AYLIK ve MALİ HAKLARAYLIK ve MALİ HAKLAR

Tarih: 2008-04-18

Nakle Tabi Tutulan Personelin Aylık ve Mali haklarına ilişkin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün yazısı aşağıda sunulmuştur. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.15.115472-247 01/02/2007*1407 Konu : Nakle Tabi Personel Sayın ……. İlgi : 16/01/2007 tarihli dilekçe. İlgi dilekçe incelenmiş olup, konu hakkındaki Bakanlığımız görüşü aşağıda belirtilmiştir. Bilindiği üzere 406 sayılı Kanunun ek 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında;“Birinci fıkra kapsamına giren personelden, sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar ve kapsam dışı personel statüsünde çalışanlar hakkında, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrası hükümlerinin uygulanmasında, Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki unvanları esas alınarak Yönetim Kurulunca 15.4.2004 tarihi itibarıyla bu unvana göre belirlenmiş olan ücret ve diğer malî haklarına bu tarihten Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihine kadar geçen süre içinde kamu görevlilerine yapılacak artış oran ve/veya miktarları uygulanmak suretiyle bulunacak tutar dikkate alınır. Kapsam dışı personelden Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlerin 15.4.2004 tarihi itibarıyla unvanlarına göre ücretinin belirlenmemiş olması durumunda, benzer görevlerde bulunanlar dikkate alınarak bu tarih için ücret ve diğer malî hakları tespit etmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Ek 22 nci maddenin (a) bendinin bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri uyarınca belirlenen aslî ve sürekli görevlerde çalışan personel hakkında, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrası hükümlerinin uygulanmasında Yönetim Kurulunca 15.4.2004 tarihi itibarıyla unvanları için belirlenmiş olan ücret ve diğer malî haklarına bu tarihten Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihine kadar geçen süre içinde kamu görevlilerine yapılacak artış oran ve/veya miktarları uygulanmak suretiyle bulunacak tutar, anılan maddenin altıncı fıkrası hükümlerinin uygulanmasında ise 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı cetvele tâbi emsali personel için belirlenmiş olan aylık ve diğer malî haklar esas alınır.”hükmüne yer verilmiş aynı maddenin birinci fıkrasının 15/2/2006 tarihli ve 5457 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle yapılan değişiklikten sonraki hükmünde ise; “Türk Telekom hisselerinin devri sonucu kamu payının yüzde ellinin altına düşmesi durumunda; Türk Telekomda ek 22 nci maddenin (a) bendinin bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri uyarınca belirlenen aslî ve sürekli görevlerde çalışmakta olanlar ile 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi olarak kadrolu veya sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar ve kapsam dışı personel, kamu görevlerinden yüzseksen gün aylıksız izinli sayılır. …Bu fıkrada belirtilen süre içinde nakle tâbi personelden Türk Telekom tarafından hizmetine ihtiyaç duyulmayanlar tespit edildikleri tarihten, kendi isteği ile nakil talep edenler ise talep tarihinden itibaren en geç doksan (yüzseksen günlük aylıksız izin süresi aşılmamak kaydıyla ve 15 Ocak 2006 tarihindeki üçüncü fıkraya göre hesaplanan ücretleriyle) gün içinde Türk Telekom tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir ve bunların aylıksız izinleri bu tarih itibarıyla sona erer. … Bu fıkranın birinci cümlesinde sayılanlardan aylıksız iznin bitiminden sonra Türk Telekomun tâbi bulunduğu mevzuata ve bu fıkraya istinaden akdedilen sözleşmeye göre çalışmaya devam edenlerden hisse devir tarihinden itibaren en geç beş yıl içinde iş sözleşmesi herhangi bir nedenle sona erenler, bu madde hükümlerine göre işlem yapılmak üzere iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içinde sözleşmenin sona erdiği yılın 15 Ocak tarihindeki üçüncü fıkraya göre hesaplanan ücretleriyle Devlet Personel Başkanlığına bildirilir ve bunların bildirim tarihine kadar geçen süre içindeki aylık ücret, harcırah, sağlık giderleri, cenaze giderleri ve ölüm yardımı ile diğer malî ve özlük hakları Türk Telekom tarafından karşılanır. Söz konusu personel hakkında üçüncü fıkra hükümlerinin uygulanmasında hisse devir tarihindeki kadro ve pozisyon unvanları esas alınır….”denilmektedir. Yukarıda yer alan hükümlere göre; a) Türk Telekom hisselerinin devri sonucu kamu payının yüzde ellinin altına düştüğü tarihten itibaren yüzseksen günlük aylıksız izin süresi içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilen nakle tabi personelden Türk Telekomda asli ve sürekli görevlerde çalışmakta olanlar ile kapsamdışı personel ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personelin bildirim tarihindeki unvanları esas alınarak Yönetim Kurulunca 15/4/2004 tarihi itibarıyla bu unvana göre belirlenmiş olan ücret ve varsa aynı tarihteki bir aya isabet eden ikramiye tutarı dahil diğer mali haklarına, 15/2/2006 tarihine kadar bildirilenler için 15/4/2004 tarihinden bildirim tarihine kadar, 15/2/2006 tarihinden sonra bildirilenler için 15/4/2004 tarihinden 15/1/2006 tarihine kadar, b) Hisse devir tarihi itibarıyla asli ve sürekli görevlerde çalışmakta olanlar ile kapsamdışı personel ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personelden aylıksız iznin bitiminden sonra Türk Telekomun tabi olduğu mevzuata ve 406 sayılı Kanunun ek 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre akdedilen sözleşmeye göre çalışmaya devam edenlerden hisse devir tarihinden itibaren en geç beş yıl içinde iş sözleşmesi sona erip Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlerin, Türk Telekom hisselerinin devir tarihindeki kadro veya pozisyon unvanları esas alınarak Yönetim Kurulunca 15/4/2004 tarihi itibarıyla bu unvana göre belirlenmiş olan ücret ve varsa aynı tarihteki bir aya isabet eden ikramiye tutarı dahil diğer mali haklarına, bu tarihten iş sözleşmelerinin sona erdiği yılın 15 Ocak tarihine kadar, geçen süre içinde kamu görevlilerine yapılan artış oran ve/veya miktarları uygulanmak suretiyle hesap edilecek brüt tutarın; Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihten yeni kurumlarında göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşına kadar geçecek sürede yapılacak aylık ödemelerinde ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrasının uygulanmasına esas olacak net ücretin hesaplanmasında dikkate alınması, buna göre belirlenen net ücretin ilgili personelin atandığı kamu kurum veya kuruluşuna bildirilmesi gerekmektedir. Nitekim, 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli cetvelin 64 üncü sırasında yer alan; “4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Kanunun Ek 29 uncu maddesi uyarınca yapılacak ve esas ve usulleri Bakanlar Kurulunca belirlenecek ödemeler, Maliye Bakanlığı bütçesinin (12.01.32.62-01.1.2.00-1) tertibi altında açılacak ekonomik kodllara aktarılacak ödenekle karşılanır.” hükmüne dayanılarak çıkarılan 3/4/2006 tarihli ve 2006/10303 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 20/4/2006 tarihli ve 26145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Türk Telekomda çalışmakta iken 406 sayılı Kanunun ek 29 uncu maddesi ile 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen personele, Devlet Personel Başkanlığına bildirim ücretinin ve bu bildirimi müteakip yeni kurumlarında göreve başlayacakları tarihi takip eden aybaşına kadar geçecek sürede ödenecek aylık ücretlerin tespitine ilişkin esaslar söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında da belirtilmiştir. İlgi dilekçe ekinde yer alan belgelerin incelenmesinden ise, Türk Telekomda çalışmakta iken Devlet Personel Başkanlığının 3/9/2004 tarihli ve 16111 sayılı yazısına istinaden Tarım ve Köyişleri Bakanlığına atandığınız, dolayısıyla 2004 yılında 406 sayılı Kanunun ek 29 uncu maddesi ile 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilmiş olduğunuz anlaşılmaktadır. Bu itibarla, Devlet Personel Başkanlığına bildirim tarihinizdeki unvan, kıdem ve diğer mali haklarınız esas alınarak Yönetim Kurulunca 15/4/2004 tarihi itibarıyla; bu unvana göre belirlenmiş olan ücrete diğer mali haklarınız dahil edilerek tespit edilecek tutara, 15/01/2005 tarihine kadar değil bildirim tarihinize kadar geçen süre içinde kamu görevlilerine yapılan artış oran ve/veya miktarları uygulanmak suretiyle hesap edilecek brüt tutarın; 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beşinci fıkrasının uygulanmasına esas olacak net ücretinizin hesaplanmasında dikkate alınması, buna göre belirlenen net ücretin, Devlet Personel Başkanlığına bildirildiğiniz tarihten yeni kurumunuzda göreve başladığınız tarihi takip eden aybaşına kadar geçecek sürede yapılacak aylık ödemelerinizde esas alınması ve atandığınız kamu kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. Bilgilerini rica ederim. Bakan a. NOT: Bu bilgiler Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün web sitesinden alınmıştır.

