7. KİTAP GÜNÜ 3 ŞUBATTA BEKLİYORUZ. KADIN VE EDEBİYATI TARTIŞACAĞIZ....
 
HER YÖNÜYLE MEMURLARDA İZİNHER YÖNÜYLE MEMURLARDA İZİN

Tarih: 2015-10-07

Derneğimizin büyük çoğunluğu Devlet Memurlarından oluştuğu için, Devlet Memurlarını ilgilendiren çeşitli konularda aydınlatıcı dizi yazılar hazırlamaya karar verdik. Bu çalışmamızın ilk ürünü olan, Her Yönüyle Devlet Memurlarında İzin konulu dosyamızı bilginize sunuyoruz.

Umarız yararlı olur.

HER YÖNÜYLE MEMURLARDA İZİN

Anayasal Dayanak;

Anayasanın 50 inci maddesinde “dinlenmek  çalışanların hakkıdır” hükmü ile çalışanların izin hakları Anayasa teminatı altına alınmış ve ilgili yasal mevzuat da bu hükme paralel olarak düzenlenmiştir.

İzin Tanımı;

TDK Sözlüğünde İzin; bir kimseye çalıştığı yerce verilen tatil, izin vermek ise; birini bir şey yapmakta serbest bırakmak şeklinde tanımlanmıştır.

İznin Amacı

İnsanlar yaşamlarının sağlıklı olarak devam  ettirebilmek için değişik ihtiyaçlarının gidermek mecburiyetindedirler. Kişilerin verimli bir şekilde  çalışmalarını sürdürebilmeleri için dinlenme ihtiyacı  bulunmaktadır. İnsanlar, izin kullanarak fiziksel, ruhsal olarak dinlenme ihtiyaçlarının karşılanması kamu hizmetlerinin verimliliğini yükseltmektedir.

İznin Türleri

·         Yıllık İzin

·         Mazeret İzinleri

·         Hastalık İzni

·         Aylıksız İzin

·         Diğer İzinler

 Yıllık İzin

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 102 nci maddesine göre;

Hizmet süresi bir yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olan memurların yıllık izin süreleri yirmi gün, on yıldan fazla olanların ise otuz gündür.

Yıllık izinlerini memuriyetlerinin bulunduğu yer dışında geçirecek olanların izin sürelerine zorunlu hallerde, memuriyet yeri ile iznin  geçirileceği yerin uzaklığı dikkate alınarak, izin vermeye yetkili amirlerince gidiş ve dönüş için  en çok ikişer gün olmak üzere yol süresi eklenebilir

Yıllık izin süresinin hesabında dikkate alınacak hizmet süreleri;

a) Memura verilecek yıllık izin süresinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurumlarında geçen hizmetler,

b) Muvazzaf askerlikte geçen hizmet süreleri ,

c) Kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet  memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen  hizmetler,  dikkate alınır. (Devlet Memurları Kanunu Genel Teb.140,154)

İzin süresinin hesabında dikkate alınır.

 Yıllık iznin kullanılışı

Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir.

Birbirini izleyen iki yılın izni, içinde bulunulan yılda aynı usulle kullanılabilir. Bir önceki yıldan devreden izin ile içinde bulunulan yıla ait izin toplamının kısmen veya toptan kullanılamaması halinde sadece içinde bulunulan yıl iznine denk olan kısmı bir sonraki yılda kullanılabilir.

Bu şekilde yıl içinde kullanılan izinler öncelikle bir önceki yıldan devreden izin süresinden düşülür.

Memurlara gelecek yılın izninden düşülmek üzere yıllık izin verilmez. Aday memurlardan 1 yıllık hizmet süresini doldurmayanlara yıllık izin verilmez.

Hizmetine gereksinim duyulması halinde yıllık iznini  kullanan memurlar yetkili amirlerce göreve çağırılabilir. Bu durumda memurun belli yol süresini takip eden ilk iş gününde görevine dönmesi zorunludur. (657 DMK.Md.103)

Amirler, memurların yıllık izinlerini  kullanmalarında takdir hakkına sahiptir. Bu haklarını görevin aksamamasını göz önünde bulundurarak açıklık ve eşitlik kuralları içinde  memurların yılı içinde izin kullanma zamanını plânlayarak kullanırlar.

