7. KİTAP GÜNÜ 3 ŞUBATTA BEKLİYORUZ. KADIN VE EDEBİYATI TARTIŞACAĞIZ....
 
BTK'DAN YÖNETMELİK TASLAĞI

Tarih: 2009-12-28

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 'ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI' hazırlandı. Aşağıya alıntıladığımız Yönetmelik hakkındaki görüşlerinizi, Kuruma, web sayfasındaki linkler aracılığı ile iletebilirsiniz Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 — (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik haberleşme sektöründe kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve gizliliğinin korunması amacıyla elektronik haberleşme sektöründe hizmet veren işletmeciler ile hizmet alan gerçek ve tüzel kişilerin uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Hukuki dayanak MADDE 2 — (1) Yönetmelik, 05/11/2008 tarih ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 4, 6 ve 51 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 3 — (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Abone: Bir işletmeci ile elektronik haberleşme hizmetinin sunumuna yönelik olarak yapılan bir sözleşmeye taraf olan gerçek ya da tüzel kişiyi, b) Acil yardım çağrıları: Ulusal ve uluslararası düzenlemelerde kabul görmüş yangın, sağlık, doğal afetler ve güvenlik gibi acil durumlarla ilgili olarak itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve benzeri kuruluşlara yardım talebiyle yapılan aramaları, c) Arama: İki yönlü haberleşmeye imkân sağlayan halka açık bir telefon hizmeti yoluyla kurulan iki yönlü ve gerçek zamanlı bir bağlantıyı, ç) Gerçekleşmeyen arama: Geçerli bir numaranın uygun bir şekilde aranması ve görüşmeyi sağlama için gerekli adres bilgisinin şebeke tarafından alınarak başarılı bir şekilde bağlanmasına rağmen karşı tarafın cevap vermemesi veya şebekeden kaynaklanan bir nedenle görüşmenin gerçekleşmemesini, d) Hücre kimliği: Mobil telefon çağrısının başladığı ya da sona erdiği hücrenin kimliğini, e) IMEI: Uluslararası mobil cihaz kimliğini, f) IMSI: Uluslararası mobil abone kimliğini, g) İsimsizleştirme: Arayan veya aranan numara veya kişiye ait özel bilgilerin görüntüsünün veya bilgisinin görünürlüğünün acil durumlar ve güvenliğe ilişkin hususlar saklı kalmak kaydıyla ortadan kaldırılmasını, ğ) Kişisel veri: Belirli veya kimliği belirlenebilir gerçek ve tüzel kişilere ilişkin bütün bilgileri, h) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin otomatik olan veya olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, silinmesi veya yok edilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması veya başka bir şekilde elde edilebilir hale getirilmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kullanılmasının sınırlanması amacıyla işaretlenmesi, tasniflenmesi veya kullanılmasının engellenmesi gibi bu veriler üzerinde gerçekleştirilen işlem ya da işlemler bütününü, ı) Konum verisi: Kamuya açık elektronik haberleşme hizmeti kullanıcısına ait bir cihazın coğrafi konumunu belirleyen ve elektronik haberleşme şebekesinde işlenen belirli veriyi, i) Kullanıcı: Aboneliği olup olmamasına bakılmaksızın elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi, j) Kullanıcı Kimliği: Kişilere, abonelik işlemi sırasında, internet erişimi hizmetlerine ya da internet haberleşme hizmetlerine kayıt yaparken tahsis edilen, tek ve kişiye özel tanımlamayı, k) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu, l) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu, m) Rıza: İlgili kişinin özgür kararı ile, kendisine ait kişisel verinin işlenmesine yönelik, verinin işlenmesi kapsam ve amacı dahilinde ve verinin işlenmesi öncesinde verdiği kabulü gösterir irade beyanını, n) Tanımlayıcı veri: Rehberlik hizmetinin sunumu için mecburi olan ve aynı ad ve soyada sahip kişilerin ayrıştırılmasını sağlayacak en genel kişisel bilgiyi, o) Trafik verisi: Bir elektronik haberleşme şebekesinde haberleşmenin sağlanması veya faturalama amacıyla işlenen her türlü veriyi, ö) Veri: Abone ya da kullanıcıyı teşhis etmek için yararlanılan