Derneğin İlk Sağlık Anlaşması SETUR İLE İNDİRİMLİ TATİL
 
TÜRK TELEKOM’LA İLGİLİ CEVAPLANDIRILMAYAN SORU ÖNERGELERİTÜRK TELEKOM’LA İLGİLİ CEVAPLANDIRILMAYAN SORU ÖNERGELERİ

Tarih: 2010-01-22

TÜRK TELEKOM’LA İLGİLİ CEVAPLANDIRILMAYAN SORU ÖNERGELERİ TBMM internet sitesinde yaptığımız inceleme sonucunda, milletvekillerinin Ulaştırma Bakanına ve Başbakana yönelttikleri yazılı ve sözlü soru önergelerinin büyük bölümünün zamanında cevaplandırılmaması sonucu, bir işlem yapılmayarak, TBMM Başkanlığınca “Gelen Kağıtlar” kapsamında arşivlendiği anlaşılmıştır. Cevaplandırılmayan Soru Önergelerinden önemli gördüklerimiz aşağıya çıkarılmıştır. 1)CHP Aydın milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun 24.12.2007 tarihli soru önergesi: Türk Telekom A.Ş.’ne ait internet sitesinde yer alan bilinmeyen numara sorgulama servisi 11811 telefon Rehberi çalışmamaktadır. Bilinmeyen numara sorgulamasında 11811 sevisini telefonla arayan bir vatandaş tarife paketine göre 0.399-0.752 YTL/dakika (KDV dahil-ÖİV hariç) ödeme yapmaktadır. Oysa internetten yaptığı sorgulamada herhangi bir ek ücret ödememektedir. Buna göre; 1-Teknolojinin bu kadar ilerlediği günümüzde insanlarımızın hayatını büyük ölçüde kolaylaştıran bu işlemin devre dışı bırakılmasının nedeni nedir? 2-Bilinmeyen numara sorgulamasında 11811 servisini telefonla arayan vatandaşlarımızın zararı nasıl telafi edilecektir? 3.Türk Telekom para kazanmak adına vatandaşlarımızı bilinçli olarak mı telefona yönlendirmektedir? 4.Türk Telekom’un internet sitesinde tüm linkler çalışırken, bilinmeyen numara sorgulama linkinin çalışmaması planlı bir davranış mıdır? 2) MHP Kütahya Milletvekili Mustafa ENÖZ’ün 01.02.2008 tarihli soru önergesi 1_Türk Telekom’un %55’ini alan Oger firmasının ihale şartnamesi, hisse devir sözleşmesinden kaynaklanan iş planları nelerdir? Oger firması imzalanmış olan taahhütlerini yerine getirmekte midir? Bu sözleşmelerdeki taahhütlerin yerine getirilip getirilmediği hakkında denetimler yapılmakta mıdır? 2-Türk Telekom’un özelleşmeden önce devlete ödediği gelir vergisi ile özelleştikten sonra ödediği gelir vergisi arasında kamunun lehine bir gelişme olmuş mudur? 3) CHP Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’a muhatap 04.11.2008 tarihli yazılı soru önergesi; PTT Sağlık Yardım Sandığı (SYS) PTT Genel Müdürlüğü çalışanlarına ve ailelerine ilave yardım verilmesi amacı ile 1954 yılında kurulmuştur. PTT Genel Müdürlüğünün 1995 yılında PTT ve Türk Telekom Genel Müdürlüğü olarak ikiye ayrılmasından sonra Sağlık Yardım Sandığı da 2 ayrı sandık haline dönüşmüştür. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 01 Temmuz 2005 tarihinde yapılan ihalede Türk Telekom’un %55 hissesini Lübnan kökenli Oger Telekom satın almış, Türk Telekom idari ve hukuki açıdan yeni bir statüye kavuşmuştur. Türk Telekom’un özelleşmesinden sonra Sağlık Yardım Sandığına üye ve hak sahiplerinin durumunun belirsizliği, sandıkta biriken yüksek miktarda mevduatın Türk Telekom A.Ş. bünyesinde kurulan vakfa aktarılması ciddi hak kaybı ve usulsüzlük iddialarına neden olmuştur. 406 sayılı Telgraf ve Telefon (Türk Telekom) Yasası’na göre 4502 sayılı Yasa ile eklenen ek 23. Madde- sinde “Sandığın tasfiye edilmesi ,özel sağlık sistemine dönüştürülmesi veya gerekli görülecek diğer düzenlemelerin yapılması hususları, 31.12.2003 tarihine kadar Türk Telekom Yönetim Kururlu tarafın- dan düzenlenir” hükmü bulunmaktadır. Yönetim Kurulu da özelleştirmeden hemen önce 18.12.2003 tarihinde bu doğrultuda karar almıştır.”