SEÇİM BİLDİRGELERİNDE BİLİŞİMSEÇİM BİLDİRGELERİNDE BİLİŞİM

Tarih: 2015-05-05

7 Haziran Seçimlerine katılan siyasi partilerden üçünün (Ak Parti, CHP ve MHP) Seçim Bildirgelerini inceleyerek Bilişimle ilgili taahhütlerini araştırdık. Aşağıda bilginize sunuyoruz.

Ancak her üç partinin bildirgesinde de sektör çalışanlarının ve eski çalışanlarının durumuna ilişkin tek bir cümlenin bile geçmediğini gördük üzüldük.

Yaklaşık 4 yıl önce bir basın açıklaması ile gerekliliğini duyurduğumuz, “Bilişim Suçları İhtisas Mahkemesi Kurulmalıdır” görüşümüzün AK Partinin Seçim Bildirgesinde,

İletişim Vergilerinin düşürülmesi gerektiğine ilişkin görüşümüzün CHP ve MHP Bildirgelerinde,

Yerli yazılım ve yerli teknolojiye ağırlık verilmesi yolundaki görüşümüzün her üç partinin bildirgesinde,

Evrensel Hizmet Yasasının amacına uygun kullanılmasının CHP ve MHP Bildirgelerinde,

Bilişim dilinin Türkçeleştirilmesi, Türkçe kavramlar kullanılması konusundaki görüşümüzün MHP Bildirgesinde,

Yer almış olmasından memnun olduk.

Ak Partinin daha kontrollü bir internet vaat etmesine karşılık, CHP ve ve MHP’nin daha özgür internet vaad ettikleri görülmektedir.

Her üç partinin Bilişim konusundaki vaadlerinin genel beklentileri karşıladığını, ancak; topluma bilişim konusunda ufuklar açacak düzeyde olmadığınıdüşünüyoruz.

AKP SEÇİM BİLDİRGESİNDE BİLİŞİM

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) yaygın ve etkin kullanılmasını teşvik ederek, bu alanda sektör oluşumunu destekleyecek, yerli BİT teknolojilerinin üretiminde katma değerin artırılmasını ve üretimde BİT teknolojilerinin daha fazla kullanılmasını sağlayacağız. Önümüzdeki dönemde kamunun e-dönüşümünü (e-Devlet) büyük oranda tamamlayacağız.

4G mobil elektronik haberleşme hizmetlerine yönelik yetkilendirme çalışmalarını başlattık ve bu hizmetlerin yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. 4G elektronik haberleşme ekipmanlarının yurt içinde üretilmesine yönelik teşvikler vereceğiz. 5G mobil elektronik haberleşme altyapısına ilişkin Ar-Ge çalışmalarını başlatacağız.

Elektronik haberleşme sektöründe, düzenleyici çerçeveyi gözden geçireceğiz ve bölgesel bazda düzenleme yaklaşımına geçeceğiz.

Ulusal genişbant stratejisi hazırlayacağız.

Spektrum kaynaklarının kullanımında etkinlik sağlayacağız.

Ülkemizde internet değişim noktalarının kurulumunu destekleyeceğiz.

Sabit ve mobil haberleşme altyapısı olmayan yerleşim yerlerinde altyapı kurulumu çalışmalarına devam edeceğiz.

Fiber erişim destekleme programı oluşturacağız. Fiber altyapı yatırımlarının artırılmasına yönelik çalışmaları başlatacak, hızlı ve kaliteli genişbant erişim yaygınlığını sağlayacağız. 2018 yılında 4 milyon fiber aboneye ulaşmayı hedefliyoruz.

FATİH Projesi kapsamında alınacak olan tablet bilgisayarların ihale süreci kritik görülen teknolojilerin yerlileştirilmesine yönelik tasarlanacak, Projenin bir bütün olarak yazılım, hizmetler, uygulama ve sayısal içerik pazarının büyümesine imkân tanıması sağlanacaktır.

Bilgi teknolojileri sektörüne yönelik veri altyapısını güçlendireceğiz. Bilgi teknolojileri firmalarının küresel pazarlara açılımını teşvik edeceğiz. Oyun Sektörü Stratejisini oluşturacağız.