trafik verisi, konum verisi ya da ilgili diğer bilgileri, ifade eder. (2) Bu Yönetmelikte geçen ve yukarıda yer almayan tanımlar ve kavramlar için, ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir. İKİNCİ BÖLÜM Uygulama Esasları Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilkeler MADDE 4 — (1) Kişisel verilerin; a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ancak ilgili kişinin rızasına dayalı olarak işlenmesi, b) Bu Yönetmelik hükümleri dahilinde toplanması ve bu hükümlere aykırı olarak yeniden işlenmemesi, c) Toplandıkları amaçla bağlantılı, yeterli ve orantılı olması, ç) Doğru olması ve gerektiğinde güncellenmesi, d) İlgili kişilerin kimliklerini belirtecek biçimde ve kaydedildikleri veya yeniden işlenecekleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi, esastır. Güvenlik MADDE 5 — (1) İşletmeciler, şebekelerinin ve sundukları hizmetlerin güvenliğini sağlamak amacıyla uygun teknik ve idari tedbirleri alır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetleri de göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanır. (2) Kurum, gerekli gördüğü hallerde işletmecilerden, aldıkları güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgileri isteme ve söz konusu güvenlik tedbirlerinde değişiklik talep etme hakkını haizdir. Riskin bildirilmesi MADDE 6 — (1) İşletmeci, şebeke güvenliğini ihlal eden belirli bir risk olması durumunda bu risk hakkında Kurumu ve abonelerini bilgilendirmekle yükümlüdür. (2) Bu riskin işletmeci tarafından şebeke güvenliğini sağlamaya yönelik olarak alınan tedbirlerin dışında kalması halinde söz konusu riskin içeriği ve giderilme yolları hakkında abonelerin etkin ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi sağlanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Verilerin İşlenmesi ve Saklanması Trafik verisinin işlenmesi MADDE 7— (1) İşletmeci tarafından abonelere ve kullanıcılara ait işlenen ve saklanan trafik verilerinin, bu verilerin işlenmesi ve saklanmasını gerekli kılan faaliyetin tamamlanmasından sonra silinmesi veya isimsizleştirilmesi esastır. (2) Trafik verisi ancak, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, trafiğin yönetimi, arabağlantı, faturalandırma ve benzeri işlemleri gerçekleştirmek veya tüketici şikâyetleri ile arabağlantı ve faturalandırma anlaşmazlıkları başta olmak üzere uzlaşmazlıkların çözümü amacıyla işlenir. (3) Elektronik haberleşme hizmetlerini pazarlamak veya katma değerli hizmetler sunmak amacıyla ihtiyaç duyulan trafik verileri, ilgili abonelerin veya kullanıcıların işlenecek trafik verisinin türü ve süresi hakkında bilgilendirilmelerinden sonra rızasının alınması kaydıyla ve sadece söz konusu hizmetlerin veya pazarlamaların gerektirdiği ölçüde ve süre boyunca işlenebilir. Aboneler veya kullanıcılar, trafik verilerinin işlenmesi için vermiş oldukları rızayı her zaman geri alabilirler. Trafik verisini işleme yetkisi MADDE 8 — (1) Trafik verisi işleme yetkisi sadece, faturalandırma veya trafik yönetimi, tüketici şikâyetleri, elektronik haberleşme hizmetlerinin pazarlanması veya katma değerli hizmetlerin sunulması ile görevli, işletmecinin kendi bünyesindeki ve işletmeci tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından, görevin gerektirdiği kapsamda kullanılır. Trafik verisinin bildirilmesi MADDE 9 — (1) Bu Yönetmelik kapsamında, trafik verisi ancak arabağlantı ve faturalandırma uzlaşmazlıkları başta olmak üzere uzlaşmazlıkların çözümü amacıyla talep edilmesi halinde mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş taraflara bildirilir. Trafik verisinin gizliliği MADDE 10 — (1) Elektronik haberleşme hizmetleri ve/veya şebekesi aracılığıyla gerçekleştirilen elektronik haberleşme ve ilgili trafik verisinin gizliliği esas olup, yasaların ve yargı kararlarının öngördüğü durumlar haricinde, haberleşmeye taraf olanların tamamının rızası olmaksızın, ilgili trafik verisinin üçüncü kişiler tarafından kaydedilmesi, saklanması, izlenmesi yasaktır. (2) Elektronik