Özel Sağlık Şirketi kurulması veya ortak Olunması’na kadar SYS’nin mevcut statüsü ile devamı konusunda makam (Genel Müdür) ”olur”u alınmıştır. Bu olur ile ilgili Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda SYS Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Kutlu’nun da imzası bulunmaktadır. Tüm bunlara rağmen, yapılan yasal düzenleme ve makam oluruna rağmen, Türk Telekom personelinin SYS’da toplanan ve milyon YTL’ler ile ifade edilen birikimi özelleşen Türk Telekom A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından, hukuka aykırı biçimde, yeni kurulan Türk Telekom Sağlık Sosyal Yardım Vakfı hesabına aktarılmıştır. Kurumun özelleşmesi nedeniyle başka kurumlara geçen ve emekliliğe zorlanan personelin, sandıkta birikmiş haklarıyla ilgili kuruma yaptıkları başvurular sonuçsuz kalmıştır. Başvuruların yoğunluğu nedeniyle, kurum tarafından 16.05.2008 tarih ve 995 sayıyla bir taahhütname hazırlandığı, bizzat Genel Müdür Yardımcısı kanalıyla, kurum çalışanlarına ve başka kurumlara naklen geçen personele baskı ve işten çıkartılma tehdidiyle imzalatılmaya çalışıldığı iddia edilmektedir. Ayrıca taahhütnamenin 3-7 ve 8. maddeleri nedeniyle şerh düşmek isteyen sandık üyelerine, taahhüt- nameye şerh koyan personelin yeni kurulan vakfın hizmetlerinden yaralanamayacağı konusunda, internet ortamında yapılan bir duyuruyla bilgi verilmiştir. 5189 sayılı yasanın, Telekom’dan ayrılanların aralıksız, sürekli aidatlarını ödemek kaydıyla sandıkla ilişkilerinin devam edeceği yönündeki hükmü bilinmektedir. Yasaya aykırı olarak gerekçesiz sözleşme feshi ile emekliliğe zorlanan personelin posta havalesi ya da banka havalesiyle gönderdiği aidatlar ise iade edilmiştir. 1954 yılından bu yana biriken ve her kuruşunda Türk Telekom Çalışanlarının alın teri bulunan yaklaşık 130 milyon YTL tutarında büyük bir kaynak, Türk Telekom Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı’na aktarılmıştır. Bu konudaki yoğun tepkiler rağmen, kurum tarafından yapılan bir duyuruyla, SYS üyesi personele, sandıkta biriken kaynaktan para ödenmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir. Ancak yeni kurulan vakfın 21. maddesinde vakfın faaliyetlerinin yürütülemeyeceğinin anlaşıldığında var olan birikimin o tarihteki hak sahiplerine dağıtılacağı belirtilmektedir. Ortaya çıkan bu olumsuz tablo hem hukuk açısından hem de çalışanların haklarının korunması açısından büyük bir çelişki yaratmaktadır. Kaldı ki, 130 Trilyon birikimin hak sahiplerine dağıtılmaması veya bunun hukuken mümkün olmaması durumunda, bu kaynağın hazineye devri gerekirken buda yapılmamış, özelleşen ve %55 Oger Telecom’a geçen Türk Telekom A.Ş. bünyesinde kurulan vakfın kasasına aktarılmıştır. Dolayısıyla kamu büyük bir zarara uğratılmıştır. Türk Telekom’un özelleştirilmesinden sonra kurulan ve amaçları arasında kurs, burs verileceği, yurt dışından yabancı personel istihdam edilebileceği eğitim, spor ve kültür faaliyetlerinde bulunacağı belirtilen ve Sosyal Yardım Sandığı’nın kuruluş amaçlarıyla örtüşmeyen Türk Telekom Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı, gerek amaç gerekse hukuksal açıdan Türk Telekom Sağlık Yardım Sandığından farklı bir tüzel kişiliktir. Konuyla ilgili olarak: 1-Türk Telekom Sağlık Yardım Sandığı’nın kaç üyesi ve hak sahibi vardır? Sandıkta biriken toplam kaynak miktarı nedir? Bu kaynak şu anda nerede bulunmaktadır? Bu kaynağın Türk Telekom A.Ş. Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfına aktarıldığı iddiaları doğru mudur? 