Amirin takdir hakkı

 Amirin takdir hakkı keyfi olarak hareket edeceği  anlamına gelmez. Takdir yetkisini kullanırken bazı ilkelere uyması gerekir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz;

•Amirler, bu yetkilerini yasaların koyduğu sınırlar içinde  kalmalıdır.

•Takdir yetkisi kullanırken eşitlik ilkesine önem vermelidir.

•Takdir yetkisi kamu yararı için kullanılmalıdır.

•Takdir yetkisi gerekçeli olarak kullanmalıdır.

•Takdir yetkisinin kullanılması için yasalar özel koşullar öngörmüş ise, yönetim bunlara uymalıdır.

 Takdir yetkisi keyfi hareket yetkisi değildir. Özetle, takdir yetkisi de ancak hukuka uygun olarak kullanılabilir.

 Yıllık izin vermekle yetkili amirler

 *657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yıllık izin vermekle yetkili amirin/amirlerin kim/kimler olduğu hakkında bir  düzenleme yoktur. Eğer Kurumunca Personel İzin Yönergesi  düzenlenmişse buna uyulur. Aksi halde Kanunun 104.maddesinden hareketle;  Merkezde Atamaya Yetkili Amir, ilde Vali, ilçede kaymakam ve  yurt dışında diplomatik misyon şefleri tarafından birim amirinin  muvafakati ile verilebilir. Belediyelerde atamaya yetkili amir (belediye başkanı) veya 5393 sayılı Kanunun 42.maddesine göre yetki devrinde bulunulmuşsa yöneticilik sıfatı bulunan belediye görevlilerince kullanılması gerekir.

Mazeret İzinleri

a)Verilmesi zorunlu olan mazeret izinleri

 1) Kadın Memura doğum yapmadan önce 8 hafta ve doğum yaptığı  tarihten itibaren de 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta analık izin verilir.

 Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, memurun fiilen çalıştığı süreler, doğum sonrası analık izni süresine eklenir.

 Memurlara, yıllık izinlerini kullanıp kullanmadıklarına bakılmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 104 üncü maddesine göre aşağıda belirtilen hallere bağlı olarak mazeret izni verilir.

Doğumun erken gerçekleşmesi halinde, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan süreleri doğum sonrası analık iznine ilave edilir.

Doğumda veya doğum sonrasında analık izni  kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine

memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

.Doğumun erken gerçekleşmesi halinde, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan süreleri doğum sonrası analık iznine ilave edilir. .Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

Devlet memurluğuna atanmadan önce doğum yapan ve doğum yaptığı tarihten itibaren sekiz haftalık süre içerisinde göreve başlayanlara, 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (A) fıkrası çerçevesinde doğum yaptığı tarih dikkate alınarak sadece sekiz  haftalık doğum sonrası analık izni süresinin kalan kısmı kullandırılacaktır.

•Ayrıca,

Doğum yapan kadın memura analık izin süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat,ikinci altı ayda bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, memurun tercihi esastır.

 Süt izninin, kadın memurun çocuğunu emzirmesi için günlük olarak kullandırılması gereken bir izin

hakkı olması sebebiyle bu iznin birleştirilerek sonraki günlerde kullandırılmasına imkan bulunmamaktadır.

2) Erkek memura, isteği üzerine eşinin doğum yapması nedeniyle 10 gün babalık izni verilir.

 3) Memura, isteği üzerine;

 a) Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi,

 b) Eşinin, çocuğunun ölmesi

 c) Kendisinin veya eşinin anne, baba ve kardeşinin ölümü  halinde yedi gün izin verilir.

 b)Amirin takdirine bağlı olan mazeret izinleri

 Memurlara mazeretleri nedeniyle bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak on gün izin verilebilir. Zorunluluk halinde on gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir.

Ancak, ikinci kez verilen bu on günlük mazeret izni, memurun yıllık izninden düşülür. Bu ikinci izin aday memurlara ve öğretmenlere verilmez.

 Yıllık ve mazeret izinleri sırasında malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz.

