fark tazminatı verilmek ve ek ödemeleri döner sermaye bütçesinden ödenmek suretiyle 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 13 üncü maddesi kapsamında yer alan “Araştırmacı” kadrosunda bulunanlar hakkında da uygulanır ve bunlara 209 sayılı Kanuna göre ayrıca ek ödeme yapılmaz.” hükümlü genel bir Kanun 27.02.2014 tarihinde resmi gazete yayımlanarak yasalaşmıştır."Özel Kanun hükmü Genel Kanunla yok sayılmıştır. Araştırmacıların 666 sayılı KHK ile yapılan düzenleme sonucu maruz kaldıkları ücret adaletsizliğinin giderilmesi ve bir üst amiri olan birçok Bakanlık da olduğu gibi Daire Başkanı ile arasında oluşan ücret farkının, Daire Başkanı ile Genel Müdür Yardımcısı arasında olduğu gibi makul bir düzeye getirilmesi, Araştırmacı olarak atanmış sayılan personel, Şube Müdürü ile Kariyer Uzmanı ve Daire Başkanı arasındaki mali farkın büyüklüğü kamuoyunun malumlarındadır. 

Personel Rejimindeki son değişiklikler, İdari yapının Kariyer Uzman ağırlıklı bir yapılanmaya gittiğini göstermektedir. Özelleştirmeler nedeni ile atanan Araştırmacıların büyük çoğunluğu, yıllarını Şube Müdürlüğü ve üst kadrolarda görev yapanlar kendilerini belli bir konuya vermiş gerçek Uzmanlardır. Bu nedenle Araştırmacılara 3600 Ek Gösterge, 5000 Makam ve Görev Tazminatı verilmesi, 375 sayılı KHK’nin Eki I sayılı cetvelden çıkartılarak II sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmesi amaçlanmıştır.

 

AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ: 
omer.celik@tbmm.gov.tr necati.cetinkaya@tbmm.gov.tr mehmetsukru.erdinc@tbmm.gov.tr fatos.gurkan@tbmm.gov.tr ali.kucukaydin@tbmm.gov.tr necdet.unuvar@tbmm.gov.tr a.aydin@tbmm.gov.tr mehmet.erdogan@tbmm.gov.tr mehmet.metiner@tbmm.gov.tr murtazayetis@tbmm.gov.tr sait.acba@tbmm.gov.tr veysel.eroglu@tbmm.gov.tr halil.urun@tbmm.gov.tr ekrem.celebi@tbmm.gov.tr fatma.salmankotan@tbmm.gov.tr mehmetkerim.yildiz@tbmm.gov.tr ruhi.acikgoz@tbmm.gov.tr ali.riza.alaboyun@tbmm.gov.tr ilknur.inceoz@tbmm.gov.tr mehmetnaci.bostanci@tbmm.gov.tr avni.erdemir@tbmm.gov.tr yalcin.akdogan@tbmm.gov.tr ali.babacan@tbmm.gov.tr cemil.cicek@tbmm.gov.tr rehadenemec@tbmm.gov.tr cevdet.erdol@tbmm.gov.tr bulent.gedikli@tbmm.gov.tr ulker.guzel@tbmm.gov.tr haluk.ipek@tbmm.gov.tr