NAKİL OLAN PERSONELNAKİL OLAN PERSONEL

Tarih: 2008-04-18

GENELGELER 4046 sayılı Kanun Çerçevesinde Nakledilecek Personel Hakkında Tebliğ ( 08.10.2003 tarih ve 25253 sayılı Resmi Gazete ) TEBLİĞ Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından (Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı) : 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun Çerçevesinde Nakledilecek Personel Hakkında Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, özelleştirme programına alınan, özelleştirilen, faaliyeti durdurulan, küçültülen, kapatılan veya tasfiye edilen kuruluşlardaki istihdam fazlası ve nakle tâbi personelin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Tebliğ, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 01.08.2003 tarihli ve 4971 sayılı Kanunla değişik 22 nci maddesine göre Başkanlığa bildirilen personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. Dayanak Madde 3- Bu Tebliğ, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 01.08.2003 tarihli ve 4971 sayılı Kanunla değişik 22 nci maddesi ile 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin (f) bendi ve 20 nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu Tebliğ’de geçen; a) Başkanlık; Devlet Personel Başkanlığını, b) İdare; Özelleştirme İdaresi Başkanlığını, c) Kuruluş; özelleştirme programına alınan, özelleştirilen, faaliyeti durdurulan, küçültülen, kapatılan veya tasfiye edilen kuruluşu, d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi personel; Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda, karar alma, alınan kararları uygulatma ve uygulamayı denetleme yetkisi verilmiş asli ve sürekli görevleri genel idare esaslarına göre yürüten ve 22.01.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde kadro unvanları gösterilen personel ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 3 üncü maddesi kapsamında bulunan personeli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre nakledilecek memur statüsündeki diğer personeli, e) Sözleşmeli personel; Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esasları dışında yürüttükleri hizmetlerinde 22.01.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hukuki esaslar çerçevesinde akdedilecek bir sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personel ile 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre nakledilmesi öngörülen ve sözleşme ile istihdam edilen diğer personeli, f) Kapsamdışı personel; 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 21 nci maddesi gereğince sendikaya üye olamama sebebiyle zorunlu kapsamdışı kalan personel ile, örgütlenme ve toplu iş sözleşmesinden yararlanma hakları yönünden herhangi bir kanuni sınırlama bulunmayan, sendika üyesi olabilen, ancak, toplu iş sözleşmesinin taraflarınca kapsam dışında tutulan personeli, g)Nakle tâbi personel; Kuruluşların, özelleştirilmeleri sonucu sermayelerindeki kamu payının % 50'nin altına düşmesi veya bunların müessese, işletme ve işletme birimlerinin satılması, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesi sonucu istihdam yapısının değişmesi sebebiyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere İdare tarafından Başkanlığa bildirilen personeli, h) İstihdam fazlası personel; Özelleştirme programındaki kuruluşlarda ihtiyaç fazlası olarak belirlenen ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere İdare tarafından Başkanlığa bildirilen personeli, ı) Kazanılmış hak aylık derecesi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak geçirilen ya da ilgili mevzuatı gereğince bu kapsamda geçmiş gibi değerlendirilen hizmet süreleri ile öğrenim durumu veya kariyeri dikkate alınarak uygulanan derece veya kademe ilerlemeleri sonucunda ulaşılan derece ve kademeyi, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Personel Bildirimi ve Nakil Bildirim