Kişisel verilerin korunması ve siber güvenliğe ilişkin yasal düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

Siber Suçla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı hazırlayacağız. Bilişim suçları ihtisas mahkemelerini kuracağız.

Akıllı kentler programını geliştireceğiz.

Yeşil bilişim programını geliştirilerek hayata geçireceğiz. Kültürel ve bilimsel nitelikte sayısal bilgiye açık erişim imkânlarını artıracağız.

Meslek lisesi ve üniversitelerdeki BİT eğitim müfredatını güncelleyecek, özel sektör ve eğitim kurumları arasındaki BİT eğitimi işbirliği programı geliştireceğiz.

Yaygın mesleki bilişim eğitimleri düzenleyeceğiz. BİT destekli uzaktan çalışma koşullarını yaygınlaştıracağız.

Engellilere özel BİT yazılım ve donanımlarının yaygınlaştırılmasını sağlayacağız.

Yoksul ailelere belirli ölçütlerle internet erişimi imkânı sağlayacağız. FATİH projesi kapsamında dağıtılan tablet bilgisayarlardan alan çocukların bulunduğu aileler öncelikli olarak değerlendirilecek, bu ailelere belirli bir kotada internet erişim hizmeti sunumu kamu kaynakları kullanılarak sağlanacaktır. Bu programla, tahminen 1,5 milyon yoksul haneye ulaşmayı öngörüyoruz.

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere daha güvenli ve bilinçli internet kullanımı ve kullanıcı güvenini artıracağız.

İnternet kafelerin şartlarını, başta fiziksel koşullar olmak üzere, tüm bireylere hizmet verilebilmelerini teminen iyileştirecek, bu kafeleri sınıflandıracak, sağlıklı ve güvenli bir şekilde hizmet vermelerini sağlayacağız. Bu sayede, yaklaşık 5 milyon internet kafe kullanıcısı için daha kaliteli ve güvenli hizmet ortamı oluşturmayı hedefliyoruz.

İnternet erişiminin yaygınlaştırılması amacıyla gerekli çalışmaları yapacağız. Bu kapsamda Türkçe sayısal içeriğin gelişimini destekleyeceğiz. Yerel yönetimlerde kamu bilişim merkezlerinin kurulmasını sağlayacağız.

Yerel yönetimlerde kamu bilişim merkezleri kurulmasını destekleyeceğiz.

e-Ticaretin gelişimini teşvik edecek ve e-Ticaret siteleri için güven damgası sistemini hayata geçireceğiz. e-İhracat Stratejisi hazırlayacağız.

İnternet girişimciliği destek merkezi oluşturacağız

CHP SEÇİM BİLDİRGESİNDE BİLİŞİM

Yerli yazılım üretimini teşvik edecek, yazılım sektörünün büyümesi için destek vereceğiz.Bilişim sektörüne yönelik güçlü bir talep oluşmasını kamu desteğiyle sağlayacağız. Bilişim alanında ara elemanı eğitimine öncelik vereceğiz.  UMEM kapsamında üniversite mezunu genç işsizlere bilişim eğitimi vererek istihdam yaratacağız. Yazılım ihracatını engelleyen dolaylı vergileri kaldırarak bilişim sektörünün uluslararası rekabet gücünü artıracağız.

Bilgi ekonomisine dönük yapısal reformlardan KOBİ’lerin faydalanmasına öncelik vereceğiz. KOBİ’lerin İnternet temelli üretim ve satış yapmasına yönelik teşvikler uygulayacağız. E-ticareti kolaylaştırıcı alternatif ödeme sistemlerinin geliştirilmesini ve elektronik fatura kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlayacak mevzuat değişikliklerini gerçekleştireceğiz.  KOSGEB kanalıyla KOBİ’lerin e-dönüşümlerine yönelik destek ve teşvik sağlayacağız.  KOBİ’lerin bulut bilişimi, e-tedarik, e-stok yönetimi ve veri merkezlerini kullanmalarını teşvik edeceğiz.  Sayısal okuryazarlık eğitim seferberliğinde KOBİ çalışanlarına öncelik vereceğiz.

