T.TELEKOM’UN YAPILANMASI VE LOGOSUT.TELEKOM’UN YAPILANMASI VE LOGOSU

Tarih: 2016-01-28

BİRLEŞME ÜZERİNE;

A-Birleşmenin rekabet açısından durumu;

Türk Telekom, düzenlediği toplantıda Avea ve TTNET servislerini bünyesine kattığını açıkladı. Artık Avea ve TTNet yok. Tek marka;Türk Telekom…

Türk Telekom bunun işaretlerini 2015 yılında yaptığı kurumsal değişikliklerle vermişti… Ama bu kadar radikal değişiklikliklerin gerçekleştirilmesine ihtimal verilmiyordu… Zira böyle bir değişikliğin önünde mevzuat engeli vardı…

Konunun anlaşılması için 2014 yılına gitmek gerekiyor…

2014 yılında; Türk Telekom’un en az %51’inin tek seferde blok olarak satılmasına ilişkin ihale belgelerinin  hazırlanmasına esas olmak üzere Rekabet Kurulunca verilen 02.09.2004 tarih ve 04-57/797 sayılı görüşte;

İleride daha rekabetçi bir piyasa yapısına sahip olabilmek için;
1) öncelikle kablo TV altyapısının, bu altyapıya ilişkin mülkiyet ve işletime dair tüm haklar ile birlikte en geç Türk Telekom’un devir işlemini takip eden bir yıllık süre zarfında tamamlanmak üzere ayrı bir

tüzel kişilik haline getirilmesi ve bu tüzel kişinin kontrolünün devredilmesi;

2) TTNet internet servis sağlayıcılığı faaliyetlerinin, en geç Türk Telekom’un devir tarihini takip eden altı aylık süre zarfında tamamlanmak üzere diğer iş birimlerden ayrı bir tüzel kişiliğe kavuşturulması, 

3) GSM mobil telekomünikasyon hizmetleri pazarında hakim durumda olan teşebbüsün (Turkcell kastediliyor) Türk Telekom’un kontrolünü ele geçirecek şekilde ihaleye katılmaması, katılması halinde izin verilmesi için kontrol hakkı veren araçları devretmek zorunda kalabileceğinin ihale şartnamesinde belirtilmesi, Gerektiği belirtilmiş,

Avea zaten ayrı bir şirket olduğu için bu konuda bir görüş belirtilmesine gerek görülmemiştir.

Rekabet Kurulunun 21.7.2005 tarih ve 05-48/681-175 sayılı özelleştirme nihai bildirimi üzerine aldığı kararda da, özelleştirme belgeleri hazırlanırken Rekabet Kurulunun görüşlerinin tamamının dikkate alındığı hususuna vurgu yapılmıştır.

Özetle, Rekabet Kurumu; Türk Telekom’un özelleştirilmesi için Kablo tv., İnternet ve GSM hizmetlerinin ayrı şirketler halinde örgütlenmesi şartını ortaya koymuş, bunun sonucunda Kablo Tv ve uydu hizmetleri TÜRKSAT adında şirketleşerek, bir kamu şirketi olarak hayatiyetini sürdürmüş, AVEA Türk Telekom dışında İş Bankasının da ortak olduğu ayrı bir şirket olarak hayatiyetini devam ettirmiş, İnternet hizmetleri de TTNet adıyla şirketleşmiştir.

2015 yılında Türk Telekom İş Bankasından Avea hisselerini satın almış ve aynı yıl gerçekleştirdiği yapılanma ile Tek İsim ve Tek Şirket olarak birleşmenin işaretlerini vermiştir…

Burada sorulması gereken soru şudur; Rekabet Kurulu’nun bu kararlarına rağmen, nasıl olmuştur da Türk Telekom şirketleri birleştirme kararı almıştır…
Türk Telekom kamudayken;

Avea reklam broşürlerinin Türk Telekom faturalarıyla gönderilmesini,
Türk Telekom bayilerinin Avea ve TT.net işlemleri yapmasını,

Hatta Türk Telekom’dan Avea’ya geçici görevli personel gönderilmesini,

Rekabet ihlali gören Rekabet Kurumu böyle bir birleşmeye neden ses çıkarmamaktadır…

Öte yandan; bu uygulama özelleştirme ihale şartlarını değiştiren bir uygulama olarak bile nitelendirilebilir. Rekabet kurulunun bu kararı nedeni ile, bildiğimiz kadarıyla Telecom İtalia Türk Telekom özelleştirme ihalesine katılmaktan vaz geçmiştir…
Bu soru cevap beklemektedir…

B-Birleşmenin Vergi açısından durumu;

Bu birleşme, Şirketlerin  vergi mükellefliğini ortadan kaldırıyor mu? Birleşme tüzel kişilikleri sona erdiriyor mu? Sorularına net bir cevap alamadık.