Hastalık İzni

 Memurlara, aylık ve özlük hakları korunarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 . maddesinde   belirtilen süreleri geçmemek kaydıyla hastalık raporlarında gösterilen süre kadar hastalık izni verilir.

 •Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli  hastalıklara on sekiz aya kadar,

• Diğer hastalık hallerinde on iki aya kadar,  hastalık izni verilir.

 Memurun hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri,hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

 Gerek görülmesi halinde bu süreler bir katına uzatılır.

 Azamî süreler kadar izin verilen memur izin sonunda görevine başlayabilmesi için iyileştiğine dair rapor ibraz etmesi gerekir. Yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek raporlar geçerlidir.

 Azamî 36 ay yada 24 ay hastalık izni kullanan memurlar bu sürelerin sonunda iyileşemeyenler hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.

Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal

Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

Tek hekim raporları ve bu raporlara göre verilecek hastalık izni

Memura tek hekim tarafından, bir defada 10 gün veya göreve başlamadan kısım kısım olmak üzere toplam yirmi güne kadar hastalık raporu verilebilir.

 Bu raporlara göre verilen hastalık izni sonunda hastalığın devamı veya başka bir hastalığa yakalanma nedeniyle görevine başlayamayan memurun müteakip muayene ve tedavileri resmî yataklı tedavi kurumlarınca yapılır ve hastalık raporları adı geçen kurumların sağlık kurullarınca düzenlenir.

 Resmî sağlık kurullarınca düzenlenen veya onaylanan raporlara göre verilen hastalık izinleri hariç, tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine, kendilerine yıl içinde toplam 40 gün hastalık izni verilen memurların, o yıl içinde 40 günü aşan ilk ve müteakip bütün hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için sağlık kurulunca onaylanması gerekir.

Refakat izni

Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.

Yıllık İzin Kullanmakta İken Hastalık Raporu Verilenler

 Yıllık izin kullanmakta iken hastalık raporu verilen memur; hastalık izninin bitiş tarihi yıllık izninin bitiş tarihinden sonraki bir tarihe rastlaması halinde hastalık izninin bittiği tarihte göreve başlarlar.

 Hastalık izninin bitiş tarihi kullanmakta olduğu yıllık iznin bitiş tarihinde veya bu tarihten önce sona ermesi halinde ise yıllık izninin bittiği günü izleyen ilk çalışma gününde görevine başlar.

  Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izni nedeniyle kullanamadığı yıllık izin süreleri daha sonra amirin uygun göreceği tarihlerde kullandırılır.

Sürekli veya geçici görevle ya da bilgi ve görgülerini artırmak, staj yapmak üzere yurt dışına gönderilenler ile yasal izinlerini yurt dışında kullanan memurlara, bu süre içinde hastalanmaları halinde, yurt dışından alacakları hastalık raporlarına göre hastalık izni verilebilmesi için;  Tedavi sonucu alınan rapor veya belgelerin Türkçe  veya yabancı dildeki nüshalarının o ülke mevzuatına uygun olduğu belirtilerek ilgili misyon şefi tarafından onaylanması, şarttır.

Acil durumlarda: Acil bir durum üzerine tedaviye alınan memurlar muayene sonucuna göre işlem yapılır.

Hastalık Raporlarının Görevli Bulundukları Kurumlara Gönderilmesi

 Hekim veya sağlık kurullarınca hastalıkları nedeniyle dinlenmeleri gerekli görülen memurlardan; memuriyet yerinde olanlar amirlerine, memuriyet yeri dışında olanlar ise kendisiyle ilişki kurulabilecek adres ve telefon numarasını içeren bir dilekçe ile o yerin mülki amirine bildirmekle yükümlüdür.

 Memurlar; hastalık raporunda aksine bir kayıt bulunmadığı takdirde hastalık izinlerini kurumlarını bilgilendirmek kaydıyla istedikleri yerde geçirebilirler.

  Hastalık izni, kurumlarına bildirilir ve atamaya yetkili amir veya yetkilendirdiği görevlinin onayı ile verilir.