Yeni teknoloji atılımında kamunun sürükleyici bir güç olmasını sağlayacağız.  Tüm yurttaşlarımızı ucuz ve hızlı geniş bant İnternet erişimine kavuşturacağız.

Evrensel Hizmet Fonu’nu amacına uygun kullanacağız. İnternet erişimini en düşük maliyetle sunmak için gereken fiber optik ve yeni nesil şebeke altyapı yatırımlarını yapacağız. İnternet altyapısının sağlanmasında tüm eşitsizlikleri ortadan kaldıracağız. Kamu altyapı yatırımlarının, bilişim hizmetlerinin eşgüdümü ve finansmanın yanı sıra bilgi ve teknolojinin kullanımında da etkin bir rol üstlenmesini sağlayacağız.  E-devlet hizmetlerinin yaygınlaştıracak, daha etkin kullanılmasını destekleyeceğiz.

Yeni teknolojilerin tüm sektörlere ve işletmelere yayılmasını destekleyecek politikalar geliştirecek, bu alandaki yasal engelleri kaldıracağız.  Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına yönelik adımlar atacağız. Patent sistemini temel araştırma çıktılarının teknolojiye aktarılması ve 53 ürüne dönüşmesi için yeniden tasarlayacağız.  İnternet’e dair düzenlemeleri; kullanıcıların, içerik sağlayıcıların, özel sektör ve STK’lerin görüşlerini alarak yapacağız.  Kişisel verilerin korunmasında, kamuya tanınan her türlü istisnayı kaldıracağız. • Veri Koruması Kurulu’nun bağımsız olmasını sağlayacağız.  Bulut bilişim ve veri merkezi hizmetlerinin genel güvenliğinin sağlanması ve bu hizmetlerin özel güvenlik denetimlerine tabi tutulmasına yönelik yasal düzenlemeleri yapacağız.

MHP SEÇİM BİLDİRGESİNDE BİLİŞİM

Ülkemizde, özellikle sosyal güvenlik, adres, kimlik, askerlik, seçmen, vergi kayıtları gibi kritik kişisel verileri, bilgi ve belgeleri işleyen, sunan ve saklayan kamu kurumları ile bankalar, finans kuruluşları, elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları, noterler vb gibi önemli bilgi işleyen, taşıyan ve saklayan kuruluşların bilgi ve iletişim güvenliğini temin edecek bir altyapıya sahip olmaları sağlanacaktır.

 Siber tehditlere dönük güvenlik sistemleri geliştirilecek ve uygulanacaktır. Etkin işleyen bir bilgi güvenliği denetim sistemi oluşturulacaktır. İletişim teknolojileri kullanımı üzerindeki siyasi baskı ve keyfi düzenlemeler kaldırılarak, bilgiye erişimde kişisel ve ekonomik özgürlükler, evrensel hukuk ilkeleriyle korunacaktır.

Posta sektörü; kalite, güvenilirlik ve erişilebilirlik esasları dikkate alınarak rekabetçi bir anlayışla düzenlenecek, serbestleşmeye geçilecektir.

Yasal olmayan dinlemelere fırsat verilmeyecek Özel hayatın gizliliğini ihlal eden yasal olmayan dinleme ve izlemeler ile bunların yayınlanması engellenecek ve vatandaşların iletişim özgürlüğü ve özel hayatının gizliliğini teminat altına alan koruyucu tedbirler alınacak,faillerin etkin cezai müeyyideye tabi tutulması sağlanacaktır.

2023 yılına kadar olan dönemde Türkiye malzeme teknolojileri, bioteknoloji ve bilişim teknolojileri alanında ciddi atılım yaparak teknolojik rekabet üstünlüğü kazanacaktır.

Bilgi üretim teknolojileri, bioteknoloji, gen ve doku teknolojileri, uzay ve havacılık teknolojileri, bilişim teknolojileri, nano ve nükleer teknolojiler, mekatronik, üretim süreç ve teknolojileri, malzeme teknolojileri, enerji teknolojileri ve tasarım teknolojileri gibi çağımızın stratejik teknolojilerinde Ar-Ge faaliyetlerine ve Ar-Ge sonuçlarının üretime dönüştürülmesine önem ve öncelik verilecektir.

