BİR ÖZELLEŞTİRME KAZIĞI DAHABİR ÖZELLEŞTİRME KAZIĞI DAHA

Tarih: 2015-01-15

Ankara'da belediyenin vatandaşa 300 dolara sattığı kartlı gaz sayacı, özelleştirmeyi kazanan şirketin hesaplarını bozdu. Şirket, kartlıları iptal edip 406 liraya yeniden mekanik sayaç takmak istiyor.
An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’nin va­tan­da­şa 300 do­lar kar­şı­lı­ğın­da sat­tı­ğı kart­lı do­ğal­gaz sa­yaç­la­rı şim­di de 406 li­ra kar­şı­lı­ğın­da ye­ni­den me­ka­nik sa­yaç­lar­la de­ğiş­ti­ril­mek is­te­ni­yor. Va­tan­daş Baş­kent­gaz'ı suç­lar­ken, şir­ket yö­ne­ti­mi EPDK, Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Ba­kan­lı­ğı ve BO­TA­Ş’­ı suç­lu­yor.

1 MİLYONU ÖN ÖDEMELİ

An­ka­ra'da­ki ye­ni sa­yaç kav­ga­sı do­ğal­gaz da­ğı­tımı­nın özel­leş­ti­ril­me­si son­ra­sın­da pat­lak ver­di. Bu iha­le­yi ka­za­nan To­run­lar Gı­da, Baş­kent­gaz ile 1,5 mil­yon abo­ne­ye hiz­met ver­me­ye baş­la­dı. An­ka­ra­’da abo­ne­le­rin yak­la­şık 1 mil­yo­nu kart­lı, 500 bi­ni ise me­ka­nik do­ğal­gaz sa­ya­cı kul­la­nı­yor.

BANA DA PEŞİN SATIN

Kart­lı sa­yaç kul­la­nan­lar, ön öde­me­li ola­rak is­te­di­ği mik­tar­da do­ğal­ga­zı ön­ce­den sa­tın ala­rak da­ha son­ra ola­bi­le­cek zam­lar­dan kur­tu­lu­yor. Me­ka­nik ya­ni fa­tu­ra­lı do­ğal­gaz sa­ya­cı olan­lar ise zam­lı fa­tu­ra­yı öde­mek zo­run­da ka­lı­yor. Özel­leş­tir­me ön­ce­si­ne ka­dar kart­lı sa­yaç abo­ne­le­ri­nin pe­şin alım­la­rın­da so­run ya­şan­mı­yor­du. An­cak özel­leş­tir­me son­ra­sı iş­let­me­nin özel şir­ke­te geç­me­si za­ra­rın üst­le­nil­me­si so­ru­nu­nu or­ta­ya çı­kar­dı. Baş­kent­gaz, ön öde­me­li gaz sa­tı­şın­dan za­rar et­ti­ği­ni be­lir­te­rek EPDK, Ener­ji Ba­kan­lı­ğı ve Bo­ta­ş’­a ya­zı gön­de­rip za­ra­rı­nın kar­şı­lan­ma­sı­nı ya da ken­di­si­ne de pe­şin do­ğal­gaz sa­tıl­ma­sı ta­le­bin­de bu­lun­du. An­cak bu ta­lep kar­şı­lan­ma­dı. 

ZORLA DEĞİŞİM GİRİŞİMİ

Bu­nun üze­ri­ne Baş­kent­ga­z’­ın za­rar­dan kur­tul­mak için kart­lı sa­yaç­la­rı fa­tu­ra­lı sa­yaç­lar­la de­ğiş­tir­mek için ha­re­ke­te geç­ti­ği, de­ğiş­tir­me be­de­li ola­rak da top­lam­da 406 li­ra pa­ra is­te­di­ği bil­di­ril­di. Tü­ke­ti­ci Hak­la­rı Der­ne­ği Baş­ka­nı Tur­han Ça­kar, va­tan­daş­la­rın sa­yaç de­ğiş­ti­ril­me­ye zor­lan­dı­ğı­nı id­di­a eder­ken, tü­ke­ti­ci ka­nu­nu­na gö­re böy­le bir zor­la­ma ya­pı­la­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Der­nek bu­gün bu ko­nu­da ba­sın açık­la­ma­sı ya­pa­cak. 

50 MİLYON LİRA ZARAR İDDİASI

Baş­kent­gaz şir­ke­ti, va­tan­daş­la­rın sa­yaç de­ği­şi­mi­ne kar­şı çık­ma­sı üze­ri­ne ye­ni­den EPDK, Ener­ji Ba­kan­lı­ğı ve Bo­ta­ş’­la gö­rü­şüp va­tan­da­şa ta­nı­nan pe­şin do­ğal­gaz ala­bil­me yet­ki­si­nin şir­ke­te de ta­nın­ma­sı­nı ya da va­tan­da­şa met­re­küp ye­ri­ne TL üze­rin­den pe­şin sa­tış yap­ma yet­ki­si is­te­di. An­cak so­ru­nun he­nüz çö­zü­le­me­di­ği be­lir­ti­li­yor. Şir­ke­te gö­re do­ğal­ga­za ya­pı­lan her yüz­de 10’luk zam, pe­şin do­ğal­gaz sa­tış­la­rı ne­de­niy­le şir­ke­tin yak­la­şık 50 mil­yon li­ra za­ra­ra uğ­ra­ma­sı­na yol açı­yor. 
 
NEYMİŞ;
İddia edildiği gibi Özelleştirme Halkın Çıkarına değilmiş...
Hele alyapı tekeline sahip şirketlerin özelleştirilmesi demek, "Halkı Soymak" demekmiş...
Bu Haber 1226 defa okunmuştur.
KALAŞİNKOF DA ÖZELLEŞİYOR
TCDD DE ELDEN GİDİYOR
MALİYE BAKANI: VARLIK SATIŞI ART
TELEKOM YETKİLİLİLERİ HESABA ÇEK
VARLIK FONU, PTT’Yİ SATIŞ HAZIRL
ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜ DE YABANCILAR
ÖZELLEŞTİRME SEKTÖRÜ (!) İYİYE G
TELEKOM´DAN GİTME ZAMANI
VARLIK FONU’NA BÜYÜK DEVİR
KÂR EDEN ŞİRKETİ SATTILAR
ÖZELLEŞTİRMENİN YENİ BAŞKANI: AH
ÖZELLEŞTİRME SAHTEKARLARINA MAHK
TP ÖZELLEŞTİRİLDİ
ÖZELLEŞTİRME POLİTİKASI AGRESİFL
ŞEKER STRATEJİK AMA TELEKOM DEĞ
ÖZELLEŞTİRME TORBADAN ÇIKARILDI!
SAADET´TEN ÖZELLEŞTİRME TEPKİSİ
ÖZELLEŞTİRME TORBASI GELİYOR…
195 KURULUŞTA KAMU PAYI KALMADI
MİLLİ PİYANGO NEDEN HALKA ARZ ED
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!