"ARTIK TELGRAFIN TELLERİNE KUŞLAR KONMUYOR- PTT ve Türk Telekom Anıları" isimli kitabımızı NASIL TEMİN EDEBİLİRSİNİZ?
Telekomünikasyon Müzesi Kurulmalıdır

 Telekomcular DerneÄŸinin önerisi: Sanal ve Gerçek Telekomünikasyon Müzesi kurulmalıdır Say�n �yelerimiz, Sitemizin alt k�sm�ndaki 9 adet kutudan biri olan �Telekom�nikasyon M�ze Giri�im Grubu� adl� b�l�m�n i�eri�ini uzun s�redir bo� olarak bekletiyoruz. Bu k�sm�n bo� olarak bekletilmesi bizim 18�24 May�s 2008 tarihleri aras�nda K�lt�r Bakanl��� �nc�l���nde kutlanacak olan M�zecilik Haftas�na yak���r bir �ekilde bir � HABERLE�ME M�ZES� � kurulmas� �nerimizi yapacak olmam�zdan kaynaklanmaktad�r. Daha �nceki y�llarda �nce PTT daha sonra da Telekom�nikasyon A.� olarak bilinen d�nemlerde �e�itli tarihlerde ve halen biri T�rk Telekom�nikasyon A.� yerle�kesi i�inde olmak �zere Ankara� da, di�eri ise �stanbul�da PTT� ye ait olmak �zere haberle�me cihazlar�n�n halen sergilenmekte biliyoruz. �lgililerce m�ze olarak nitelendirilen ancak uluslar aras� hi�bir standarda uygun olmayan her iki te�hir salonu cihazlar�n niteli�i konusunda da yetersiz bir konumdad�r. Ayr�ca her iki te�hir salonunun da vatanda�lar�n bir m�ze kavram� i�inde eri�ebilme hakk�ndan da mahrum bir konum i�inde olduklar�n� m��ahede etmekteyiz. Bizim somut �nerimiz bat�l� standartlarda K�lt�r Bakanl���n�n m�zeleri gibi i�lev g�recek bir �HABERLE�ME M�ZES�� nin T�rkiye�nin bu alandaki tarihsel ge�mi�ine uygun olarak t�m halk�n ula�abilmesini sa�layacak bir �ekilde hizmete sunulmas� �al��mas�n�n hemen ba�lat�lmas� ve bunun fiiliyata ge�ilerek kurulmas�d�r. Milletlerin tarihsel geli�imi i�inde haberle�me �ok �nemli rol oynayan hadiselerin ortaya ��kmas�n� sa�lam��t�r. Bizim tarihimiz de haberle�me genel olarak ulak sisteminden bug�nk� yap�s�na gelinceye kadar bir�ok a�amadan ge�mi�tir. T�m d�nyada kabul edildi�i �zere gibi bir m�ze kavram� i�inde kurulmas�n� d��ledi�imiz �nerimizin fiiliyata ge�irilece�i bir m�zenin kurulmas� modern haberle�menin ba�lang�c� olarak kabul edilen telgraf�n 1837 y�l�ndaki icad�ndan g�n�m�ze kadar getirilmesi ile m�mk�n olabilecektir. Sonu� olarak e�er bir g�n modern bir T�rk haberle�me tarihi yaz�lacak olursa bu tarihi aynen bat� toplumlar�nda oldu�u gibi 1837 y�l�ndan itibaren ba�latmak gerekir. Bu yakla��m kurulacak m�zenin de bu tarihten itibaren geli�en olaylar dizisi i�inde d���n�lmesi gere�ini de ortaya koyar. Tarih�i Roderic H. Davison Osmanl� Devleti�nde ilk modern haberle�me yap�s�n�n elektrikli telgraf�n mucidi Morse ile birlikte de �al��m�� olan Chamberlein taraf�ndan �stanbul�a getirilen telgraf aletleri ile ba�lad���n� yazar. Ancak Chamberlein� in telgraf�n daha da geli�tirilmesi i�in Viyana�ya