Eğer birleşme tüzel kişilikleri sonlandırıyorsa, sonuç Türk Telekom açısından son derece cazip.

BTK’nın 2010-2014 yıllarını kapsayan son 5 yıla bakıldığında  Türk Telekom toplamda 12.1 milyar TL kar ederken,  Avea’nın son 5 yıllık zararı 4 milyar 287 milyon TL’yi bulmuştu..

Bu dönemde Türk Telekom kârı üzerinden Kurumlar Vergisi beyan etti ve ödedi. Bu dönemde Türk Telekom ve Avea tek şirket olsaydı (12,1-4,2) 7,9 milyar üzerinden Kurumlar Vergisi ödeyecekti… Bir başka ifadeyle, 4.2 milyara tekabül eden (4.2*%20) 840 milyon vergiyi ödemeyecekti…

Bu durumda, Türk Telekom önemli bir vergi avantajı elde ediyor. Hazine de önemli bir oranda vergi kaybına uğruyor…
Eğer birleşme tüzel kişilikleri sona erdirmiyorsa, finansal iş ve işlemlerin yönetim ve denetiminin çok karmaşık bir hale geleceği ortada…

C-Diğer Hususlar;

Bu tür birleşmelere bazen karşı çıkan SPK’nın bu birleşmeye ne diyeceği de ayrı bir konu… Birleşme Türk Telekom hisselerine nasıl yansır, bunlardan kimler yararlanır… Üzerinde durulması gereken hususlar…

LOGO ÜZERİNE

Türk Telekom Logosunu da değiştirdi…

Logo, bir ürünün, firmanın ya da hizmetin isminin, harf ve resimsel öğeler kullanılarak sembolleştirilmesidir. Amblemden farklı olarak ayırt edici özellikler yanında firmanın ismini de yansıtır.

Logo değişikliği gerekli mi idi?

Firmalar büyük sorun yaratmıyorsa logolarını değiştirmezler…

Ancak, logoda sorun yaşayan, atılım yapmak, farklılaştıkları değiştikleri imajı vermek isteyen ve sahipleri değişen firmalar logolarını değiştirirler…

Türk Telekom Logosu çok sade olmayan, karışık bir logo idi… Zaman zaman değiştirilmesi gündeme geldi… Ancak müşteriler tarafından tanındığı gerekçesiyle vazgeçildi. Özelleştirmesi gündeme geldiğinde de,  özelleştirme sonrası satın alan şirket tarafından bu değişikliğin yapılmasının uygun olacağı düşüncesiyle bir değişiklik yapılmadı…

Özelleştirme sonrası, ismi ve logosunu, Telsim’i alan Vodafone’un yaptığı gibi,  hemen değiştirilmesi bekleniyordu, ama bu değişikliği 10 sene boyunca yapmadılar…

Şirketlerin kurumsal olarak tekleşmesi Logo değişikliğini zorunlu kıldı ve logoyu değiştirdiler…
Madem logo değişikliğine gideceklerdi, ismi de değiştirmeleri gerekirdi…


Türk Telekom İsmi Üzerine;

Biz Telekomcular Derneği Olarak “Türk Telekom’un özelleştirilmesi; Bir Talanın Hikayesi” başlıklı raporumuzda, Türk, Türkiye, Milli gibi isimlerin yalnızca Bakanlar Kurulu kararı ile verilebileceğine vurgu yaptıktan sonra bu konuda şöyle demiştik;

