DİKKAT... DİKKAT... DERNEĞİMİZDEN ÖDÜLLÜ MAKALE YARIŞMASI....
 
REKLAM YOKSA TELEKOM´UN YANLIŞLARI YAZILIRREKLAM YOKSA TELEKOM´UN YANLIŞLARI YAZILIR

Tarih: 2014-12-10

Geçtiğimiz Günlerde (05.Aralık.2014) Bugün gazetesinde, aşağıda yer alan haber yayınlandı.
Haber Genel hatlarıyla doğruydu.. Ama Türk Telekom'un aleyhineydi... Hem de 2003'ten sonra  medyada görmediğimiz ağır bir üslupla eleştiriliyordu Türk Telekom... Biz merak ettik, daha önce Türk Telekom'un reklam pastasından önemli pay alan bu gazete Türk Telekom aleyhine haber yapmazdı ne oldu dedik, kendi kendimize...
Sonra Türk Telekom'da Cemaatçi olarak bilinen yöneticilere yapılan operasyonlar geldi aklımıza...
Ama bir ticari müessese bu kadar duygusal olamazdı...
Oturduk son 2*3 aylık Bugün Gazetesi koleksiyonlarını inceledik... Bu süre zarfında Ne Türk Telekom'un, Ne Avea'nın ne de TTNET'in reklamlarını göremedik gazetede...

Kısacası olay tamamen duygusal...

Hatta biz iddia ediyoruz, Telekom Grubu Samanyolu, Mehtap, Bugün ve Kanaltürk televizyonları, Zaman ve Bugün gazetelerine yeniden reklam vermezse, anılan yayın organları da Türk Telekom aleyhine  yayın yapmaya başlayabilirler..

Tahminlerimizden sonra gazete haberinde ne demiş ona bakalım...

"Sa­bit hat­lar­da 2009’dan bu ya­na 5.5 mil­yon abo­ne kay­be­den Türk Te­le­kom, bu za­ra­rı mev­cut abo­ne­le­rin üze­ri­ne yık­ma­ya baş­la­dı. Sık sık özel fi­yat avan­taj­lı kam­pan­ya­lar dü­zen­le­di­ği­ni du­yu­ran ku­ru­luş, kam­pan­ya­nın bit­ti­ği­ni abo­ne­ye bil­dir­me­di­ği için tü­ke­ti­ci yük­sek fi­yat­lı faturalarla kar­şı­la­şı­yor.

TÜKETİCİ ALDATILIYOR

Tü­ke­ti­ci So­run­la­rı Der­ne­ği (TÜ­SO­DER) Baş­ka­nı Ay­dın Ağa­oğ­lu Türk Te­le­ko­m’­un dü­zen­le­di­ği ‘Sa­bah 7 ak­şam 7 be­da­va­’ kam­pan­ya­sı­nın tüke­ti­ci­ye ha­ber ve­ril­me­den ip­tal edil­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Va­tan­daş bil­me­di­ği için ko­nu­şu­yor ve çok yük­sek fa­tu­ra­lar­la kar­şı­la­şı­yor. Tü­ke­ti­ci ale­nen al­da­tı­lı­yo­r” de­di.

TEHDİT DE EDİYORLAR

Yüz­ler­ce va­tan­da­şın bu yol­la mağ­dur ol­du­ğu­nu kay­de­den Ağa­oğ­lu şun­la­rı söy­le­di: “Türk Te­le­kom tü­ke­ti­ci­le­re bu pa­ra­yı öde­mez­sen di­rekt tele­fo­nu­nu ka­pa­tı­rım di­ye­rek teh­dit edi­yor. Bu du­rum ay­nı za­man­da in­san­la­rın ha­ber al­ma öz­gür­lü­ğü­nü de kı­sıt­la­mak an­la­mı­na ge­li­yor.
Te­le­ko­m’­un 2009’dan bu ya­na 5.5 mil­yon abo­ne­yi kay­bet­me­si­nin al­tın­da da bu­nun gi­bi tü­ke­ti­ci şi­ka­yet­le­ri ya­tı­yor.”

BENİM BAŞIMA DA GELDİ

Ağa­oğ­lu bu kam­pan­ya­lar­dan ken­di­si­nin de mağ­dur ol­du­ğu­nu an­la­ta­rak ba­şı­na ge­len bir ola­yı şöy­le di­le ge­tir­di: “Ba­na eks­tra 1 TL’­ye cep te­le­fon­la­rı­nı da ara­ya­bi­le­cek­sin de­di­ler. An­cak bu­nu ba­na ha­ber ver­me­den son­lan­dır­mış­lar. Bu­nun re­ka­bet­le hiç­bir il­gi­si yok bu­nun adı tü­ke­ti­ci­yi al­dat­ma­dır. Bu tarz uy­gu­la­ma­la­rı Te­le­kom hep ya­pı­yor.”