gitmek �zere bindi�i gemi Tuna nehrinde bat�p hayat�n� kaybedince Osmanl� �mparatorlu�u�nda telgraf gecikmeli olarak 1850 y�l�nda bug�nk� Robert Kolej�in de kurucusu olan misyonerlik �al��mas� yapan Cyrus Hamlin�in �al��malar� ile Padi�ah Abd�lmecid�e g�sterilebildi. Padi�ah bu g�steriden o kadar memnun kald� ki sonunda imparatorluk berat�n� Morse�a g�nderdi. Morse�da buna kar��n Abd�lmecid�e bir telgraf aleti g�ndererek jest yapm�� ve bu cihaz da Padi�ah taraf�ndan Askeri M�hendis Mektebi�ne g�ndererek e�itim ama�l� kullan�lmas�n� sa�lam��t�r. K�r�m Sava�� s�ras�nda 1855 y�l�nda ilk Telgraf sisteminin profesyonel olarak a��ld���n� II. Abdulhamit d�neminde ise 30.000 Km �den fazla telgraf hatt� d��endi�ini (Bug�nk� fiber kablo uzunlu�unun d�rtte biri) ve telgraf�n g�n�m�z T�rkiye�sindeki �nternet geli�im h�z�ndan daha fazla oldu�unu tarih�iler bizlere aktarmaktad�rlar. Osmanl� Devleti�nde telgraf hatlar� tren hatt� tesis etmek ile yar���rcas�na paralellik arz eden yap�da �lkeyi modernle�tirirken �mparatorlu�un son y�llar�nda ise y�k�l���na neden olan bir alet olmu�tur. Bu tespit t�m tarih�iler taraf�ndan ortak bir kan� olarak tespit edilmekedir. Di�er yandan Ahmet Mithat Efendi, telefonun icad�ndan tam 6 y�l sonra 1882 y�l�nda yazm�� oldu�u D�rdane adl� roman�nda yan kom�usunun a���� ile bulu�mas�n� gizlice dinlemesi i�in kulland��� ayg�t olan g�n�m�zdeki telefonun o zaman ki ad� olan Nakl-i Seda 1886�1908 y�llar� aras�nda telgraf�n aksine yasakl� aletler s�n�f�na girmekteydi. Telefonun herkes taraf�ndan kullan�m�n�n �n�n� a�an yasan�n 1911 y�l�nda ��kar�lmas� ile ba�layan s�recin 1924 y�l�nda Telgraf ve Telefon Hakk�nda Kanun ile devam eden s�re� g�n�m�ze kadar bir tarihsel s�re� izlemi�tir. �MUHABERES�Z MUHAREBE OLMAZ� deyi�indeki do�ruluk yak�n tarihimizde birbirine z�t iki anla�man�n g�r��meleri s�ras�nda tarih i�inde kar��m�za ��km��t�r. Her iki anla�mada da T�rk Milletinin kaderini tayin edecek iki �rnek vard�r. Bunlardan birincisi Mondros M�tarekesini imzalayan Rauf Orbay� �n Limni adas�ndan telgraf �ekmek �zere �zmir�e gelip buradaki telgrafhaneleri kullanarak �stanbul�a mesajlar� iletmesi ile olu�an gecikmeden dolay� Amiral Caltrhrop� un �ya imzalars�n ya da bu i� burada biter � hakaretine maruz kalmas�d�r. �kincisi ise Lozan g�r��meleri s�ras�nda Ankara�dan g�nderilen mesajlar�n �nce K�stence�ye elden g�t�r�lerek Lozan�a �ekilmesi ile bu hatt�n bak�m�n� yapan Frans�z/�ngiliz �irketlerinin kriptolar� ��zerek bu bilgileri Lozan�daki muhaliflerimize iletmi� olmalar�d�r. Her iki olayda bizim ibret almam�z gereken gelecek nesillere aktaraca��m�z binlerce haberle�me yetersizli�imizin tarihsel �rne�i vard�r. O halde t�m bu geli�im