2-Bu kaynaktan bu güne kadar yapılan bir harcama var mıdır? Varsa hangi amaç için ne kadar harcama yapılmıştır? 3-Oger Telecom ile yapılan özelleştirme anlaşmasında Türk Telekom Sağlık Yardım Sandığı’nın yöne- timi ve tasarrufları konusunda Türk Telekom A.Ş. yönetim kuruluna verilen bir yetki var mıdır? Kapsamı nedir? 4- 406 sayılı Telgraf ve Telefon (Türk Telekom) Yasası’na 4502 sayılı yasa ile eklenen ek 23. maddesinde “Sandığın tasfiye edilmesi özel sağlık sistemine dönüştürülmesi veya gerekli görülecek diğer düzenlemelerin yapılması hususları, 31.12.2003 tarihine kadar Türk Telekom Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir” hükmü ve “Özel sağlık şirketi kurulması veya ortak Olunması”na kadar SYS’nin mevcut statüsü ile devamı konusunda makam (Genel Müdür) ”olur”u bulunmasına rağmen, söz konusu sandıktaki kaynak hangi hukuki dayanakla, Türk Telekom A.Ş. Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı’na aktarılmıştır? 5-Türk Telekom Sağlık Yardım Sandığı’na ait yaklaşık 130 milyon YTL tutarındaki kaynak hukuka aykırı biçimde Türk Telekom A.Ş. Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı’na aktarılarak kamuyu zarara uğratan yetkililer hakkında açılan idari ve adli soruşturma var mıdır? 6-Türk Telekom Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı mütevelli heyetinde üst düzey yöneticilik yapmış kaç bürokrat vardır? Hangi görevlerde bulunmuşlardır? Mütevelli heyetinde bakan akrabası var mıdır? Daha önce hangi görevlerde bulunmuştur? 7-bir kamu kurumunun yardım sandığına ait böylesine büyük bir kaynağın %55 i yabancı sermayeli bir şirketin bünyesinde kurulan vakfa, hukuk ve teamüller yok sayılarak aktarılmasını, yurttaşlarımızın hakkının ve hukukunun korunması, ahlak ilkeleri ve etik değerler açısından uygun olduğuna inanıyor musunuz? 8-Bu kaynağın sandık üyelerine aktarılması mümkün değilse neden hazineye devredilmemiştir? Hazineye aktarmak yerine %55 i Oger Telecom’a ait Türk Telekom A.Ş. Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfına aktarılmasının gerekçesi nedir? Buradan kimler çıkar sağlamıştır? 9-Söz konusu sandığa ait kaynağın akıbeti ne olacaktır? Sandık üyelerinin haklarının korunması için nasıl bir uygulama yapılması düşünülmektedir? BU KONU İLK KEZ , ŞU AN DERNEĞİMİZ BAŞKAN YARDIMCISI OLAN FAZLI KÖKSAL TARAFINDAN GÜNDEME GETİRİLMİŞTİR. FAZLI KÖKSAL’IN DERNEK BAŞKANLARINA YAZDIĞI MEKTUPTAN YARARLANILARAK CUMHURİYET GAZETESİ TARAFINDAN HABER YAPILMIŞ VE BU HABER 30.06.2008 ve 03.07.2008 TARİHLİ CUMHURİYET GAZETELERİNDE YER ALMIŞTIR. Cumhuriyet gazetesi arşivine Sanal ortam üzerinden ulaşılamadığı için, bu haberlere ulaşmanız mümkün olmamakla birlikte Cumhuriyet’ten alıntı yaparak Fazlı Köksal’ın açıklamalarına veren İnternet Haberlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 1. Haber TIKLA 2. Haber TIKLA 4)CHP Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU’nun 11.11.2008 tarihli soru önergesi 1.Sayın Kılıçdaroğlu’nun basın toplantısının ertesi sabahı, 8 Kasım 2008 Cumartesi saat 9.30’da, Türk Telekom’un Acıbadem Tesisleri ne yanınızda korumalar bile olmadan sadece özel kaleminizle beraber gidip, Türk Telekom Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Paul DOANY ile baş başa bir kahvaltı buluşması yaptınız mı? Yaptıysanız neden böyle gizli bir görüşme yapma ihtiyacı duydunuz? 2.Sayın Kılıçdaroğlu’nun basın toplantısından hemen sonra, aynı gün Türk Telekom şu cümleyi de içeren kısa bir açıklama yaptı: “Sayın Efkan ALA’nın Ojer Telekomünikasyon A.