Ucuz ve hızlı haberleşme yaygınlaştırılacak Bütün vatandaşların ülkenin her yerinden ve her zaman, seçenek zenginliğine sahip bir şekilde, başta sabit ve mobil telefon ile geniş bant internet hizmetleri olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerine katlanılabilir maliyetle erişebilmesi sağlanacaktır.

 İnternette içeriğin zenginleştirilmesine ve nitelikli, doğru ve Türkçe olmasına önem verilecektir. Hızlı veri ve ses iletimini sağlayacak teknolojiler ile bilgisayar donanım ve yazılımı üretimi ve ihracatının teşvik edilmesi, elektronik sektöründe, hızlı gelişen ve yüksek katma değer oluşturan bilişim ve özellikle elektronik haberleşme teknolojilerinde yerli katkı ve fikri mülkiyet oranının artırılması sağlanacaktır.

“Bilişim Vadisi” projesi hayata geçirilecek Bilgi teknolojilerinde eğitilmiş insan gücü yetiştirilmesine önem verilecektir. “Bilişim Vadisi” Projesi hayata geçirilerek, sektörde faaliyet gösteren firmalar için alt yapısı hazır alanlar tahsis edilecek, yazılım ve hizmetler alanında sektörün yurt dışına açılması desteklenecektir.

Sektörü ve sektörün sunmuş olduğu hizmetleri desteklemek amacıyla, Evrensel Hizmet Fonu ve Ar-Ge Fonu’nun şeffaf, ayrım gözetmeyen bir anlayışla ve etkinlik kriterleri çerçevesinde kullanılması sağlanacaktır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde kamu alımları ve düzenlemeler sektörün gelişimini destekleyici bir politika aracı olarak kullanılacaktır.

İletişim üzerindeki vergi yükü hafifletilecektir.

Bilişim ve iletişim yatırımları özel olarak teşvik edilecek Ar-Ge merkezlerinin geliştirilmesi, Ar-Ge kültürünün oluşturulması, Ar-Ge’ye yönelik teşviklerin artırılması sağlanacaktır. Böylece yerli üretimin geliştirilmesi ve haberleşme alanında dünya ölçeğinde başarılı olmak için uluslararası düzeyde bilinen markalar oluşturulması yöntemiyle pazardan pay alınması sağlanacaktır.

Genişbantın ülke ekonomisine katkısı göz önünde tutularak bu alandaki yatırımlar teşvik edilecektir.

Bilişim teknolojilerinde kullanılan her türlü cihaz ve yazılımlarda Türkçe’nin kullanımı sağlanacaktır.

 

 

Bu Haber 1172 defa okunmuştur.
BORÇ ŞAMPİYONU TELEKOM KÂR ETMİ
TELEKOM KRİZİ MECLİSE TAŞINDI
CEP FATURASINI AZALTMADA 7 ADIM
PTTMESSENGER %100 YABANCI
TELEKOM´U ÇİNLİLER ALIYOR
´YERLİ WHATSAPP´ PTT
BELEDİYE BAŞKANINA ÖZEL PUL
PTT´DEN ´ESNAF KART´A AVANTAJ İM
BÖYLE POSTACILAR DA VAR!
PTT 2000 KİŞİ ALACAK! SON GÜN
BAZ İSTASYONU KURULUMU KOLAYLAŞT
METİN ATALAR´IN ANNESİ VEFAT ETT
TÜRK TELEKOM DEVLETE Mİ DÖNÜYOR?
TÜRK TELEKOM BORÇLARINI YAPILAND
PTT’DE SKANDAL HARCAMALAR
PTT TAŞERON İŞÇİLERİ İŞTEN Mİ ÇI
BTK CEO’LARI ÖĞRENCİLERLE BULUŞT
TÜRK TELEKOM’DAN ŞAŞIRTAN KİRALI
3 BANKA TELEKOM´U YAKIN İZLEMEYE
O.MUZAFFER AYVALI YAZDI:CASUS Gİ
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!