  Hastalık raporuna itiraz

 Hastalık raporlarına memurun görevli olduğu kurum tarafından itiraz edilebilir. Bu durumda kurumun itiraz yazısı hastalık raporunun onaylı bir örneği ile birlikte;

 a) Tek hekim tarafından düzenlenmiş olan hastalık raporları bakımından en yakın resmî sağlık kurumuna,

 b) Kurul raporları bakımından ise yine en yakın başka bir resmî sağlık kuruluna, gönderilir. Bu sağlık kurumu veya kurulunca düzenlenen raporların ilk raporla aynı olması halinde karar kesinleşir. Çelişki halinde hasta, Sağlık Bakanlığının saptayacağı bir hakem hastaneye gönderilir. Bu hastane sağlık kurulunca verilen kararlar kesindir.

Hastalık izni verilmeyecek haller

 a) Resmî sağlık kurullarınca fenne aykırı olduğu belirtilerek onaylanan hastalık raporlarına,

 b) Yurt dışından alınan ancak, o ülke mevzuatına uygun olduğu ilgili misyon şefince onaylanmamış olan hastalık raporlarına, dayanılarak hastalık izni verilmez.

 Bu durumda olan memurlara, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca görevlerine başlamaları tebliğ edilir. Kendilerine bu şekilde tebligat yapılan memurlardan memuriyet yerinde olanlar ertesi gün, başka yerde olanlar belli yol süresi içinde görevlerine başlamak zorundadır. Bu süre içinde göreve başlamayanlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terketmiş sayılarak haklarında, göreve devam etmedikleri süreler dikkate alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94. veya 125.maddelerine göre işlem yapılır.

Aylıksız İzinler

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 77, 78 ve 108 inci maddelerine göre Devlet memurlarının değişik mazeretlerine göre aylıksız izin verilebilmektedir. Bu izinleri;

·         Yakınlarının hastalığı nedeniyle verilecek aylıksız izin

·         Hizmet yılına bağlı olarak verilecek aylıksız izin

·         Doğum yapan kadın memura doğum sonrası aylıksız izin

·         Eşi doğum yapan memura aylıksız izin

·         Evlat edinen memurlara aylıksız izin

·         Sürekli görevle başka bir yere atanan memurların eşlerine verilecek aylıksız izin

·         Yetiştirilmek üzere yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrencilerin eşlerine verilecek aylıksız izin

·         Muvazzaf askerliğe gidecek memurlara verilecek aylıksız izin

·         Yabancı bir memleket veya uluslar arası kuruluşta görevlendirilen memurlara verilecek aylıksız izin

·         Bilgilerini artırmak üzere yurt dışına gönderilecek memurlara verilecek aylıksız izin

·         Bilgilerini artırmak üzere yurt dışına gönderilen memurların eşlerine verilecek aylıksız izin

·         Yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurların eşlerine verilecek aylıksız izin

·         Özre bağlı ataması açık norm kadro bulunamaması nedeniyle yapılamayanlara istekleri halinde verilecek izinler

·         Diğer personel kanunlarına tabi olan memur olan eşlerine verilecek aylıksız izin

Şeklinde sıralayabiliriz

Yakınlarının hastalığı nedeniyle verilecek aylıksız izin :

657 sayılı DMK 105 inci maddesinde memura bakmakla  yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde  hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi  uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar  izin verileceği ve gerektiğinde bu süre bir katına kadar  uzatılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda memura refakat izni bitiminden itibaren İstemeleri halinde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmesi şartıyla, on sekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.

Hizmet yılına bağlı olarak verilecek aylıksız izin

Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72.madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

Doğum yapan kadın memura doğum sonrası aylıksız izin

 Doğum yapan memura,  analık izin süresinin (657 .DMK.104 üncü Md.(A) bendinde belirtilen süreler) bitiminden itibaren, isteği üzerine en çok 24 aya kadar aylıksız izin verilir. Bu sürenin tamamı bir defada verilebileceği gibi istek üzerine daha az sürede de verilebilir. Bu tarihten sonra belirli bir

süre görev yaparak aylıksız izin almak isteyenlere 24 aylık süreden görev yaptığı süreler düşülerek kalan süre kadar aylıksız izin verilir.