s�re�lerini de tarihsel bir anlat�m i�inde a��klayacak ve gelecek nesillere aktaracak bir �HABERLE�ME M�ZES�N�N� kurulmas�n� TELEKOMCULAR DERNE�� olarak �neriyoruz. Bu ama�la yol haritam�z �ncelikle: 1. Bir sanal (virtual) HABERLE�ME (TELEKOM�N�KASYON) M�ZES� kurulmas� �al��malar�na Telekomcular Derne�i olarak hemen ba�l�yoruz. Bunun i�in WEB tasar�m ve bar�nd�rma i�lemleri i�in gerekli alt yap�n�n olu�turulmas� i�in giri�imlerde bulunaca��z. Bu konuda sponsor deste�ine ihtiyac�m�z olacakt�r. 2. Yukar�daki tarihsel ge�mi�ini verdi�imiz haberle�me ile ilgili t�m antik ve eski (1855�2008 ) aras�ndaki t�m haberle�me cihazlar�n�n bir listesinin olu�turularak 1994 y�l�nda PTT olarak d�zenledi�imiz telekom�nikasyon sergi alan� �rne�inde video galerimizde g�r�ld��� �zere standart bir yap� geli�tirilerek K�lt�r Bakanl��� nezdinde giri�imlerde bulunaca��z. Buradan t�m �yelerimize ve t�m topluma �a�r�m�z B�R YERLERDE bulunan sahipsiz, zaman zaman da Ulus Samanpazar�ndaki antikac� d�kk�nlar�nda veya �u anda bilemedi�imiz bir�ok �ehir merkezinde hurda fakat y�llar�n yorgunlu�unu �zerinde ta��yan HABERLE�ME AYGITLARININ bir araya toplanarak bir T�RK HABERLE�ME TAR�H� yaz�lmas�na yol a�acak g�rsel bir m�zenin olu�turulmas�n� sa�lamakt�r. �rne�in, �stanbul�daki Atat�rk Hava Liman� yak�n�ndaki Telsiz M�d�rl��� hangar�nda bulunan 1910 l� y�llar�n BUHARLI TELGRAF/TELEX makinas�n� �in�de press makinalar�na kapt�rmayal�m, onu de�erlendirelim. 3. K�lt�r Bakanl��� ile temasa ge�erek bu hareketimizin yararlar� anlat�lacak ve herkesin bir m�ze konsepti i�inde ula�abilece�i bir yer tesis edilmesine y�nelik �al��malar ba�lat�lacak. 4. D�nyada bu m�zelerin �rne�i �oktur. Bizim buradaki amac�m�z TELEKOM�N�KASYON KAVRAMINI gelecek nesillere aktarabilme sorumlulu�umuz ile b�t�nle�mektedir. �al��malar�m�z ayn� zamanda bir T�RK HABERLE�ME TAR�H��N�N yaz�lmas� ile birlikte bir HABERLE�ME M�ZES�N� �NCE SANAL DAHA SONRA �SE GER�EK ANLAMDA KURULMASINA Y�NEL�K olarak resmi organlar nezdinde giri�imde bulunmak olacakt�r. �NER�M�Z�N TAK�P��S� OLACA�IZ. 5. Sizlere a�a��daki baz� linklerde bu ama�la kurulmu� sitelerin adreslerini veriyoruz. http://www.malaysiavacationguide.com/malaysiatelecommunication.html http://folk.uio.no/toresbe/nd/telemuseet/ http://www.flickr.com/photos/bre/sets/72157594561309516/ http://www.ote.gr/inside_en.

 
ŞEHİDİMİZ ELİF GİZEM´İ ANDIK
MUSTAFA ŞENLİ´NİN BABASI VEFAT E
OSMAN DEVEDAŞI VEFAT ETTİ
A.CİHAN CEYLAN VEFAT ETTİ
OKTAY DEMİRCİOĞLU’NUN ANNESİ VEF
HALUK CAN ENGİN VEFAT ETTİ
ELİF GİZEM AKKAYA İÇİN MEVLİD
ÖMER HALİSDEMİR ANISINA ÖZEL PUL
ÖZELLEŞTİRME HAKKINDA BİR TWEET
BİR KİTAP; İSTANBUL´UN YÜZ
 


 
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!