“Bugün Türk Telekomünikasyon AŞ’nin müşterilerinden önemli bir bölümü, Şirketin özelleştiğinden, bir bölümü de sermayesinin %55’inin yabancılara ait olduğundan haberdar değildir. Şirket, ismindeki “TÜRK” kelimesi nedeni ile hâlâ bir kamu şirketi gibi algılanmakta, kamuya duyulan güvenden yararlanmakta, kendini yenileyememesine, müşteri ilişkilerinde bir gelişme sağlayamamasına rağmen, bu durum, müşterilerince kamu şirketi olarak algılandığı için hoşgörü ile karşılanmaktadır. Bazı Mülki Amirler bile Türk Telekomünikasyon AŞ’yi bir kamu şirketi gibi görmekte, yalnızca kamu kuruluşlarının katıldıkları İl Koordinasyon kurullarına Türk Telekom yetkililerini de davet etmektedirler. Bu hatalı algılama, sektörde tam rekabetin gerçekleşmesini engellemekte, yeni oyuncuların pazardan yeterli pay alamamalarına neden olmaktadır. Türk Telekomünikasyon A.Ş, ticaret unvanını ve markasını değiştirmeyerek, “Türk’ün adını sömürmektedir.” Harriri’lerin %55 hissesine sahip olduğu, Paul Doany’nin Genel Müdür ve CEO olarak görev yaptığı Türk Telekomünikasyon AŞ’nin ticaret unvanında “Türk” kelimesinin yer alması, bize komik ötesi bir olay olarak gözüküyor. Ayrıca, Osmanlı Meclisi Mebusanında konuşan Rum Mebus Boşo Efendinin, kendisinin Osmanlılıkla alakasının olmadığını vurgulamak için söylediği cümleyi hatırlatıyor: “Ben ancak Osmanlı Bankası kadar Osmanlıyım”
Kısacası; Türk Telekom da, ancak Harriri’ler kadar Türk’tür. Dolayısıyla hukuki olmayan, hukuki olsa bile etik olmayan, yanlışlığı tartışmasız olan bu komediye bir son verilerek, şirketin ticaret unvanındaki ve markasındaki “Türk” kelimesi kaldırılmalıdır.”

Demiştik ve hâlâ bu görüşümüzde ısrarcıyız…

Görsel Olarak Logo

İletişim Uzmanları İyi Bir Logoda Bulunması gereken hususları şöyle sıralıyorlar;
1)Logo sade olmalıdır..

2)Uygulaması kolay olmalıdır.

3)Mümkün olduğunca az renkten oluşmalıdır.

Bu ilk üç özellik şu amaçları sağlamaya yöneliktir; Siyah Beyaz uygulamalarda sorun yaşanmamalıdır. Her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir olmalı, çok küçük ölçülerde ayrıntılar kaybolmamalı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmemelidir. Her türlü ölçüde ve yüzeyde okunabilir olmalıdır. Örneğin bir araçta giderken bile gördüğünüz logonun kime ait olabileceğini anlayacak kadar sade olmalıdır.

4) Özgün olmalıdır.
Başka firma ya da ürünlere ait logolar ile karışıklığa sebep vermemeli, hatta çağrıştırmamalıdır. . İlgili kuruluşun ya da ürünün özelliklerini yansıtmalıdır.

5)Akılda Kalıcı olmalıdır.

6) Logo’nun yazısı bölümü amblem olarak da kullanılmalıdır.

Biz bu konuda yorum yapmayarak kararı size bırakacağız. Sizce Türk Telekom’un logosu bu özellikleri taşıyor mu…

Biz görüşümüzü bu şekilde ortaya koyduktan sonra Facebook Grubumuza grup üyelerinin bu konudaki yorumları ile sizi baş başa bırakıyoruz.

 

Binnur Çelebi

İçiçe geçen uçgenler teğet geçen ve kendi başına farkli yöne takilan???

TC Mehmet Erhan Erol

türk telekomun türklüğümü kalmışta halen türk telekom markasını kullanıyorlar

Sevda Arslan Toku

Anlamsız geldi bana..

Şerife Ayhan Semerci

Değişecek onca şey varken ....

Mücahit Can

şirketi temsil.ediyor ama ihtiyaç varmıydı inşallah çalışan dostlar için iyi olur farklı ücretler ortadan kalkar

Türk telekom yazısı olmayınca bir şeye benzemiyor

Osman Muzaffer Ayvalı

Anlamsız bir logo. Bu hareketler hafıza oyunları,önce kuruluştaki personeli yok ederek geçmiş hafızayı yok etmeye çalıştılar ,bu kafi gelmemiş ki şimdide kazımaya uğraşıyorlar . İyi ki bu ihanetleri tarihe yazan bir derneğimiz var

Şahin Karadağ

Arsaların satma teşebbüsleri ve bir kısmında başarılı olmalarından sonra Türk Telekoma artık pek iyimser bakmıyorum. Bu şirket halen daha eski devlet kurumu olarak eski kimliği ve eski logosu sayesinde, sanki yine devlet malıymış gibi

TC Mehmet Erhan Erol

Ağa babaları öyle istediğinden logoyu değiştirdiler

Oğuzhan Asiltürk

Zaten tek şirketti ama 3 ayrı firma gibi yönetiliyordu şaşırmadım

Şerif Cumhur Işıktel

Birleşmeye çok mu ihtiyaç vardı sanki personelinin maaşını iyilestirsin önce.