haberleşme sektöründe faaliyette bulunan işletmeciler tarafından hizmetin kapsamı dışındaki amaçlar için ilgili trafik verisinin, kaydedilmesi, saklanması, izlenmesi yasaktır. Konum verisinin işlenmesi MADDE 11— (1) İşletmeciler, abone/kullanıcının konum verisini ancak, katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerinin sağlanması için gerekli olan ölçü ve süre dâhilinde abone/kullanıcıların rızasıyla veya abone/kullanıcı verisinin isimsizleştirilmesi halinde işleyebilir. (2) Söz konusu işleme ilişkin olarak işletmeciler; abone/kullanıcıların rızasını almadan önce, işlenecek konum verisinin türü, işlenme amacı, süresi ve katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerinin sağlanması amacıyla üçüncü kişilere iletilip iletilmeyeceği hakkında abone/kullanıcıları bilgilendirir. Abone/kullanıcılar konum verisinin işlenmesi için verdikleri rızayı her zaman geri alabilirler. (3) Konum verisinin işlenmesine rıza verildiği durumlarda; abone/kullanıcıya, ücretsiz ve basit bir yöntemle şebekeye her bağlanışta veya her bir veri iletiminde geçici olarak veri işlenmesini reddetme olanağı sağlanır. (4) Abone/kullanıcının rızası dışında konum verisine ilgili mevzuat çerçevesinde ancak acil yardım çağrıları kapsamında yetkili makamların erişmesi mümkündür. Konum verisini işleme yetkisi MADDE 12 — (1) Konum verisini işleme yetkisi sadece, işletmecinin kendi bünyesinde görevli ve işletmeci tarafından yetkilendirilmiş olan ve katma değerli hizmetleri sağlayan üçüncü kişilerle sınırlı olup, bu yetki söz konusu hizmetlerin gerektirdiği kapsamda kullanılır. Saklanacak veri kategorileri MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında saklanması öngörülen veri kategorileri, aşağıda belirtilmiştir. a) Haberleşmenin takibi ve kaynağının tanımlanması için: 1. Sabit telefon şebekeleri ve mobil telefon şebekeleriyle ilgili olarak; gerçekleşmeyen aramalar da dahil olmak üzere arayan hatta ait telefon numarası, abonenin veya kullanıcının adı ve adresi, arayan hattın hangi tarihte hangi aboneye tahsis edildiğine ait bilgi. 2. İnternet ortamına erişim ve internet telefonu ile ilgili olarak; tahsis edilmiş kullanıcı kimliği, telefon şebekesine erişim için tahsis edilmiş kullanıcı kimliği veya telefon numarası, haberleşmenin gerçekleştiği andaki internet protokol adresi, kullanıcı kimliği veya telefon numarasının tahsis edildiği abonenin adı ve adresi. b) Haberleşmenin son bulacağı noktayı belirlemek için: 1. Sabit şebeke telefonları ve mobil telefonlarla ilgili olarak; aranan numaralar, çağrı iletme ve çağrı transferi gibi ek hizmetlerin olması durumunda çağrının yönlendirildiği numara veya numaralar, abonelerin adı ve adresi. 2. İnternet ortamına erişim ve internet telefonu ile ilgili olarak; internet telefonu ile aranmak istenen alıcılara ait kullanıcı kimliği veya telefon numarası, abonelerin adı ve adresi ve haberleşme için aranmak istenen alıcılara ait kullanıcı kimliği. c) Haberleşmenin tarihi, zamanı ve süresini belirlemek için: 1. Sabit ve mobil telefon hizmeti ile ilişkin; haberleşmenin başlangıç ve bitiş tarih ve zamanı. 2. İnternet erişimi, elektronik posta ve internet telefon hizmetine ilişkin; İnternet erişimi ile ilgili oturum açma ve kapatma tarihi ve zamanı, internet servis sağlayıcısı tarafından tahsis edilen dinamik veya statik İnternet Protokol adresi, abone / kullanıcı kimliği, elektronik posta veya İnternet telefonu ile ilgili oturum açma ve kapatma tarihi ve zamanı ç) Haberleşmenin türünü tanımlamak için: 1. Sabit telefon hizmeti ve mobil telefon hizmeti ile ilgili olarak; kullanılan telefon hizmeti. 2. İnternet ortamına erişim ve internet telefonu ile ilgili olarak kullanılan internet hizmeti. d) Kullanıcıların haberleşme cihazlarını veya bunların ekipmanlarını tanımlamak için; 1. Sabit telefon hizmeti ile ilgili olarak; arayan ve aranan telefon numaraları. 