emrullah.isler@tbmm.gov.tr ahmet.iyimaya@tbmm.gov.tr salih.kapusuz@tbmm.gov.tr zelkif.kazdal@tbmm.gov.tr haluk.ozdalga@tbmm.gov.tr tulay.selamoglu@tbmm.gov.tr seyit.sertcelik@tbmm.gov.tr fatih.sahin@tbmm.gov.tr nurdan.sanli@tbmm.gov.tr badak@tbmm.gov.tr cavusoglu@tbmm.gov.tr vecdi.gonul@tbmm.gov.tr gokcen.ozdoganenc@tbmm.gov.tr huseyin.samani@tbmm.gov.tr menderesm.tevfik.turel@tbmm.gov.tr orhan.atalay@tbmm.gov.tr israfil.kisla@tbmm.gov.tr mehmet.erdem@tbmm.gov.tr aligultekin.kilinc@tbmm.gov.tr semiha.oyus@tbmm.gov.tr ali.aydinlioglu@tbmm.gov.tr tulay.babuscu@tbmm.gov.tr mehmetcemal.oztaylan@tbmm.gov.tr ahmetedip.ugur@tbmm.gov.tr yilmaz.tunc@tbmm.gov.tr ziver.ozdemir@tbmm.gov.tr mehmet.simsek@tbmm.gov.tr bunyamin.ozbek@tbmm.gov.tr fahrettin.poyraz@tbmm.gov.tr esref.tas@tbmm.gov.tr cevdet.yilmaz@tbmm.gov.tr vedat.demiroz@tbmm.gov.tr vahit.kiler@tbmm.gov.tr ali.ercoskun@tbmm.gov.tr fehmi.kupcu@tbmm.gov.tr bayram.ozcelik@tbmm.gov.tr yildirimhami@tbmm.gov.tr bulent.arinc@tbmm.gov.tr ismail.aydin@tbmm.gov.tr canan.candemircelik@tbmm.gov.tr hakan.cavusoglu@tbmm.gov.tr tulin.erkalkara@tbmm.gov.tr onder.matli@tbmm.gov.tr mustafa.ozturk@tbmm.gov.tr ismet.su@tbmm.gov.tr huseyin.sahin@tbmm.gov.tr mustafakemal.serbetcioglu@tbmm.gov.tr bedrettin.yildirim@tbmm.gov.tr mehmet.danis@tbmm.gov.tr ismail.kasdemir@tbmm.gov.tr huseyin.filiz@tbmm.gov.tr idris.sahin@tbmm.gov.tr cahit.bagci@tbmm.gov.tr salim.uslu@tbmm.gov.tr murat.yildirim@tbmm.gov.tr nurcan.dalbudak@tbmm.gov.tr bilal.ucar@tbmm.gov.tr mehmet.yuksel@tbmm.gov.tr nihat.zeybekci@tbmm.gov.tr mehmetmehdi.eker@tbmm.gov.tr m.galip.ensarioglu@tbmm.gov.tr oya.eronat@tbmm.gov.tr mehmetsuleyman.hamzaogullari@tbmm.gov.tr cuma.icten@tbmm.gov.tr minebeyaz@tbmm.gov.tr fevai.arslan@tbmm.gov.tr osman.cakir@tbmm.gov.tr ibrahim.korkmaz@tbmm.gov.tr mehmet.muezzinoglu@tbmm.gov.tr suay.alpay@tbmm.gov.tr sermin.balik@tbmm.gov.tr zulfu.demirbag@tbmm.gov.tr faruk.septioglu@tbmm.gov.tr sebahattin.karakelle@tbmm.gov.tr recep.akdag@tbmm.gov.tr muhyettin.aksak@tbmm.gov.tr fazilet.dagciciglik@tbmm.gov.tr cengiz.yavilioglu@tbmm.gov.tr adnan.yilmaz@tbmm.gov.tr nabi.avci@tbmm.gov.tr ulker.can@tbmm.gov.tr salih.koca@tbmm.gov.tr deryabakbak27@gmail.com huseyin.celik@tbmm.gov.tr