Madde 5- Kuruluşların, özelleştirilmeleri sonucu sermayelerindeki kamu payının %50’nin altına düşmesi veya bunların müessese, işletme ve işletme birimlerinin satılması veya devredilmesi halinde satış veya devre ilişkin sözleşmenin imzalanmasından, bunların küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesi sonucu istihdam yapısının değişmesi veya kuruluşların ihtiyaç fazlası personel belirlemeleri halinde bunlarla ilgili işlemlerin sonuçlanmasından itibaren onbeş gün içerisinde İdare, bu kuruluşlarda çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi personel ile sözleşmeli personel(kapsamdışı personel dahil) bilgilerini ekli İstihdam Fazlası/Nakle Tâbi Personel Bilgi Form/Formlarını doldurarak Başkanlığa bildirir. İstihdam Fazlası/Nakle Tâbi Personel Bilgi Formları, kodlama sistemine uygun olarak (24.1.2001 tarihli ve 24297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2001/3 sayılı Başbakanlık Genelgesinin ekinde yer alan okul kodları kullanılmak suretiyle) bilgisayar ortamında (excel) doldurulur ve disket ile birlikte gönderilir. İstihdam fazlası/nakle tabi personelin varsa çalışmak istedikleri “il” tercihlerine de Bilgi Formlarının ilgili bölümünde yer verilir. Tercihte bulunmayanların karşısına “Tercihte Bulunmadı” kaydı konulur. Kapsamdan Çıkarılma Madde 6- Başkanlığa bildirilen personel, atama işleminin onaylanmamış olması kaydıyla, kuruluşun talebi (İdareye bağlı olanlarda kuruluşun talebi ve İdarenin uygun görüşü) üzerine Başkanlıkça kamu istihdam politikaları dikkate alınarak kapsamdan çıkarılabilir. Nakil Madde 7- İdare tarafından bildirilen personelin, geçici 9 uncu madde dikkate alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kazanılmış hak aylık derecesinden aşağı olmamak kaydıyla, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların boş kadrolarından Başkanlıkça tespit edilen kadroya, anılan Başkanlık tarafından kırkbeş gün içerisinde ataması teklif edilir. 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışındaki kurum ve kuruluşların (özelleştirme kapsam ve/veya programındaki kuruluşlar hariç olmak üzere Kamu İktisadi Teşebbüsleri için diğer ilgili mevzuat prosedürü tamamlanarak bu maddenin son fıkrasına göre talepte bulunulması kaydıyla) mevcut boş kadro veya pozisyonlarına da ihtiyaçlar doğrultusunda atama teklifi yapılabilir. Bu personelden 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetveldeki kadrolarda istihdam edilmekte olanlar ile burada sayılan unvanlarla çalışan diğer statülerdeki personelin atama teklifleri araştırmacı unvanlı kadrolara yapılır. Başkanlık tarafından gönderilen atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum veya kuruluşuna intikalinden itibaren kanunda belirtilen otuz gün içerisinde bu kurum veya kuruluş tarafından atama işlemlerinin yapılması zorunludur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi uyarınca atanılmış olan kadrolar, mezkur Kanun gereği ilgili personel için kazanılmış hak teşkil etmediğinden bu durumdaki personelin atama tekliflerinde, halen bulundukları kadro dereceleri değil, kazanılmış hak aylık dereceleri dikkate alınır. Başkanlıkça atama teklifi yapılan personelin atama işleminin yapılması kanunî süreye tabi olduğundan, söz konusu personelin atamaya esas bilgi ve belgeleri, atama işleminin kanunî süresi içinde yapılmasını sağlayacak şekilde ilgili kamu kurum ve kuruluşuna ivedilikle gönderilir. “Araştırmacı” unvanlı kadroya atanan personel; A) Merkez Teşkilatında: Danışma birimlerinde Daire Başkanı, danışma birimi bulunmayan kurumlarda ise yardımcı birimlerde Daire Başkanı, Daire Başkanı bulunmaması halinde Şube Müdürü, B) Taşra Teşkilatında: a) Taşra Teşkilatı Bölge Kuruluşlarında: Atama teklifi yapılan İl’de; Bölge Müdürlüğüne bağlı İl Müdürlüğü bulunması halinde İl Müdürü, İl Müdürlüğü bulunmaması