Zuhuri Yaman Yaman

Ben logo konusunda yorum yapayım. Kırmızı biraz ters düşmüş, Keşke TTNET'in turuncusunu koysalardı. Renk geçişi daha yumuşak olurdu.Okun (Aslında Üçgen) biri ters yönde .Bu da biraz garibime gitti(Geçmişi yani bizi mi temsil ediyor :)Kısacası avea renkleri esas alınmış gibi

Rifat Ulu

Türk Telekom ofislerini kullanacaklar. TTnet ve Avea ofislerini kapatarak, ya da azaltarak personel ve diğer idari giderleri düşürecekler. Bu birleşme çalışan azaltılmasına neden olabilir. Logo hakkında genel kanaat olumsuz. (twitter'da gündem oldu

Nahit Gündoğdu

Kiracı gayrimenkulleri satıyor, logoyu değiştiriyor, mülk sahibi bakıyor.

Necati Özhuy

Nihayet özüne dönüyor. Tek bir çatı altında olması gerekiyordu zaten.ama şuda bir gerçek ne yaparlarsa yapsınlar artık eskisi gibi olmaz altın yumurtlayan tavuk gibi bir kurumu ne hale getirdiler şimdi her sene zarar gösteriyorlar

Öznur Özçam Oğuzoğlu

Önce böldüler Ttnet ve Avea yi hayata geçirdiler simdi yeniden birleştiriyorlar ne kadar da stratejik kararlar bunlar? logo değişmiş web sayfalarında hala eski logo duruyor, kurumsal iletişim kavramı 2007 lerde mi oluşmuştu tam hatırlamıyorum bu ne kurumsallık?

Ibrahim Onay

Türk Telekom logosunun tescilli olduğunu ve değiştirileyeceğinin satış sözleşmesinde olduğunu hatırlıyorum. Yanılıyormuyum acaba. Türk telekomun 1995 yılındaki kuruluşundan sonra yaklaşık 6 aylık bir çalışma sonucunda bu logo oluşturulmuştu.

TC Mehmet Erhan Erol

Parasınıda yapı dairesi ödemişti

Ibrahim Onay

Logoyu ve Renklerini İmodsan olarak bizler hazırladık. Ama parasını kim verdi onu hatırlamıyorum. Renkler için boya firmalarına özel analizler yaptırılmıştı.

Öznur Sakarya

Logo çok boş geldi.

Ibrahim Onay

Ayrıca Kuruluşun adındaki Türk ibaresinin sadece devlet kuruluşları tarafından kullanılacağı yönünde yasal düzenleme olduğu aklımda kalmış.

Ayfer Nizam Can

Hic beğenmedim. Bi anlam cikaramadim.1995 te ilk telekom emeklilerinden biri olarak. Hic begenmedim. A

Sevgi Balcı

Logonunda bir anlamı yok gibi..

Cevdet Menteş

İÇİNDEKİ MAVİNİN YÖNÜ DEĞİŞMESİ LAZIM DAİMA İLERİ

Şerif Cumhur Işıktel

Bugün logosunu değiştiren yarın adını da degistirir. Oysaki özelleştirmenin şartlarında sadece işletme hakkı vardır.

Ayvaz Nesrin

Tek bir marka olarak hizmet vermesi güzel logo anlamsız olmuş...

Osman Selami Budak

Logo çok önemli değil bence ne zırvalasalar olur. Bence adından TÜRK ve renklerden kırmızıyı çıkarsınlar da millet kimin ne mal olduğunu anlasın. ..

TC Ibrahim Soydemir

Türk adını da değiştirsinler. Zira T.Telekom Suudi sermayeli mevcut iktidar tarafından yönetilen bir şirkettir. Türkle Türklükle bir alakası yoktur..

TC Ibrahim Soydemir

Telekomun PSTN kısmı iflas ettiğinden diğer şirketler birleştirildi.Bu birleşme ana sözleşme ile devir sözleşmesine aykırıdır.