Ş.’yi temsilen denetim kurulunda olduğuna yönelik iddialar tamamen gerçek dışıdır.” Fakat ertesi gün, sizin baş başa kahvaltınızdan sonra daha uzun ve ayrıntılı bir Türk Telekom açıklamasında da şu ifadeler yer almaktadır: “hissedarlar arası varılan mutabakat gereği Ojer Telekomünikasyon A.Ş. kendisine ait olan denetim kurulu üyesi atama hakkının T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kullanılmasını belli bir süre için kabul etmiştir.” Bu çerçevede, Başbakanlık Müsteşarı Efkan ALA’nın, Ojer Telekomünikasyon’a ait denetim kurulu üyeliğine, “belli bir süre için” atanmış olduğu kabul edilmektedir. Ojer Telekomünikasyon’a ait bir denetim kurulu üyeliğine, “belli bir süre” için de olsa neden Başbakanlık Müsteşarı atanmıştır? 3.Türk Telekom’un üç denetim kurulu üyeliklerinden birisinin T.C. Hazine Müsteşarlığı, diğer ikisinin ise Ojer Telekomünikasyon A.Ş. tarafından belirlenmesi gerekirken, Türk Telekom’un %55.8 hissesine sahip Ojer Telekomünikasyon A.Ş. ne karşılığı veya ne gerekçeyle kendi atama hakkını AKP hükümetinin kullanmasını “belli bir süre” için de olsa kabul edilmiştir? Bu “belli bir süre”nin tanımı ve gerekçesi nedir? 4.Asıl işi maden şirketleri olan, Başbakan Recep Tayyip ERRDOĞAN’a yakınlığı ile bilinen Abdullah TİVNİKLİ 2005 yılında Türk Telekom’un satışı için Hariri ailesi ile AKP hükümeti arasındaki ilişkinin mimarıdır ve şimdide Türk Telekom’un danışmanıdır. Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın damadının yakını Ahmet ÇALIK Arnavutluk devlet Telekom şirketi Albtelekom’un %76’lık hissesini 2006 yılında %55 Ojer Telekomünikasyon şirketine ait olan Türk Telekom ile ortaklaşa satın aldı. Başbakanlık Müsteşarı, aslında Ojer Telekomünikasyon’un ataması gereken bir Türk Telekom Denetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Geçen dönem AKP milletvekili olan bir kişi şu anda Türk Telekom’un danışmanıdır. Tüm bu(ve diğer) ilişkiler, AKP hükümeti ile çoğunluğu yabancıların elinde olan Türk Telekom arasındaki iç içelik sizce bazı kuşkular yaratmaz mı? Bu ilişkiler etik midir? Saydamlık anlayışına uygun mudur? 5. Sayın Kılıçdaroğlu’nun basın toplantısında sorduğu soruyu yinelemek gerekiyor: Türk Telekom ile AKP hükümeti ilişkiler zinciri içerisinde bir üçüncü firma var mıdır? 6.Türk Telekom ülkemizin önemli bir değeridir. Paul DOANY Türk Telekom’un Ar-Ge kapasitesini geliştirmek için önemli girişimler içerisindedir. AKP hükümeti ve Ulaştırma Bakanı olarak siz ne amaçla Türk Telekom ile bu kadar sıkı ve doğal olamayan bir ilişki yürütmektesiniz? Bu ilişkiler serbest piyasa anlayışına uygun mudur? 5) CHP Konya Milletvekili Atilla KART’ın 23.01.2009 tarihli soru önergesinin süresi içerisinde cevaplanmaması üzerine bu kez aynı soruları 30.04.2009 tarihli soru önergesi ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yöneltmiş ancak bu sorulara da cevap alamamıştır: 23.01.2009 tarihli soru önergemiz ile: Türk Telekom’un özelleştirilmesi sonucunda kurum bünyesinde görev yapmakta olan yabancı uzmanların güvenlik soruşturmasının yapılıp yapılmadığı, Telekom’un %55,8hissesini alan Ojer A.