DİKKAT... DİKKAT... DERNEĞİMİZDEN ÖDÜLLÜ MAKALE YARIŞMASI....
 
BİR ÖZELLEŞTİRME KAZIĞI DAHABİR ÖZELLEŞTİRME KAZIĞI DAHA

Tarih: 2015-01-15

Ankara'da belediyenin vatandaşa 300 dolara sattığı kartlı gaz sayacı, özelleştirmeyi kazanan şirketin hesaplarını bozdu. Şirket, kartlıları iptal edip 406 liraya yeniden mekanik sayaç takmak istiyor.
An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’nin va­tan­da­şa 300 do­lar kar­şı­lı­ğın­da sat­tı­ğı kart­lı do­ğal­gaz sa­yaç­la­rı şim­di de 406 li­ra kar­şı­lı­ğın­da ye­ni­den me­ka­nik sa­yaç­lar­la de­ğiş­ti­ril­mek is­te­ni­yor. Va­tan­daş Baş­kent­gaz'ı suç­lar­ken, şir­ket yö­ne­ti­mi EPDK, Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Ba­kan­lı­ğı ve BO­TA­Ş’­ı suç­lu­yor.

1 MİLYONU ÖN ÖDEMELİ

An­ka­ra'da­ki ye­ni sa­yaç kav­ga­sı do­ğal­gaz da­ğı­tımı­nın özel­leş­ti­ril­me­si son­ra­sın­da pat­lak ver­di. Bu iha­le­yi ka­za­nan To­run­lar Gı­da, Baş­kent­gaz ile 1,5 mil­yon abo­ne­ye hiz­met ver­me­ye baş­la­dı. An­ka­ra­’da abo­ne­le­rin yak­la­şık 1 mil­yo­nu kart­lı, 500 bi­ni ise me­ka­nik do­ğal­gaz sa­ya­cı kul­la­nı­yor.

BANA DA PEŞİN SATIN

Kart­lı sa­yaç kul­la­nan­lar, ön öde­me­li ola­rak is­te­di­ği mik­tar­da do­ğal­ga­zı ön­ce­den sa­tın ala­rak da­ha son­ra ola­bi­le­cek zam­lar­dan kur­tu­lu­yor. Me­ka­nik ya­ni fa­tu­ra­lı do­ğal­gaz sa­ya­cı olan­lar ise zam­lı fa­tu­ra­yı öde­mek zo­run­da ka­lı­yor. Özel­leş­tir­me ön­ce­si­ne ka­dar kart­lı sa­yaç abo­ne­le­ri­nin pe­şin alım­la­rın­da so­run ya­şan­mı­yor­du. An­cak özel­leş­tir­me son­ra­sı iş­let­me­nin özel şir­ke­te geç­me­si za­ra­rın üst­le­nil­me­si so­ru­nu­nu or­ta­ya çı­kar­dı. Baş­kent­gaz, ön öde­me­li gaz sa­tı­şın­dan za­rar et­ti­ği­ni be­lir­te­rek EPDK, Ener­ji Ba­kan­lı­ğı ve Bo­ta­ş’­a ya­zı gön­de­rip za­ra­rı­nın kar­şı­lan­ma­sı­nı ya da ken­di­si­ne de pe­şin do­ğal­gaz sa­tıl­ma­sı ta­le­bin­de bu­lun­du. An­cak bu ta­lep kar­şı­lan­ma­dı. 

ZORLA DEĞİŞİM GİRİŞİMİ

Bu­nun üze­ri­ne Baş­kent­ga­z’­ın za­rar­dan kur­tul­mak için kart­lı sa­yaç­la­rı fa­tu­ra­lı sa­yaç­lar­la de­ğiş­tir­mek için ha­re­ke­te geç­ti­ği, de­ğiş­tir­me be­de­li ola­rak da top­lam­da 406 li­ra pa­ra is­te­di­ği bil­di­ril­di. Tü­ke­ti­ci Hak­la­rı Der­ne­ği Baş­ka­nı Tur­han Ça­kar, va­tan­daş­la­rın sa­yaç de­ğiş­ti­ril­me­ye zor­lan­dı­ğı­nı id­di­a eder­ken, tü­ke­ti­ci ka­nu­nu­na gö­re böy­le bir zor­la­ma ya­pı­la­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Der­nek bu­gün bu ko­nu­da ba­sın açık­la­ma­sı ya­pa­cak. 

50 MİLYON LİRA ZARAR İDDİASI

Baş­kent­gaz şir­ke­ti, va­tan­daş­la­rın sa­yaç de­ği­şi­mi­ne kar­şı çık­ma­sı üze­ri­ne ye­ni­den EPDK, Ener­ji Ba­kan­lı­ğı ve Bo­ta­ş’­la gö­rü­şüp va­tan­da­şa ta­nı­nan pe­şin do­ğal­gaz ala­bil­me yet­ki­si­nin şir­ke­te de ta­nın­ma­sı­nı ya da va­tan­da­şa met­re­küp ye­ri­ne TL üze­rin­den pe­şin sa­tış yap­ma yet­ki­si is­te­di. An­cak so­ru­nun he­nüz çö­zü­le­me­di­ği be­lir­ti­li­yor. Şir­ke­te gö­re do­ğal­ga­za ya­pı­lan her yüz­de 10’luk zam, pe­şin do­ğal­gaz sa­tış­la­rı ne­de­niy­le şir­ke­tin yak­la­şık 50 mil­yon li­ra za­ra­ra uğ­ra­ma­sı­na yol açı­yor. 
 
NEYMİŞ;
İddia edildiği gibi Özelleştirme Halkın Çıkarına değilmiş...
Hele alyapı tekeline sahip şirketlerin özelleştirilmesi demek, "Halkı Soymak" demekmiş...
Bu Haber 1055 defa okunmuştur.
TELEKOM´DAN GİTME ZAMANI
VARLIK FONU’NA BÜYÜK DEVİR
KÂR EDEN ŞİRKETİ SATTILAR
ÖZELLEŞTİRMENİN YENİ BAŞKANI: AH
ÖZELLEŞTİRME SAHTEKARLARINA MAHK
TP ÖZELLEŞTİRİLDİ
ÖZELLEŞTİRME POLİTİKASI AGRESİFL
ŞEKER STRATEJİK AMA TELEKOM DEĞ
ÖZELLEŞTİRME TORBADAN ÇIKARILDI!
SAADET´TEN ÖZELLEŞTİRME TEPKİSİ
ÖZELLEŞTİRME TORBASI GELİYOR…
195 KURULUŞTA KAMU PAYI KALMADI
MİLLİ PİYANGO NEDEN HALKA ARZ ED
RUSYA´DA ÖZELLEŞTİRME KARŞ
MAHKEME KARARINA RAĞMEN !!!
KAMU-SEN GENEL BAŞKANI KONCUK AÇ
DEVLETLEŞTİRME Mİ BAŞLIYOR?
HAZİNE´YE ÖZELLEŞTİRMEDEN
BİR GARİP ÖZELLEŞTİRME
ÖZELLEŞTİRME GELİRİ 67 MİLYAR DO
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!