2. Mobil telefonla ilgili olarak; aranan ve arayan telefon numaraları, arayan tarafa ait IMSI, arayan tarafa ait uluslararası mobil cihaz kimliği IMEI, aranan tarafa ait IMSI, aranan tarafa ait IMEI, abone kaydı olmayan arama kartlı hizmetlerin olması durumunda hizmetin aktif hale getirildiği tarih ve zaman ile hizmetin aktif hale getirildiği hücre kimliği. 3. İnternet ortamına erişim ve internet telefonu ile ilgili olarak; çevirmeli ağ erişimi için arayan telefon numarası, sayısal abone hattı numarası ya da haberleşmenin kaynaklandığı diğer nokta. e) İlgili mevzuatın öngördüğü hallerde mobil haberleşme cihazının konumunu tespit etmek için; haberleşmenin başladığı hücre kimliği, haberleşme verilerinin saklandığı sürede hücre kimlikleri ile ilgili olarak hücrelerin coğrafik konumlarını tanımlayan veri, hücre adresi ve hücre kimliğinin o adrese atanma ve kaldırılma tarihleri. (2) Haberleşmenin içeriğine ilişkin verilerin saklanması bu Yönetmeliğin kapsamına dâhil değildir. Veri saklama süresi MADDE 14 – (1) 13 üncü madde kapsamında tanımlanan veri kategorileri haberleşmenin gerçekleştiği tarihten itibaren işletmeciler tarafından 1 (bir) yıl süre ile saklanır. Saklanan verinin korunması ve güvenliği MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında saklanması öngörülen veriler için işletmeciler asgari olarak aşağıdaki şartları yerine getirmekle yükümlüdür: a) Saklanan veriler ile şebekedeki diğer verilerin aynı kalite, güvenlik ve koruma özelliklerine tabi olması, b) Saklanan verilerin, istem dışı veya yasadışı tahrip, istem dışı kayıp ya da değişiklik veya yetki dışı ya da yasadışı depolama, işleme, erişim ve ifşa olaylarına karşı uygun teknik ve idari tedbirlerin alınması, c) Verilerin sadece özel yetkilendirilmiş kişiler tarafından erişilebilir olmasının sağlanması için uygun teknik ve idari tedbirlerin alınması, ç) İşlenen ve saklanan verinin saklama süresi sonunda imha edilmesi. (2) İşletmeciler sundukları hizmetler kapsamında elde ettikleri verilerin gizliliği ve güvenliğini her aşamada sağlamakla yükümlü olup, bu yükümlülük bazı işlemlerin işletmeci tarafından yetkilendirilmiş kişiler marifetiyle yapılması halini de kapsar. (3) İşletmeciler, yasaların yetkili kıldığı makamlarca talep edilmesi halinde, saklanan veri ve söz konusu veriye ilişkin gerekli tüm bilgilere erişimi, ilgili makam tarafından belirtilen süre içinde sağlamakla yükümlüdür. İstatistikî bilgilerin verilmesi MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında saklanması öngörülen kişisel verileri içermeyen istatistikî bilgiler, her yılın Ocak ayı içerisinde bir önceki yılın bilgilerini kapsayacak şekilde Kuruma gönderilir. Bu istatistikî bilgiler; a) Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yetkili makamlar tarafından talep edilen hususları, b) Verinin saklandığı tarih ile yetkili makamlar tarafından talep edildiği tarih arasında geçen süreyi, c) Veri talebinin karşılanamadığı durumları, kapsar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sağlanan İmkânlar Numaranın gizlenmesi MADDE 17 — (1) İşletmeci tarafından arayan numaranın görünmesine imkân verildiği durumlarda, işletmeci aynı zamanda; a) Arayan kullanıcıya her bir arama için basit bir yöntemle ve ücretsiz olarak numarasını gizleme olanağı sağlamakla, b) Arayan kişinin numarasını gizlediği durumlarda, aranan abonenin isteğine bağlı ve ücretsiz olarak, gelecek aramaların abone tarafından reddedilmesini sağlamakla, yükümlüdür. (2) Ayrıca, bağlanan hattın numarasının görünebilir olduğu durumlarda, aranan abonenin talep etmesi halinde işletmeci tarafından, ücretsiz ve basit bir yöntemle aramanın gerçekleştiğinin arayan tarafından bilinmesi engellenir. (3) İşletmeciler, yukarıda belirtilen hizmet imkânları hakkında abonelerini ve kamuoyunu kısa mesaj, internet, basın, yayın organları, posta veya benzeri araçlarla ücretsiz olarak bilgilendirmekle yükümlüdür. Otomatik çağrı yönlendirme MADDE 18 — (1) İşletmeciler, abone veya kullanıcının telefon cihazına üçüncü kişiler tarafından yapılan yönlendirmeleri abonenin ücretsiz ve basit bir yöntemle engellemesine imkân