AYLIK HESAPLAMASIAYLIK HESAPLAMASI

Tarih: 2008-04-18

Nakle Tabi Tutulan Personelin Yeni Kurumundaki aylığının hesaplanması hususunda Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün yazısı aşağıda sunulmuştur. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.15. 115472-273 Konu : 4046 sayılı Kanunun 22 nci Maddesi 16/5/2007 * 9446 Sayın ………… İlgi: 29/3/2007 tarihli dilekçe. İlgide kayıtlı dilekçe ve ekleri incelenmiş olup, tereddüte düşülen konuya ilişkin Bakanlığımız görüşü aşağıda belirtilmiştir. Bilindiği üzere, 4046 sayılı Kanunun 4971 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile değiştirilen 22 nci maddesi ve 4971 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde, 4046 sayılı Kanun hükümlerine göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen personelin eski kadrosunun mali haklarının şahsa bağlı hak olarak saklı tutulması üç yıllık süre ile sınırlandırılmış ve aynı düzenleme 4046 sayılı Kanunun 03/07/2005 tarihli ve 5398 sayılı Kanunla değiştirilen hükümlerinde de yer almıştır. 4046 sayılı Kanunun 5398 sayılı Kanunla değiştirilen 22 nci maddesinin altıncı fıkrası ile yine aynı Kanunun 29 uncu maddesiyle 4046 sayılı Kanuna eklenen geçici 22 nci maddede sırasıyla;“399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen kadrolarda görev yapmakta iken nakle tâbi tutulan personelin ..... Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadrolarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları (ek tazminat ve bankacılık tazminatı dâhil), makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ücret (fazla mesai ücreti hariç), ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); nakledildiği kurum ve kuruluş tarafından şahsa bağlı hak olarak ödenen aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı ödemeleri ile şahsa bağlı hak dışında yapılan ikramiye, ücret, ek ücret, ek ödeme, ek tazminat, teşvik ödemesi, döner sermaye payı ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları kurumdaki kadro unvanı veya pozisyonlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, başka kurumlara geçenlere şahsa bağlı hak uygulaması ile fark tazminatı ödenmesine son verilir. Bu Kanunun 22 nci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlerden nakil işlemi tamamlanmış olan personel hakkında 22 nci maddenin beşinci ve altıncı fıkralarına göre yapılan fark tazminatı ve şahıslarına bağlı olarak saklı tutulan hakların ödenmesinde, ilgililerin eski kurumları ile ilişiklerinin kesildiği tarih esas alınır. 1.8.2003 tarihli ve 4971 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca şahsa bağlı hakları 15.8.2003 tarihinden itibaren üç yıl süreyle saklı tutulan personelin şahsa bağlı hakları 14.8.2006 tarihinde sona erer. 15.8.2003 tarihinden bu Kanunun 22 nci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihler arasında nakle tâbi tutulan ve şahsa bağlı haktan yararlanan personelin şahsa bağlı hakları ise atandıkları yeni kurumlarında göreve başladıkları tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere üç yıl süreyle saklı tutulur ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce nakle tâbi tutulan personelin şahsa bağlı haklarının tespitinde ve fark tazminatının ödenmesinde bu fıkra hükümleri hariç 22 nci maddenin bu Kanunla değiştirilen hükümleri aynen uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla nakil işlemleri tamamlanmamış personel hakkında 22 nci maddenin bu Kanunla değiştirilen hükümleri aynen uygulanır”.hükümlerine yer verilmiştir. Söz konusu hükmün yürürlüğe girdiği 21/7/2005 tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlerden nakil işlemi tamamlanmış olan personel hakkında, 4046 sayılı Kanunun 5398 sayılı Kanunla değişik 22 nci maddesi ile bu Kanunla 4046 sayılı Kanuna eklenen geçici 22 nci maddesi hükmüne göre işlem tesis edilmesi, dolayısıyla bu personelin eski kurumunda almakta olduğu aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları (ek tazminat ve bankacılık tazminatı dâhil), makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ücret (fazla mesai ücreti hariç), ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarının fark tazminatına esas alınmak üzere eski kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihteki miktarı ile sabit tutulması ve nakledildiği kurum ve kuruluş tarafından şahsa bağlı hak olarak ödenen aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı ödemeleri ile şahsa bağlı hak dışında yapılan ikramiye, ücret, ek ücret, ek ödeme, ek tazminat, teşvik ödemesi, döner sermaye payı ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarının herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenmesi gerekmektedir. Bu itibarla, atandığınız 1/9/2004 tarihinden şahsa bağlı haklarınızın sona erdiği tarihe kadar; a) Eski kurumunuz ile ilişiğinizin kesildiği tarihteki kadronuza ait aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı ve görev tazminatının, bir bütün olarak yeni kurumunuzda şahsa bağlı olarak saklı tutulması hükme bağlandığından, naklen atandığınız kadronun aylığının hesaplanmasında şahsa bağlı hak kapsamında yer alan ödeme unsurlarının, eski görevinizdeymiş gibi ve bu ödeme unsurlarında meydana gelen gösterge, puan, oran ve katsayı artışları da dikkate alınarak belirlenmesi, b) Atandığınız kurumdaki yeni kadroya ilişkin yapılan diğer farklı ödemelerin (fazla mesai ücreti ile fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç), şahsa bağlı haklar kapsamında yapılan ödemelere ilave edilmesi, c) Şahsa bağlı haklar kapsamında yapılan ödemeler ile söz konusu farklı ödemeler toplamının, “yeni kadronuza ilişkin yapılan her türlü ödemelerin toplamı” olarak dikkate alınması, d) Bu şekilde hesaplanarak yapılacak yeni kadronuza ilişkin ödemeler toplam net tutarının, eski kurumunuz ile ilişiğinizin kesildiği tarihteki kadronuza ilişkin olarak almakta olduğuz aylık, ek gösterge, ikramiye, zam, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek tazminat, bankacılık tazminatı ve benzeri adlarla yapılan (fazla mesai ücreti hariç) ödemeler toplam net tutarından az olması durumunda, aradaki fark tutarının, herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın ve fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenmesi, Şahsa bağlı haktan yararlanma süresinin sona erdiği tarihten itibaren ise; a) Nakledilmeden önceki kadronuzla ilgi kurulmadan yeni kadronuzun aylık ve diğer mali hakları toplam net tutarının (fazla mesai ücreti ile fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç), katsayılardaki artışlar da dahil olmak üzere bu kadroya ait ödeme unsurlarında yapılan her türlü değişiklikler dikkate alınarak belirlenmesi, b) Bu şekilde hesaplanarak yapılacak yeni kadroya ilişkin ödemeler toplam net tutarının, 21/07/2005 tarihinden önce nakil işleminizin tamamlanmış olması nedeniyle eski kurumunuz ile ilişiğinizin kesildiği tarihteki kadronuza ait aylık ve diğer mali haklar (fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından az olması durumunda, aradaki fark tutarının, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenmesi, gerekmektedir. Görüldüğü üzere, naklen atandığınız tarihteki yeni kadronuzun aylık ve diğer mali haklarının hesaplanmasında; memur aylık katsayısı, yan ödeme katsayısı ve taban aylık katsayısındaki artışlar dikkate alınmaktadır. Ancak, kanun koyucu, eski ve yeni kadro için aylık ve diğer mali haklar açısından yapılan toplam ödemelerin mukayese edilerek aradaki farkın tazminat olarak ödenmesini hükme bağladığı için eski ve yeni kadronuzun aylık ve diğer mali hakları toplamı birbirine eşitleninceye kadar, yeni kadronuzun aylık ve diğer mali haklarının hesabında katsayı artışlarından yararlandırılmanıza rağmen, elinize geçen tutarda bir değişiklik olmamaktadır. Ayrıca, Serdar YILMAZKAYA tarafından açılan dava sonucunda Danıştay Beşinci Daire Başkanlığının 22/06/2005 tarihli ve Esas No:2004/3888, Karar No:2005/3231 sayılı kararında; “4046 sayılı Yasanın 22 nci maddesinde, temel ilke olarak ilgililerin önceki görevlerine ait parasal hakları sabit tutularak yeni görevlerine ait parasal haklarıyla karşılaştırılması ve aradaki farkın ödenmesi öngörüldüğünden, eski görevlerine ait parasal haklarını oluşturan unsurlarda zamanla meydana gelebilecek değişikliklerin dikkate alınmasına olanak bulunmamaktadır.”denilmek suretiyle, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre davacının atandığı tarihte almakta olduğu parasal haklarının sabit tutulması gerektiği belirtilmiştir. Danıştay 5 inci Daire Başkanlığının bu yönde vermiş olduğu çok sayıda Karar mevcuttur. Bu itibarla, hakkınızda gerçekleştirilen idari işlemde mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır. Bilgilerini rica ederim. Bakan a. NOT: Bu bilgiler Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün web sitesinden alınmıştır.