TELEKOM EMEKLİSİ İSYAN ETTİ

Ay­nı du­rum­dan bir­çok ki­şi mağ­dur ol­du­ğu an­la­tan Bur­cu B, 26 yıl Türk Te­le­ko­m’­da ça­lış­tı­ğı­nı ve emek­li ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “24 yıl­lık kesintisiz müş­te­ri­si­yim. Böy­le kü­çük he­sap­lar­la ma­ale­sef be­ni kay­bet­ti­le­r” di­ye ko­nuş­tu.

Ser­kan Ü, isim­li abo­ne­de kam­pan­ya­nın bir baş­ka mağ­du­ru. Ser­kan Ü, “Yıl­lar­dır kul­lan­dı­ğım te­le­fo­nu­mu ip­tal et­tir­mek zo­run­da bı­rak­tık­la­rı için Te­le­kom yö­ne­ti­mi­ni teb­rik edi­yo­rum” de­di.

KAMPANYA BİTİMİNİ BİLDİRMEDİ

Türk Te­le­ko­m’­a bu alan­da ge­len şi­ka­yet­ler bit­mek bil­mi­yor. www.Şi­ka­yet­var.com ad­re­si­ne Te­le­kom ile il­gi­li ade­ta şi­ka­yet ya­ğı­yor. Bur­cu B, isim­li tü­ke­ti­ci, Türk Te­le­kom'un bu kam­pan­ya­sın­dan bir sü­re ya­rar­lan­dı­ğı­nı fa­kat bü­tün kam­pan­ya­lar için ken­di­si­ni ara­yan müş­te­ri temsilcilerinin kam­pan­ya­nın bit­ti­ği­ni ha­ber ver­me­di­ği­ni be­lirt­ti.

Bur­cu B “Kam­pan­ya­nın bit­ti­ği­ni Türk Te­le­kom'dan de­ğil de bu ay he­sap­tan ke­si­len 192 TL ile acı bir şe­kil­de öğ­ren­miş ol­du­k” de­di.

ÇÖZÜM YOK, OTOMATİK CEVAP VER

Abo­ne­ler­den Si­ka­yet­var.com si­te­si ara­cı­lı­ğıy­la ge­len şi­ka­yet­le­re Türk Te­le­kom Müş­te­ri İliş­ki­le­ri ta­ra­fın­dan, “İ­let­miş ol­du­ğu­nuz ta­le­bi­niz il­gi­li birim­le­re ile­til­miş­tir.

Ko­nu in­ce­le­me aşa­ma­sın­da­dır, en kı­sa sü­re­de so­nuç­lan­dı­rı­la­rak ge­rek­li bil­gi­len­dir­me ta­ra­fı­nı­za ya­pı­la­cak­tı­r” ce­va­bı ve­ri­li­yor. An­cak va­tan­da­şın so­run­la­rı­nın çö­zül­me­di­ği gö­rü­lü­yor."

Bu Haber 1765 defa okunmuştur.
TÜRK TELEKOM ... YİNE DE ZARARDA
TÜRK TELEKOM ZARARDA !
MUSTAFA ŞENLİ DİREKTÖRLÜĞE ATAND
YAKUP ÖZTUNÇ TT GENEL MD. YARD.
DARBE GÜNÜ TELEKOM BİNASININ İŞG
TÜRK TELEKOM´U AKİS DENETİ
T.TELEKOM´DAN BORÇ UZATIMI
TÜRK TELEKOM NEDEN ZARAR ETTİ?
TÜRK TELEKOM VE PTT GÜÇ BİRLİĞİ
TÜRK(?) TELEKOM´DAN İLGİNÇ AFİŞL
BANKALARDAN SAUDİ TELEKOM´A RET.
TTNET HAKKINDA SORUŞTURMA
TÜRK TELEKOM’DA ÜST DÜZEY ATAMAL
CEP TELEFONUNDA NEDEN AVEA YAZMI
AVEA´YA 184 MİLYON LİRALIK
TÜRK TELEKOM ÜST YÖNETİMİ
T.T.´DA GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI
TÜRK TELEKOMUN MEVCUT YÖNETİCİLE
T.TELEKOMDA YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ
OJER BORSADAKİ TELEKOM HİSSELERİ
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!