Ş’nin ortaklarının kimler olduğu, Türk Telekom Sağlık Yardım Sandığından kimlerin yararlandığı ve Telekom’dan ayrılan personelin kazanılmış hak ve alacakları konusunda nasıl bir işlem yapıldığı; Telekom’un Denetleme Kururlunda üye olarak görev üstlenen Başbakanlık Müsteşarı Efkan ALA ve Denizcilik Müsteşar Yardımcısı Mehmet Solgun’un denetim işlemlerinde hangi yönde oy kullandıkları, adı geçenlerin şirket karar defteri ve ticaret siciline göre Ojer’i temsilen görev yaptıkları belli olmakla, Telekom bünyesinde Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı’nın hak ve hukukunun denetiminin ne suretle yapıldığı ayrıntılı olarak sorulmuş idi. Süresi içerisinde cevaplanmadığı için “gelen kağıtlar” işlemine tabii tutulan soruların cevaplandırılması 6) CHP Adana Milletvekili Hulusi GÜVELl’in Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’a muhatap 05.03.2009 tarihli soru önergesi 1-Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin %55 hissesinin devrine müteakiben sözleşme koşullarına göre hisse devrinden sonra yapılması gereken yatırım miktarı ne kadardır? Yapılması gereken yatırım miktarı ile gerçekleşen yatırım arasında ne kadar fark bulunmaktadır? 2-) Devir sözleşmesi koşullarındaki yatırım şartına uyulmaması sebebiyle söz konusu şirkete idari para cezası uygulanmış mıdır? 3-) 2000 yılı ile hisse devrinin gerçekleştiği 2005 yılı arasında ve yıllar itibariyle söz konusu kuruma yapılan yatırım miktarı ne kadardır? Hisse devri sonrasında ne kadar yatırım yapılmıştır? Yatırımların illere dağılımı nasıl gerçekleşmiştir? 4-Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin hisse devrini müteakiben kurumda çalışan teknik ve idari personelden ne kadarı emekli edilmiş, ne kadarı başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmiştir? 5-)Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin hisse devrine müteakiben söz konusu kurumda T.C. vatandaşı olmayan kaç kişi istihdam edilmiştir? Bu kişilerden kaçı teknik, kaçı idari personeldir? 6-)Söz konusu yönetmeliğin anılan maddesini 6’ıncı bendi gereğince alınan tedbirler nelerdir? 7)MHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran BULUT, 09.09.2009 tarihli Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’a muhatap soru önergesi. SORU: Telekom özelleştirme yolu ile yabancılara satıldığına göre, bu kurumun başındaki Türk kelime-sinin kaldırılması konusunda bir çalışma var mıdır? Bu değişiklik yapılmadığı takdirde, bu durum diğer yabancı kurumlara da emsal teşkil edip isimlerinin başına “Türk” kelimesini koyarak vatandaşların kandırılmasına ve aldatılmasına neden olacaktır. Ancak milli sermaye ile çalışan kurumların hak edeceği bu kelimenin yabancılara ait bir kurumun adında olmasının yanlış olduğunu ve bu durumun düzelmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? BU KONU DA İLK KEZ , ŞU AN DERNEĞİMİZ BAŞKAN YARDIMCISI OLAN FAZLI KÖKSAL TARAFINDAN GÜNDEME GETİRİLMİŞTİR. FAZLI KÖKSAL’IN BU KONUDAKİ YAZISI 07.08.2008 TARİHLİ HÜRRİYET GAZETESİNDE YALÇIN BAYER’İN KÖŞESİNDE YER ALMIŞTIR. FAZLI KÖKSAL’IN BU MAKALESİNİ SİTEMİZİN MAKALELELER BÖLÜMÜNDE OKUYABİLİRSİNİZ? YALÇIN BAYER’İN KÖŞESİNDE YAYINLANAN YAZIYI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ Yalçın BAYER Köşe Yazısı
Bu Haber 3753 defa okunmuştur.
T.TELEKOMUN KURUMSAL İLKELER NOT
T.TELEKOM´DAN YIKILAN BİNA AÇIKL
TELEKOMUN BİNASI DA PARASI DA ÇÖ
TÜRK TELEKOM YİNE BORÇLANDI
ENİS ÖKSÜZ´ÜN TÜRK TELEKOM
TÜRK TELEKOM´UN ZEHİR ZIKKIM ÖYK
TÜRK TELEKOM YENİ ŞİRKET KURUYOR
BDDK; BANKALARA OTAŞ´I TAK
TELEKOM’UN YABANCI ORTAKLARI KAP
TELEKOM ÇALIŞANINI TANIMAYA MI B
BAKAN YANILTILDI MI
BAKANA SORULAMAYAN SORULAR
2,5 YILDIR TELEFON BEKLİYOR
TÜRK TELEKOM HAKKINDA ARAŞTIRMA
DERENİN TAŞI, DERENİN KUŞU
TELEKOM´DAN YÖNETİM DEĞİŞ
TÜRK TELEKOM İÇİN SÜRE İSTEDİLER
FET֒NÜN TÜRK TELEKOM DAVASINDA
TÜRK TELEKOM; GÖZ GÖRE GÖRE GELE
TÜRK TELEKOMDA KADER GÜNÜ
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!