  
Bu Haber 4055 defa okunmuştur.
POSTA ÇALIŞANLARININ MÜCADELE TA
KDK´NIN YEŞİL PASAPORT GÖRÜŞÜ
657´DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
MEMUR SUÇLARINDA HAGB KARARI
FETO’NUN HAKİMLERİ VE TELEKOM DA
ARAŞTIRMACILARIN MAAŞLARI YANLIŞ
YARGI DA ŞOK TESPİT
MEMURLAR; GÖREV, SORUMLULUK, YAS
HER YÖNÜYLE MEMURLARDA İZİN
SAATLİK İZİNLER YILLIK İZİNDEN D
YAYIN YASAKLARI VE BİZ
ARAŞTIRMACILARDA KISMİ İYİLEŞTİR
ARAŞTIRMACILARI UMUTLANDIRAN GEL
DAVALARA KİM BAKACAK?
ÖLEN ABONE İPTALİNDE KOLAYLIK
YARGITAY HAKLILIĞIMIZI ONAYLADI
İŞYERİNDE BİLGİSAYAR İLE YAPILAN
ATİLLA KART’IN TELEKOMLA HUKUK S
GENEL SAĞLIK SİGORTASI SORULAR
ANKARA 11. İŞ MAHKEMESİNİN KARA
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!