halinde ise Şube Müdürü veya Başmühendis, b) Taşra Teşkilatı İl Kuruluşlarında: İl Müdürü, Defterdar, Cumhuriyet Başsavcısı, c) Taşra Teşkilatı İlçe Kuruluşlarında: İlçe Müdürü, Defterdarlıkça uygun görülecek Müdür, Cumhuriyet Başsavcısı, C) Üniversitelerde: Rektörlükçe uygun görülecek Daire Başkanı, emrinde görevlendirilir. Araştırmacı unvanlı personelin görevleri; Kurumun veya görevli olduğu birimin görev ve hizmetleri ile ilgili konularda verilecek görevleri ifa etmek, kurumun veya görevli olduğu birimin görevleri hakkında araştırma, inceleme yapmak ve bu konuları değerlendirerek sorunlara çözüm yollarını belirlemek, rapor yazmak, koordinasyon ve danışmanlık yapmak, bu konularla ilgili toplantı ve etkinliklere katılmak, araştırma programlarını hazırlamak, Kalkınma Planları ve Yıllık Programlar ile kuruma verilen görevler hakkında araştırma yapmak ve verilecek diğer görevleri yerine getirmektir. Başkanlık, atama tekliflerinde kadro veya pozisyon tespit yetkisine sahiptir. Sözleşmeli statüde istihdam edilen personelin (kapsamdışı personel dahil) kadro ve kazanılmış hak aylık derecesinden söz edilmesine olanak bulunmadığından, sözleşmeli personelin (kapsamdışı personel dahil) Başkanlıkça yapılan atama tekliflerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde yer alan Ortak Hükümlerin (A) fıkrası göz önünde bulundurulur. Ancak, bu personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak geçirdiği ya da bu kapsamda geçmiş gibi değerlendirilen hizmet süreleri ile öğrenim durumu veya kariyeri dikkate alınarak uygulanan derece veya kademe ilerlemeleri söz konusu ise, bu durum ilgili hakkındaki atama teklifinde dikkate alınır. Atama teklifleri yapılırken kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet ve insangücü ihtiyaçları ile söz konusu personelin ekli Formda belirtilen il tercihleri dikkate alınarak bu illerden birine; buralarda münhal kadro veya pozisyon bulunamaması halinde diğer illere atama teklifinde bulunulur. İl tercihi bildirmeyen personelin atama teklifi öncelikle görev yaptığı İl’e olmak üzere yapılır. Başkanlığa bildirilen personele; bulunduğu kadro/pozisyondan görevde yükselme niteliğinde olacak şekilde daha üst kadro/pozisyon teklif edilmez. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetveldeki kadrolarda istihdam edilmekte olanlar ile burada sayılan unvanlarla çalışan diğer statülerdeki personel hariç olmak üzere Şef ve daha üst unvanlarda bulunan personel için kadro/pozisyon imkanı ve personel ihtiyaçları çerçevesinde öğrenim durumu itibariyle ihraz ettiği unvana uygun kadro/pozisyon teklif edilebilir. Kamu kurum ve kuruluşları, Başkanlığa bildirilen personelden yukarıdaki esaslar çerçevesinde kendi kadrolarına atamak istedikleri hakkında ilgili personelin atanacağı kadro ve görevlendirileceği il konusunda muvafakatını almak ve bu Tebliğe ekli 'İstihdam Fazlası/Nakle Tâbi Personel Talep Formu'nu eksiksiz doldurmak suretiyle Başkanlıktan ismen talepte bulunabilirler. İstihdam fazlası/nakle tâbi personelin, 4046 sayılı Kanunun değişik 25 inci maddesi çerçevesinde Kurumlara tahsis edilen kadrolara atanmalarının öngörülmesi halinde, söz konusu kadro hakkındaki Başkanlık kayıtları esas alınır. Atama Teklifinin Değiştirilmesi Madde 8- Kamu kurum ve kuruluşlarına Başkanlık tarafından ataması teklif edilen ancak atama işlemi onaylanmamış personel için herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunun o personelin atanmasına ilişkin talep yazısının veya ilgilinin belgeye dayalı haklı bir mazeretinin bulunması hallerinde kadro veya pozisyon imkanları çerçevesinde Başkanlıkça atama teklifinde değişiklik yapılabilir. Atama ve Tebliğ Madde 9- Atama teklifi yapılan personel, Başkanlığın atamaya ilişkin teklifinin kurumlara intikal etmesini müteakip ilgili kurumlar tarafından kanunî