  
Bu Haber 3245 defa okunmuştur.
POSTA ÇALIŞANLARININ MÜCADELE TA
KDK´NIN YEŞİL PASAPORT GÖRÜŞÜ
657´DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
MEMUR SUÇLARINDA HAGB KARARI
FETO’NUN HAKİMLERİ VE TELEKOM DA
ARAŞTIRMACILARIN MAAŞLARI YANLIŞ
YARGI DA ŞOK TESPİT
MEMURLAR; GÖREV, SORUMLULUK, YAS
HER YÖNÜYLE MEMURLARDA İZİN
SAATLİK İZİNLER YILLIK İZİNDEN D
YAYIN YASAKLARI VE BİZ
ARAŞTIRMACILARDA KISMİ İYİLEŞTİR
ARAŞTIRMACILARI UMUTLANDIRAN GEL
DAVALARA KİM BAKACAK?
ÖLEN ABONE İPTALİNDE KOLAYLIK
YARGITAY HAKLILIĞIMIZI ONAYLADI
İŞYERİNDE BİLGİSAYAR İLE YAPILAN
ATİLLA KART’IN TELEKOMLA HUKUK S
GENEL SAĞLIK SİGORTASI SORULAR
ANKARA 11. İŞ MAHKEMESİNİN KARA
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!