Ibrahim Onay

Ibrahim Onay Acaba rekabet kurumu bu işe ne diyecek?

TC Mehmet Erhan Erol

Öyle bir kurum mu var

Ibrahim Onay

 Yok mu?

Mücahit Can

Şimdi asıl soru hangi tv lere ve hangi gazeteler reklam için ne kadar para verilecek keşke bu miktar çalışanlara aktarılması gerekliydi yoksa zarar büyük de kapama çalışmalarımı

Leman Canan

Teyzeler Amcalar hala ptt logosuyla Telekom logosunun arasındaki farkı yeni yeni benimsemişlerdi .Artık hiç tanımazlar.

Rıdvan Akyıldırım

Eski logosu guzel di

Zuhal Mutlu

 Rekabet Kurumu ne oldu? Zaten bunların ayrılmasına neden olan başta bu kurumun kararları idi

Osman Selami Budak

Osman Selami Budak 2000 li yıllarda ortak numara planlamasına bile "haksız rekabet" hükmüyle reddeden Telekom Kurumu ve Rekabet Kurumu bu duruma ne diyor?

İbrahim Çalık

Utanmadan TÜRK TELEKOM adını kullanıyorlar. El arabı. Neden Öger Telekom değil? Tabi kulağa hoş gelmiyor ve müşteri kaçar diye. Rakipsiz kartel oldu. Tüm haklarımız haram olsun.

Süheyla Gürbüz

Süheyla Gürbüz Türk Telekom'un , Türkiye'ye devrine kadar içini boşaltma taktiği . Farklı konumda paramızı toplamaya devam edilecek ......

Mehmet Kose

Geç alınmış bir karar ta başında olması gerekmezmiydi

Ergün Çetin

çlü saç ayaklarını temsilen üçgen mi desem, üst üste getirince yahudi yıldızı oluşturması mı desem, renklerde bir garip komplo teorisi oluşturmasak da buna kim bilir kaç para ödemişlerdir. logo değişikliklerinde genelde duyuru yapılır yarışma açılır i...Daha Fazlasını Gör

TC Sati Baklacı

Bana faydasız vefasız telekomu ben ne yapayım ilgimi çekmiyor artık

Nazif Haykır

 Jölelinin aklına gelmiştir,aylık 55 bin lira maaşı haketmesi lazım !!!

Faik Coşkun

23 yıl önceki Türk Telekom...??!?

Sinan Erol

Eski hali daha iyiydi. Aman neme lazım benim özveriyle çalıştığım Türktelekom yöneticileri ve o vefakar fedakar arkadaşlarım içinde olmadıktan sonra.

Ahmet Oral

Erkek çocuklar evlenince ayrı eve çıkıp ana-babadan ayrı eşiyle birlikte karışanı olmadan yaşamak isterler. İşler iyi gitmeyince de babasının evine dönüp masrafları azaltmanın yolunu ararlar. Ancak bu defa da gelin-kaynana kavgası başlar. Bilmem ne demek istediğimi anlatabildim mi?

 

Bu Haber 3898 defa okunmuştur.
TÜRK TELEKOM’U KEŞKE SATMASAYDIK
TELEKOM ŞEHİRLERİ NE KADAR AKILL
BANKACILIK SİSTEMİ TIKANDI MI?
İNNOVA TAZMİNATA MAHKUM OLDU
TELEKOM YİNE BORÇLANDI
T.TELEKOMUN KURUMSAL İLKELER NOT
T.TELEKOM´DAN YIKILAN BİNA AÇIKL
TELEKOMUN BİNASI DA PARASI DA ÇÖ
TÜRK TELEKOM YİNE BORÇLANDI
ENİS ÖKSÜZ´ÜN TÜRK TELEKOM
TÜRK TELEKOM´UN ZEHİR ZIKKIM ÖYK
TÜRK TELEKOM YENİ ŞİRKET KURUYOR
BDDK; BANKALARA OTAŞ´I TAK
TELEKOM’UN YABANCI ORTAKLARI KAP
TELEKOM ÇALIŞANINI TANIMAYA MI B
BAKAN YANILTILDI MI
BAKANA SORULAMAYAN SORULAR
2,5 YILDIR TELEFON BEKLİYOR
TÜRK TELEKOM HAKKINDA ARAŞTIRMA
DERENİN TAŞI, DERENİN KUŞU
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!