mehmeterdogan@tbmm.gov.tr anejatkocer@tbmm.gov.tr halilmazicioglu@tbmm.gov.tr mehmet.sari@tbmm.gov.tr ali.sahin@tbmm.gov.tr fatma.sahin@tbmm.gov.tr samil.tayyar@tbmm.gov.tr nurettin.canikli@tbmm.gov.tr mehmet.geldi@tbmm.gov.tr adem.tatli@tbmm.gov.tr kemalettin.aydin@tbmm.gov.tr feramuz.ustun@tbmm.gov.tr sadullah.ergin2@tbmm.gov.tr orhan.karasayar@tbmm.gov.tr mehmet.onturk@tbmm.gov.tr hacibayram.turkoglu@tbmm.gov.tr adem.yesildal@tbmm.gov.tr sureyyasadi.bilgic@tbmm.gov.tr recep.ozel@tbmm.gov.tr abdulkadir.aksu@tbmm.gov.tr mustafa.atas@tbmm.gov.tr egemen.bagis@tbmm.gov.tr aysenur.bahcekapili@tbmm.gov.tr oabak@tbmm.gov.tr nimet.cubukcu@tbmm.gov.tr osmanboyraz@tbmm.gov.tr volkan.bozkir@tbmm.gov.tr huseyin.burge@tbmm.gov.tr m.cetin@tbmm.gov.tr ahmetberat.conkar@tbmm.gov.tr turkan.dagoglu@tbmm.gov.tr gulay.dalyan@tbmm.gov.tr alev.dedegil@tbmm.gov.tr omer.dincer@tbmm.gov.tr mdomac@tbmm.gov.tr ekrem.erdem@tbmm.gov.tr gursoy.erol@tbmm.gov.tr ahmethaldun.erturk@tbmm.gov.tr idris.gulluce@tbmm.gov.tr halide.incekara@tbmm.gov.tr unal.kacir@tbmm.gov.tr harun.karaca@tbmm.gov.tr erol.kaya@tbmm.gov.tr tulay.kaynarca@tbmm.gov.tr feyzullahkiyiklik@tbmm.gov.tr mehmetdogan.kubat@tbmm.gov.tr burhan.kuzu@tbmm.gov.tr metin.kulunk@tbmm.gov.tr bilalmacit@tbmm.gov.tr mehmet.mus@tbmm.gov.tr nnebati@tbmm.gov.tr ahmetbaha.ogutken@tbmm.gov.tr ismail.safi@tbmm.gov.tr oktay.saral@tbmm.gov.tr mihrimahbelma.satir@tbmm.gov.tr sevimsavaser@tbmm.gov.tr mustafa.sentop@tbmm.gov.tr hakan.sukur@tbmm.gov.tr bulent.turan@tbmm.gov.tr ahmetkutalmis.turkes@tbmm.gov.tr ismet.ucma@tbmm.gov.tr sirin.unal@tbmm.gov.tr enver.yilmaz@tbmm.gov.tr ibrahim.yigit@tbmm.gov.tr ali.aslik@tbmm.gov.tr hamza.dag@tbmm.gov.tr ilknur.denizli@tbmm.gov.tr ertugrul.gunay@tbmm.gov.tr ilhan.isbilen@tbmm.gov.tr erdal.kalkan@tbmm.gov.tr rifatsait@tbmm.gov.tr aydin.sengul@tbmm.gov.tr mehmet.tekelioglu@tbmm.gov.tr nesrin.ulema@tbmm.gov.tr binali.yildirim@tbmm.gov.tr sevde.bayazitkacar@tbmm.gov.tr sitki.guvenc@tbmm.gov.tr nevzat.pakdil@tbmm.gov.tr yildirimmehmet.ramazanoglu@tbmm.gov.tr mehmet.saglam@tbmm.gov.tr mahir.unal@tbmm.gov.tr osman.kahveci@tbmm.gov.tr mevlut.akgun@tbmm.gov.tr lutfi.elvan@tbmm.gov.tr ahmet.arslan@tbmm.gov.tr yunus.kilic@tbmm.gov.tr