Derneğin İlk Sağlık Anlaşması SETUR İLE İNDİRİMLİ TATİL
 
532532

Tarih: 2014-08-27

Turk­cel­l’­in te­le­fon ko­du gi­bi de­ğil mi? De­ğil! Bu ne bi­li­yor mu­su­nuz? 532 mil­yar do­lar… De­mem o ki 15 Ağus­tos iti­ba­rı ile ban­ka­cı­lık sek­tö­rü­nün açık kre­di­le­ri­nin top­la­mı tam 532 mil­yar do­lar! Bu­nun 117 mil­yar do­la­rı tü­ke­ti­ci kre­di­si… Ya­ni ha­va­ya gi­den pa­ra!
Kı­sa­ca dev­let borç­lu, özel sek­tör borç­lu, va­tan­daş borç­lu or­ta­da el­le tu­tu­lur bir şey yok. İşin kö­tü­sü ne­re­dey­se tüm borç ya­ban­cı men­şe­ili…

Al, çe­vir, sat

Sis­tem şöy­le iş­li­yor; Son 10 yıl­dır dün­ya­da pa­ra ki­ra­la­mak çok ucuz… Ge­liş­miş eko­no­mi­ler­den yüz­de ya­rım ile yüz­de üç ara­sın­da borç­lan­mak müm­kün.
Ban­ka­lar bul­duk­la­rı ucuz sen­di­kas­yo­nu ve dö­viz kre­di­si­ni Türk Li­ra­sı­’na çe­vi­ri­yor­lar. Ta­bi­i ön­ce­sin­de, olur da dö­viz uçup gi­der­se di­ye tü­rev iş­lem­ler­le risk­le­ri­ni ber­ta­raf edi­yor­lar.
Ya son­ra? Bu pa­ra­yı va­tan­da­şa kre­di kar­tı ve tü­ke­ti­ci kre­di­le­riy­le da­ğı­tı­yor­lar. İk­ti­da­rın da bu du­rum işi­ne ge­li­yor ve ola­bil­di­ğin­ce el al­tın­dan des­tek olu­yor. Va­tan­daş al­sın sat­sın eko­no­mi­ye can ver­sin, tü­ket­sin, Tür­ki­ye bü­yü­sün, borç­la da ol­sa dev­ran dön­sün di­ye…

His­si­yat

Pe­ki so­nuç? Bu­gü­ne ka­dar fay­da­sı ne ol­du bu­nun? Tü­ke­ti­ci kre­di­si ve kre­di kart­la­rıy­la he­nüz ka­zan­ma­dık­la­rı ge­lir­le­ri borç­la­na­rak tü­ke­ten va­tan­daş­lar ken­di­ni cid­di cid­di zen­gin­leş­miş his­set­ti… Ona bu his­si ya­şa­ta­nı da oy­la­rıy­la ödül­len­dir­di.
İyi de bu iş­te bir yan­lış­lık yok mu? Var! Ban­ka­lar borç alı­yor, va­tan­da­şa borç ve­ri­yor ve bu pa­ra tü­ke­ti­me gi­di­yor. Tü­ke­ti­len­le­rin bü­yük kıs­mı it­hal mal­lar olun­ca on­ca pa­ra yurt­dı­şı­na ge­ri gi­di­yor. Bor­cu­muz ar­ta­rak de­vam edi­yor.
Bi­ze ka­lan fa­tu­ra ay­lık 55 mil­yar do­lar­lık ca­ri açık!

İki da­ki­ka­da 14 borç­lu

Tür­ki­ye har­ca­mış, borç bul­muş yi­ne har­ca­mış, kre­di al­mış har­ca­ma­ya de­vam et­miş. Sa­vu­nu­la­cak ta­ra­fı yok! Bu­ra­da SMS ile kre­di da­ğı­tı­lan bir ül­ke­den bah­se­di­yo­ruz.
Mut­la­ka rast­la­mış­sı­nız­dır; Mar­ke­tin gi­ri­şin­de­ki kız 36 ay va­de­li anın­da 10 bin li­ra kre­di tek­lif edi­yor. Do­ma­tes mi al­ma­ya gel­din, kre­di mi şa­şı­rı­yor­sun!
Ka­mu-Sen araş­tır­mış… Şöy­le ki; Bu­gün Tür­ki­ye­’de her iki da­ki­ka için­de 5 ki­şi kre­di kar­tı, 4 ki­şi se­net, 3 ki­şi fer­di kre­di, 2 ki­şi ise çek­le­rin­den do­la­yı ya­sal yap­tı­rım­la kar­şı kar­şı­ya ka­lı­yor. Bir baş­ka ifa­dey­le borç­lu­lar or­du­su­na iki da­ki­ka­da 14 ki­şi da­ha ek­le­ni­yor.
Yat kalk 532’ye du­a et, Türk Te­le­ko­m’­un üc­ret­siz nu­ma­ra­la­rı 800 ile baş­lı­yor!

 

Murat Muratoğlu

sozcu.com.tr

Bu Haber 1047 defa okunmuştur.
PTT 177 YAŞINDA
MİLLİ PUL SERGİSİ AÇILDI
TELİA TURKCELL HİSSELERİNİ SATIY
ÇÖKEN MADEN; MEĞER ÖZELLEŞTİRİLM
ERDOĞAN GÜMÜŞ YAZDI: FRİG YOLU
SENDİKA BAŞKANLARINDAN BYLOCK UY
1350 KİLOMETREDEN MEKTUP VAR
TURKCELL´İN FİNANS ŞİRKETİNE BDD
HUAWEİ AEO SERTİFİKASI ALAN İLK
CERABLUS´A PTT ŞUBESİ AÇIL
PTT GENEL MÜDÜRÜNÜN 60 DANIŞMANI
CEP ŞİRKETLERİNİN BORÇLARI SİLİN
DÜNYANIN EN İYİ PULU: KARS KALES
E.GÜMÜŞ YAZDI; İZNİK´TE GÜN BATI
20 BİN KİŞİYE İŞ: MİLLİ HACKER
CENGİZ YERLİKAYALAR´IN ANNESİ VE
TÜRK MÜHENDİSLERİ ATM YAPTI
HABERLEŞME İLE İLGİLİ KANUNLAR D
PTT´NİN SÖZLÜ SINAVINA DANIŞTAY
PTT´DEN İSTİHDAMA İLİŞKİN AÇIKL
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!