sağlarlar. (2) İşletmeciler abone veya kullanıcının rızası olmaksızın aboneye veya kullanıcıya doğru yapılan aramaları başka bir numaraya veya otomatik mesaj sistemine yönlendiremez. Aboneler için hazırlanan rehberler MADDE 19 — (1) Aboneler, yazılı ve/veya elektronik abone rehberlerinin, yayımlanma amaçları ve bu rehberlerde yer alacak kişisel veriler ile bu rehberlerin elektronik sürümlerinde olabilecek arama fonksiyonları ve kullanım imkânları hakkında rehbere kayıt edilmeden önce ücretsiz olarak bilgilendirilirler. (2) Kamuya açık rehberlerde yer alan kişisel veriler, rehberlik hizmeti sağlayıcısının rehberin amacına uygun olarak belirlediği kapsamda verilecek olup, aboneler istedikleri zaman, rehberde yer alan kişisel verilerinin düzeltilmesini, teyit edilmesini ve/veya çıkarılmasını ücretsiz olarak talep edebilirler. (3) Abonelerin ad ve soyadları ile rehberlik hizmetinin sunumu için mecburi olan tanımlayıcı veriler dışındaki kişisel bilgileri kullanılarak yapılacak sorgulamalar için abonenin ilave rızası aranır. İstenmeyen mesajlar MADDE 20 — (1) Bir ürünün satılması ya da bir hizmetin sağlanması sırasında edinilen tüketiciye ait iletişim bilgileri, tüketicinin rızasının alınması koşuluyla, doğrudan pazarlanma amacıyla kullanılabilir ve bu tür elektronik mesajlarda, göndericinin kimliği ve erişim bilgisinin yer alması zorunludur. (2) İşletmeciler, istenmeyen mesajların haberleşmenin her aşamasında abone tarafından basit ve ücretsiz bir işlemle reddedilebilir olmasına imkân sağlar ve bu mesajların engellenmesi yöntemlerine ilişkin olarak kullanıcıları açık ve detaylı bir şekilde ücretsiz olarak bilgilendirir. BEŞİNCİ BÖLÜM Diğer Hükümler İdari para cezaları ve diğer yaptırımlar MADDE 21 – (1) İşletmeciler tarafından bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranılması halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki cirosunun % 3 (yüzde üç)’üne kadar idari para cezası uygulanır. (2) Bu Yönetmelikte öngörülen idari para cezasının uygulanmasından önce ilgili işletmeciye, Kurum tarafından verilen bir süre içerisinde yükümlülüğünü yerine getirmesi konusunda ihtarda bulunulur. Bu süre içerisinde yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmeciye Kurul kararıyla belirlenen oranda idari para cezası uygulanır. (3) Bu madde uyarınca idarî para cezalarının uygulanması, bu Yönetmelikle getirilen yükümlülükleri ortadan kaldırmaz. İhlal konusu fiilin tekrarı veya devamı halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki cirosunun % 3 (yüzde üç)’ünü aşmamak kaydıyla idarî para cezası uygulanır. (4) 05/09/2004 tarihli ve 25574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları ile Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır. Hüküm bulunmayan haller MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, tebliğ veya Kurul Kararı ile düzenleme yapılır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikle, 06/02/2004 tarihli ve 25365 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır. Atıflar MADDE 24 - (1) Diğer mevzuatta 06/02/2004 tarih ve 25365 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik”e yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır. Yürürlük MADDE 25 — (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 26 — (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.
Bu Haber 1899 defa okunmuştur.
BİLİŞİMİN EN İYİLERİ
OGER 22 MİLYAR TEMETTÜ ALDI
SİBER ZORBALIK YAYGINLAŞIYOR
NETAŞ´IN 50. YILI
TURKCELL UKRANYANIN 4G İHALESİNE
TURKCELL DİYALOG MÜZESİNE ÖDÜL
CEP VE İNTERNETTE YENİ DÖNEM
TURKCELL’İ ALKIŞLIYORUZ.
GSM OPERATÖRLERİNE KIYAK MI?
GSM OPERATÖRLERİ VERGİ Mİ KAÇIRI
2017´DE DURDURULAN SİBER SALDIRI
BTK ve TÜRKÇE DUYARLILIĞI
PARMAK İZİ DE ÇALINABİLİYOR
KOBİLER VE BİLİŞİM KONGRESİ
BAŞLANGIÇ ÇOK İYİ! PEKİ, SONRASI
TURKCELL FAİZSİZ BANKACILIĞA GİR
ŞİFRENİZİ GÜVENLİ Mİ SANIYORSUNU
VODAFONE´DA AKILLI ŞEBEKE
VODAFONE´UN İŞGÜZARLIĞI MI?
TUİK 2017 BİLİŞİM ARAŞTIRMASI
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!