süresi içinde atanır. Atama teklif edilen yerde münhal kadro bulunmaması halinde kurumlarca 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi hükümlerine göre merkezden taşraya nakil de dahil olmak üzere birimler arası kadro aktarımı yapılarak münhal kadro sağlama yoluna gidilir. Başkanlık tarafından ataması teklif edilen personelin muvafakatı halinde ve hizmet icapları dikkate alınarak çalıştırılacağı il ile yükselme niteliğinde olmama şartıyla unvanda değişiklik yaparak atama yapmaya kurumlar yetkilidir. Bu halde kadro/pozisyon bilgileri de ayrıca Başkanlığa bildirilir. Kuruluşun satılması veya devredilmesi halinde bu kuruluşta çalışan nakle tâbi personelin ataması yapıldıktan sonra atama emri, ilgili personele atamayı yapan kurum veya kuruluş tarafından, istihdam fazlası personel için yapılacak atama emri ise kuruluşu tarafından 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Personelin işe başlama sürelerine ve işe başlamama halinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü maddeleri hükümlerinin uygulanmasından atamayı yapan kamu kurum ve kuruluşu sorumludur. Kurum ve kuruluşlar ilgililerin atama ve göreve başlatma tarihlerini ayrı ayrı en geç onbeş gün içerisinde Başkanlığa bildirir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Münhal Hale Gelen Kadro ve Pozisyonlar Madde 10- Bu Tebliğ çerçevesinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak nakil sebebiyle boşalan kadro ve pozisyonlar, 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesi gereğince boşaldıkları tarihten itibaren her hangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İstihdam Fazlası Diğer Personel Madde 11- 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun değişik Geçici 1 inci maddesi ile 4743 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi çerçevesinde tespit edilen istihdam fazlası personelin, 27/1/2000 tarihli ve 4502 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Telsiz Kanunu ve Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanun ile Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 4 üncü maddesinde belirtilen istihdam fazlası personel ile 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesi gereğince nakil işlemi yapılacak olan ve burada yer almayan kuruluşların istihdam fazlası personelinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakillerinde de yukarıda belirtilen Kanunlarda yer alan hükümler dışında bu Tebliğ (Ek formlar dahil) uygulanır. Tereddütlerin Giderilmesi Madde 12- Bu Tebliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye Başkanlık yetkilidir. Yürürlükten Kaldırılan Hükümler Madde 13- 13/03/2002 tarih ve 24694 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24/11/1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun Çerçevesinde İstihdam Fazlası Personelin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Nakledilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 14- Bu Tebliğ hükümleri, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 15- Bu Tebliğ hükümlerini, Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

  
Bu Haber 9494 defa okunmuştur.
POSTA ÇALIŞANLARININ MÜCADELE TA
KDK´NIN YEŞİL PASAPORT GÖRÜŞÜ
657´DE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK
MEMUR SUÇLARINDA HAGB KARARI
FETO’NUN HAKİMLERİ VE TELEKOM DA
ARAŞTIRMACILARIN MAAŞLARI YANLIŞ
YARGI DA ŞOK TESPİT
MEMURLAR; GÖREV, SORUMLULUK, YAS
HER YÖNÜYLE MEMURLARDA İZİN
SAATLİK İZİNLER YILLIK İZİNDEN D
YAYIN YASAKLARI VE BİZ
ARAŞTIRMACILARDA KISMİ İYİLEŞTİR
ARAŞTIRMACILARI UMUTLANDIRAN GEL
DAVALARA KİM BAKACAK?
ÖLEN ABONE İPTALİNDE KOLAYLIK
YARGITAY HAKLILIĞIMIZI ONAYLADI
İŞYERİNDE BİLGİSAYAR İLE YAPILAN
ATİLLA KART’IN TELEKOMLA HUKUK S
GENEL SAĞLIK SİGORTASI SORULAR
ANKARA 11. İŞ MAHKEMESİNİN KARA
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!