mustafagokhan.gulsen@tbmm.gov.tr hakki.koylu@tbmm.gov.tr mustafa.elitas@tbmm.gov.tr gundes@tbmm.gov.tr yasar.karayel@tbmm.gov.tr ahmet.oksuzkaya@tbmm.gov.tr ismail.tamer@tbmm.gov.tr sadik.yakut@tbmm.gov.tr taner.yildiz@tbmm.gov.tr besir.atalay@tbmm.gov.tr ramazan.can@tbmm.gov.tr oguzkagan.koksal@tbmm.gov.tr senol.gursan@tbmm.gov.tr muzaffer.aslan@tbmm.gov.tr abdullah.caliskan@tbmm.gov.tr ahmetsalih.dal@tbmm.gov.tr fuat.karakus@tbmm.gov.tr zeki.aygun@tbmm.gov.tr muzaffer.bastopcu@tbmm.gov.tr nihat.ergun@tbmm.gov.tr azizesibel.gonul@tbmm.gov.tr fikri.isik@tbmm.gov.tr mehmetali.okur@tbmm.gov.tr ilyas.seker@tbmm.gov.tr mustafa.akis@tbmm.gov.tr mustafa.baloglu@tbmm.gov.tr ahmet.davutoglu@tbmm.gov.tr mustafa.kabakci@tbmm.gov.tr kerim.ozkul@tbmm.gov.tr gulay.samanci@tbmm.gov.tr harun.tufekci@tbmm.gov.tr ayse.turkmenoglu@tbmm.gov.tr huseyin.uzulmez@tbmm.gov.tr ilhan.yerlikaya@tbmm.gov.tr cemzorlu@tbmm.gov.tr soner.aksoy@tbmm.gov.tr idris.bal@tbmm.gov.tr vural.kavuncu@tbmm.gov.tr hasan.fehmi.kinay@tbmm.gov.tr huseyincemal.akin@tbmm.gov.tr oznur.calik@tbmm.gov.tr mahmutmucahit.findikli@tbmm.gov.tr omerfaruk.oz@tbmm.gov.tr mustafa.sahin5@tbmm.gov.tr ugur.aydemir@tbmm.gov.tr recaiberber@tbmm.gov.tr selcuk.ozdag@tbmm.gov.tr huseyin.tanriverdi@tbmm.gov.tr muzaffer.yurttas@tbmm.gov.tr abdurrahim.akdag@tbmm.gov.tr gonul.bekinsahkulubey@tbmm.gov.tr muammer.guler@tbmm.gov.tr nebi.bozkurt@tbmm.gov.tr mehmetzafer.caglayan@tbmm.gov.tr cigdemmunevver.okten@tbmm.gov.tr ahmettevfik.uzun@tbmm.gov.tr aliboga@tbmm.gov.tr yuksel.ozden@tbmm.gov.tr muzaffer.cakar@tbmm.gov.tr faruk.isik@tbmm.gov.tr ahmeterdal.feralan@tbmm.gov.tr ebubekir.gizligider@tbmm.gov.tr murat.gokturk@tbmm.gov.tr a.kavaklioglu@tbmm.gov.tr omer.selvi@tbmm.gov.tr mustafa.hamarat@tbmm.gov.tr idrisnaim.sahin@tbmm.gov.tr ihsan.sener@tbmm.gov.tr fatihhanunal@tbmm.gov.tr durdumehmet.kastal@tbmm.gov.tr suatonal@tbmm.gov.tr nusret.bayraktar@tbmm.gov.tr hasan.karal@tbmm.gov.tr hayati.yazici@tbmm.gov.tr hasanali.celik@tbmm.gov.tr saban.disli@tbmm.gov.tr aysenur.islam@tbmm.gov.tr ayhansefer.ustun@tbmm.gov.tr aliihsan.yavuz@tbmm.gov.tr tulay.bakir@tbmm.gov.tr cemalyilmaz.demir@tbmm.gov.tr mustafa.demir@tbmm.gov.tr akifcagataykilic@tbmm.gov.tr suat.kilic@tbmm.gov.tr