Eşi doğum yapan memura aylıksız izin

 Eşi doğum yapan memura doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine en çok 24 aya kadar aylıksız izin verilir. Bu sürenin tamamı bir defada verilebileceği gibi istek üzerine daha az sürede de verilebilir. Bu tarihten sonra belirli bir süre görev yaparak aylıksız izin almak isteyenlere 24 aylık süreden görev yaptığı süreler düşülerek kalan süre kadar aylıksız izin verilir. 24 aylık sürenin bitimine 1 aydan daha az bir süre kalanlara bu izin verilmez.

 Evlat edinen memurlara aylıksız izin

  Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilir.

 Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine 24 aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.

 Sürekli görevle başka bir yere atanan veya görevlendirilen memurların eşlerine verilecek aylıksız izin

 a)Yurt içi ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin (D) fıkrası aylıksız izin verilebilir.

 b)En az 6 ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurların eşlerine aylıksız izin verilebilir.

 Yetiştirilmek üzere yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurların eşlerine verilecek aylıksız izin

 1-Yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşlerine,

 2-Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendisine aylıksız izin verilenlerin memur olan eşlerine,

 3-Burslu olarak yada bütçe imkanlarıyla yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen memurların eşlerine,  aylıksız izin verilebilir.

Muvazzaf askerliğe gidecek memurlara verilecek aylıksız izin

 Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlara görev yerleri saklı kalmak suretiyle askerlik süresince aylıksız izin verilir.

Yabancı bir memleket veya uluslar arası kuruluşta görevlendirilen memurlara verilecek aylıksız izin

57 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 77.maddesine göre; Yabancı memleketlerin resmî kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile (her üç yılda bir Bakan  onayı yenilenmek kaydıyla) memuriyeti süresince yabancımemleketlerin;

 a) Resmî kurumlarında on yıla,

 b)Uluslararası kuruluşlarda yirmi bir  yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

Bu şekilde aylıksız izin alan memurların eşlerine aylıksız  izin verilebilir.

Bilgilerini artırmak üzere yurt dışına  gönderilecek memurlara verilecek aylıksız izin

 Memurlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78 ve 79 uncu maddeleri uyarınca ve 1/2/1974 gün ve 14786 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte belirtilen esas ve usuller çerçevesinde yurt dışına gönderilen memurlara aylıklı/aylıksız izin verilebilir. Uzatma  süresi dahil bu izin süresi 4 yılı hiçbir şekilde geçemez. Şahsen özel burs sağlayanlara aylıksız izin verilebilmesi için bursun miktarı, şekli, süresi ve kaynağı bakımından izin vermekle yetkili makamca uygun bulunması şarttır.

Bu şekilde görevlendirilen  memurların eşlerine, aylıksız izin verilebilir. Ancak bu süre bir kerede kullanılabileceği gibi bölümler halinde de kullanılabilir.

Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Halinde izin kullanımı

 Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki şartlarda izin verilebilir.

Bu suretle izin verilenlere, aylık ve diğer ödemelerine karşılık olarak, aylık (taban ve kıdem aylığı dahil), ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintiler düşüldükten sonraki net miktarının, eşleri;

a) Olağanüstü Hal Bölgesine dahil illerle bu illere mücavir olarak belirlenen illerde görevli olanlara %60'ı,

b) Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara %50'si,

c) Kalkınmada 2nci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara %25'i, kurumlarınca kadro tasarrufundan ödenir.

Eşleri diğer yörelerde görevli olanlar ise ücretsiz izinli sayılır.

 Diğer personel kanunlarına tabi olanların memur olan eşlerine aylıksız izin

Diğer personel kanunları;

A) 926 Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu

B) 2802 Hakimler Ve Savcılar Kanunu

C) 2914 Yüksek Öğretim Personel Kanunu

D) 399 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi Ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

Olarak sıralanabilir. Bu kanuna tabi personelin 657 Sayılı Kanuna tabi eşlerine de, eşleri 657 Sayılı Kanun’a tabi personele uygulanan hükümler uygulanır.

Aylıksız İznin Uygalanmasında Ortak Hususlar

 Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, memur on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.

  Muvazzaf askerlik için aylıksız izine ayrılanlar, terhis tarihini izleyen 1 ay içinde görevine başlamak zorundadır.

