"ARTIK TELGRAFIN TELLERİNE KUŞLAR KONMUYOR- PTT ve Türk Telekom Anıları" isimli kitabımızı NASIL TEMİN EDEBİLİRSİNİZ?
 
532532

Tarih: 2014-08-27

Turk­cel­l’­in te­le­fon ko­du gi­bi de­ğil mi? De­ğil! Bu ne bi­li­yor mu­su­nuz? 532 mil­yar do­lar… De­mem o ki 15 Ağus­tos iti­ba­rı ile ban­ka­cı­lık sek­tö­rü­nün açık kre­di­le­ri­nin top­la­mı tam 532 mil­yar do­lar! Bu­nun 117 mil­yar do­la­rı tü­ke­ti­ci kre­di­si… Ya­ni ha­va­ya gi­den pa­ra!
Kı­sa­ca dev­let borç­lu, özel sek­tör borç­lu, va­tan­daş borç­lu or­ta­da el­le tu­tu­lur bir şey yok. İşin kö­tü­sü ne­re­dey­se tüm borç ya­ban­cı men­şe­ili…

Al, çe­vir, sat

Sis­tem şöy­le iş­li­yor; Son 10 yıl­dır dün­ya­da pa­ra ki­ra­la­mak çok ucuz… Ge­liş­miş eko­no­mi­ler­den yüz­de ya­rım ile yüz­de üç ara­sın­da borç­lan­mak müm­kün.
Ban­ka­lar bul­duk­la­rı ucuz sen­di­kas­yo­nu ve dö­viz kre­di­si­ni Türk Li­ra­sı­’na çe­vi­ri­yor­lar. Ta­bi­i ön­ce­sin­de, olur da dö­viz uçup gi­der­se di­ye tü­rev iş­lem­ler­le risk­le­ri­ni ber­ta­raf edi­yor­lar.
Ya son­ra? Bu pa­ra­yı va­tan­da­şa kre­di kar­tı ve tü­ke­ti­ci kre­di­le­riy­le da­ğı­tı­yor­lar. İk­ti­da­rın da bu du­rum işi­ne ge­li­yor ve ola­bil­di­ğin­ce el al­tın­dan des­tek olu­yor. Va­tan­daş al­sın sat­sın eko­no­mi­ye can ver­sin, tü­ket­sin, Tür­ki­ye bü­yü­sün, borç­la da ol­sa dev­ran dön­sün di­ye…

His­si­yat

Pe­ki so­nuç? Bu­gü­ne ka­dar fay­da­sı ne ol­du bu­nun? Tü­ke­ti­ci kre­di­si ve kre­di kart­la­rıy­la he­nüz ka­zan­ma­dık­la­rı ge­lir­le­ri borç­la­na­rak tü­ke­ten va­tan­daş­lar ken­di­ni cid­di cid­di zen­gin­leş­miş his­set­ti… Ona bu his­si ya­şa­ta­nı da oy­la­rıy­la ödül­len­dir­di.
İyi de bu iş­te bir yan­lış­lık yok mu? Var! Ban­ka­lar borç alı­yor, va­tan­da­şa borç ve­ri­yor ve bu pa­ra tü­ke­ti­me gi­di­yor. Tü­ke­ti­len­le­rin bü­yük kıs­mı it­hal mal­lar olun­ca on­ca pa­ra yurt­dı­şı­na ge­ri gi­di­yor. Bor­cu­muz ar­ta­rak de­vam edi­yor.
Bi­ze ka­lan fa­tu­ra ay­lık 55 mil­yar do­lar­lık ca­ri açık!

İki da­ki­ka­da 14 borç­lu

Tür­ki­ye har­ca­mış, borç bul­muş yi­ne har­ca­mış, kre­di al­mış har­ca­ma­ya de­vam et­miş. Sa­vu­nu­la­cak ta­ra­fı yok! Bu­ra­da SMS ile kre­di da­ğı­tı­lan bir ül­ke­den bah­se­di­yo­ruz.
Mut­la­ka rast­la­mış­sı­nız­dır; Mar­ke­tin gi­ri­şin­de­ki kız 36 ay va­de­li anın­da 10 bin li­ra kre­di tek­lif edi­yor. Do­ma­tes mi al­ma­ya gel­din, kre­di mi şa­şı­rı­yor­sun!
Ka­mu-Sen araş­tır­mış… Şöy­le ki; Bu­gün Tür­ki­ye­’de her iki da­ki­ka için­de 5 ki­şi kre­di kar­tı, 4 ki­şi se­net, 3 ki­şi fer­di kre­di, 2 ki­şi ise çek­le­rin­den do­la­yı ya­sal yap­tı­rım­la kar­şı kar­şı­ya ka­lı­yor. Bir baş­ka ifa­dey­le borç­lu­lar or­du­su­na iki da­ki­ka­da 14 ki­şi da­ha ek­le­ni­yor.
Yat kalk 532’ye du­a et, Türk Te­le­ko­m’­un üc­ret­siz nu­ma­ra­la­rı 800 ile baş­lı­yor!

 

Murat Muratoğlu

sozcu.com.tr

Bu Haber 890 defa okunmuştur.
HALUK CAN ENGİN VEFAT ETTİ
PTT´NİN 15.000 ŞUBESİ OLACAK
BİR KİTAP; İSTANBUL´UN YÜZ
BOR REZERVLERİDE Mİ ÖZELLEŞTİRİL
ÖMER HALİSDEMİR ANISINA ÖZEL PUL
ÖZELLEŞTİRME HAKKINDA BİR TWEET
İNTERNETTE KAR ÇOK YATIRIM YOK
DÜNYANIN EN SAYGIN 100 ŞİRKETİ
BİLİŞİM VE RESİM
PTT VE TELEKOM ORTAK ŞİRKET Mİ K
DESTANIN ADI ÇANAKKALE
16 MART ve MANASTIRLI HAMDİ
ŞİŞLİ PTT ŞUBESİNDE SOYGUN
DOĞU ANADOLU 1. BİLİŞİM BULUŞMAS
BUGÜN SAAT 16´DA KIZILAYDA BULUŞ
TELEFON DİNLENMESİ NASIL ANLAŞIL
CIA BİZİ DİNLİYOR
BTK´DA BY-LOCK OPERASYONU
PTT´NİN KURUMSAL İLETİŞİM GÜCÜ
KADINLARIMIZ
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!