ahmet.yeni@tbmm.gov.tr afifd@tbmm.gov.tr osman.oren@tbmm.gov.tr mehmet.ersoy@tbmm.gov.tr hilmi.bilgin@tbmm.gov.tr mesudenursuna.memecan@tbmm.gov.tr ali.turan@tbmm.gov.tr ismet.yilmaz@tbmm.gov.tr yahya.akman@tbmm.gov.tr mehmet.akyurek@tbmm.gov.tr faruk.celik@tbmm.gov.tr seyit.eyyupoglu@tbmm.gov.tr abdulkerim.gok@tbmm.gov.tr mehmetkasim.gulpinar@tbmm.gov.tr mahmut.kacar@tbmm.gov.tr emin.onen@tbmm.gov.tr halil.ozcan@tbmm.gov.tr zeynepkarahan.uslu@tbmm.gov.tr mehmetemin.dindar@tbmm.gov.tr ziyaeddin.akbulut@tbmm.gov.tr ozlem.yemisci@tbmm.gov.tr zeyid.aslan@tbmm.gov.tr sukru.ayalan@tbmm.gov.tr dilek.yuksel@tbmm.gov.tr erdogan.bayraktar@tbmm.gov.tr aydin.biyiklioglu@tbmm.gov.tr fnozak@gmail.com safiye.seymenoglu@tbmm.gov.tr mehmet.altay@tbmm.gov.tr ismail.gunes@tbmm.gov.tr mustafa.bilici@tbmm.gov.tr fatih.ciftci@tbmm.gov.tr burhan.kayaturk@tbmm.gov.tr gulsen.orhan@tbmm.gov.tr yusuf.baser@tbmm.gov.tr bekir.bozdag@basbakanlik.gov.tr ertugrul.soysal@tbmm.gov.tr ercan.candan@tbmm.gov.tr koksal.toptan@tbmm.gov.tr ozcan.ulupinar@tbmm.gov.tr


 CHP MİLLETVEKİLLERİ: 
ali.demircali@tbmm.gov.tr turgay.develi@tbmm.gov.tr osmanfaruk.logoglu@tbmm.gov.tr umit.ozgumus@tbmm.gov.tr salih.firat@tbmm.gov.tr ahmet.toptas@tbmm.gov.tr ramis.topal@tbmm.gov.tr suleymansencer.ayata@tbmm.gov.tr sinan.aygun@tbmm.gov.tr gulsun.bilgehan@tbmm.gov.tr izzet.cetin@tbmm.gov.tr levent.gok@tbmm.gov.tr gokhan.gunaydin@tbmm.gov.tr mehmetemrehan.halici@tbmm.gov.tr bulent.kusoglu@tbmm.gov.tr aylin.nazliaka@tbmm.gov.tr emineulker.tarhan@tbmm.gov.tr gurkutacar@tbmm.gov.tr deniz.baykal@tbmm.gov.tr arif.bulut@tbmm.gov.tr osman.kaptan@tbmm.gov.tr yildiray.sapan@tbmm.gov.tr ensar.ogut@tbmm.gov.tr ugur.bayraktutan@tbmm.gov.tr osman.aydin@tbmm.gov.tr metinlutfi.baydar@tbmm.gov.tr bulent.tezcan@tbmm.gov.tr aysenedret.akova@tbmm.gov.tr halukahmet.gumus@tbmm.gov.tr namik.havutca@tbmm.gov.tr muhammet.riza.yalcinkaya@tbmm.gov.tr tanju.ozcan@tbmm.gov.tr ramazankerim.ozkan@tbmm.gov.tr ilhan.demiroz@tbmm.gov.tr kemalekinci@tbmm.gov.tr aykan.erdemir@tbmm.gov.tr sena.kaleli@tbmm.gov.tr turhan.tayan@tbmm.gov.tr ali.saribas@tbmm.gov.tr m.serdarsoydan@tbmm.gov.tr tufan.kose@tbmm.gov.tr ilhan.cihaner@tbmm.gov.tr adnan.keskin@tbmm.gov.tr