  Bu izinlerini kullanmakta iken hastalık raporu verilen ve raporda belirtilen dinlenme süresinin bitimi aylıksız izin  süresinin bitiminden sonraki bir tarihe rastlayan memurlar, izne çevrilmiş olmak koşuluyla bu raporda belirtilen sürenin sonunda göreve başlarlar.

Diğer İzinler

 Öğrenim İzni:

 Kurumların personeline; Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne devam edenlere 7163 sayılı Türkiye ve  Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilât Kanunu, Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezine devam edenlere ise Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi

Yönetmeliği ve Eğitim İç Yönetmeliği hükümleri gereğince eğitim süresince aylıklı izin verilir. Bu izinler, 15 inci maddenin (a) bendinde belirtilen görevlerde bulunanlar ile aynı bentte belirtilen izin vermekle yetkili amirler, tarafından verilir.

Yüksek lisans (Doktora dahil) öğrenimine devam edenlere, görevlerini aksatmamak kaydıyla haftada iki yarım gün izin verilebilir. Bu izin merkez teşkilatında görevli olanlara birim amiri/atamaya yetkili amir tarafından verilir. İzin verme yetkisi devredilmişse yetki bu görevlilerce kullanılır.

 İkamet izni :

6111 sayılı Kanununla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 20 . maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 Yurt dışına çıkış izni:

Kanuni izin sürelerini yurt dışında geçirmek istediğini bildiren memurlardan durumları uygun görülenlerin yurt dışına çıkış izinleri verilmektedir.

Silah Altına Alınma İzni

 Hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah  altına alınan Devlet memurlarına; silah altında bulundukları sürece izin verilir.

 Fazla çalışma karşılığı verilecek izin

 Fazla çalışma ücreti verilmeksizin günlük çalışma saatleri dışında çalıştırılan memurlara (öğretmenler hariç), fazla çalışmasının her 8 saati bir gün hesap edilerek izin verilir.

Bu şekilde verilecek iznin en çok 10 günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek o yıl içinde kullandırılabilir.

İzne ayrılan personele vekalet:

İzin vermeye yetkili amirler, izne ayrılacak memura kimin vekalet edeceğini, memurun izne ayrılmasından önce belirler. Vekalet görevinin, özel bir hüküm yoksa, hiyerarşik kademeler dikkate alınarak, izne ayrılan memura makam ve unvan bakımından en yakın olana verilmesi esastır.

Sorumluluk:

Memur, kullandığı iznin bitimini izleyen ilk çalışma gününde görevine başlamak zorundadır. Kurumunca kabul edilebilir özrü olmaksızın izin bitiminde görevine başlamayan, izin belgelerinde yanlış beyanda bulunan ve onaylı belgelere aykırı davrananlar hakkında yasal işlem yapılır.

 

 

Bu Haber 5375 defa okunmuştur.
POSTA ÇALIŞANLARININ MÜCADELE TA
KDK´NIN YEŞİL PASAPORT GÖRÜŞÜ
657´DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
MEMUR SUÇLARINDA HAGB KARARI
FETO’NUN HAKİMLERİ VE TELEKOM DA
ARAŞTIRMACILARIN MAAŞLARI YANLIŞ
YARGI DA ŞOK TESPİT
MEMURLAR; GÖREV, SORUMLULUK, YAS
HER YÖNÜYLE MEMURLARDA İZİN
SAATLİK İZİNLER YILLIK İZİNDEN D
YAYIN YASAKLARI VE BİZ
ARAŞTIRMACILARDA KISMİ İYİLEŞTİR
ARAŞTIRMACILARI UMUTLANDIRAN GEL
DAVALARA KİM BAKACAK?
ÖLEN ABONE İPTALİNDE KOLAYLIK
YARGITAY HAKLILIĞIMIZI ONAYLADI
İŞYERİNDE BİLGİSAYAR İLE YAPILAN
ATİLLA KART’IN TELEKOMLA HUKUK S
GENEL SAĞLIK SİGORTASI SORULAR
ANKARA 11. İŞ MAHKEMESİNİN KARA
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!