kemal.degirmendereli@tbmm.gov.tr recep.gurkan@tbmm.gov.tr muharrem.isik@tbmm.gov.tr suheyl.batum@tbmm.gov.tr kazim.kurt@tbmm.gov.tr ali.serindag@tbmm.gov.tr mehmet.seker@tbmm.gov.tr selahattin.karaahmetoglu@tbmm.gov.tr hasan.akgol@tbmm.gov.tr mevlut.dudu@tbmm.gov.tr mehmetali.ediboglu@tbmm.gov.tr refik.eryilmaz@tbmm.gov.tr alihaydar.oner@tbmm.gov.tr sabahat.akkiray@tbmm.gov.tr feritmevlut.aslanoglu@tbmm.gov.tr aydinayaydin@tbmm.gov.tr ercan.cengiz@tbmm.gov.tr suleyman.celebi@tbmm.gov.tr ayse.danisoglu@tbmm.gov.tr celal.dincer@tbmm.gov.tr osmanoktay.eksi@tbmm.gov.tr aykut.erdogdu@tbmm.gov.tr haluk.eyidogan@tbmm.gov.tr akif.hamzacebi@tbmm.gov.tr kemal.kilicdaroglu@tbmm.gov.tr osmantaney.koruturk@tbmm.gov.tr sedef.kucuk@tbmm.gov.tr melda.onur@tbmm.gov.tr umut.oran@tbmm.gov.tr kadirgokmen.ogut@tbmm.gov.tr ali.ozgunduz@tbmm.gov.tr ihsan.ozkes@tbmm.gov.tr safak.pavey@tbmm.gov.tr muslim.sari@tbmm.gov.tr fatmanur.serter@tbmm.gov.tr bihlun.tamayligil@tbmm.gov.tr mahmut.tanal@tbmm.gov.tr mustafasezgin.tanrikulu@tbmm.gov.tr gursel.tekin@tbmm.gov.tr binnaz.toprak@tbmm.gov.tr erdogan.toprak@tbmm.gov.tr faik.tunay@tbmm.gov.tr erdal.aksunger@tbmm.gov.tr birgulayman.guler@tbmm.gov.tr mustafaali.balbay@tbmm.gov.tr musa.cam@tbmm.gov.tr aytun.ciray@tbmm.gov.tr hulya.guven@tbmm.gov.tr mustafa.moroglu@tbmm.gov.tr sukranguldal.mumcu@tbmm.gov.tr oyan@tbmm.gov.tr mehmetali.susam@tbmm.gov.tr rahmiaskin.tureli@tbmm.gov.tr rizaturmen@tbmm.gov.tr alaattin.yuksel@tbmm.gov.tr durdu.ozbolat@tbmm.gov.tr mehmetsevki.kulkuloglu@tbmm.gov.tr turgut.dibek@tbmm.gov.tr mehmetsiyam.kesimoglu@tbmm.gov.tr haydar.akar@tbmm.gov.tr hursit.gunes@tbmm.gov.tr mehmethilal.kaplan@tbmm.gov.tr atilla.kart@tbmm.gov.tr veli.agbaba@tbmm.gov.tr hasan.oren@tbmm.gov.tr sakine.oz@tbmm.gov.tr ozgur.ozel@tbmm.gov.tr aytug.atici@gmail.com isagok@tbmm.gov.tr aliriza.ozturk@tbmm.gov.tr vahap.secer@tbmm.gov.tr omersuha.aldan@tbmm.gov.tr tolga.candar@tbmm.gov.tr nurettin.demir@tbmm.gov.tr dogan.safak@tbmm.gov.tr idris.yildiz@tbmm.gov.tr engin.ozkoc@tbmm.gov.tr ahmetihsan.kalkavan@tbmm.gov.tr hkoc@tbmm.gov.tr engin.altay@tbmm.gov.tr malikecder.ozdemir@tbmm.gov.tr emre.koprulu@tbmm.gov.tr faik.oztrak@tbmm.gov.tr candan.yuceer@tbmm.gov.tr orhan.duzgun@tbmm.gov.tr mehmetvolkan.canalioglu@tbmm.gov.tr huseyin.aygun@tbmm.gov.tr kamer.genc@tbmm.gov.tr dilek.akagunyilmaz@tbmm.gov.tr muharrem.ince@tbmm.gov.tr mehmet.haberal@tbmm.gov.tr ali.ihsan.kokturk@tbmm.gov.tr 


MHP MİLLETVEKİLLERİ: 
ali.halaman@tbmm.gov.tr muharrem.varli@tbmm.gov.tr seyfettin.yilmaz@tbmm.gov.tr kemalettin.yilmaz@tbmm.gov.tr mustafa.erdem@tbmm.gov.tr zuhal.topcu@tbmm.gov.tr yildirimtugrul.turkes@tbmm.gov.tr ozcan.yeniceri@tbmm.gov.tr mehmet.gunal@tbmm.gov.tr irbec@tbmm.gov.tr tunca.toskay@tbmm.gov.tr ali.uzunirmak@tbmm.gov.tr ahmetduran.bulut@tbmm.gov.tr bahattin.seker@tbmm.gov.tr ismet.buyukataman@tbmm.gov.tr necati.ozensoy@tbmm.gov.tr eminhaluk.ayhan@tbmm.gov.tr enver.erdem@tbmm.gov.tr oktay.ozturk@tbmm.gov.tr ruhsar.demirel@tbmm.gov.tr edipsemih.yalcin@tbmm.gov.tr adnansefik.cirkin@tbmm.gov.tr sinan.ogan@tbmm.gov.tr suleymannevzat.korkmaz@tbmm.gov.tr celal.adan@tbmm.gov.tr meral.aksener@tbmm.gov.tr engin.alan@tbmm.gov.tr murat.basesgioglu@tbmm.gov.tr atila.kaya@tbmm.gov.tr durmusali.torlak@tbmm.gov.tr ahmet.kenan.tanrikulu@tbmm.gov.tr oktay.vural@tbmm.gov.tr mesut.dedeoglu@tbmm.gov.tr emin.cinar@tbmm.gov.tr yusuf.halacoglu@tbmm.gov.tr lutfuturkkan@tbmm.gov.tr faruk.bal@tbmm.gov.tr mustafa.kalayci@tbmm.gov.tr alim43@tbmm.gov.tr erkan.akcay@tbmm.gov.tr sumer.oral@tbmm.gov.tr ali.oz@tbmm.gov.tr mehmet.sandir@tbmm.gov.tr mehmeterdogan48@tbmm.gov.tr devlet.bahceli@tbmm.gov.tr hasanhuseyin.turkoglu@tbmm.gov.tr munir.kutluata@tbmm.gov.tr cemalettin.simsek@tbmm.gov.tr bulent.belen@tbmm.gov.tr resat.dogru@tbmm.gov.tr koray.aydin@tbmm.gov.tr sadir.durmaz@tbmm.gov.tr

Bu Haber 2462 defa okunmuştur.
KADIN ve EDEBİYATI TARTIŞACAĞIZ
BAŞKANIMIZIN YENİ YIL MESAJI
2018´İN İLK KİTAP GÜNÜ 6 OCAK´TA
TELGRAFÇI HAMDİ´Yİ ANIYORUZ
MEVLİD KANDİLİNİZ KUTLU OLSUN
DAVETLİSİNİZ
ESKİ BAKAN´DAN DERNEĞİMİZE
KARA GÜNLER OLMASIN
ÖDÜL TÖRENİNE DAVETLİSİNİZ
MAKALE YARIŞMAMIZ SONUÇLANDI
KİTAP SÖYLEŞİ ve İMZA GÜNÜ
DÖRDÜNCÜ KİTAP GÜNÜ 14 EKİMDE
OKUYORUZ-OKUTUYORUZ
BİR KİTAP GÜNÜ ETKİNLİĞİ DAHA GE
3. KİTAP GÜNÜNE BEKLİYORUZ
İL TEMSİLCİMİZ OLMAK İSTER MİSİ
TÜRK TELEKOM VE ÖZELLEŞTİRMESİ
ZORUNLU BİR AÇIKLAMA
BÜYÜK KAMPANYAYA BİR KATKI DA Bİ
ÖZELEŞTİRİ, GURUR VE DAVET
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!